⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2021

5 Koronapandemien

5.1 Innledning

2021 startet med høyere lokal smittespredning av covid-19-viruset enn 2020 ble avsluttet med. Lokale restriksjoner bidro til å få ned smittetrykket til et minimum – inntil smitten igjen nådde en ny smittetopp i ukene etter påske. Smittetrykket i mai er noe lavere, men varierende. Utfordringene i smittespredningen i første del av 2021 har vært nye virusvarianter og en betydelig smittespredning blant unge voksne.

I tråd med nasjonale føringer, startet vaksinasjonsprogrammet på nyåret. De eldste og mest pleietrengende eller syke innbyggerne blir prioritert i vaksineringen. Fremdriften i massevaksineringen avhenger sterkt av tilgangen på vaksinedoser og nasjonale prioriteringer om kommunevis tildeling.

Når det gjelder koronaprognosene, er det også i 2021 stor usikkerhet knyttet til prognosene og effektene av koronapandemien for Stavanger kommune. Hvordan smittesituasjonen utvikler seg, hvor raskt vaksineringen går og hvor tidlig smitteverntiltak kan fases ut, påvirker kostnadsbildet sterkt. I tillegg er det mange effekter hvor tilhørende økonomiske forhold er krevende å skille ut. Det er tatt høyde for at vaksinasjonsprogrammet pågår utover høsten, samt at tjenestene vil ha om lag halvparten av utgiftene til høsten som nå i vår. Prognosene for merkostnader og tapte inntekter utgjør om lag kr 268 mill. for Stavanger kommune. Av dette har staten finansiert om lag kr 180 mill.  Trekkes omdisponerte ressurser på om lag kr 15 mill. i fra, utgjør kr 73 mill. et kostnadsestimat som ikke er finansiert.

Det kan virke som om storbyer har stordriftsulemper i beredskaps-, tiltaks- og vaksinasjonsoppgaver under en pandemi av dette omfang. Følgelig vil det være naturlig å søke om – og forvente – tildeling av skjønnsmidler i løpet av 2021 for å dekke inn merutgiftene.

I dette kapittelet vil en se nærmere på status på smitteutvikling og vaksinasjon og de økonomiske effektene av pandemien.

5.2 Smitteutvikling, testing og vaksinering

Stavanger kommune har vært preget av høyt smittetrykk første del av 2021. Strenge tiltak har i vår vært iverksatt med blant annet rødt nivå på alle grunnskoler og barnehager i kommunen. Stavanger kommune har per 1. tertial 1374 positive prøver mot 837 i hele fjor.  38,51 prosent av befolkningen er del- eller fullvaksinert.

Smitteutvikling

Ved starten av året fortsatte trenden med stigende smitte. Figur 5.1 viser utviklingen av antall positive prøver i perioden 1. januar til 30. april i 2020 og i 2021. I april ble det registret 528 positive prøver i Stavanger kommune. Dette er det høyeste antallet notert hittil. Ukestatistikken viser en smittetopp rett etter nyttår (uke 2) med 213 positive prøver og om lag to uker etter påske (uke 16) med 218 positive prøver. Foreløpig er det registrert 172 positive prøver i mai, med en markant økning etter 17. mai.  Samlet i 1. tertial 2021 har Stavanger kommune hatt 1374 positive prøver, mot 44 positive prøver på samme tid i fjor. Stavanger kommune har testet 72 775 personer i løpet av 1. tertial i år. Om lag 2 prosent av testene var positive. Mer om utviklingen av smittetallene siden pandemiens start i 2020 kan leses i årsrapporten for 2020.

Figur 5.1: Utvikling på antall smittede per uke i Stavanger i 1. tertial 2020 og 2021 (Kilde: Stavanger kommune)

Lokale restriksjoner

Stavanger kommune er i slutten av mai på risikonivå 2 i henhold til FHIs risikovurdering. Risikonivået vurderes fortløpende av kommunens beredskapsorganisasjon.

I løpet av 2021 har Stavanger kommune igangsatt en rekke lokale restriksjoner for å håndtere smittetrykket som oppstod spesielt etter nyttår og påske. Stavanger kommune innførte tiltaksnivå 5B2 fra 16. april som sammenlignet med nasjonale tiltaksnivå ga ytterligere lokale innstramminger. Tiltak som skjenkestopp, stengte treningssenter og begrenset aktivitet på svømmehaller og bowlinghaller, spillehaller og tilsvarende steder samt følge konsekvenser det medfører har rammet det lokale næringsliv. Kultur- og idrettslivet har vært preget av restriksjoner knyttet til arrangementer og gjennomføring av normal aktivitet. Befolkningens mulighet for mobilitet og sosial omgang har også vært sterkt begrenset.  I tillegg har barnehage og skole drevet på rødt tiltaksnivå etter nasjonal trafikklysmodell i perioden 15. april til 10. mai.

Vaksinering

Vaksinasjonsprogrammet

Vaksinasjonsprogrammet vil gå i flere faser. Første fase var å fullvaksinere alle beboere på alders- og sykehjem. Vaksineringen i første fase startet den første uken i 2021 og 19. februar var alle beboere fullvaksinert. Andre fase er prioriterte grupper og vaksineres av fastlegene. Fase tre er massevaksinering og foregår i Forum Expo. I løpet av våren 2021 vil vaksinasjonsprogrammet øke hastigheten og den voksne befolkningen vil i stor grad være vaksinert til høsten. Kommunen har plikt til å gi tilbud til de personene som bor eller oppholder seg i kommunen. Foreløpig er det noe begrensning på hvor raskt og i hvilke volum vaksinene kommer til kommunen og dette vil prege fremdriften.

Fremdrift

Figur 5.2: Fordeling av de ulike gruppene i vaksineringen (Kilde: Stavanger kommune)

Den 5. januar 2021 satte Stavanger kommune sin første dose med koronavaksine. Per april har Stavanger vaksinert i overkant av 34 000 personer med dose 1, og 7 500 med dose 2. Dette utgjør 28 prosent av befolkningen.

Stavanger kommune er i gang med massevaksineringen som er fase 3 av Stavanger kommune sin vaksinasjonsstrategi. Fase tre er for befolkningen mellom 18-64 år og innbyggere med underliggende sykdommer prioriteres først. Se figur 5.2 punkt 5-11.

I skrivende stund vaksineres gruppe 8 som er befolkning mellom 55-64 år, hittil så er om lag 11,1 prosent av befolkningen fullvaksinert og 27,4 prosent delvaksinert, til sammen er det satt 57 218 doser3.

Figur 5.3: Oversikt over vaksineringen i første tertial 2021 i Stavanger

5.3 Økonomiske konsekvenser

Det er krevende å få en fullstendig oversikt over de økonomiske konsekvensene koronapandemien har for Stavanger kommune.  Prognosene er basert på merkostnader og mindreinntekter Stavanger kommune forventer å ha ved utgangen av året.

Detaljert/utfyllende økonomisk bilde
Det fullstendige bildet av de økonomiske konsekvensene av koronapandemien for Stavanger kommune er komplisert å beskrive. En del kostnader – og inntektstap – er konkrete og lettere å beregne. Andre kostnader oppstår mer indirekte i tjenesteproduksjonen når den skal tilrettelegges for forebyggende smittevern eller når effekter av pandemien skal måles. Stadige endringer i smittetrykk og tiltaksomfang har vanskeliggjort beregningene. Beste estimater er brukt.

Det fullstendige bildet av de økonomiske konsekvensene av koronapandemien for Stavanger kommune er komplisert å beskrive. En del kostnader – og inntektstap – er konkrete og lettere å beregne. Andre kostnader oppstår mer indirekte i tjenesteproduksjonen når den skal tilrettelegges for forebyggende smittevern eller når effekter av pandemien skal måles. Stadige endringer i smittetrykk og tiltaksomfang har vanskeliggjort beregningene. Beste estimater er brukt.

Samlede estimerte koronarelaterte nettoutgifter for 2021 utgjør om lag kr 268 mill. når tapte inntekter (kr 14 mill.) og omdisponerte ressurser (kr 15 mill.) tas med. Staten har så langt bidratt med om lag kr 180 mill. til generell finansiering av koronarelaterte utgifter i 2021. Dette dekker fullt ut kostnadene med TISK og vaksinasjon, dog kun halvparten av kostnadseffektene i kommunens øvrige tjenester.

I tillegg kommer statlige økonomiske krisepakker i form av øremerkede midler og aktivitetsstimulerende tiltak1. Det er per 1. tertial rapportert kr 81,9 mill. i øremerkede tilskudd, blant annet kr 61,7 mill. i kommunal kompensasjon til lokalt næringsliv og tiltak som fremmer lokal næringsaktivitet.

Økonomiske effekter Regnskap 30.04.2021Prognose 2021
Særskilte TISK-tiltak 17 450 52 800
Vaksinasjonsprogram 3 400 46 700
Tilretteleggingskostnader vaksinasjon/testing  6 100
Delsum TISK og vaksinasjon 20 850 105 600
Oppvekst og utdanning- 2 400 45 800
Helse og velferd 16 600 82 900
By- og samfunnsplanlegging 200 2 800
Bymiljø og utbygging 6 300 17 700
Innbygger- og samfunnskontakt- 33 900 4 100
Stab og støttefunksjoner 200 4 000
Del sum tjenesteområdene (eks TISK)- 13 000 157 300
Valg  500
Revisjon 500 500
Integreringstilskudd netto  9 900
Refusjon sykepenger  - 6 000
Delsum fellesutgifter 500 4 900
Sum 8 350 267 800
Tabell 5.1: Økonomisk effekter av koronapandemien for 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Koronaprognosene som presenteres for 2021 er basert på den informasjonen og kunnskap som er tilgjengelig per 1. tertial. Hvordan smittesituasjonen utvikler seg, hvor raskt vaksineringen går og hvor tidlig smitteverntiltak kan fases ut påvirker sterkt kostnadsbildet. På områder hvor man i dag ikke vet hvordan tjenestetilbudet vil påvirkes eller hvordan utviklingen blir til høsten, er prognoser utarbeidet basert på om lag halvparten av utgiftene til høsten som for første halvår 2021. For TISK og vaksinasjonsprogrammet har prognosene tatt høyde for at aktivitetene pågår ut november.

I det påfølgende omtales nærmere de økonomiske konsekvensene koronapandemien har hatt for Stavanger kommune. Det skilles mellom økonomiske effekter av TISK og vaksinasjonsprogrammet, og merkostnader og mindreinntekter i kommunens tjenesteutøving i form av blant annet vikarkostnader ved karantenesituasjoner, tilrettelegging for smittevern og eventuelle driftsrestriksjoner.

5.3.1 TISK og vaksinasjon

TISK og vaksinasjonRegnskap 30.04.2021Prognose 2021
Koronasenter 10 300 27 700
Luftveislegekontor 600 1 700
Luftveislegevakt 3 400 11 000
Smittesporing 4 700 12 300
Beredskapshotell 650 3 000
Smittevernsutstyr 1 200 3 400
Refusjoner test- 3 400 - 6 300
Vaksinasjon 3 400 46 700
Tilretteleggingskostnader  6 100
SUM 17 450 105 600
Tabell 5.2: Stavanger kommunes kostnader knyttet til TISK og vaksinering
Last ned tabelldata (Excel)

TISK

Kommunens TISK-tiltak gjennomføres av koronasenteret, luftveislegevakt, luftveislegekontor og smittesporing. Disse har vært, og er, en essensiell del av kommunens krevende håndtering av pandemien.

Det er fremdeles usikkerhet knyttet til prognosene, særlig til hvordan og når behovet for massetesting og luftveislegevakt endrer seg når en stor andel av befolkningen er vaksinert. Prognosene tar utgangpunkt i at det vil være drift i tiltakene ut november, grunnet usikkerhet rundt fremdriften av massevaksineringen og det at Stavanger som storby må sikre seg tilstrekkelige mannskaper, kompetanse og lokaler til å tåle enda en ny bølge med smitte før alle er vaksinerte.

Prognose for TISK er estimert til kr 52,8 mill. eksklusivt tilretteleggingskostnader. Koronasenteret som er kommunens teststasjon har hittil i år gjennomført 147 734 tester, og har en prognose for året på kr 27,7 mill. Smittesporing er estimert til å koste kr 12,3 mill. i 2021, det har vært spesielt krevende i år på grunn av ukjent smitte blant skoleelever og at det er flere virusmutasjoner i omløp som smitter raskere.  Prognosen på luftveislegevakten er for Stavanger kommune kr 11 mill.  Beredskapshotell er estimert til kr 3 mill., Stavanger kommune benytter Scandic forum til isolasjonshotell og Clarion Hotel Energy er karantene hotell.

Av prognosen for TISK-tiltak på kr 52,8 mill. anses kr 32 mill. å være rimelig sikre kostnader første halvår 2021.

Vaksinasjon

Vaksinasjonstjenesten er en midlertidig virksomhet som ble opprettet på nyåret for å kunne håndtere koronavaksinering av kommunens befolkning. De første fasene i vaksinasjonsprogrammet er i stor grad gjennomført via allerede eksisterende tjenesteapparat og budsjettrammer. Overgang til massevaksinering krever et helt annet apparat med bemanning (bl.a. innkallings- og helsepersonell, samt vakter både inne og ute), lokaler og renhold over et lengre tidsrom. For en storby som Stavanger innebærer det å beslaglegge store, sentrale arealer og sikre en varighet og beredskap rundt dette, samt yte tilbud også i de ytre delene av kommunen (øyene).

I henhold til planlagt vaksineringsløp skal 90 000 innbyggere i aldersgruppen vaksineres med to doser, over en periode på rundt fem måneder.  Tidsintervallet er utledet fra myndighetenes føringer om at Pfizer-vaksinen, som Stavanger tilbyr, skal gis med 12 ukers intervall.

Foreløpige prognoser tilsier et forbruk på kr 46,7 mill., herav et rimelig sikkert anslag på kr 28 mill. til over sommeren.

Tilretteleggingskostnader

Ved testsentre og formålsbygg påløper om lag kr 4 mill. i drifts- og tilretteleggingskostnader, samt tilsvarende kr 2,1 mill. ved vaksinasjonssentre.

5.3.2 Tjenesteområdene

Oppvekst og utdanning

Regnskapet per 1. tertial for oppvekst og utdanning viser kr -2,4 mill., grunnet kr 18,8 mill. er mottatt tilskudd uten at kostnader har påløpt ennå.  Årsprognosen for netto koronarelaterte kostnader for oppvekst og utdanning er kr 45,8 mill.

Drift Barnehage/Grunnskole

Per 1. tertial er det regnskapsført kr 11,1 mill. i koronarelaterte kostnader i barnehage og grunnskole. Over 90 % av disse utgiftene er knyttet til lønn. I perioden 15. april til 10. mai har barnehage og skole drevet på rødt tiltaksnivå etter nasjonal trafikklysmodell. Det innebærer blant annet tiltak som færre barn per kohort, begrensede tilbud, redusert mattilbud og forsterket renhold. Tidligere i vinter var det enkeltvirksomheter som var på rødt nivå. Overgang mellom ulike tiltaksnivå og stadig endring i smittesituasjonen er utfordrende, og krever fortløpende tilpassing av driften. Barnehagene og skolene har benyttet midlertidig arbeidskraft for å sikre forsvarlig og pedagogisk tilbud. Utfordringen har vært å få tak i nok kvalifiserte pedagoger. Samlet prognose ved årsslutt for koronarelaterte kostnader for 2021 er kr 35,5 mill., hvorav kr 10 mill. gjelder kommunale barnehager, kr 4 mill. er anslag knyttet til private barnehager og kr 21,5 mill. på grunnskole.

Psykisk helse

Det er nylig utarbeidet en tiltaksplan for barn og unges psykiske helse. Tiltakene er anslått til kr 23-24 mill. per år. Kostnaden for 2021 er estimert til omlag kr 10 mill., herav dekkes kr 5 mill. av eksisterende budsjettramme og kr 3,2 mill. foreslås finansiert av statlig tilskudd til sårbare barn. Netto kostnadseffekt ved oppstart over sommeren er anslått til kr 1,8 mill. 1

Øvrige områder oppvekst og utdanning

Barn og unge har en årsprognose på til sammen kr 2,4 mill. Merkostnaden er knyttet til lønnskostnader og smittevernutstyr. En del av kostnadene kan knyttes til gjennomføringen av Fiks Ferigge Ferie (FFF). I tillegg kommer økte lønnskostnader og innkjøp av smittevernutstyr i barneverntjenesten, helsestasjon, ungdom og fritid og EMbo.

Opplæringstilbudet til voksne innvandrere ved Johannes læringssenter tilsier en merkostnad på kr 1,1 mill. i 2021. Statlig tilskudd til utvidet opplæringstilbud til voksne innvandrere foreslås i RNB 2021 videreført til høsten. Tilskuddssatsen er kr 8000 per person og vil kunne redusere dagens prognose.

Ordføreren har opprettet en kommisjon som skal se på omfang og tiltak inn mot ungt utenforskap, samt kartlegge og foreslå tiltak som kan avhjelpe konsekvenser av pandemien på unge i Stavanger. Et sekretariat på 4 rådgivere skal bistå kommisjonen, og er heltids ansatt i oppdraget fra mai 2021 og ut året. Tiltaket er anslått å koste kr 4,1 mill.

Tapte inntekter

Lenden skole forventer reduserte inntekter tilsvarende kr 0,7 mill. som følge av koronapandemien. Inntektstapet skyldes blant annet skolebesøk, utleie av lokaler og leirskoledrift på Langøy.

Kulturskolen har periodevis måttet stenge for gruppeundervisning i januar og april. I tråd med kontingentreglementet utløser dette refusjon av foreldrebetaling og effekten er estimert til kr 0,35 mill.

Øremerkede midler – oppvekst og utdanning

Det er mottatt to øremerkede tilskudd knyttet til korona på grunnskolerammen, ett som gjelder sårbare barn på kr 3,2 mill. (jf. omtale psykisk helse) og et tilskudd til hjemmeundervisning på kr 1,4 mill. Tilskuddet til hjemmeundervisning brukes til å kjøpe hodetelefoner til lærere.

Stavanger kommune har fått tildelt kr 14,2 mill. i statlig tilskudd til sommerskole. Tilskuddet finansierer barnas sommer, jf. vedtak i FSK sak 57/21. Det er videre skissert en rekke ekstratiltak som konsekvens av tildelte statlige midler, se kapittel 4.7.

Helse- og velferd

Helse og velferd har koronarelaterte kostnader eksklusiv TISK og vaksinasjon på kr 16,6 mill., per 1. tertial.  Prognosen for området er kr 82,9, mill. ved årets slutt. Inkludert TISK og vaksinasjon har helse og velferd en samlet prognose på kr 182,4 mill. for 2021. Prognosene er usikre ettersom det er mange faktorer som påvirker totalbeløpet og det er på noen tjenesteområder vanskelig å skille ut TISK-kostnaden fra annen drift.

Stavanger legevakt

Stavanger legevakt har per 1. tertial koronarelaterte kostnader på kr 11,8 mill., som i stor grad knyttes til TISK-tiltakene. De øvrige områdene hos legevakten har noe koronarelaterte kostnader. Det er omdisponerte ressurser tilsvarende kr 1,2 mill. Dette er fast ansatte som jobber på legevakten, men som arbeider rullerende på luftveislegevakten. Forventede totale koronarelaterte kostnader ved årets slutt er kr 36,3 mill., inklusiv TISK-kostnader, hvor kr 4,2 mill. er omdisponerte ressurser.

Sentrale midler legetjenester

Per 1. tertial har legetjenester koronarelaterte kostnader på kr 4,6 mill. De fleste av disse er knyttet til smittesporing og luftveislegekontoret. Som et resultat av koronapandemien og betraktelig færre reisende, har de ansatte ved vaksinasjonskontoret blitt brukt til annet smittevernsarbeid. Dette betyr at det vil bli en mindreinntekt knyttet til vaksinasjonskontoret på kr 3 mill. Forventet prognose for koronarelaterte kostnader er kr 12 mill. der kr 10,7 mill. er relatert til TISK.

Alders- og sykehjem

Per 1. tertial er merkostnadene knyttet til koronapandemien samlet sett kr 5,3 mill., henholdsvis kr 3,3 mill. for kommunale alders- og sykehjem og kr 0,8 mill. for ideelle alders- og sykehjemmene. Dette inkluderer opprettelsen av ekstra beredskapsplasser for kr 0,4 mill.  ved tidligere Domkirken sykehjem og tapt inntekt knyttet til dagsenter eldre.

Ved dagsenter eldre er det per 1. tertial en tapt inntekt på kr 1 mill. da smittevernreglene gjør at man må redusere antall brukere. Det er forventet at man kan åpne tilbudet opp ytterligere i nær framtid og det er ikke forventet tapt inntekt knyttet til dagsenter eldre i 2. halvår av 2021.

Det er forventet en samlet årsprognose på kr 11,1 mill.

Bofellesskap

Bofellesskap har koronarelaterte kostnader per 1. tertial på kr 4,2 mill. Dette skyldes i stor grad kostnader knyttet til karantene, sykdom og stengt dagsenter. Det har vært utfordrende å opprettholde tjenestetilbudet på dagtid til beboere innenfor smittevernreglene. Dette har medført at tilbudet har blitt svært redusert og heller blitt gitt i boligene. Prognosen for året er kr 8,4 mill.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester har en prognose på koronarelaterte utgifter på kr 8 mill. ved året slutt. Merkostnadene består i hovedsak av lønn til ekstra bemanning, overtid, rengjøring og legemidler. I perioder har det vært utfordringer med flere ansatte i karantene.

Sosialhjelpsutgifter

Utbetaling av økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad viser per 1. tertial et totalt mindreforbruk på kr 6,1 mill. Ved HØP 2021-2024 ble budsjettet styrket med kr 30 mill. som skulle dekke forventet økte utbetalinger som følge av koronapandemien første halvår. Det er svært usikkert å si noe om utviklingen, og hvor store de koronarelaterte kostnadene vil bli i 2021. Estimerte utbetalinger som følge av koronapandemien utgjør kr 38 mill. ved årsslutt. Se kapittel 4.7 for mer utfyllende informasjon om sosialhjelpsutgifter.

Stab helse og velferd

Per 1. tertial har stab helse og velferd totale koronakostnader på kr 7,5 mill. hvorav kr 3,4 mill. er omdisponerte ressurser. Stab bruker fortsatt en del ressurser på koronarelatert arbeid. Dette fører til at deler av det ordinære arbeidet i stab fortsatt utsettes. Under forutsetning av at vaksinasjon har effekt på smittetrykket, forventes arbeidssituasjonen å normalisere seg noe mot slutten av 2021.  Årsprognosen for merkostnader til korona er kr 18,2 mill. inklusiv TISK-kostnaden til karantene- og isolasjonshotell og smittevernutstyr samt økte lønnskostnader. Kr 7,7 mill. av årsprognosen er omdisponerte ressurser.

Flyktningtjenesten

Som en følge av koronapandemien har det vært perioder hvor det ikke har vært mulig å delta fullt ut i introduksjonsprogrammet. Ved 1. tertial er det beregnet at 121 deltakere har rett på utvidelse av programtid med tilhørende introstønad. I tillegg er det identifisert ni deltakere som har krav på å få utvidet programtid med inntil fire måneder i 2021. Det vil søkes IMDI om tilskudd for de det gjelder. Det er foreløpig usikkert hvordan tjenestetilbudet vil påvirkes fremover. Totale koronakostnader, inkludert refusjoner, er estimert til kr 1,1 mill. for 2021.

Færre deltakere har deltatt i introduksjonsprogrammet enn forventet grunnet færre bosatte flyktninger i 2020. Avslutning av 200 deltakere i introduksjonsprogrammet i 2020 har også medvirket til redusert budsjettbehov relatert til introstønad. Budsjettet for utbetaling av introstønad er høyere enn det som forventes utbetalt i introstønad, hensyntatt merkostnadene med forlengelse i program. Prognosen for nedjustert kostnadsbehov utgjør kr 17,2 mill. Dette må ses i sammenheng med integreringstilskuddet som er omtalt i 5.3.3.

Bymiljø og utbygging

Per 1. tertial viser regnskapet netto koronarelaterte kostnader på kr 4,0 mill. når kostnader i forbindelse med den statlige vedlikeholdspakken holdes utenfor.

Årsprognosen for bymiljø og utbygging er kr 17,7 mill., hvor tapte inntekter utgjør kr 11 mill. Merkostnadene gjelder økte renholdkostnader (kr 4,7 mill.), kostnader ved økt vakthold i sentrum (kr 1,8 mill.), drift grunnet økt bruk av turstier (kr 0,1 mill.). Selvkosttjenestene, vann, avløp og renovasjon har også hatt økte kostnader som følge av korona. Spesielt ved leie av brakkerigger for å splitte driftsavdelinger. Dette utgjør kr 0,4 mill. og vil bli dekket av økte gebyrer på sikt.

Tapte inntekter består av reduserte billettinntekter ved svømmehaller tilsvarende kr 5 mill. I tillegg kommer reduserte aktivitetsbaserte leieinntekter knyttet til Forum Expo, som er stipulert til kr 3 mill. Mindreinntekter på kr 2,3 mill. i forbindelse med ettergitt leie av utearealer dekkes innenfor budsjettrammen.

By- og samfunnsplanlegging

Anslåtte koronarelaterte kostnader for 2021 på kr 2,8 mill. omhandler økt beredskap og Lysglimtkampanjen. Lysglimtkampanjen er en lokal ordning der det tildeles «såkornmidler» til gode initiativer og ideer som bidrar til å skape lyspunkt i koronahverdagen for ungdom og unge voksne.

Innbygger- og samfunnskontakt

Kulturinstitusjonen Sølvberget erfarer økte kostnader til smittvernsutstyr, smitteverns-vakter, ekstra arrangementskostnader og tapte gebyr- og husleieinntekter, anslått til kr 1,38 mill.

Kommunen har i løpet av våren mottatt til sammen kr 61,7 mill. i statlige øremerkede tilskudd til kompensasjonsordninger til lokalt næringsliv og har per 1. tertial utbetalt kr 27,3 mill.

Koronapandemien har ført til ekstra innsats innen kommunikasjon og informasjon, anslagsvis kr 1,83 mill. i økte kostnader i 2021.

Korona-informasjonstelefonen har fått et større trykk etter at vaksineringen startet og 4-5 ansatte har jobbrotasjon i forbindelse med denne. Årsprognosen er kr 0,9 mill. i omdisponerte ressurser.

Stabs- og støttefunksjoner

Prognosen ved utgangen av året er kr 3,95 mill., hvor kr 1,4 mill. er tapte inntekter knyttet til kurs- og kompetansesenter og kr 2 mill. er omdisponerte ressurser.

5.3.3 Fellesutgifter

Integreringstilskudd

Grunnet koronasituasjonen og tidvis stengte grenser i mange land, er bosetting av flyktninger markant redusert, både i 2020 og i 2021. I Stavanger ble 83 personer bosatt i 2020, inkludert familiegjenforeninger. For 2021 er anmodningsantallet fra IMDi på 95 personer inkludert fire enslige mindreårige lagt til grunn i prognosene. Volumendringene som antas koronarelatert utgjør om lag kr 27,1 mill. i lavere integreringstilskudd i 2021. Dette må også ses opp mot reduserte kostnader til introduksjonsstønad hos flyktningetjenesten, som foreslås nedjustert i budsjettet med om lag kr 17,2 mill. (se også omtale under tjenesteområdene, kapittel 4.7).

Kommunale selskap

Kommunale selskap er påvirket av koronapandemien i form av blant annet betydelige inntektsbortfall knyttet til smitteverntiltak. Stavanger kommune vil som eier påvirkes indirekte av situasjonen i selskapene gjennom endringer i utbyttegrunnlag, behov for økt driftstilskudd, behov for kapitalforhøyelser mv. Det vises til kapittel 4.8. for mer informasjon om situasjonen for kommunale foretak og selskap.

Statlig finansiering

Stortinget har vedtatt en rekke økonomiske tiltak som retter seg til mot kommunene. I tillegg kommer enkelte ordninger som gjelder bedrifter generelt, herunder videreføringer av særordningen for sykepenger knyttet til pandemien. Regjeringen har foreslått nye kompensasjonstiltak i revidert nasjonalbudsjett 2021. Oversikt over ulike tildelinger i form av rammetilskudd følger av tabell 5.3.

Tildelingene i rammetilskudd

Stortinget vedtok i desember i fjor en betydelig kompensasjon for første halvår 2021 til kommunene gjennom et tilleggsforslag til statsbudsjettet 2021. Grunnlaget ble i all hovedsak innarbeidet i kommunestyrets budsjettvedtak for 2021 og utgjør kr 119,6 mill. I tillegg vedtok Stortinget 23. februar 2021 en ny krisepakke på bakgrunn av regjeringens forslag og finanskomiteens tilrådninger (jf. Innst. 233 S (2020-2021)). Dette er tidligere belyst i egen sak til formannskapet i sak 39/21Statsbudsjettet for 2021 og ny krisepakke som følge av covid-19. Økonomiske konsekvenser for Stavanger kommune.

Samlet bevilget rammetilskudd grunnet korona utgjør kr 133 mill. til Stavanger.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslår regjeringen en økonomisk kompensasjon for andre halvår 2021 til kommunene. Forslaget blir først behandlet av Stortinget medio juni og endringer vil kunne komme. Økt rammetilskudd til vaksinasjonsutgifter og koronautgifter generelt for andre halvår 2021 har en tilnærmet kjent fordeling og vil utgjøre om lag kr 46,9 mill. til Stavanger.

Økningen begrunnet i massetesting har ingen avklarte fordelingskriterier og er følgelig av usikker beløpsstørrelse og foreslås innarbeidet til andre tertial. Anslagsvis kan det utgjøre kr 2-3 mill.

Samlet anslag for kjente koronarelaterte rammetilskudd utgjør kr 180 mill. i 2021.

Stortinget har åpnet for at kommunene kan søke statsforvalteren om skjønnstilskudd på bakgrunn av merutgifter til korona. Det ligger noen føringer for slike rapporteringer og søknader. Statsforvalteren i Rogaland vil gjøre nye vurderinger i løpet av juni og tildele eventuelle midler i månedsskiftet juni – juli. Ytterligere tildelinger av skjønnstilskudd er ukjent. Det vil ventelig foretas en ny vurdering i løpet av høsten.

Kommunedirektøren foreslår å justere for økte rammetilskudd i 1. tertialrapport og å avvente justeringer av skjønnstilskuddet da framtidige tildelinger er høyst usikre.

 

Statlige tildelinger til Stavanger grunnet koronasituasjonen - 2021(mill.kr.)
Statsbudsjett 2021 - effekter for Stavanger 117,6
Økt rammetilskudd - komensasjon ekstrautgifter covid-19 2,0
Økt rammetilskudd - kontrolltiltak smittevern covid-19 
Krisepakke - Innst.233 S (2020-2021) 
Økt rammetilskudd - koronavaksine 1. halvår 13,4
Forslag i RNB 2021 
Økt rammetilskudd - koronautgifter 2. halvår 26,7
Økt rammetilskudd - koronavaksine 2. halvår 20,2
Økt rammetilskudd - korona - massetesting*
*Særskilt fordeling, avklares senere 
Sum tildelinger innarbeidet i budsjett / budsjettusteringer per 1. tertial 180,0
Herav endringer som foreslås i 1. tertial 58,1
Tabell 5.3: Oversikt statlige finansieringstiltak med effekt for Stavanger kommune i 2021. 
Last ned tabelldata (Excel)