⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering pr. 31.08.2020

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.1 Forslag til vedtak

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift.

2. Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskapherunder følgende endringer i lånerammer: 

Samlet låneramme for kommunale foretak vil etter dette utgjøre kr 95,1 mill. i 2020.  

3. Stavanger kommune deltar i emisjon i Stavanger Forum AS høsten 2020, der utsatt leie (gjeld) på inntil kr 3,9 mill. konverteres til egenkapital (økt aksjeandel for Stavanger kommune).  

4. Budsjett- og økonomireglementet til Stavanger kommune endres for 2020 ved at punkt 4.2.1 som omhandler virksomhetenes +- 3 % – overføringsregel mellom budsjettår utgår. 

5. Kommunedirektøren tildeles fullmakt til å utbetale avtalt andel av statlige tilskudd og kompensasjoner for oppdrettsanlegg omtalt i Avtale om økonomisk oppgjør i forbindelse med kommunegrensejustering Ombo, jf. referatsak 4/20 i kommunalutvalget, og å overføre resterende statlige tilskuddsmidler på disposisjonsfond uten forutgående budsjettjustering. 

6. Tilførsel av renter/avkastning på fondene Bundet driftsfond sjukeheimen og Bundet driftsfond Johannes Hidle, vedtatt av formannskapet i Finnøy i 1989, avsluttes fra og med 2020. Fondene vil etter dette bli likestilt med tilsvarende fond overført fra kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy.  

7.  Tertialrapport per 31.08.2020 tas for øvrig til orientering.

2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – investering

NrKostnadsendring/nytt prosjektBudsjettjustering
1Fremmedvannsreduksjon og separering10 000
2Innbyggertorg /kommunale funksjoner13 100
3Mulighetsstudier Omsorgsbygg 2030-2 000
 Delsum21 100
 Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift 
4Trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap2 300
5Trådløst nettverk i BHG og SFO2 500
6Vikingsenteret, forprosjekt1 000
7Riving gamle Bru skole-200
8Madlavoll skole, rehabilitering av EL-tavler/automasjon750
9Energitiltak - Enøkpakke 31 700
10Stavanger Legevakt mulighetsstudie-500
11Teknisk lager på Finnøy-500
12Brannstasjon, nybygg-13 800
13Rådhuset, rehabilitering-8 500
14Schancheholen brannstasjon-14 500
15Lervig brannstasjon-5 000
16Lervig skole10 000
17Tastaveden skole, rehabilitering-10 000
18Gautesete skole, rehabilitering13 000
19Vaulen skole, nybygg og utvidelse-17 000
20Kvernevik skole, renovering-35 000
21Lervig barnehage-9 000
22Teknikken barnehage-5 000
23Tastavarden barnehage, avd. Smiene7 500
24Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes10 950
25Ramsvigtunet sykehjem, ny etasje-13 000
26Solborg-prosjektet, 11 selveide boliger i bofelleskap og personalbase-24 000
27Hinna bofelleskap, 8 plasser 7 654
28Hundvåg kirke, rehabilitering-22 000
29Nye Tou , 3. byggetrinn14 800
30Kulvert over motorvei250
 Delsum-105 596
 Overføringer mellom drift og investering 
31Løpende rehabilitering av institusjoner og bofellesskap10 000
32Uforutsett rehabilitering bygg/tekniske tjenester500
33Løpende rehabilitering barnehage5 000
34Madlamark skole, driftsutgifter leie av modulbygg-3 700
 Delsum11 800
 Sum endring investeringsutgifter-72 696
   
 Finansiering 
35Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon-11 800
36Overføring mellom drift og investering, fremskyndet investering trådløst nett sykehjem-2 300
37Bruk av bundne og ubundne investeringsfond fra Finnøy og Rennesøy-13 793
38Salgsinntekter, lavere nivå43 000
39Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming44 000
40Inntektsføring av tidligere års overskudd fra RYMI Renovasjon-220
41Redusert bruk av lån13 809
 Sum finansiering72 696
 Udekket/udisponert0
Tabell 2.1 Forslag til budsjettendringer - Investering
Last ned tabelldata (Excel)

Kostnadsendring/nye prosjekt

1. Fremmedvannsreduksjon og separering

Regnskapet viser at det per 31. august 2020 er ført kr 92 mill. på investeringsprosjektene til vann og avløp, dette tilsvarer en forbruksprosent på 60 % av årsbudsjettet på kr 154 mill.

Bevilgningene til de forskjellige investeringsprosjektene til Vann- og avløpsverket ses samlet når årsprogrammet utarbeides, og det forventes et samlet merforbruk på kr 10 mill. sammenlignet med opprinnelig budsjett. Hovedvekten av merkostnader vil tilfalle dette prosjektet så kommunedirektøren foreslår en økning på kr 10 mill. i 2020.

2. Innbyggertorgene

Kostnadene som foreslås innarbeidet i innbyggertorgprosjektene dreier seg om andre kommunale funksjoner som er samlokaliseret i samme bygg som innbyggertorgene. Kostnadene er et resultat av fellesnemndas vedtak i mars 2019 (sak 22/19) om tjenestetilbudet i den nye kommunen.

Vikevåg: Bygget i Asalveien 6 (tidligere Rennesøy kommunehus) har gjennomgått en enkel bygningsmessig oppgradering samt investering i teknisk utstyr for å kunne brukes som kontorbygg for kommunedelsfunksjonene som er vedtatt lagt til bygget. Omkostningene gjelder også oppgradering av større møterom til bruk for blant andre Rennesøy kommunedelsutvalg og Vikevåg innbyggertorg. Det er også tilrettelagt kontorplasser for innbyggerservice, frivilligsentralen og innbyggertorget i bygget.

Judaberg: Bygget Judabergvegen 6 (tidligere Finnøy rådhus) har gjennomgått en teknisk oppgradering for å oppfylle dagens krav og tilrettelegge for møterom og kontorplasser for kommunedelsfunksjoner som er vedtatt lagt til bygget. Det er opprettet kontorplasser innenfor sikre soner for kommunalt ansatte, samt samtalerom for NAV og helse- og velferdstjenester. Det er også installert nye dusjer og garderober for legekontor og helsestasjon, og byggets underetasje er bygget om til lokaler for Judaberg innbyggertorg med møterom for blant andre Finnøy kommunedelsutvalg. Ombyggingen av underetasjen med teknisk utstyr utgjør den største delen av investeringskostnaden

3. Mulighetsstudier Omsorgsbygg 2030

Det er avsatt kr 6 mill. til mulighetsstudier og prosjektering av nye omsorgsbygg i 2020. Det er planlagt å gjennomføre to mulighetsstudier i 2020 og det tilsier et justert kostnadsbehov på kr 4 mill. Aktiviteten som planlegges i 2020 omhandler mulighetsstudien for nytt dagsenter og sansehus og en mulighetsstudie for å gjøre høyblokka i Bekkefaret om til Omsorg pluss. Omsorg pluss et nytt boligkonsept etter modell fra Oslo som beskrives i Plan for omsorgsbygg 2019-2034.

Budsjettjustering som følge av prosjektets fremdrift

4.      -30

Budsjettjusteringene som foreslås i linje 4– 30 foreslås som følge av prosjektenes forbruk og finansielle framdrift. Endringene i prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring og endrer ikke prosjektenes ramme.

Overføringer mellom drift og investering

31.  Løpende rehabilitering av institusjoner og bofellesskap

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 10 mill. fra vedlikehold sykehjem (drift) til Prosjekt 4711 Løpende rehabilitering av institusjoner og bofellesskap (investering).

32. Uforutsett rehabilitering bygg/tekniske tjenester

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 0,5 mill. fra vedlikehold tekniske bygg/anlegg til prosjekt 4028 Uforutsett rehab bygg tekniske tjenester

33.  Løpende rehabilitering barnehage

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 5 mill. fra fra vedlikeholdsbudsjettet (drift) til prosjekt 4705 Løpende rehabilitering barnehage (investering).

34.  Madlamark skole, driftsutgifter leie av modulbygg

Kostnader til leie av modulbygg i byggeperioden for Madlamark skole regnes som en driftskostnad og det foreslås derfor å flytte kr 3.7 mill. fra byggeprosjektet (investering) til prosjekt 10204001 Madlamark skole modulbygg (drift).

Endringer i finanisering

35.  Overføring mellom drift til investering, teknisk korreksjon

Budsjettmidler tilknyttet drift flyttes over til investering grunnet tiltakenes art. Samlet kr 11,8 mill. Dette gjelder tiltak omtalt i linje 31-34.

36. Overføring mellom drift og investering, fremskyndet investering trådløst nett sykehjem

Framdriften til investeringsprosjektet trådløst nett sykehjem er raskere enn forutsatt og kr 2,3 mill. av planlagte midler i 2021 framskyndes til 2020 med tilsvarende forskuttering fra digitaliseringsfondet og overføring fra drift til investering i henhold til gjeldende regnskapsregler. Beløpet for 2021 vil bli tilsvarende redusert ved rullering av handlings- og økonomiplanen.

37.  Bruk av bundne og ubundne investeringsfond fra Finnøy og Rennesøy

Rennesøy og Finnøy kommuner hadde begge ubundne og bundne investeringsfond per 31.12.2019 som ble overført til Stavanger kommune. Midlene foreslås å inngå til felles finansiering av investeringene. Midler som er satt av på bundne fond antas å være refusjon av tidligere påløpte utgifter og/eller utgifter som er dekket uten at fondsmidler ble benyttet.

38.  Salgsinntekter

Kommunedirektøren foreslår å nedjustere budsjett for salgsinntekter med kr 43 mill. som følge av endring i forventet tidspunkt for salg av Tjensvolltorget samt hotelltomt i Bjergsted.

39.  Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming

Solborg bofellesskap består av tolv boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming og behov for heldøgns tjenester og er planlagt ferdigstilt høsten 2021. Solborg bofellesskap etableres som et selvstendig borettslag og selges som etablererboliger til målgruppen. Som følge av prosjektets fremdrift foreslås det å redusere budsjettet i 2020 og innarbeide salgsinntekten i kommende planperiode.

40. Inntektsføring av tidligere års overskudd fra RYMI Renovasjon

Inntekten på kr 0,22 mill. gjelder innskutt egenkapital fra Finnøy kommune som er finansiert i investering og aktivert i balansen. Denne inntekten føres i investering og kan disponeres til finansiering av investeringsregnskapet.

41. Redusert bruk av lån

Korrigert for endringene i linje 35-40 vil finansieringsbehovet for investeringene reduseres med kr 14 mill.

2.3 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – drift

NrOmråde / sakBudsjettjustering
 Oppvekst og utdanning 
1Barnehage, koronarelaterte merkostnader6 000
2Grunnskole, forventet merforbruk inkludert koronarelaterte merkostnader30 000
3Grunnskole, øremerket inntekt til sårbare barn og unge, og digitale læremidler-4 300
4Grunnskole, kostnader i forbindelse med øremerket tilskudd til sårbare barn og unge, og digitale læremidler4 300
5Lenden, redusert inntekt700
6Johannes læringssenter, redusert statlig tilskudd grunnet færre deltakere4 000
7Pedagogisk-psykologisk tjeneste, forventet mindreforbruk-1 500
8Ungdom og fritid, økte kostnader og redusert inntekt - korona400
9Helsestasjon og skolehelsetjeneste, forventet mindreforbruk-2 000
10EMbo, forventet mindreforbruk-2 000
11Barnevern, barnevernvakten og særskilte tiltak5 200
 Delsum Oppvekst og utdanning40 800
 Helse og velferdBudsjettjust.
12Luftveislegevakt7 700
13Luftveislegekontor1 700
14Prøvetakingstelt2 800
15Koronatelefon1 200
16Domkirken sykehjem, beredskapsplasser3 600
17Alders- og sykehjem (ideelle og kommunale), økte kostnader pga korona5 900
18Kommunal bostøtte. høyere aktivitet enn budsjettert1 000
19Privatpraktiserende leger, økt basistilskudd 11 000
20 Vaksinasjonskontoret, lavere inntekter3 000
21Nav, sosialhjelp, økt sosialhjelp26 000
22Nav, flere deltakere i kvalifiseringsordningen15 000
23Flyktningtjenesten, introduksjonsstønader2 300
24Bofellesskap, ekstra bemanning grunnet stengte dagsenter5 000
25Stavanger legevakt - turnusordning3 000
26Helse og velferd stab smittevernutstyr15 000
27Hjemmebaserte tjenester, økte kostnader grunnet korona4 000
28Hjemmebaserte tjenester, økt brukertyngde6 000
29Ressurskrevende tjenester, økt forventet tilskudd-1 000
30Helse og velferdskontorene, kjøp av brukerstyrt assistent (BPA)10 000
31Rehabiliteringstjenesten, utsatt flytting til 2021-2 000
 Delsum Helse og velferd121 200
 By- og samfunnsplanlegging 
32Beredskap, bistand rådgivning og beslutningsverktøy grunnet koronasituasjonen1 190
 Delsum By- og samfunnsplanlegging1 190
 Bymiljø og utbygging 
33BMU, reduksjon av inntekt grunnet omgjøring fra tjenesteyting til ordinært tilskudd til Kirkelig fellesråd285
34BMU reduksjon lønn grunnet omgjøring fra tjenesteyting til ordinært tilskudd til Kirkelig fellesråd.-285
35Flørli kraftstasjon, mottatte midler til framtidige kostnader-11 000
36Juridisk, Lysefjorden utvikling, tilskudd vedtatt i HØP tilskuddstabell370
37Byggforvaltning, Husleiekompensasjon TOU, jf. FSK 115/20-1 500
38Byggforvaltning, redusert inntekt grunnet ettergivelse av leieinntekter 2 000
39Park og vei, ordensvakter i sentrum, perioden sept-des.300
40Park og vei, Luci konferansen utsatt fra 2020 til 2021-300
41Idrett, ekstra renhold av gymsaler på skoler870
42Idrett, vakthold og informasjonstiltak330
43Idrett, økt kostnad til stiftelsen Stavanger ishall grunnet tapt leie ifm. ONS 1 600
44Idrett, svømmehaller, tapt billettsalg grunnet begrenset volum2 800
45Idrett, redusert kostnad i forbindelse med at Håndball EM 2020 ikke avholdes-1 500
46Idrett, reduserte kostnader i forbindelse med nedstengte idrettsanlegg-1 500
47Park og vei, tapt inntekt for utleie av uteareal og skjenkeareal 1 500
48Miljø, pant på gamle vedovner, redusert etterspørsel-3 500
49Miljø, piggdekkgebyr, økte inntekter-4 000
50Vannverket, reduserte kapitalkostnader-7 000
51Avløpsverket, reduserte kapitalkostnader-13 000
52Renovasjon, reduserte kapitalkostnader-500
53Renovasjon, inntektsføring av tidligere års overskudd fra RYMI -1 600
54Renovasjon, underdekning16 228
55Vannverket, overdekning grunnet reduserte kapitalkostnader7 000
56Avløpsverket, økt avsetning til fond grunnet reduserte kapitalkostnader18 000
57Avløpsverket, nettoeffekt økte salgsinntekter og økte kostnader-5 000
 Overføring mellom drift og investering 
58Byggeprosjekter, Madlamark skole, kjøp/leie av modulbygg (fra investering til drift)3 700
59Byggforvaltning, vedlikehold, Sykehjem (fra drift til investering)-10 000
60Byggforvaltning, vedlikehold, Tekniske bygg og anlegg (fra drift til investering)-500
61Byggforvaltning. vedlikehold, Barnehage (fra drift til investering)-5 000
 Delsum Bymiljø og utbygging-11 202
 Innbygger- og samfunnskontakt 
62Kultur, husleiekompensasjon TOU, jf. FSK 115/201 566
63Kommunikasjon, tiltak korona360
64Vekstfond, utbetalinger iht. FSK 131/203 100
 Delsum Innbygger- og samfunnskontakt5 026
 Stab og støttefunksjoner 
65Digi Rogaland, prosjekt digital grunnmur1 950
66Digi Rogaland, tiltak digital flomvarsling1 000
67Rogaland Revisjon IKS, rådgivning i forbindelse med koronasituasjonen250
68Kommunedirektøren, opprettelse av traineestillinger550
69Kommuneadvokaten, sparte lønnsmidler på grunn av utsatt ansettelsesprosess-550
70Innovasjon og digitalisering, prosjekt forskningsklynge Helse/omsorg800
71Innovasjon og støttetjenester, IT, doble kostnader før utfasing av systemer 1 000
 Delsum stab- og støttefunksjoner5 000
 Delsum tjenesteområdene162 014
 Sentrale utgifter 
72Arbeidsgiveravgift, redusert sats i 2 måneder, justert beløp1 500
73Pensjon-44 000
74Kontroll og tilsyn, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS, avregning-225
75Folkevalgte, reduksjon reiser og representasjon-2 000
76Stavanger boligbygg KF, restanser husleie knyttet til rehabiliteringsboliger2 700
77Stavanger konserthus IKS, tilskudd drift og investering-5 700
78Korrigering av konsolidert budsjett, Sølvberget KF500
 Delsum sentrale utgifter-47 225
 Sentrale inntekter 
79Prosjektskjønn digital grunnmur-1 950
80Prosjektskjønn forskningsklynge Helse/omsorg-800
81Skjønn tiltak digital flomvarsling-1 000
82Reformstøtte utgår som fri inntekt33 000
83Reformstøtte, Nye Stavanger, øremerket tilskudd-33 000
84Rammetilskudd, økt inntekt-19 250
85Skatteinntekt, økt inntekt-75 000
86Inntektsutjevning, økt nivå30 000
87Eiendomsskatt-1 054
88Integreringsmidler, for mye utbetalt tidligere år7 000
89Lyse - disponering av frikraft4 000
90Kompensasjonsordninger fra Husbanken4 000
 Delsum sentrale inntekter-54 054
 Eksterne finanstransaksjoner 
91Kalkulatoriske renteinntekter, Vannverket, lavere rentenivå7 000
92Kalkulatoriske renteinntekter, Avløp, lavere rentenivå13 000
93Kalkulatoriske renteinntekter, Renovasjon, lavere rentenivå500
94ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte3 000
95Stavangerregionen Havn IKS12 200
96Forus Næringspark AS5 000
97Finansforvaltning, utbytte.-2 200
98Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak12 500
99Lyse AS, renteinntekter fra ansvarlig lån9 700
100Renteinntekter bank og finansforvaltning6 450
101Swap - netto rentekostnad30 600
102Renteutgift - innlån-53 400
103Rentekostnad - startlån500
104Renteinntekt - startlån1500
105Avdragsutgifter (investeringslån)-42 800
106Renteinntekter, konserninterne lån14 000
107Realiserte gevinster, finansforvaltning-3 400
 Delsum finanstransaksjoner14 150
 Interne finanstransaksjoner 
108Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon11 800
109Overføring mellom drift og investering, framskyndet investering trådløst nett sykehjem2 300
110Avsetning til disposisjonsfond - korrigert andel reformstøtte-24 750
111Avsetning til bundet driftsfond - korrigert andel reformstøtte24 750
112Avsetning til disposisjonsfond - Flørli, framtidige kostnader11 000
113Avsetning til disposisjonsfond - miljøfond7 500
114Bruk av disposisjonsfond, vekstfond-3 100
115Bruk av disposisjonsfond, digitaliseringsfond, framskyndet investering trådløst nett sykehjem-2 300
116Bruk av disposisjonsfond - framtidige merkostnader korona-95 085
117Bruk av disposisjonsfond -generelt-7 000
 Delsum interne finanstransaksjoner-74 885
Tabell 2.3 Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og utdanning

1. Barnehage, koronarelaterte merkostnader

Per 2. tertial er det regnskapsført kr 3,1 mill. som kan knyttes til ulike smitteverntiltak og vikarutgifter i de kommunale barnehagene. Vikarutgiftene er forventet å øke utover høsten. Det antas at merutgiftene i forbindelse med koronapandemien vil utgjøre om lag kr 6 mill. for hele året. Kommunedirektøren foreslår å styrke barnehagerammen med tilsvarende beløp.

2. Grunnskole, forventet merforbruk inkludert koronarelaterte merkostnader

Per 2.tertial er det regnskapsført kr 4 mill. som koronarelaterte kostnader. Foreløpige oversikter viser imidlertid at fravær som skyldes lette symptomer på luftveisinfeksjoner har tiltatt fra skolene startet opp etter sommerferien. På den bakgrunn forventer kommunedirektøren at vikarutgiftene vil øke utover høsten. I tillegg viser regnskapsresultatet per 2. tertial at skolene i de nye kommunedelene trenger tid til å tilpasse seg en ny tildelingsmodell. Prognosen på skolerammen tilsier et samlet merforbruk på om lag kr 30 mill. ved årsslutt inklusiv koronarelaterte merutgifter og mindreinntekter. Kommunedirektøren foreslår å styrke grunnskolerammen med tilsvarende beløp.

3. Grunnskole, Øremerket inntekt til sårbare barn og unge, og digitale læremidler

Stavanger har mottat tilskudd fra Utdanningsdirektoratet (Udir) som skal bidra til nye eller utvidete tilbud som leksehjelp eller sommerskole, og flere lærere, miljøarbeider/sosiallærere og andre tilsatte i skolen. Tiltaket er midlertidig og knyttet til virusutbruddet. Regjeringen legger til grunn at ressursene brukes til sårbare barn og unge med mål om å ta igjen tapt progresjon, og for å hindre økt frafall i skolen. Til dette formålet har Stavanger kommune fått tildelt kr 3,5 mill.

I tillegg har Stavanger mottatt midler fra Udir som skal bidra til at elever og lærere får tilgang til et mangfold av digitale læremidler av høy kvalitet. Tilskudd til digitale læremiddel skal dekke 75 prosent av utgiftene til innkjøp av læremiddel. Skoleeier bidrar med en egenandel på 25 prosent. Til dette formålet har Stavanger kommune fått tildelt kr 0,8 mill. med egenandel på om lag kr 0,3 mill.

Til sammen er det mottat kr 4,3 mill. i øremerket tilskudd til disse formålene.

4. Grunnskole, kostnader i forbindelse med øremerket tilskudd til sårbare barn og unge, og digitale læremidler

Kostnader tilsvarende det øremerkede tilskuddet i linje 3.

5. Lenden, redusert inntekt

Som følge av koronapandemien har Lenden skole fått en inntektsreduksjon fra skolebesøk, leirskolevirksomhet, utleievirksomhet og event-virksomhet tilsvarende kr 0,7 mill.

6. Johannes læringssenter, redusert statlig tilskudd grunnet færre deltakere

Koronapandemien har ført til en tilnærmet fullstendig stans i innvandring til Norge. Johannes læringssenter mister som følge av dette betydelige statlige tilskudd som utbetales på bakgrunn av nye innvandrere som blir bosatt i kommunen. For gjenværende periode anslås dette tapet til omkring kr 4 mill.

For 2020 er det også forventet en reduksjon på om lag kr 2 mill. i andre inntekter ved Johannes læringssenter som i hovedsak dreier seg om refusjoner fra andre kommuner. Totalt sett er det dermed forventet tilskudd- og inntektstap ved senteret på omkring kr 6 mill. hvorav kr 2 mill. kompenseres med driftstilpasninger. Kommunedirektøren foreslår i 2. tertial å styrke budsjettrammen tilsvarende det resterende avviket på kr 4,0 mill.

7. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, forventet mindreforbruk

Det forventes et mindreforbruk på om lag kr 1,5 mill. ved årsslutt. Mindreforbruket skyldes vakante stillinger og overførte midler fra 2019. Kommunedirektøren foreslår på dette grunnlag å redusere budsjettrammen til PPT med kr 1,5 mill.

8. Ungdom og fritid, økte kostnader og redusert inntekt  – korona

Ungdom og fritid har hatt merutgifter knyttet til smittverntiltak i gjennomføringen av FFF (FiksFerigeFerie) i forbindelse med koronasituasjonen i 2020.  Det har også vært mindreinntekter på bydelshusene som følge av koronasituasjonen. Det forventes at virksomheten vil kunne dekke det meste av merforbruket innenfor egen ramme, men kommunedirektøren foreslår å dekke noe av merforbruket tilsvarende kr 0,4 mill.

9. Helsestasjon og skolehelsetjeneste, forventet mindreforbruk

Det forventes et mindreforbruk på om lag kr 2 mill. ved utgangen av året. Mindreforbruket skyldes at det har vært utfordrende å rekruttere fagpersonell. Kommunedirektøren foreslår på dette grunnlag å redusere budsjettrammen til Helsestasjon og skolehelsetjenesten med kr 2 mill.

10. EMbo, forventet mindreforbruk

Det forventes et mindreforbruk på om lag kr 2 ved utgangen av året. Mindreforbruket skyldes at avviklingen av et bofelleskap startet tidligere enn forutsatt. Kommunedirektøren foreslår på dette grunnlag å redusere budsjettrammen til EMbo med kr 2 mill.

11. Barnevern, barnevernvakten og særskilte tiltak

Barnevernvakten har innført en egen turnus for å håndtere koronasituasjonen, som gir en økt kostnad på kr 0,2 mill. i 2020. Det forventes et merforbruk knyttet til klientutgifter i størrelsesorden kr 5 mill. ved utgangen av året, som inkluderer særskilte tiltak. Kommunedirektøren foreslår på dette grunnlag å styrke budsjettrammen til barnevern tilsvarende kr 5,2 mill.

Helse og velferd

12. Luftveislegevakt

Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen til Stavanger legevakt, for de påløpte kostnadene knyttet til luftveislegevakten, tilsvarende kr 7,7 mill. Dette er Stavanger kommunes andel av den totale kostnaden.

13. Luftveislegekontor

Stavanger kommunes har hatt økte kostnader for ekstra luftveislegekontor, og kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til Legetjenester på kr 1,7 mill.

14. Prøvetakingstelt

Det har blitt opprettet et prøvetakingstelt på Forum som brukes til testing. Påløpte kostnader på k2 2,8 mill foreslås styrket til Stavanger legevakt.  Dette inkluderer også utgifter til parkeringsvakt og vakthold.

15. Koronatelefon

Kommunedirektøren foreslår å styrke Stavanger Legevakts budsjettramme med kr 1,2 mill. For kostnader knyttet til koronatelefonen.

16. Domkirken sykehjem – beredskapsplasser

Domkirken sykehjem ble åpnet den 23. mars og er tiltenkt pasienter uten koronasmitte. Sykehjemmet ble etablert som en kompensasjon for korttidsplasser i eksisterende sykehjem som ble gjort om til pasienter med koronasmitte. Per 2.tertial er det ikke drift i lokalene, men lokalene er fremdeles i beredskap.

Påløpte kostnader per 2. tertial utgjør kr 3,6 mill., og kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp.

17. Alders- og sykehjem (ideelle og kommunale), økte kostnader pga korona

Ideelle og kommunale alders- og sykehjem har hatt en økt kostnad i tilknytning til korona. Påløpte kostnader per 2.tertial utgjør kr 5,9 mill., og kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp.

18. Kommunal bostøtte, høyere aktivitet enn budsjettert

Kommunal bostøtte gis til beboere i kommunale bofelleskap og hybelhus, og er rettighetsbasert. Flere brukere har søkt og fått innvilget bostøtte i 2020, slik at aktiviteten er høyere enn budsjettert. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1 mill.

19. Privatpraktiserende leger, økt basistilskudd

Basistilskudd til privatpraktiserende leger justeres årlig, og rammen har ikke hensyntatt økningen i 2020. Dette kan skyldes at det ikke ble avsatt nok i lønnsoppgjøret, og det derfor var for lite budsjettmidler ved inngangen av året. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 11 millioner.  

20. Vaksinasjonskontoret, lavere inntekter

På grunn av koronapandemien har ikke vaksinasjonskontoret hatt inntekter som budsjettert. Det foreslås å styrke budsjettet med kr 3 mill. som er forventet inntektssvikt for året. 

21. Nav, økt sosialhjelp

Det er per 2. tertial utbetalt kr 13,2 mill. mer i økonomisk sosialhjelp enn budsjettert. Brutto utgifter til sosialhjelp er 7 % høyere i denne perioden sammenlignet med samme periode i 2019. Prognose ved årets slutt tilsier at sosialhjelpsutgiftene vil gi et merforbruk på kr 26 mill. Hovedårsaken til merforbruket er koronasituasjonen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med tilsvarende beløp for å dekke forventet utbetaling.

22. Nav, flere deltakere i kvalifiseringsordningen

Per 2. tertial er det utbetalt kr 9,9 mill. i kvaliseringsstønad til deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP). Antall deltakere i KVP har økt med 18,5 % fra samme periode i fjor. ville vært sosialhjelpsmottakere dersom de ikke deltok i KVP. Prognose ved årets slutt tilsier et merforbruk for utbetaling av kvalifiseringsstønad på kr 15 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med tilsvarende beløp.

23. Flyktningtjenesten, introduksjonsstønader

Frem til 2. tertial har månedlige utbetalinger av introstønaden gått ned, og antall deltakere med introvedtak går jevnlig nedover. Nedgangen går mot vedtatt budsjettramme, og man forventer ved årsslutt et merforbruk på kr 2,3 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet knyttet til introstønad med tilsvarende beløp for å dekke forventet merforbruk.

24. Bofellesskap, ekstra bemanning grunnet stengte dagsenter

For bo og aktivitetssentrene har det kommet merkostnader som følge av at dagsenter har vært stengt, i form av økt bemanning og vikarinnleie.

25. Stavanger legevakt – turnusordning

Legevakten har økte utgifter knyttet til dagens turnusordning. Det er igangsatt et prosjekt på for å se på organisering, dimensjoneringen av bemanningen og kompetansesammensetting sett i forhold til lovpålagte oppgaver og geografisk nedslagsfelt.

26. Helse og velferd stab, smittevernutstyr

Stab helse og velferd har per august et merforbruk på kr 16 mill. som i all hovedsak skyldes merutgifter til innkjøp av smittevernutstyr og medisinsk og teknisk utstyr (munnbind, smittefrakker, visir, senger og overmadrasser). Regnskapsførte kostnader per august er kr 19,6 mill. Det ble i 1. tertial bevilget kr 4,6 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 15 mill

27. Hjemmebaserte tjenester, økte kostnader grunnet korona

Den viktigste årsaken til merforbruket innenfor Hjemmebaserte tjenester er økte kostnader knyttet til koronapandemien. Ekstra bemanning på grunn av karantene, rengjøring, legemidler og overtidsarbeid har ført til økte kostnader på kr 4 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til Hjemmebaserte tjenester tilsvarende.

28. Hjemmebaserte tjenester, økt brukertyngde

Det har vært en økning i vedtakstimer på kommunal brukerstyrt personlig assistent (BPA), samt at eksiterende budsjett ligger for lavt. I tillegg har antall nye ressurskrevende brukere økt. Kommunedirektøren forslår å styrke rammen med kr 6 mill.

29. Ressurskrevende tjenester, økt forventet tilskudd

Kommunedirektøren foreslår å øke inntektsanslaget for ressurskrevende tjenester i 2020 med kr 1 mill. utover dagens budsjett. Dette er en videreføring av nivået for 2019, samt en økning knyttet til økte kostnader av nye brukere, budsjettjustering nr 27. Hjemmebaserte tjenester, økt brukertyngde.

30. Helse og velferdskontorene, kjøp av brukerstyrt assistent (BPA)

Som en konsekvens av merforbruket på helse- og velferdskontorene knyttet til vekst i privat brukerstyrt assistent (BPA), foreslår kommunedirektøren å styrke rammen til helse- og velferdskontorene med kr 10 mill. Kostnadsveksten skyldes både økning i antall brukere og økning i vedtakstimer på brukere som mottar tjenester fra privat leverandør.

31. Rehabiliteringstjenesten, utsatt flytting til 2021

K46 under Rehabiliteringstjenesten har i sitt budsjett kr 2,5 mill for husleie samt flytte- og etableringskostnader i 2020. Ettersom K46 ikke flytter til nye lokaler før i 2021, foreslår kommunedirektøren at kr 0,5 mill. omdisponeres innenfor budsjettrammen til K46 for å dekke rengjøringskostnader. Resterende kr 2 mill. trekkes ut av rammen til virksomheten.

 By- og samfunnsplanlegging

 32. Beredskap, bistand rådgivning og beslutningsverktøy grunnet koronasituasjonen

Dette omhandler innkjøp av bistand til scenarieanalyser og rådgiving, innleie av ekstern konsulent, ordensvakter og utstyr til feltsykehus.

Bymiljø og utbygging

33. BMU, reduksjon av inntekt grunnet omgjøring fra tjenesteyting til ordinært tilskudd til Kirkelig fellesråd

I forbindelse med kommunesammenslåingen falt tjenesteytingsavtalen mellom Rennesøy kommune og kirken bort, og kirken overtok ansvaret for å utføre arbeidet selv. Kommunedirektøren foreslår derfor å nedjustere tilhørende inntekt  med kr 0,285 mill.

34. BMU reduksjon lønn grunnet omgjøring fra tjenesteyting til ordinært tilskudd til Kirkelig fellesråd.

I forbindelse med kommunesammenslåingen, falt tjenesteytingsavtalen mellom Rennesøy kommune og kirken bort, og kirken overtok ansvaret for å utføre arbeidet selv. Kommunedirektøren foreslår derfor å nedjustere tTilhørende lønnskostnad med kr 0,285 mill.

35. Flørli kraftstasjon, mottatte midler til framtidige kostnader

Lyse har overført kr 11 mill. tilknyttet overtagelsen av Gamle Flørli kraftverk forbeholdt fremtidige kostnader ved kraftverket. Jf. FSK sak 5/20.

36. Juridisk, Lysefjorden utvikling, tilskudd vedtatt i HØP tilskuddstabell

Ved en inkurie har deler av overføringsbudsjettet til Juridisk blitt redusert. Det bes derfor om at budsjettet styrkes med kr 370 000 slik at Juridisk kan betale tilskuddet vedtatt i Handlings og økonomiplanen 2020-2023.

37. Byggforvaltning, Husleiekompensasjon TOU, jf. FSK 115/20

I forbindelse med at det er etablert en ny leieavtale med TOU Scene AS foreslår kommunedirektøren å styrke inntektsbudsjettet med kr 1,5 mill., tilsvarende leie for perioden juli-des.

38. Byggforvaltning, redusert inntekt grunnet ettergivelse av leieinntekter

I første tertial ble det vedtatt ettergivelse av leie for enkelte som leier næringslokaler av Stavanger kommune. Kommunedirektøren foreslår i forbindelse med ettergivelsen av leie å redusere Byggforvaltning sitt inntektsbudsjett med kr 2,0 mill.

39. Park og vei, ordensvakter i sentrum, perioden sep.-des.

I forbindelse med innføring av ordensvaktordning i sentrum i helgene ut året foreslår kommunedirektøren å øke budsjettrammen til Park og vei med kr 0,3 mill.

40. Park og vei, Luci konferansen utsatt fra 2020 til 2021

Ettersom Luci konferansen er utsatt til 2021 grunnet koronasituasjonen foreslår kommunedirektøren å redusere Park og vei sin ramme med kr 0,3 mill. i 2020.

41. Idrett, ekstra renhold av gymsaler på skoler

Idrett har merkostnader som skyldes økt renhold av gymsaler grunnet koronasituasjonen. Kommunedirektøren foreslår i den forbindelse å øke idrett sin ramme med kr 0,87 mill.

42. Idrett, vakthold og informajonstiltak

Idrett har merkostnader grunnet økt kjøp av tjenester fra NIS hovedsakelig tilknyttet økt vakthold for å sørge for at koronareglene blir fulgt, i tillegg til informasjonstiltak som utgjør kr 0,33 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp.

43. Idrett, økt kostnad til stiftelsen Stavanger ishall grunnet tapt leie ifm. ONS

Idrett dekker kr 1,6 mill. av den tapte leien Stiftelsen Stavanger ishall har i forbindelse med kanseleringen av ONS. Kommunaldirektøren foreslår å øke Idretts budsjettramme med tilsvarende beløp.

44. Idrett, svømmehaller, tapt billettsalg grunnet begrenset volum

Koronasituasjonen har ført til volumbegrensninger i svømmehallene. Dette medfører tapte leieinntekter for Idrett. Kommunedirektøren foreslår i den forbindelse å redusere Idrett sitt inntektsbudsjett med kr 2,8 mill.

45. Idrett, redusert kostnad i forbindelse med at Håndball EM 2020 ikke avholdes

Koronasituasjonen har medført at håndball EM ikke blir avholdt i 2020 og kommunedirektøren foreslår derfor å redusere Idrett sin ramme med kr 1,5 mill. som var forbeholdt mesterskapet.

46. Idrett, reduserte kostnader i forbindelse med nedstengte idrettsanlegg

Grunnet periode med nedstengte idrettsanlegg har Idrett en mindrekostnad knyttet til materialkjøp på idrettsanlegg. Beløpet er stipulert til kr 1,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med tilsvarende beløp.

47. Park og vei, tapt inntekt for utleie av uteareal og skjenkeareal

Det ble besluttet i sak 28/20.leiefritak for ute- og skjenkeareal ut august, noe som medfører en tapt inntekt for Park og vei. Kommunedirektøren foreslår å redusere inntektsbudsjettet til Park og vei med kr 1,5 mill.

48. Miljø, pant på gamle vedovner, redusert etterspørsel

Etterspørselen etter pant på gamle vedovner er lavere  enn hva som er forutsatt i budsjettet. Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med kr 3,5 mill.

49. Miljø, piggdekkgebyr, økte inntekter

Kommunedirektøren foreslår å øke inntektsbudsjettet til Miljø med kr 4,0 mill. da det er forventet en høyere inntekt enn budsjettert i tilknyttet piggdekkgebyret.

50. Vannverket, reduserte kapitalkostnader

Det har vært et lavere rentenivå enn tidligere lagt grunn, dette fører til reduserte kapitalkostnader for Vannverket. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet med kr 7,0 mill.

51. Avløpsverket, reduserte kapitalkostnader

Det har vært et lavere rentenivå enn tidligere lagt grunn, dette fører til reduserte kapitalkostnader for Avløpsverket. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet med kr 13,0 mill.

52. Renovasjon, reduserte kapitalkostnader

Det har vært et lavere rentenivå enn tidligere lagt grunn, dette fører til reduserte kapitalkostnader for Renovasjon. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet med kr 0,5 mill.

53. Renovasjon, Inntektsføring av tidligere års overskudd fra RYMI

I forbindelse med en overføring på kr 1,6 mill. fra RYMI tilknyttet tidligere års overskudd foreslår kommunedirektøren å styrke overføringsbudsjettet til Renovasjon med samme beløp.

54. Renovasjon, underdekning

Det er en underdekning i 2020 hos Renovasjon hovedsakelig tilknyttet økte priser for levering av avfall til IVAR IKS, i tillegg til manglende dekning på selvkostfond. Kommunedirektøren foreslår å redusere bruk av fond og øke styrke Renovasjon sitt budsjett med kr kr 16,23 mill.

55. Vannverket, overdekning grunnet reduserte kapitalkostnader

Grunnet reduserte kapitalkostnader foreslår kommunedirektøren å øke fondsavsetningen til Vannverkets selvkostfond med kr 7,0 mill.

56. Avløpsverket, økt avsetning til fond grunnet reduserte kapitalkostnader

Grunnet reduserte kapitalkostnader og nettoeffekten av økte salgsinntekter og økte kostnader foreslår kommunedirektøren å øke fondsavsetningen til Avløpsverkets selvkostfond med kr 18,0 mill.

57. Avløpsverket, nettoeffekt økte salgsinntekter og økte kostnader

Grunnet en forventet merinntekt på kr 10 mill. og en forventet høyere kostnad på kr 5 mill. ifm. større mengder nedbør foreslår kommunedirektøren å øke inntektsbudsjettet og kostnadsbudsjettet med tilsvarende beløp, som utgjør en nettoeffekt på kr 5 mill.

Overføring mellom drift og investering

58. Byggeprosjekter, Madlamark skole, kjøp/leie av modulbygg (fra investering til drift)

Kostnader til leie av modulbygg i byggeperioden for Madlamark skole regnes som en driftskostnad og det foreslås derfor å flytte kr 3,7 mill. fra byggeprosjektet til prosjekt 10204001 Madlamark skole modulbygg.

59. Byggforvaltning, vedlikehold, Sykehjem (fra drift til investering)

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 10 mill. fra vedlikehold sykehjem til Prosjekt 4711 Rehabilitering institusjon/bofellleskap mv.

60. Byggforvaltning, vedlikehold, Tekniske bygg og anlegg (fra drift til investering)

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 0,5 mill. fra vedlikehold tekniske bygg/anlegg til prosjekt 4028 Uforutsett rehabilitering byggtekniske tjenester.

61. Byggforvaltning, vedlikehold, Barnehage (fra drift til investering)

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 5 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet til prosjekt 4705 Uforutsett rehabilitering barnehage.

Innbygger- og samfunnskontakt

62. Kultur, husleiekompensasjon TOU Scene AS, jf. FSK 115/20

I forbindelse med at det er etablert en ny leieavtale med TOU Scene AS foreslår kommunedirektøren å styrke tilskuddet til Tou scene med kr 1,566 mill.  som tilsvarer økt leie for perioden juli-des.

63. Kommunikasjon, tiltak korona

Kommunedirektøren foreslå å øke rammen med kr 0,36 mill. til å dekke økte lønnskostnader og ekstern kommunikasjon i forbindelse med koronapandemien.

64. Vekstfond, utbetalinger

Tildelinger i henhold til sak 131/20 i formannskapet.

Stab og støttefunksjoner

65. Digi Rogaland, prosjekt digital grunnmur

Fellesprosjektet Digi Rogaland får kr 1.95 mill i prosjektmidler til prosjektet digital grunnmur fra Fylkesmannen, og budsjettet foreslås justert med tilsvarende beløp. Tildelingen gjelder alle Rogalandskommunene, og blir betalt ut til Stavanger kommune som vertskommune.

66. Digi Rogaland, tiltak digital flomvarsling

Fellesprosjektet Digi Rogaland har blitt tildelt kr 1,0 mill. skjønnstilskudd til flomforebyggende tiltak til det interkommunale tiltaket digital flomvarsel. Tiltaket gjelder et pilotprosjekt i samarbeid med Sauda kommune. For å dekke inn egenandelen i tiltaket vil det bli omdisponert kr 0,2 mill. fra ordinære midler til Digi Rogaland.

67. Rogaland Revisjon IKS, rådgivning i forbindelse med koronasituasjonen

Rogaland Revisjon IKS har bidratt med ekstra rådgivning i forbindelse med koronasituasjonen og budsjettet foreslås justert med kr 250 000.

68. Kommunedirektør, opprettelse av traineestillinger

Fra 1. September er det knyttet to traineer til kommunedirektøren, og budsjettet foreslås økt med kr 0,55 mill. for å kompensere for denne merkostnaden

69. Kommuneadvokat, sparte lønnsmidler på grunn av utsatt ansettelsesprosess  

Kommuneadvokaten fikk i handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 midler til en ekstra stilling grunnet økt oppdragsmengde. På grunn av korona-situasjonen har dette blitt utsatt. Budsjettet foreslås derfor justert med sparte lønnsmidler på kr 0,55 mill.

70. Innovasjon og digitalisering, prosjekt forskningsklynge Helse/omsorg

Stavanger kommune blir tildelt kr 0,8 mill. til prosjektet «Kunnskapsløft for kommunene – Etablering av klyngesamarbeid Sør-Rogaland om forsking innen helse og omsorgstjenestene». Prosjektet er et samarbeid med Time, Sandnes, Eigersund, Hå, Klepp, Gjesdal, Randaberg, Sola og Kvitsøy. Målet er å etablere et interkommunalt samarbeid om forsking og bruk av forskingsresultat innen helse- og omsorgssektoren.

71. Innovasjon og støttetjenester, IT, doble kostnader før utfasing av systemer

I forbindelse med kommunesammenslåingen, påløper det ekstra kostnader i forbindelse med at det tar tid å fase ut gamle IT-systemer. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til IT med kr 1,0 mill.

Sentrale utgifter

72. Arbeidsgiveravgift, redusert sats i 2 måneder, justert beløp

Redusert arbeidsgiveravgift med fire prosentenheter i mai og juni 2020 ble i første tertial 2020 anslått til å utgjøre kr 40 mill. for Stavanger kommune. Endelig innsendt krav til Nav tilsier kr 38,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å nedjusteres besparelsen med kr 1,5 mill.

73. Pensjon

De foreløpige, oppdaterte prognosene fra pensjonsselskapene skisser en betydelig lette i kostnadstrykket på sentrale pensjonsposter for Stavanger kommune. Hovedårsaken er lavere lønnsvekst i 2020 enn forutsatt for et år tilbake og dermed lavere overføringer av reguleringspremier også til samarbeidsparter. Tallene er fortsatt usikre og må ses sammen med utviklingen i bemanning og lønn resten av året. Kommunedirektøren finner det likevel formålstjenlig å hente ut en effekt nå for å kunne finansiere meldte avvik i driften forøvrig. Sentral pensjon foreslås redusert med kr 44 mill.

74. Kontroll og tilsyn, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS, avregning

Budsjettet inneholder kontrollutvalgets driftskostnader, kjøp av sekretariattjenester hos Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS og revisjonstjenester hos Rogaland Revisjon IKS. Sekretariatet drives etter selvkostprinsippet og eventuelle overskudd skal komme medlemmene til gode. Styret har vedtatt å tilbakebetale i alt kr 867 000 til samarbeidskommunene i 2020 med bakgrunn i oppsamlet overskudd siste 3 år. Stavanger kommunens andel av tilbakebetalingen utgjør kr 225 410. Kommunedirektøren legger til grunn at budsjettet justeres med kr 225 000 i tilbakeføringer.

Det er kommunestyret som fatter budsjettvedtak for kontroll og tilsyn, med bakgrunn i forslag fra kontrollutvalget selv. Kontrollutvalget har møte 21. september og eventuelt vedtak vil bli ettersendt.

75. Folkevalgte, reduksjon reiser og representasjon

På grunn av Korona-situasjonen er det redusert reise- og representasjonsvirksomhet. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet med kr 2,0 mill. i tråd med det reduserte behovet.

76. Stavanger boligbygg KF, restanser husleie knyttet til rehabiliteringsboliger

Kommunedirektøren tilrår at kommunekassen dekker forventet tap på fordringer på kr 2,7 mill. knyttet til rehabiliteringsboliger som ble opparbeidet før forvaltningsansvaret ble overført til Stavanger boligbygg KF i 2020. Det vises til kapittel 4.9 for en nærmere omtale.

77. Stavanger konserthus IKS, tilskudd drift og investering

I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det budsjettert med et tilskudd til Stavanger konserthus IKS på kr 51,2 mill. i 2020, hvorav et driftstilskudd på kr 9,5 mill. og kr 41,7 mill. i kompensasjon for kapitalkostnader. Kommunedirektøren tilrår at tilskuddet som skal dekke kapitalkostnader reduseres med kr 5,7 mill. basert på oppdatert renteprognose.

78. Korrigering av konsolidert budsjett, Sølvberget KF

I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble Sølvberget KF tilført kr 2,485 mill. for å ivareta bibliotekdrift i Finnøy og Rennesøy. Foretaket fikk videre styrket rammen med kr 1 mill. for å blant annet å ta høyde for kostnader som ikke var fanget opp i konsolidert budsjett. Det ble lagt opp til en detaljert gjennomgang av konsolidert budsjett i 2020 for å avdekke eventuelle avvik. Foretaket er av den oppfatning at de reelle kostnadene knyttet til bibliotekene på Finnøy og Rennesøy er på om lag kr 4,2 mill. Kommunedirektøren tilrår på denne bakgrunn en ytterligere økning på kr 0,5 mill. i 2020. Det vises til kapittel 4.9 for en nærmere omtale.

Sentrale inntekter

79. Prosjektskjønn digital grunnmur

Fellesprosjektet Digi Rogaland får til sammen kr 1,95 mill. i prosjektmidler til innovasjon og fornying fra Fylkesmannen til prosjektet digital grunnmur. Tildelingen gjelder alle Rogalandskommunene og blir betalt ut til Stavanger kommune som vertskommune. Se også linje 65.

80. Prosjektskjønn forskningsklynge Helse/omsorg

Stavanger kommune blir tildelt kr 0,8 mill. til prosjektet «Kunnskapsløft for kommunene – Etablering av klyngesamarbeid Sør-Rogaland om forsking innen helse og omsorgstjenestene». Prosjektet er et samarbeid med Time, Sandnes, Eigersund, Hå, Klepp, Gjesdal, Randaberg, Sola og Kvitsøy. Målet er å etablere et interkommunalt samarbeid om forskning og bruk av forskningsresultat innen helse- og omsorgssektoren. Se også linje 70.

81. Skjønn tiltak digital flomvarsling

Fellesprosjektet Digi Rogaland har blitt tildelt kr 1,0 mill. skjønnstilskudd til flomforebyggende tiltak til det interkommunale tiltaket digital flomvarsel. Tiltaket gjelder et pilotprosjekt i samarbeid med Sauda kommune. Se også linje 66.

82. Reformstøtte utgår som fri inntekt

Se merknad under punkt 83.

83. Reformstøtte, Nye Stavanger, øremerket tilskudd

Reformstøtte på kr 33 mill. ble budsjettert inn som en fri inntekt i 2020 med bakgrunn i kommunesammenslåingen og statlige finansieringsordninger i den forbindelse. Av dette ble kr 24,75 mill. satt av til disposisjonsfond. Tildelingen er mottatt tidligere i vinter med kr 33,4 mill. og staten har kategorisert dette som øremerkede midler. Fellesnemnda/program Nye Stavanger har inkludert midlene i sine tidligere budsjettplaner og til finansiering av flerårige prosjekter som pågår fortsatt, herunder blant annet prosjektet harmonisering og taksering eiendomsskatt. Riktig kategorisering av midlene må foretas, og kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende ved å flytte kr 33,0 mill. fra frie inntekter til øremerket tilskudd til Nye stavanger-programmet, samt endre fondsavsetningen fra disposisjonsfond til bundet driftsfond.

84. Rammetilskudd, økt inntekt

Rammetilskuddet foreslås justert med allerede statlige vedtatte tildelinger per 1. juli 2020, justert for de beløpene som var kjente og innarbeidet i tertialrapporten per 30.04.2020.

I praksis vil dette si:

Samlet økning i rammetilskuddet til Stavanger blir dermed kr 19,25 mill., begrunnet i koronapandemien.

85. Skatteinntekt, økt inntekt

Nye statlige prognoser rundt skatteinngangen ventes i forbindelse med framleggelsen av forslag til statsbudsjett 7. oktober. I påvente av disse er det foretatt lokale vurderinger om en noe høyere skatteinngang for kommunene samlet i 2020. Lokale prognoser for Stavanger kommune er oppjustert med 1,3 prosentpoeng fra en reduksjon på 3,8 % til en reduksjon på 2,5 %. På bakgrunn av dette foreslår kommunedirektøren å oppjustere skatteinngangen med kr 75,0 mill. Dette medfører en gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger sammenlignet med landet på 119,9 %.

Nærmere omtale finnes i kapittel 4.5.

86. Inntektsutjevning, økt nivå

Nye anslag på skattenivå for kommunene i Norge og for Stavanger vil øke inntektsutjevningen med om lag kr 30,0 mill. Kommunedirektøren tilrår å innarbeide dette i budsjettjusteringene som følger tertialrapporten.

87. Eiendomsskatt

Budsjettert nivå for 2020 er kr 214 mill. Utfakturerte inntekter for 2020 er like i overkant av budsjettert og kommunedirektøren tilrår at budsjettet oppjusteres med kr 1,054 mill.

88. Integreringsmidler, for mye utbetalt tidligere år

Budsjettert nivå for integreringstilskudd i 2020 er kr 218 mill. Koronautbruddet har forskjøvet bosettingen av flyktninger noe, men man forventer at dette vil ta seg opp mot slutten av året. Oppdaterte beregninger viser en nedgang i tilskudd, og budsjettet foreslås nedjustert med kr 7 mill. for å gjenspeile denne forventningen.

89. Lyse – disponering av frikraft

Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil dermed gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft i 2020 er i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 beregnet til kr 14 mill. Kommunedirektøren tilrår å redusere dette med kr 4 mill. basert på svært lave kraftpriser i 2020.

90. Kompensasjonsordninger fra Husbanken

Renteinntekter fra statlige kompensasjonsordninger er per 2. tertial beregnet til å være kr 4 mill. lavere enn opprinnelig budsjett. Dette som følge av et vesentlig lavere rentenivå i 2020. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.

Eksterne finanstransaksjoner

91. Kalkulatoriske renteinntekter, Vannverket, lavere rentenivå

Lavere rentenivå enn tidligere lagt grunn fører til reduserte kapitalkostnader for Vannverket og dermed lavere kalkulatoriske renteinntekter for kommunekassen. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet med kr 7,0 mill.

92. Kalkulatoriske renteinntekter, Avløp, lavere rentenivå

Lavere rentenivå enn tidligere lagt grunn fører til reduserte kapitalkostnader for Avløpsverket og dermed lavere kalkulatoriske renteinntekter for kommunekassen. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet med kr 13,0 mill.

93. Kalkulatoriske renteinntekter, Renovasjon, lavere rentenivå

Lavere rentenivå enn tidligere lagt grunn fører til reduserte kapitalkostnader for Renovasjon og dermed lavere kalkulatoriske renteinntekter for kommunekassen. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet med kr 0,5 mill.

94. ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte

I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det lagt til grunn et årlig utbytte fra ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS på kr 3 mill. (totalt ca. kr 9,1 mill.). Koronapandemien har hatt en betydelig innvirkning på selskapets årsresultat og likviditet. Styret foreslo overfor generalforsamlingen den 20.05.2020 at det ikke utbetales utbytte til aksjonærene. Det ble imidlertid lagt til grunn at styret høsten 2020 skal vurdere om det skal foretas en ekstraordinær utbetaling for året 2019. Kommunedirektøren tilrår på bakgrunn av usikkerhet knyttet til utbyttegrunnlaget at budsjettert utbytte nedjusteres til kr 0. i 2020, men at det opprettholdes en forventing om utbytte dersom styret finner at det er grunnlag for utdelinger. Det vises til kapittel 4.9. for en nærmere omtale.

95. Stavangerregionen Havn IKS

I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det lagt opp til et utbytte fra Stavangerregionen Havn IKS på kr 12,2 mill. i 2020. Styret vedtok i den 15.04.2020, å avvente utdeling av utbytte på grunn av usikkerheten knyttet til fremtidig inntjening og likviditet som følge av koronapandemien. Det pågår videre et arbeid med å revidere selskapsavtalen der det blant annet ses på eierbrøken, som igjen kan påvirke fordelingen av utbytte. Kommunedirektøren tilrår å justere ned budsjettert utbytte i 2020 til kr 0, basert på usikkerhet knyttet til utfallet av den forannevnte prosessen. Kommunedirektøren tilrår likevel at utbytteforventningen overfor selskapet opprettholdes. Det vises til kapittel 4.9. for nærmere omtale.

96. Forus Næringspark AS

I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det lagt til grunn et utbytte fra Forus Næringspark AS på kr 5 mill. i 2020. Utdeling av utbytte krever at det åpnes opp for dette både i selskapets vedtekter og i aksjonæravtalen. Endringer i styringsdokumenter krever enstemmighet blant aksjonærene. Det pågår en prosess overfor de øvrige aksjonærene for å avklare grunnlaget for å åpne opp for utdeling av utbytte. Det er stor usikkerhet knyttet til utfallet av denne prosessen. Kommunedirektøren tilrår derfor at budsjettert utbytte i 2020 reduseres til kr 0, men at det opprettholdes en forventing om utbytte dersom aksjonærene kommer til enighet og styret finner at det er grunnlag for utdelinger fra selskapet. Det vises til kapittel 4.9. for nærmere omtale.

97. Finansforvaltning, utbytte.

Det er per 2. tetial 2020 inntektsført kr 2,2 mill. i utbytte knyttet til finansforvaltningen. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.

98. Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak

Stavanger Parkeringsselskap KF vil trolig få et driftsresultat mellom kr 7,5 og 23 mill., avhengig av utviklingen blant annet i parkeringsbelegget. Dette innebærer et vesentlig svakere resultat en opprinnelig budsjett på kr 26,5 mill. I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det budsjettert med et eieruttak fra Stavanger Parkeringsselskap KF til kommunekassen på kr 32,5 mill. i 2020. Den ovennevnte resultatutviklingen bidrar til å svekke grunnlaget for eieruttaket. Foretaket vil også ha en betydelig svekket likviditetssituasjon ved utgangen av året. Kommunendirektøren tilrår av den grunn at budsjettert eieruttak justeres ned med kr 12,5 mill. Eieruttaket vil da være kr 20 mill. i 2020.

99. Lyse AS, renteinntekter fra ansvarlig lån

I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det budsjetter med kr 34,7 mill. i renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse AS. Kommunedirektøren foreslår å justere ned budsjetterte renteinntekter med kr 9,7 mill. basert på oppdatert prognose for pengemarkedsrenten i 2020.

100. Renteinntekter bank og finansforvaltning

I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det budsjetter med kr 52,85 mill. i renteinntekter fra bank og finansforvaltning. Kommunedirektøren foreslår å justere ned budsjetterte renteinntekter fra konsernkonto med kr 6,45 mill. basert på oppdatert prognoser for pengemarkedsrenten og kommunens likviditet i 2020.

101. Swap – netto rentekostnad

Rentebytteavtalene (swap) innebærer at kommunen betaler en fastrente og mottar renteinntekter med utgangspunkt i flytende rente. Kommunedirektøren tilrår å øke budsjettert netto rentekostnad med kr 30,6 mill. basert på oppdatert prognose for pengemarkedsrenten i 2020.

102. Renteutgift – innlån

Renteutgifter knyttet til kommunekassens innlån er per 2. tertial beregnet til å være kr 53,4 mill. lavere enn opprinnelig budsjett. Dette som følge av en vesentlig lavere pengemarkedsrente, lavere låneopptak enn budsjettert i 2019 og 2020, at det ikke er helårseffekt av låneopptak i 2020, samt bortfall av renteutgifter som følge av innfrielse av lån. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.

103. Rentekostnad – startlån

Netto renteinntekt knyttet til startlån er per 2. tertial beregnet til kr 2 mill. lavere enn opprinnelig budsjett. Dette som følge av økt låneopptak i Husbanken, endret prognose for videreutlån og ny renteprognose. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.

104. Renteinntekt – startlån

Jamnfør linje 103.

105. Avdragsutgifter (investeringslån)

Avdragsutgifter knyttet til kommunekassens innlån er per 2. tertial beregnet til å være kr 42,8 mill. lavere enn opprinnelig budsjett. Dette som følge av en vesentlig lavere låneopptak enn budsjettert i 2019 og 2020, at det ikke er helårseffekt av låneopptak i 2020, samt bortfall av avdragsutgifter som følge av innfrielse av lån. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.

106. Renteinntekter, konserninterne lån

Konserninterne renteinntekter (fra utlån til kommunale foretak (KF)) er per 2. tertial beregnet til kr 14 mill. lavere enn budsjettert. Dette som følge av lavere låneopptak i 2019 og 2020, samt oppdatert renteprognose. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.

107. Realiserte gevinster, finansforvaltning

Det er per 2. tertial 2020 inntektsført kr 3,4 mill. i realiserte gevinster knyttet til finansforvaltningen. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.

Interne finanstransaksjoner

108. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

Budsjettmidler tilknyttet drift flyttes over til investering grunnet tiltakenes art. Samlet kr 11,8 mill. Dette gjelder tiltak omtalt hos Bymiljø og utbygging; Madlamark skole, Sykehjem, Tekniske bygg og anlegg, samt Barnehage.

109. Overføring mellom drift og investering, framskyndet investering trådløst nett sykehjem

Framdriften til investeringsprosjektet trådløst nett sykehjem er raskere enn forutsatt og kr 2,3 mill. av planlagte midler i 2021 framskyndes til 2020 med tilsvarende forskuttering fra digitaliseringsfondet og overføring fra drift til investering i henhold til gjeldende regnskapsregler. Beløpet for 2021 vil bli tilsvarende redusert ved rullering av handlings- og økonomiplanen.

110. Avsetning til disposisjonsfond – korrigert andel reformstøtte

Riktig kategorisering av reformstøtten til kommunesammenslåingen medfører omgjøring fra frie til bundne midler. Følgelig må overføringen til fond justeres tilsvarende fra disposisjonsfond til bundet driftsfond med kr 24,75 mill.

111. Avsetning til bundet driftsfond – korr andel reformstøtte

Riktig kategorisering av reformstøtten til kommunesammenslåingen medfører omgjøring fra frie til bundne midler. Følgelig må overføringen til fond justeres tilsvarende fra disposisjonsfond til bundet driftsfond med kr 24,75 mill.

112. Avsetning til disposisjonsfond – Flørli, framtidige kostnader

Overført beløp for framtidige kostnader tilknyttet overtakelsen av Flørli kraftstasjon foreslås satt av på fond i henhold til formannskapets vedtak i sak 5/20. Jf. kr 11 mill. som er inntektsført under Bymiljø og utbygging, Juridisk.

113. Avsetning til disposisjonsfond – miljøfond

Merinntekter fra piggdekkavgiften og lavere kostnader til pant for vedovn, jf. linje 49 og 48, foreslås tilført klima- og miljøfondet med kr 7,5 mill.

114. Bruk av disposisjonsfond, vekstfond.

Tildelinger i henhold til sak 131/20 i formannskapet. Jfr. Linje 64.

115. Bruk av disposisjonsfond, digitaliseringsfond, framskyndet investering trådløst nett sykehjem

Framdriften til investeringsprosjektet trådløst nett sykehjem er raskere enn forutsatt og kr 2,3 mill. av planlagte midler i 2021 framskyndes til 2020 med tilsvarende forskuttering fra digitaliseringsfondet. Beløpet for 2021 vil bli tilsvarende redusert ved rullering av handlings- og økonomiplanen.

116. Bruk av disposisjonsfond – framtidige merkostnader korona

Kommunestyret satte av kr 95,085 mill. ved behandlingen av 1. tertial til framtidige koronatiltak. Det foreslå nå å benytte disse midlene til å finansiere tilsvarende kostnader i driftsbudsjettet relatert til korona.

117. Bruk av disposisjonsfond – generelt

Resterende finansieringsbehov i driften foreslås løst ved å bruke ytterligere kr 7 mill. av disposisjonsfondet. Dette kan til en viss grad anses som midlertidig finansieringsbehov inntil det er avklart hva Stavanger kommune kan få tilført i skjønnsmidler til smitteverns- og koronautgifter.