⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2021

1 Sammendrag

Stavanger kommune har vært preget av høyt smittetrykk fra koronapandemien 1. tertial 2021. Pandemiens hittil to høyeste smittetopper kom etter nyttår og etter påskeTiltak som skjenkestopp, stengte treningssentre og begrenset aktivitet på steder hvor folk samles, har rammet det lokale næringslivet hardt. Kultur- og idrettslivet har vært preget av restriksjoner, og både arrangementer og normale aktiviteter er blitavlyst. Befolkningens mulighet for mobilitet og sosial omgang har også vært sterkt begrenset. I tillegg har barnehager og skoler vært på rødt tiltaksnivå etter nasjonal trafikklysmodell i perioden 15. april til 10. mai. På tross av pandemien har Stavanger kommune levert gode og forsvarlige tjenester til innbyggerne – takket være en uvurderlig innsats fra medarbeidere, ledere og politikere.  

Vaksineringen er i gang 

I tråd med nasjonale føringer, startet vaksinasjonsprogrammet for Stavanger på nyåret for de eldste og mest pleietrengende innbyggerneMassevaksineringen startet etter påske. I skrivende stund er 38,51 prosent av befolkningen i Stavanger del- eller fullvaksinert. Målet er at de fleste voksne i Norge skal få tilbud om vaksine i løpet av sommeren. Fremdriften i massevaksineringen avhenger av tilgangen på vaksinedoser og nasjonale prioriteringer om kommunevis tildeling.  

Arbeidsledigheten forventes å synke utover året 

Andelen helt arbeidsledige i Stavanger har vist en jevn nedgang siden nyttår, til tross for perioder med økt smitte og strenge tiltak. Arbeidsledigheten i Stavanger er på 4,1 % ved utgangen av april, nesten tilsvarende nivå som for landet. Vaksineringen av befolkningen og påfølgende fjerning av smitteverntiltak, gir grunn til å tro at ledigheten vil synke utover året. 

Utflytting fra Stavanger 

Befolkningsveksten i Stavanger var bare på 76 personer første kvartal 2021, mens samme kvartal i fjor hadde en vekst på 266 personer. Fødselsoverskuddet var på 184 personer, mens 108 personer har flyttet fra kommunen. Det er reduksjon i innvandring fra utlandet, og det er en liten økning i antall innbyggere som flytter til andre steder i Norge.

Økonomisk status – drift og investeringer 

Utgiftene vokser mer enn inntektene 

Samlede forventede merinntekter ved årets slutt utgjør kr 88 mill. og gjelder hovedsakelig høyere frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Samtidig er det tatt høyde for reduksjon i inntekter som er knyttet til tjenesteområdene (tilskudd ressurskrevende tjenester, integreringstilskudd og egenbetalinger mv). Det er anslått at de samlede driftsutgiftene ved årets slutt kan bli kr 177 mill. høyere enn gjeldende budsjett. Dette gjelder i stor grad koronarelaterte utgifter, men også innenfor ordinær drift. Spesielt innenfor helse og velferd er det forventet merforbruk.  

Koronakostnadene i år er foreløpig ikke fullfinansiert fra staten

Når det gjelder koronaprognosene, er det også i 2021 stor usikkerhet knyttet til  effektene av koronapandemien for Stavanger kommune. Hvordan smittesituasjonen utvikler seg, hvor raskt vaksineringen går og hvor tidlig smitteverntiltak kan fases ut, påvirker kostnadsbildet sterkt. Det er tatt høyde for at vaksinasjonsprogrammet pågår utover høsten, men også at tjenestene vil ha om lag halvparten av utgiftene til høsten som de hadde nå i vår. Prognosene for merkostnader og tapte inntekter utgjør om lag kr 268 mill. for Stavanger kommune. Av dette har staten finansiert om lag kr 180 mill. for første og andre halvår 2021. Trekkes omdisponerte ressurser på om lag kr 15 mill. i fra, er det estimert at det gjenstår om lag kr 73 mill. som foreløpig ikke er finansiert.  

Budsjettendringer i driften 

Kommunedirektøren foreslår å øke driftsinntektene med kr 89 mill. og driftsutgiftene med kr 94 mill. Økt rammetilskudd fra staten på grunn av koronapandemien finansierer de lokale koronautgiftene i første halvår, mens prioriteringene for andre halvår avventes til Tertialrapport per 30.08.2021, slik at man har mer informasjon om utviklingen de neste månedene. Anslaget for lokale skatteinntekter er oppjustert mer enn regjeringens skatteanslag og finansierer i all hovedsak budsjettstyrking innenfor ordinære tjenester 

Spesielle satsinger i forbindelse med koronapandemien 

Situasjonen både nasjonalt og lokalt viser en markant økning i behov for hjelp til barn og unge. Skolene i Stavanger ser at det er en betydelig økning i elever som strever med psykisk uhelse og utenforskap. Kommunedirektøren foreslår derfor en lokal tiltakspakke (KADÅITTEPÅ), som er anslått å koste kr 23,6 mill. for ett år. Årets behov vil være noe lavere, ettersom det forutsettes oppstart i august. 

Det er opprettet en kommisjon som skal se på omfang og tiltak inn mot ungt utenforskap. De skal også kartlegge konsekvensene av pandemien på unge i Stavanger og foreslå tiltak for å hjelpe de unge som faller utenfor. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide kr 4,1 mill. til lønns- og driftsutgifter for kommisjonen og sekretariatet. 

Hjemmebaserte tjenester har hatt en 10 prosent økning på antall brukere i de tyngste kategoriene fra 2020 til 2021. Årsaken til dette er sammensatt, men det er indikasjoner på at isolasjon og inaktivitet har gitt funksjonsfall blant brukere, særlig de som bor alene. Det forventes en økning i pleiebehov i 2021. Kommunedirektøren foreslår at hjemmebaserte tjenester styrkes med kr 14 mill. 

Stavanger kommune har gjennom hele pandemien vært opptatt av forholdene for det lokale næringslivet, og har lagt frem flere saker med sikte på å lette på situasjonen og sikre arbeidsplasser. I løpet av våren har Stavanger kommune mottatt til sammen kr 61,7 mill. i statlige øremerkede tilskudd til kompensasjonsordninger til lokalt næringsliv og har per 1. tertial utbetalt kr 27,3 mill.  

Investeringsutgiftene øker 

Det foreslås i 1. tertial en økning i investeringsutgifter på kr 37,4 mill. Her inngår blant annet avsetning av midler til kunst i offentlig rom, jf. vedtak i kommunestyret (69/20) og kjøp av to boliger som per i dag disponeres av helse og velferd – den ene eies i dag av Stavanger utvikling KF og den andre leies av kommunen. I tillegg foreslås det budsjettjusteringer knyttet til endret finansiell fremdrift som gir en reduksjon i investeringsbudsjettet på kr 15,6 mill. samt noen tekniske justeringer. Som følge av de foreslåtte justeringene vil investeringsutgiftene øke med kr 18,5 mill., til sammen kr 1,8 mrd. i 2021. 

Økt sykefravær 

Det er fortsatt viktig at ansatte med luftveisplager har lav terskel for å holde seg hjemme under koronapandemien, og dette påvirker derfor sykefraværet.  Sykefraværet i Stavanger kommune var i 1. tertial 9,3 prosent, noe som tilsvarer en økning på 0,9 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Måltallet for samlet sykefravær i kommunen er 6 prosent.  

Mot normalisering i løpet av året 

Mye tyder på at vaksinene vil gå mot normalisering for samfunnet i løpet av sommeren. Men for kommuneorganisasjonen fortsetter arbeidet med smittesporing og vaksinering utover høsten. I tillegg er det usikkert hvilke konsekvenser pandemien vil ha for kommunens tjenester på lengre sikt.