⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering pr. 31.08.2020

1 Sammendrag

Kommunestyret har gitt rammer for drift og utvikling av Stavanger kommune i 2020 gjennom blant annet Handlings- og økonomiplan 2020-2023. Denne rapporten gir en status per 31. august 2020 og prognoser ut året innenfor økonomi, menneskelige ressurser, brukerundersøkelser, innovasjon, tilsyn og kontroll.

Fra krise til beredskap

Våren 2020 var preget av stor usikkerhet da koronapandemien spredte seg over hele verden. Fra april falt antall smittede i Norge, og gjennom en gradvis gjenåpning av samfunnet ble det lettet på tiltakene som ble innført i mars. Åpning for økt mobilitet i løpet av sommeren og tidlig høst har ført til en økning i smittetilfeller nasjonalt, med meget lokale utbrudd. Smittespredningen i september er i en noe høyere takt enn per august, også i Stavanger. Folkehelseinstituttet vurderer fremdeles smittespredningen som lav nasjonalt, og at kommunene gjør mye riktig i sin håndtering av lokale utbrudd. Regjeringen ønsker at kommunene opprettholder kapasiteten for testing, isolering og smittesporing i om lag ett år framover.

Lavere ledighet, men fortsatt stor usikkerhet framover

Etter en topp, både lokalt og nasjonalt, på over ti prosent i mars, har arbeidsledigheten sunket til i overkant av fem prosent i Stavanger. Sammen med flere av de større byene ligger Stavanger likevel over landsgjennomsnittet. Det er fortsatt usikkert hvordan utviklingen på Nord-Jæren vil bli på sikt.

Mye tyder på at norsk økonomi har klart seg gjennom krisen bedre enn andre land, men det er ventet at den relativt raske innhentingen som skjedde i sommer, vil flate ut.

Lavere innvandring på grunn av korona

Stavanger opplevde en befolkningsnedgang i 2. kvartal på 149 personer. Innvandringen fra utlandet ble mer enn halvert som en følge av koronapandemien.

Økonomiske konsekvenser for Stavanger kommune

Siden mars har koronapandemien preget kommunens økonomi. Prognosene tar utgangspunkt i en pandemi under kontroll og en organisasjon i beredskap. Tjenesteområdene melder om betydelige prognoseavvik, hvorav koronarelaterte avvik utgjør 60-70 prosent. Statlige tiltak og ordninger har  gjort at skatteinntektene foreløpig ikke har falt så mye som opprinnelig fryktet. Forutsetningene har endret seg raskt og prognosene er usikre. Budsjettjusteringer foreslås allikevel tett opp mot prognosene for at kommunen samlet skal ha en realistisk finansiering.

Investeringer

Det er ventet økte investeringskostnader på kr 21 mill. i 2020 på prosjekter knyttet til vann og avløp, samt nye kommunedelsfunksjoner i Vikevåg og Judaberg. I tillegg foreslås det en reduksjon i årets investeringsutgifter på kr 106 mill. som følge av endret finansiell fremdrift, samt tekniske justeringer mellom investering og drift på kr 12 mill. Dette gjør at investeringsutgiftene i 2020 reduseres med kr 73 mill. til kr 1,2 mrd.

Tjenesteområdene

De økte kostnadene på tjenesteområdene i 2020 kan bli kr 190 mill. Av dette anslås effekten av koronapandemien til å utgjøre kr 124 mill. De resterende kr 66 mill. er forventet merforbruk på ordinær drift. Det er fremdeles knyttet stor usikkerhet til prognosene. De største avvikene er ventet å komme på grunnskole, NAV, legevakt, legetjenester og renovasjon.

Skatt

Innbyggernes inntektsgrunnlag, og dermed skattegrunnlaget for Stavanger kommune, har hittil i år blitt trygget gjennom statlige trygdeordninger og koronatiltak for næringslivet. Dette har foreløpig ført til at den økte arbeidsledigheten ikke har gitt et så stort og brått fall i skatteinntekter som opprinnelig fryktet. Det forventes nå en reduksjon i skatteinntekter på 2,5 % i 2020 sammenlignet med 2019. I 1. tertial var fallet ventet å bli 3,8 %. Det er fremdeles knyttet stor usikkerhet til skatteprognosen.

Større omdisponeringer og bruk av avsatte midler

I 1. tertial ble det vedtatt budsjettendringer tilsvarende kr 118 mill. på tjenesteområdene. I 2. tertial foreslås det budsjettjusteringer tilsvarende kr 162 mill. Dette finansieres av økte frie inntekter, nedjusterte pensjonsreserver og midlene som ble avsatt til ventede koronakostnader i 1. tertial. I tillegg kommer endringer i finans og sentrale poster. Dette gir et justert netto driftsresultat på 0,5 % for 2020. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene reduseres fra 8,1 % til 6,8 %.

Fravær hos ansatte

Det samlede sykefraværet for Stavanger kommune var på 7,9 % til og med august 2020. Det er en reduksjon på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor.

Det forventes at det samlede fraværet vil bli noe høyere utover høsten både fordi antall smittede av korona kan øke, men også fordi ansatte må holde seg hjemme ved forkjølelseslignende symptomer, fordi de må være hjemme med syke barn eller i påvente av testsvar.

Smittevern og beredskap

Koronapandemien har siden april vært under kontroll i Stavanger. Testkapasiteten i Stavanger er god og kan raskt skaleres opp dersom det blir behov. Erfaringene fra andre deler av landet viser at hell er en viktig faktor og at lokale utbrudd også kan skje på Nord-Jæren. Det vil ta tid før en vaksine er klar og det er derfor viktig at kommune opprettholder en god beredskap i alle ledd og at innbyggerne fortsetter å ta smittevernrådene fra lokale og nasjonale myndigheter alvorlig.