⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering pr. 31.08.2020

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyrets vedtak i sak 73/20 19.10.2020:

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2 Investeringer og punkt 2.3 Drift.

2. Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap, herunder følgende endringer i lånerammer:

Samlet låneramme for kommunale foretak vil etter dette utgjøre kr 95,1 mill. i 2020.

3. Stavanger kommune deltar i emisjon i Stavanger Forum AS høsten 2020, der utsatt leie (gjeld) på inntil kr 3,9 mill. konverteres til egenkapital (økt aksjeandel for Stavanger kommune).

4. Budsjett- og økonomireglementet til Stavanger kommune endres for 2020 ved at punkt 4.2.1 som omhandler virksomhetenes +/- 3 % – overføringsregel mellom budsjettår utgår.

5.  Kommunedirektøren tildeles fullmakt til å utbetale avtalt andel av statlige tilskudd og kompensasjoner for oppdrettsanlegg omtalt i Avtale om økonomisk oppgjør i forbindelse med kommunegrensejustering Ombo, jf. referatsak 4/20 i kommunalutvalget, og å overføre resterende statlige tilskuddsmidler på disposisjonsfond uten forutgående budsjettjustering

6. Stavanger kommunestyre oppnevner en arbeidsgruppe med oppdrag om å gi en statusrapport på andelen av offentlige midler til Rogaland/Stavanger siste tre år (eller mer) samt gjennomgå og komme med forbedringer for å bistå/sikre at vi har gode rutiner for informasjon om prosesser og bistand til søknader på offentlige tilskuddsmidler/bevilgninger – både internt i kommunen og til det private næringsliv. Det skal også sikres ekstern representasjon (utenfor Rogaland) i utvalget. Sak om organisering og mandat fremmes for kommunalutvalget.

7. Tilførsel av renter/avkastning på fondene Bundet driftsfond sjukeheimen og Bundet driftsfond Johannes Hidle, vedtatt av formannskapet i Finnøy i 1989, avsluttes fra og med 2020. Fondene vil etter dette bli likestilt med tilsvarende fond overført fra kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy.

8. Tertialrapport per 31.08.2020 tas for øvrig til orientering.