⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2021

11 Klimabudsjett

Klimaarbeidet – status per 31.04.2021 

Siste tilgjengelige utslippstall fra Miljødirektoratet for 2019 viste et utslipp i Stavanger kommune på 365 624 tonn CO2-ekv (ekskl. Jordbruk, jamfør avgrensningene til klimabudsjettet). Utslippsramme for klimabudsjettet for 2021 er 295 300 tonn CO2-ekvivalenter (ekskl. jordbruk). Dette innebærer at det er behov for en utslippsreduksjon på om lag 70 000 tonn fra 2019-nivået for å nå utslippsrammen for 2021.  

Indikatorer  

Klimagassregnskapet til Miljødirektoratet publiseres årligmed rundt ett års forsinkelse, det vil si at 2019-tallene ble publisert i begynnelsen av 2021. For å kunne vurdere hvordan klimagassutslippene vil utvikle seg frem mot neste publisering av utslippsregnskapet, samt hvordan tiltak og virkemidler gir utslag i klimagassutslippene, jobbes det med å utarbeide et sett indikatorer som et supplement til Miljødirektoratets utslippsregnskap. Indikatorene vil vise utvikling innenfor utvalgte nøkkelparametere som har tilknytning til hvordan utslippstallene fra Miljødirektoratet kan bli. Målsetningen er at et indikatorsett for viktige sektorer som veitrafikk, sjøfart og oppvarming skal utarbeides til rapportering for 2. tertial 2021. 

Kommunedirektørens vurdering, basert på foreløpig indikatorsett, er at det som en følge av pandemien har vært en reduksjon innen veitrafikk og sjøfart. For enkelte fartøystyper har det imidlertid vært økt aktivitet, blant annet som følge av testeaktivitet for nye skip i Åmøyfjorden. Sykkeltall og gassalg har i tillegg vært påvirket av den kalde vinteren i 2021. Tall fra Lyse viser at det har vært en økning i salg av både naturgass og biogass i perioden januar-mars 2021 sammenlignet med samme periode i 2020. 

Aktiviteter og utvikling på utvalgte tiltak i klimabudsjettet i 1. tertial 

 Nullvekstmål og tilrettelegging for utslippsfrie kjøretøy:  

 Søra Bråde biokullanlegg:  

Prosjektet fikk i 1. tertial 2021 Klimasats-midler fra Miljødirektoratet (kr 9,5 mill.) til å etablere et biokullanlegg (pyrolyseanlegg) for produksjon av varme og biokull fra kommunalt grøntavfall. Prosjektet er avhengig av å bli fullfinansiert for å realiseres. Prosjektet er estimert til å redusere 1 500 tonn CO2-ekv som følge av overgang fra naturgass. I tillegg vil produksjonen av biokull tilsvare binding av 8 000 tonn CO2‐ekv. pr. år 

Fossilfri havnedrift:  

Stavangerregionen havn åpnet lavspent landstrømsanlegg i Stavanger i juni 2019. Administrasjonen har i 1. tertial sammen med Stavangerregionen havn kommunisert med Miljødirektoratet for å sikre at lokale data for bruk av landstrøm vil inkluderes i det kommunefordelte klimagassregnskap fra Miljødirektoratet ved neste publisering.  

Fossilfrie bygge- og anleggsplasser: 

Stavanger kommune stiller i sine byggeprosjekter og Plan og anlegg krav om fossilfri drift. Administrasjonen jobber for å sikre en dreining mot utslippsfrie løsninger, spesielt i forhold til at det ligger an til at det innføres omsetningskrav for biodrivstoff for anleggsdiesel fra 2022.