⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2021

3 Samfunn

3.1 Befolkning

Befolkningsveksten i 1. kvartal 2021 i Stavanger var på 76 personer.  Dette er betydelige lavere enn veksten i 1. kvartal 2020, da den var på 266 personer.

Hovedårsaken til dette er utflytting fra Stavanger. De siste årene har Stavanger hatt en positiv netto innflytting, i 1. kvartal 2021 er det en netto utflytting på 108. Dette skyldes både en reduksjon i innvandring fra utlandet og en liten økning i innenlandsk utflytting fra kommunen. Fødselsoverskuddet har økt noe fra tidligere år i Stavanger

Figur 3.1: Befolkningsendring i Stavanger 2019-2021

I Rogaland var befolkningsveksten i 1. kvartal 894 personer, en liten økning sammenlignet med samme periode i 2020. Sandnes og Sola hadde en befolkningsvekst på henholdsvis 254 og 59 personer. For Sandnes er dette en liten økning fra 2020, for Sola er det en nedgang fra 83. Netto innflytting er også utslagsgivende i disse tilfellene. Sola har en betydelig nedgang i innflyttingen, mens Sandnes har en økning.  Det er bare Stavanger som har utflytting i 1. kvartal.

3.2 Arbeidsledighet

I 2021 har andelen helt ledige i Stavanger gått fra 5 % i januar til 4,1 % i april. Ved starten av pandemien i mars 2020 var 10,7 % av arbeidstakerne i Stavanger helt ledige. I Rogaland er 3,4 % helt ledige. Sandnes har en arbeidsledighet på 3,8 % i april, Haugesund 3,9 %.

Det er 2,2 % av arbeidsstyrken i både Stavanger og Rogaland som er delvis ledige, mens henholdsvis 0,7 % og 0,6 % av arbeidstakerne er på forskjellige tiltak. Dette gir en samlet arbeidsledighet på 7 % i Stavanger og 6,2 % i hele fylket. Siden starten av koronapandemien har yrkesgruppen reiseliv og transport vært hardest rammet av smitteverntiltakene i Rogaland. Det er 1590 helt ledige i denne bransjen.

Arbeidsledigheten i resten av landet er 4 % i april. De sterke tiltakene på Østlandet har gitt høyere ledighet sammenlignet med resten av landet, Oslo har i april en arbeidsledighet på 6,2 % og Viken 4,9 %. Ledigheten i Trondheim er 3 % og i Bergen 4,1 %.

Figur 3.2: Helt ledige i Stavanger og Norge

3.3 Sosiale tjenester

Det er store månedlige variasjoner i antall sosialhjelpsmottakere og utbetalt sosialhjelp. For 1. tertial 2021 det lite endring sammenlignet med samme periode i 2020. Antall mottakere i snitt er redusert med én prosent og utbetalingene med om lag to prosent.

Figur 3.3: Antall sosialhjelpsmottakere i Stavanger
Figur 3.4: Utbetalt sosialhjelp i Stavanger

Antallet langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt har økt med 6,7 % sammenlignet med utgangen av april i fjor. For langtidsmottakere under 25 år, med sosialhjelp som hovedinntekt, er det en økning på 16,4 %. Antall langtidsmottakere med forsørgeransvar for barn har økt med 9,5 %.

Figur 3.5: Antall langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt i Stavanger