⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2021

12 Økonomiske oversikter

Økonomisk oversikt - driftRegnskapReg. budsjettReg. årsbudsjettOppr.årsbudsjett
Driftsinntekter    
Rammetilskudd1 370 474 3971 332 221 0002 751 297 0002 751 297 000
Inntekts- og formuesskatt1 777 064 2021 791 071 0005 857 000 0005 857 000 000
Eiendomsskatt1 198 2230297 000 000297 000 000
Andre skatteinntekter0000
Andre overføringer og tilskudd fra staten98 634 906123 354 000276 535 000219 643 000
Overføringer og tilskudd fra andre175 616 24247 814 000988 127 000910 561 000
Brukerbetalinger164 696 886173 953 000465 554 000507 970 000
Salgs- og leieinntekter399 401 041389 803 500861 614 000850 383 000
Sum driftsinntekter3 987 085 8963 858 216 50011 497 127 00011 393 854 000
Driftsutgifter    
Lønnsutgifter1 902 669 4391 800 819 0005 259 802 0005 291 168 000
Sosiale utgifter470 032 946445 164 0001 384 237 0001 395 454 000
Kjøp av varer og tjenester1 174 913 3881 240 087 9053 628 432 0003 477 323 000
Overføringer og tilskudd til andre355 879 615321 546 000882 592 000801 728 000
Avskrivninger176 934 665172 758 000519 642 000336 144 000
Sum driftsutgifter4 080 430 0533 980 374 90511 674 705 00011 301 817 000
Brutto driftsresultat-93 344 157-122 158 405-177 578 00092 037 000
Finansinntekter    
Renteinntekter18 659 71432 546 000121 283 000121 283 000
Utbytter288 468 239287 950 000297 400 000297 400 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler8 068 632000
Renteutgifter108 702 23680 622 000241 879 000241 879 000
Avdrag på lån129 754 456128 975 000386 927 000386 927 000
Netto finansutgifter76 739 893110 899 000-210 123 000-210 123 000
Motpost avskrivninger176 934 665172 932 000519 642 000336 144 000
Netto driftsresultat160 330 401161 672 595131 941 000218 058 000
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:    
Overføring til investering-15 987 978-99 123 000-241 910 000-216 114 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond148 411 891112 946 000106 197 000-5 716 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond7 714 0007 138 0003 772 0003 772 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk0000
Dekning av tidligere års merforbruk0000
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat140 137 91320 961 000-131 941 000-218 058 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)0000
     
Netto driftsresultat Bevilgningsoversikt drift del 2-160 330 401-161 846 595-131 941 000-218 058 000
Tabell 12.1 Økonomisk oversikt
Last ned tabelldata (Excel)
Bevilgningsoversikt drift del 1RegnskapJust.per. budsjettAvvik i krForbruk i %Just. årsbudsjettOppr. årsbudsjett
Oppvekst og utdanning      
Stab Oppvekst og utdanning-2 564 22713 333 00015 897 227-19,2337 158 00037 179 000
Barnehage379 700 899376 106 000-3 594 899100,961 141 497 0001 151 630 000
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud41 367 15233 745 000-7 622 152122,5992 329 00086 097 000
Grunnskole562 818 581558 398 905-4 419 676100,791 619 054 0001 608 415 000
Johannes læringssenter29 237 24828 348 000-889 248103,14100 333 00098 822 000
Stavanger kulturskole14 227 43814 416 500189 06298,6945 232 00044 394 000
Pedagogisk-psykologisk tjeneste18 402 59218 426 00023 40899,8749 419 00048 433 000
Ungdom og fritid21 049 17620 696 000-353 176101,7161 250 00074 802 000
Helsestasjon og skolehelsetjenesten36 300 10735 441 000-859 107102,4297 353 00086 492 000
Sentrale midler oppvekst/bistandsprosjekt000000
EMbo13 365 19514 251 000885 80593,7837 057 00036 959 000
Barnevernstjenesten58 401 92562 801 0004 399 07593260 925 000260 089 000
Sum oppvekst og utdanning1 172 306 0861 175 962 4053 656 31999,693 541 607 0003 533 312 000
       
Helse og velferd      
Stab Helse og velferd19 250 49813 944 000-5 306 498138,0639 664 00039 137 000
Helse- og velferdskontor108 695 07191 352 000-17 343 071118,98278 356 000318 674 000
NAV111 117 810116 756 0005 638 19095,17340 518 000332 659 000
Fysio- og ergoterapitjenesten32 856 23831 274 000-1 582 238105,0671 873 00069 969 000
Helsehuset i Stavanger6 745 3436 381 000-364 343105,7119 359 00022 262 000
Hjemmebaserte tjenester157 286 847153 963 000-3 323 847102,16446 654 000378 597 000
Bofellesskap181 170 005175 954 000-5 216 005102,96533 128 000548 550 000
Alders- og sykehjem290 195 036286 644 000-3 551 036101,24844 370 000864 025 000
Pleie og omsorgssenter Finnøy12 857 64014 056 0001 198 36091,4742 050 00040 378 000
Pleie og omsorgssenter Rennesøy15 242 02213 970 000-1 272 022109,1142 296 00046 869 000
Stavanger legevakt37 400 22723 796 000-13 604 227157,1757 795 00066 221 000
Vaksinasjon3 250 8000-3 250 800000
Rehabiliteringsseksjonen20 393 35320 079 000-314 353101,5760 802 00058 358 000
Arbeidstreningsseksjonen6 416 4756 159 000-257 475104,1814 435 00015 697 000
Boligkontoret3 065 5022 817 000-248 502108,827 976 0007 954 000
Flyktningseksjonen29 525 33434 012 0004 486 66686,8198 630 00097 020 000
Dagsenter og avlastningsseksjonen71 466 75373 165 0001 698 24797,68222 776 000186 603 000
Tekniske hjemmetjenester2 484 4763 005 000520 52482,687 821 0007 251 000
Krisesenteret i Stavanger1 727 1621 842 000114 83893,7713 215 00013 157 000
Sentrale midler levekår244 714 375276 122 00031 407 62588,63-117 873 000-109 234 000
Sentrale midler legetjeneste39 001 44535 434 000-3 567 445110,07126 675 000122 845 000
Sum Helse og velferd1 394 862 4121 380 725 000-14 137 412101,023 150 520 0003 126 992 000
       
By- og samfunnsplanlegging      
Stab By- og samfunnsplanlegging3 942 0643 083 000-859 064127,867 502 0007 962 000
Byggesaksavdelingen209 8921 451 0001 241 10814,473 609 0004 660 000
Byutvikling9 578 1297 758 000-1 820 129123,4627 164 00024 941 000
Beredskap og samfunnsutvikling-16 194 531-16 818 000-623 46996,298 658 00016 990 000
Kart og digitale tjenester6 823 8276 554 000-269 827104,1217 307 00017 301 000
Sum By- og samfunnsplanlegging4 359 3812 028 000-2 331 381214,9664 240 00071 854 000
       
Bymiljø og utbygging      
Stab strategi og målstyring2 296 6853 765 0001 468 3156110 804 00011 310 000
Juridisk3 945 8324 005 00059 16898,5211 645 00011 040 000
Byggforvaltning107 278 914118 545 00011 266 08690,5310 447 000302 211 000
Byggeprosjekter3 564 5461 443 000-2 121 546247,024 259 0004 249 000
Park og vei58 625 11966 201 0007 575 88188,56175 638 000170 623 000
Idrett46 660 90745 387 000-1 273 907102,81100 134 00098 236 000
Vannverket-28 350 040-33 970 000-5 619 96083,4600
Avløpsverket-49 580 214-53 810 000-4 229 78692,1400
Renovasjon-24 481 939-27 008 000-2 526 06190,65131 000131 000
Plan og anlegg2 428 1390-2 428 139000
Miljø4 488 8894 349 000-139 889103,228 249 0008 387 000
Triangulum-6 396 380447 0006 843 380-1430,961 237 0000
Sum Bymiljø og utbygging120 480 457129 354 0008 873 54393,14622 544 000606 187 000
       
Innbygger- og samfunnskontakt      
Stab Innbygger- og samfunnskontakt1 514 8071 532 00017 19398,884 303 0004 285 000
Smartby-635 246-559 00076 246113,6414 254 00013 838 000
Næring-25 167 966-25 096 00071 966100,2934 674 00034 510 000
Kommunikasjon4 024 1183 635 000-389 118110,710 312 00010 550 000
Kultur73 280 91273 589 000308 08899,58188 465 000188 269 000
Innbyggerdialog3 519 8183 489 000-30 818100,8827 916 00027 736 000
Politisk sekretariat3 659 4694 513 000853 53181,0915 531 00015 487 000
Sum Innbygger- og samfunnskontakt60 195 91161 103 000907 08998,52295 455 000294 675 000
       
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner      
Kommunedirektør-11 909 232-12 597 000-687 76894,543 845 0003 845 000
Kommuneadvokat2 271 2352 588 000316 76587,767 281 0007 244 000
Innovasjon og støttetjenester102 593 72695 873 000-6 720 726107,01265 153 000261 138 000
Økonomi og organisasjon27 369 50533 012 0005 642 49582,9191 088 00089 726 000
Sum Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner120 325 234118 876 000-1 449 234101,22367 367 000361 953 000
       
Felles inntekter og utgifter143 264 973203 305 00060 040 02770,47710 042 000747 721 000
       
Sum bevilgninger drift,netto3 015 794 4533 071 353 40555 558 95298,198 751 775 0008 742 694 000
       
Herav      
Avskrivninger-176 934 665-172 758 0004 176 665102,42-519 642 000-336 144 000
Motpost avskrivninger176 934 665172 758 000-4 176 665102,31519 642 000336 144 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond-91 702 868-75 945 00015 757 868120,75-68 942 0006 094 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond-1 000 000-1 000 0000100-4 672 000-4 672 000
Sum-92 702 868-76 945 00015 757 868 -73 614 0001 422 000
       
Korrigert sum bevilgninger drift,netto3 108 497 3213 148 298 40539 801 08498,748 825 389 0008 741 272 000
Tabell 12.2 Bevilgningsoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)
Bevilgningsoversikt investeringRegnskapReg.budsjettReg.årsbudsjettOppr.årsbudsjett
Investeringer i varige driftsmidler288 1401 474 5461 474 5461 448 750
Tilskudd til andres investeringer0000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper026 10026 10026 100
Utlån av egne midler0271 400271 400271 400
Avdrag på lån0000
Sum investeringsutgifter288 1401 772 0461 772 0461 746 250
     
Kompensasjon for merverdiavgift-38 410-201 728-201 728-201 728
Tilskudd fra andre-10 117-28 000-28 000-28 000
Salg av varige driftsmidler-198-16 600-16 600-16 600
Salg av finansielle anleggsmidler0000
Utdeling fra selskaper0000
Mottatte avdrag på utlån av egne midler-186-78 870-78 870-78 870
Bruk av lån-221 085-1 060 994-1 060 994-1 060 994
Sum investeringsinntekter-269 996-1 386 192-1 386 192-1 386 192
     
Videreutlån109 855320 000320 000320 000
Bruk av lån til videreutlån-109 855-320 000-320 000-320 000
Avdrag på lån til videreutlån74 789129 000129 000129 000
Mottatte avdrag på videreutlån-74 789-129 000-129 000-129 000
Netto utgifter videreutlån0000
     
Overføring fra drift-15 988-241 910-241 910-216 114
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond-2 156000
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond0-143 944-143 944-143 944
Dekning av tidligere års udekket beløp0000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger-18 144-385 854-385 854-360 058
     
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)0000
Tabell 12.3 Økonomisk oversikt, investering. Tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)