⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering pr. 31.08.2020

7 Kommunestyrets tekstvedtak HØP

I forbindelse med kommunestyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023, sak 61/19, ble det vedtatt 78 tekstvedtak i tillegg til kommunedirektørens forslag. I sak 16/20 til kommunalutvalget ble en plan for oppfølging av disse behandlet.

Tekstvedtakene følges opp gjennom året i tertialrapporteringene per 30. april og 31. august, samt i årsrapportene. I tertialrapport per 31.08.2020 er det til sammen 51 tekstvedtak til oppfølging fra gjeldende og tidligere handlings- og økonomiplaner. Det ble ferdigstilt 20 tekstvedtak i 1. tertial 2020 og 13 tekstvedtak i 2. tertial.

   
1.Lyse AS18. Gang- og sykkelsti fra Judaberg til Lauvsnes 35. Oppgradering av dagsentertilbud med sanseavdeling
2. Nye boligformer19. Vern av Mosvatnet og Lille Stokkavatnet 36. Greater Stavanger
3. Byggemodning av boligområder for familier20. Markagrense rundt Sørmarka 37. Fasit Stavanger
4. Studenter i Sentrum21. Offentlige bygg og områder Austre Åmøy 38. Flere unge i arbeid
5. Servicebygg til Domkirken22. Området ved Mosvatnet/Bokkaskogen 39. Bestiller/utfører-modellen
6. Vikingsenter 23. Kommunens eiendomsportefølje 40. Kommunalt bemanningssenter/grunnbemanning
7. Flørli-visjonen 24. Prosjekt friområde 41. Heltidskultur
8. Kvalitetssikring av prosjekter25. Mostun 42. Tillitsreform
9. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland 26. Vernemillionen  43. Flere i språkopplæring
10. Et trygt hjem for alle 27. Utslippsfri oppdrettsnæring 44. Frisklivssentralene
11. Levekårsløft Kvernevik og Hillevåg 28. Chromebook 45. Bruk av gymsaler i helger
12. Hjertesoner rundt skoler og barnehager 29. Nytt system for barnehageopptak 46. Sjøbad og vannsportanlegg
13. Gamle Stavanger 30. Leksefri skole 47. Skateanlegg på Rennesøy
14. Offentlige toaletter 31. Skolemat  48. Tennishall på Forum-området
15. Stavanger Utvikling KF 32. Rabatt - bompenger 49. Garderobeanlegg
16. Samfunnssikkerhet og beredskap 33. Stimuleringsmidler, støtten omlegges 50. Bydelshus Eiganes og Våland
17. Kollektivsatsing 34. L47-bygget 51. Vårt Nabolag
Tabell 7.1 Tekstvedtak til oppfølging
Last ned tabelldata (Excel)

1.Lyse AS

Stavanger kommune inviterer til en dialog med Lyse og andre eierkommuner om behov og vilkår for å etablere nye lån fra eierne til Lyse.

Status per 31.08.2020:

Utkast til eierstrategi overfor Lyse AS fremmes for behandling høsten 2020.

2. Nye boligformer

Det bes om en sak forelagt bystyret om en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for å avklare alternative boformer, herunder seniorboliger og bolig for funksjonshemmede.

Seniorboliger

For å møte fremtidens behov må Stavanger kommune styrke innsatsen med å etablere og utvikle et større og mer variert botilbud for eldre innbyggere. (Utviklingen av alternative, nye boformer kan omfatte insentivordninger for generasjonsboliger, videreutvikle offentlig-privat samarbeid for utvikling av seniorboliger og bofellesskap). Det fremlegges en egen strategiplan for tilrettelegging av nye boformer for eldre.

Boliger for funksjonshemmede

Bystyret ser på det som et mål at flest mulig skal gis mulighet for å eie egen bolig. Fremdrift i de ulike prosjektene og totalkostnaden både på drift og investering må gjennomgås. Bystyret ber rådmannen og Stavanger Bolig KF samarbeide om å legge frem en sak for kommunalstyret for levekår og -finans vedrørende en modell for rasjonell bygging og drift.

Status per 31.08.2020:

Plan 2713 Rogalandandsgata 44 er på høring.

3. Byggemodning av boligområder for familier

Flertallspartiene er opptatt av at Stavanger sikrer kapasitet og boligtyper som gjør at vår kommune beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. For å sikre dette skal det settes fortgang i byggemodningen av Atlanteren (Hundvåg), Madla/Revheim og Hillevåg. Kommunen vil få tilbake disse betydelige investeringene etterhvert som områdene bygges ut. Kommunen tar rollen som pådriver for å sikre størst mulig tempo i utbyggingen.

 

Flertallspartiene legger inn 50 millioner kroner til fortgang i byggemodning i Hillevåg, og 50 millioner kroner til byggemodning av Madla/Revheim i 2019. Videre legges det inn samme beløp i 2020 for de to områdene. Midlene går inn i rammen for Stavanger Utvikling KF, og kan eventuelt benyttes til å opprette egne prosjektselskaper sammen med investorer i områdene.

Status per 31.08.2020:

Det vil høsten 2020 fremmes sak for politisk behandling vedrørende blant annet gjennomføring av overordnet infrastruktur i Madla-Revheim.

4. Studenter i Sentrum

Bystyret vil legge til rette for et studentmiljø i sentrum, og ønsker å se på muligheten for et studenthus med sentral beliggenhet.  I første omgang skal det tas initiativ til dialog med Folken, Universitetet i Stavanger og Studentskipnaden med tanke på mulig erverv og videreutvikling av Folken som studenthus.

Status per 31.08.2020:

Sak kommer til behandling i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog høsten 2020

5. Servicebygg til Domkirken

Domkirken trenger servicebygg. Stavanger kommune må sammen med kirkelig fellesråd, arbeide for at dette planlegges og bygges senest til jubileet i 2025.

Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om arbeidet med planleggingen av jubileumsåret og planlegging av servicebygg til Domkirken.

Status per 31.08.2020:

Utvalg for miljø- og utbygging har i sak 106/20 behandlet sak om brannsikring. Det vil bli fremmet egen sak om når behovet i større grad er klarlagt.

6. Vikingsenter

I 2022 er det 1150 år siden Norge ble samlet til ett rike i Hafrsfjord. I anledning jubileet skal det bygges et vikingsenter. Senteret må bygges i samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter i nært samarbeid med Museum Stavanger, Universitetet i Stavanger og Forsvaret. Det opprettes en politisk styringsgruppe for prosjektet.

Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om planlegging av jubileet og utnevning av politisk styringsgruppe for etablering av vikingsenter.

Status per 31.08.2020:

Sak 63/20 ble lagt frem sak i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 2. september. Tekstvedtaket anses som avsluttet.

7. Flørli-visjonen

I løpet av 2019 skal det utarbeides en mulighetsstudie for hvordan Flørlibygda kan videreutvikles som turistdestinasjon i Lysefjorden. Studiet skal utføres i tilknytning til Lysefjorden Utvikling sitt arbeid, og sees i sammenheng med forhandlingene med Lyse vedrørende permanent forvalting av trappene, rørgaten, trallebanen og den gamle kraftstasjonsbygningen. Det fremlegges en sak for kommunalutvalget.

Status per 31.08.2020:

Etter vedtak i HØP 2020-2023 gjennomføres det ikke et mulighetsstudium.

8. Kvalitetssikring av prosjekter

Bystyret er opptatt av at Stavanger stiller høye krav til bevaring og videreutvikling av byens arkitektoniske særpreg. For å kunne lykkes med dette bes rådmannen sikre at det i alle faser av arbeidet med kommuneplaner, reguleringsplaner og større byggeprosjekter alltid skal tas med kompetente vurderinger av økonomisk og praktisk gjennomførbarhet. Disse vurderingene skal være en del av dokumentasjonen som legges ut til høring, og saksunderlaget til den politiske behandlingen. Det er også viktig at kommunen sikrer at man har med kompetanse på økonomi og gjennomføring i dialogen med prosjekteiere.

Status per 31.08.2020:

Sak fremmes i løpet av høsten 2020.  Arbeidet har blitt utsatt grunnet kapasitetsmessige forhold og behovet for å prioritere pågående prosjekter.

9. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland

I forbindelse med Dyrevernsplanen skal tilskudd dyrevernsorganisasjonene gjennomgås prinsipielt og vurderes på nytt. I dag mottar Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland midler mens Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren ikke mottar tilskudd per i dag.

Status per 31.08.2020:

I sak 60/20 til kommunestyret 14. september ble det vedtatt at en dyrevelferdsplan skal utarbeides.

10. Et trygt hjem for alle

Det er et mål for Stavanger kommune at flest mulig skal kunne eie egen bolig i tråd med målsetning fra bolig-sosial handlingsplan. En god, trygg og stabil bosituasjon er avgjørende for mestring på andre områder i livet. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal ytes nødvendig assistanse til å etablere seg i – og bli boende i en passende bolig i et godt bomiljø.

Kommunedirektøren legger fram en sak om hvordan Stavanger kommune best kan etablere et «fra leie til eie»-konsept, der innbyggere som går inn som leietakere, sparer opp egenkapital til kjøp av etablererboligen gjennom leie. Dette kan gjøres i samarbeid med boligbyggelag. I saken vises det til aktuelle tomter og fremgangsmåte for å gjennomføre dette.

Kommunedirektøren utreder og anbefaler beste alternativ for boligfinanseringsordninger som øker muligheten for at flere, både unge i etableringsfasen og eldre, kommer seg inn på boligmarkedet, for eksempel gjennom å opprette en kommunal garanti for egenkapital. I tillegg bes det om en vurdering av den såkalte tilvisningsmodellen med husbankfinansiering.

Status per 31.08.2020:

Utredning og sak vil bli lagt frem vinteren 2020/2021.

11. Levekårsløft Kvernevik og Hillevåg

Det skal utarbeides og gjennomføres en helhetlig plan for levekårsløft for områdene Kvernevik og deler av Hillevåg bydel. Til gjennomføring søkes også statlige midler etter modell for områdeløft Storhaug.

Status per 31.08.2020:

Arbeidet med Strategi for nærmiljøutvikling og områdeløft vil starte opp høsten 2020. Strategien skal blant annet vurdere kriterier for når det skal igangsettes områdeløft, i tillegg til å utvikle en felles organisasjonsmodell for områdeløftene. En slik helhetlig satsing vil kunne skape et godt fundament for nærmiljøutvikling i alle kommunedeler, gi god læringseffekt, samtidig som vi kan dra veksler på felles ressurser.

12. Hjertesoner rundt skoler og barnehager

Vi har ingen barn å miste! En hjertesone rundt skolen skal gjøre det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle. Samarbeidspartiene vil prioritere elevenes sikkerhet og ønsker å innføre hjertesoner ved kommunens skoler og prioriterer å arbeide for dette i perioden. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak som beskriver dagens trafikksituasjon ved kommunens skoler og legge ved en fremdriftsplan for å innføre hjertesoner.

Status per 31.08.2020:

Sak 76/20 ble lagt fram til politisk behandling for utvalg for miljø og utbygging.

13. Gamle Stavanger

Gamle Stavanger er en unik del av sentrum og er viktig å bevare for fremtiden. Derfor ber kommunestyret kommunedirektøren legge frem en sak om hvordan Gamle Stavanger kan bli en del av UNESCOs «man and biosphere programme». Saken fremlegges for kommunalutvalget som sentrumsutvalg.

Status per 31.08.2020:

UNESCOs Man and Biopsphere proramme, MAB-programmet, dreier seg om økologisk bærekraft. Det er et program som fremmer forskning på og utvikling av økonomi og menneskelig levevis som tar vare på biosfæren. Områdene som omfattes av programmet skal være modellområder for bærekraftig utvikling og FNs bærekraftmål.

Norge er medlem av UNESCO og kan derfor melde inn «MAB-områder». Foreløpig er det bare ett slikt biosfæreområde i Norge, nemlig et stort område i Nordhordland, som berører flere kommuner, og som ble tatt inn i programmet i fjor. Biosfæreområdene må ha støtte lokalt, men fremmes nasjonal. I Nordhordland er næringsdrift etter oljen et viktig tema, og prosjektene er bl.a. knyttet til kulturlandskapsskjøtsel og tradisjonell sauedrift, bruk av ull osv.

Andre områder i Norge som har sondert muligheten for å bli med i programmet er Lofoten, et seter- område i Heidal i Nord-Gudbrandsdalen, Haldenkanalen, Telemarkskanalen, et samisk område på Finnmarksvidda m.fl.

På telefonhenvendelse med spørsmål om Gamle Stavanger som et mulig MAB-område har Miljødirektoratet svart at eldre og verneverdige, små byområder ikke er kjernemålgruppen for dette programmet. Et biosfæreområde skal være representativt for en region og inneholde en mosaikk av økologiske systemer. Gamle Stavanger er et lite byområde som vanskelig kan sies å romme noen økologiske systemer.

Tekstvedtaket anses med dette som avsluttet.

14. Offentlige toaletter

Kommunedirektøren bes utarbeide et offentlig toalettkart i sentrum etter modell fra Bergen, der kommunen går i dialog med serveringssteder om å gjøre flere toaletter tilgjengelig. Det innledes også dialog med Stavangerregionen Havn IKS for å undersøke muligheten for å bygge et nytt offentlig toalett i havneområdet. Saken legges fram for Utvalg for miljø og utbygging.

Status per 31.08.2020:

Dialog med serveringssteder er utsatt. Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 1. halvår 2021.

15. Stavanger Utvikling KF

Stavanger kommune ønsker at Stavanger Utvikling KF tar en mer aktiv rolle som utbygger i egne prosjekter for å sikre at kommunen får en større gevinst fra utviklingen av egne områder. En sak legges fram for behandling i kommunestyret.

Status per 31.08.2020:

Stavanger utvikling KF har drøftet denne saken i eget styre. Når styret har fullført sin behandling vil saken bli oversendt kommunedirektøren som fremlegger sak til behandling i kommunestyret.

16. Samfunnssikkerhet og beredskap

Fra årsskiftet får Stavanger ny geografi og nye saksfelt. Dette medfører endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Det er behov for å se på ressurser til – og gjennomgå organisering av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap når den nye kommunen etableres. Kommunedirektøren legger fram en sak for kommunalutvalget.

Status per 31.08.2020:

I løpet av høsten 2020 legge frem en politisk sak som ser på ressursbehov og organisering av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i forbindelse med etalering av ny kommunestruktur.

17. Kollektivsatsing

Transportsektoren er blant de største utslippskildene i Stavanger. For å redusere utslippene, er det viktig å gjøre det mer attraktivt for innbyggerne å kunne bruke buss, sykkel eller gange som transportmiddel så ofte som mulig. Stavanger skal ære i front for å utvikle nye løsninger for økt mobilitet. Det bes om en sak til utvalg for miljø og utbygging om videreutvikling av «Hent meg-ordningen» og «Hjem-jobb-hjem» i hele kommunen.

Status per 31.08.2020:

Sak 94/20 om mobilitet ble lagt fram for Utvalg for miljø og utbygging 17.juni 2020.

Tekstvedtaket anses som ferdigbehandlet

18. Gang- og sykkelsti fra Judaberg til Lauvsnes

Arbeid med å få realisert gang- og sykkelsti fra Judaberg til Lauvsnes igangsettes. Dette er en trafikkfarlig vei der mange barn og unge ferdes. Kommunedirektøren bes utarbeide reguleringsplan for området i tråd med bevilgning i budsjettet.

Status per 31.08.2020:

Det er behov for å kvalitetssikre traseen for gjennomførbarhet. Arbeid med mulighetsstudie vil starte 2. halvår 2020.

19. Vern av Mosvatnet og Lille Stokkavatnet

Samarbeidspartiene ønsker å verne mer av Stavangers natur for å ta vare på biologisk mangfold og sikre områdene for kommende generasjoner. Kommunedirektøren legger fram en sak til utvalg for miljø og utbygging om Mosvatnet og Lille Stokkavatnet, hvor det redegjøres for hvilken vernestatus disse kan få, og når og hvordan det kan innføres.

Status per 31.08.2020:

Referatsak med status legges fram for utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

20. Markagrense rundt Sørmarka

Det er stadig mindre grøntareal i bynære områder i kommunen. For å fortsatt være en attraktiv by for barnefamilier og bidra til helsefremmende aktivitet, er det viktig å bevare de grønne lungene i disse områdene.  Samarbeidspartiene ønsker å verne om Sørmarka og vil derfor utrede muligheten for en markagrense. Kommunedirektøren legger frem en sak for utvalg for miljø og utbygging hvor denne ambisjonen ivaretas.

Status per 31.08.2020:

Arbeidet med kartlegging av verdier og utfordringer i området er startet. En utredning av muligheter og prinsipper vil bli lagt frem som egen sak for utvalget ved slutten av 2. halvår 2020.

21. Offentlige bygg og områder Austre Åmøy

Bygningene på Austre Åmøy som har vært skole og barnehage, bør brukes til det beste for lokalsamfunnet. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om etterbruk, eventuelt avhending av de offentlige byggene på Austre Åmøy. Kommunedirektøren bes videre om å legge fram en sak som viser videre bruk av offentlig områder på Austre Åmøy. Dette innebærer å legge til rette for innbyggernes behov, og det vurderes spesielt om det er mulig å omregulere noe av området til bolig.

Status per 31.08.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

22. Området ved Mosvatnet/Bokkaskogen

Å legge til rette for uorganisert idrett og aktivitet skal være en prioritet for kommunen. Det er i dag en rekke områder som er opparbeidet, men som på grunn av dårlig vedlikehold, ikke kan benyttes fullt ut.  Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren prioritere slike tiltak i årsprogrammet til Park og vei. Spesielt bes området idrettsparken Mosvatnet/Bokkaskogen vies særskilt oppmerksomhet.

Status per 31.08.2020:

Sak 115/20 ble fremmet til utvalg for miljø og utbygging. Ny sak fremmes i 2. halvår 2020.

23. Kommunens eiendomsportefølje

I en tid med stram kommuneøkonomi er det nødvendig å prioritere kjerneoppgavene. Derfor bes kommunedirektøren legge fram en sak over kommunens eierskap i bygninger og eiendom utenfor vår egen kommune. Samarbeidspartiene ønsker kommunedirektørens vurderinger rundt fortsatt eierskap til disse.

Status per 31.08.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

24. Prosjekt friområde

Kommunen vil prioritere å opparbeide egne friområder fremfor å erverve nye friområder.

Status per 31.08.2020:

Ny rapport er under utarbeidelse. Ferdigstilles 2. halvår 2020.

25. Mostun

Det bes om en sak til utvalg for miljø og utbygging med en tilstandsrapport for bygningen Mostun som disponeres av Naturvernforbundet med forslag til framdrift for rehabilitering. I samme sak vurderer kommunedirektøren salg av bygningen.

Status per 31.08.2020:

Rehabilitering av Mostun er et prioritert prosjekt i den statlige tiltakspakken, og arbeidet vil nå bli iverksatt. Tekstvedtaket anses som ferdigbehandlet.

26. Vernemillionen 

Tiltaket «Vernemillionen» omdisponeres til informasjonstiltak om retningslinjer og veiledning for huseiere i trehusbyen. Midlene skal ikke brukes til individuell rådgivning, men øremerkes én-til-mange-tiltak og informasjonsverktøy.

Status per 31.08.2020:

Sak 100/20 ble lagt frem for utvalg for by- og samfunnsplanlegging 18.06. I denne saken ble det gitt en “løypemelding” om hvordan midlene var tenkt bruk samtidig som det skulle komme en sak på høsten som en ny status.

27. Utslippsfri oppdrettsnæring

Samarbeidspartiene vil at oppdrettsanlegg i kommunen skal ha mål om å være utslippsfrie (lus, fôrrester, kjemikalier, mikroplast, smittestoffer, avføring) – og er rømningsfrie.  Vi ber kommunedirektøren legge fram en sak for politisk behandling om hvordan og i hvilket omfang vi kan stille slike krav.

Status per 31.08.2020:

Arbeid med temaplan klima og miljø for landbruk og havbruk pågår. Sak planlegges lagt fram i 2. halvår 2020.

28. Chromebook

Det gjøres en gjennomgang av positive og negative effekter ved utdeling av Chromebook til alle elever i grunnskolen, hvor det særlig vurderes effekten av at elever i småtrinnet (1.-4. klasse) disponerer egen Chromebook. Vi ønsker ikke at barn i 5-8-årsalder, via foresatte, skal være ansvarlig for egen Chromebook. Sak knyttet til endring av Chromebook-praksis legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning våren 2020, og hvor lærere og skoleledelse involveres tett.

Status per 31.08.2020:

Saken ble behandlet i utvalg for oppvekst og utdanning 24. juni 2020, jf. sak 41/20, og ble anket videre til Stavanger formannskap etter § 17 i saksbehandlingsreglementet for Stavanger kommune. Formannskapet behandlet saken i møte 27. august 2020 og fattet følgende flertallsvedtak, jf. sak 137/20:

Alle elever i stavangerskolen skal ha tilgang til digitale verktøy når dette gir økt verdi for elevenes læringsutbytte. De yngste elevene gis opplæring i bruk av Chromebook i løpet av vårsemesteret i 1.klasse. For elevene på 1. og 2. trinn oppbevares Chromebooken i klasserommet på skolen. Elever på 3. og 4. trinn kan, i dialog med foreldre/FAU, gradvis ta med Chromebooken hjem for å arbeide med skolearbeid som skal gjøres. Den enkelte skole har et særlig ansvar for at bruk av Chromebook og digitale verktøy tas opp som tema på foreldremøter, spesielt på de lavere årstrinnene. Det gjøres en gjennomgang av positive og negative effekter ved utdeling av Chromebook til alle elever i grunnskolen, hvor det særlig vurderes effekten av at elever i småtrinnet (1.-4. klasse) disponerer egen Chromebook. Det er ønskelig med samarbeid med relevante fagmiljøer om en slik undersøkelse.

Kommunedirektøren vil søke samarbeid med relevante fagmiljøer for å gjennomgå positive og negative effekter ved utdeling av Chromebook i grunnskolen. Effekten for elever på småtrinnet vil bli særlig vurdert. Tekstvedtaket anses med dette som ferdig behandlet.

29. Nytt system for barnehageopptak

Samarbeidspartiene ber om at det lages et nytt digitalt system for innsøking i barnehager. Det nye systemet må inkludere mulighet til å stå på venteliste til flere barnehager etter tildelt barnehageplass. Det skal også utredes hvordan Stavanger kommune kan gå over til barnehagekretser.  Kommunedirektøren skal også legge frem en sak for utvalg for oppvekst og utdanning som gjennomgår arealnormer, inne og ute, og synliggjør eventuelle avvik fra arealnormer og hvordan disse kan rettes.

Status per 31.08.2020:

Sak vil bli fremmet for politisk behandling i utvalg for oppvekst og utdanning 1. halvår 2021.

30. Leksefri skole

Hjemmelekser utgjør en stor stressfaktor for mange barn. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak i utvalg for oppvekst og utdanning om hvordan et prøveprosjekt/forskningsprosjekt med leksefri skole kan gjennomføres. Det skal også utlyses om det er skoler som frivillig ønsker å delta i dette. Det bes om at prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Status per 31.08.2020:

Sak 51/20 ble fremmet for politisk behandling til utvalg for oppvekst og utdanning 9.9 2020. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigbehandlet.

31. Skolemat 

Ingen barn skal gå sultne på skolen – og måltidet skal skape fellesskap blant elevene. Norge er ett av få land som ikke har skolemat for alle. Et godt og næringsrikt måltid er i tillegg viktig for en god læringshverdag.  Det bes om en sak om innføring av skolemat på skoler i levekårsutsatte områder (Hillevåg, Kvernevik og Storhaug) til behandling i utvalg for helse og velferd våren 2020. Utrullingen av skolemat på utvalgte skoler skal være etter tett dialog med skolene, og utføres av Stavanger Byggdrift. Det bes spesielt ses på inkludering av lærlinger og mennesker i arbeidstreningstiltak gjennom NAV i arbeidet med tilberedning, servering og utlevering av måltidene. Frivillige organisasjoner bør også vurderes inkludert i ordningen enkelte steder. Det vurderes både varm mat og kald mat. Ordningen skal innføres trinnvis med første utlevering ved skolestart 2020/2021.

Status per 31.08.2020:

Sak 34/20 ble behandlet i utvalg for oppvekst og utdanning 20. mai 2020. Tekstvedtaket anses som ferdigbehandlet.

32. Rabatt – bompenger

Samarbeidspartiene vil yte hjelp til mennesker med lav betalingsevne og avhengighet av bil, eksempelvis på grunn av nødvendig kjøring til barnehage og jobb. Kommunedirektøren bes legge frem en egen sak med forslag til kommunal modell, for støtte til disse, basert på den modellen som er utprøvd i Skien. Økonomiske satser må justeres til forholdene i Stavanger.

Status per 31.08.2020:

Sak 52/20 ble fremmet for politisk behandling til utvalg for oppvekst og utdanning 9.9 2020. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigbehandlet.

33. Stimuleringsmidler, støtten omlegges

Per i dag har verken Finnøy eller Rennesøy ordningen med økonomisk støtte til administrative stillinger til barne-/ungdomsorganisasjoner. Samarbeidspartiene ønsker å endre kriteriene for tildeling ved dagens ordning, men den beholdes inntil videre. Kommunedirektøren utarbeider en sak hvor den totale støtten synliggjøres for hver enkelt organisasjon, og årlig støtte fremgår. Dette for å sikre best mulig koordinering, samordning og bruk av midlene innen de ulike fagområdene.

Status per 31.08.2020:

Sak 18/20 ble fremmet for politisk behandling til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 1. halvår 2020. Søknadsfristen for barne- og ungdomsorganisasjoner ble utvidet til 1. april for å sikre at ville skulle få mulighet til å søke. Tekstvedtaket anses som ferdigbehandlet.

34. L47-bygget

L47-bygget er i dårlig forfatning, og behovet for oppgradering av botilbudet er tydelig. Samarbeidspartiene vil framskynde mulighetsstudien som skal vurdere om bygget skal rehabiliteres eller rives, slik at det blir fortgang i prosessen med å gi brukerne et bedre botilbud. Sak om framdrift legges fram for utvalg for helse og velferd.

Status per 31.08.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

35. Oppgradering av dagsentertilbud med sanseavdeling

Det gjennomføres en konkret tilstandsvurdering av dagsentertilbudet til utviklingshemmede som grunnlag for utredning av framtidig organisering. Samarbeid med nabokommunene om en sanseavdeling/sansehus bør undersøkes, men må ikke forsinke utredningen. Midler avsatt i HØP 2019 må omgående brukes til å utbedre tilgjengelighet slik at også brukere med store rullestoler får benytte seg av dagsentertilbudet.

Status per 31.08.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

36. Greater Stavanger

Greater Stavanger i sin nåværende form avvikles ved kontraktslutt i 2021.  Stavanger kommune går i dialog med Sola, Sandnes og Randaberg kommune for et regionalt næringssamarbeid som kan erstatte Greater Stavanger – samtidig styrkes kommunens egen næringsavdeling.

Status per 31.08.2020:

Kommunedirektøren har lagt fram sak til ny organisering av det regionale næringssamarbeidet. Sak 84/20 ble behandlet i kommunalutvalget og formannskapet i september 2020. Saken er sendes til høring til partnerkommunene i Greater Stavanger. Tekstvedtaket ansees som avsluttet.,

37. Fasit Stavanger

Samarbeidspartiene ønsker en omlegging av det regionale næringssamarbeidet, og foreslår å styrke kommunens egen næringsavdeling i perioden, inkludert et hurtigspor for næringslivet i byggesaker og lokasjonshenvendelser. Kommunedirektøren bes utarbeide en sak for kommunalutvalget hvor tiltak for å sikre dette, inkludert påkrevde ressurser, foreslås.

Status per 31.08.2020:

Kommunedirektøren legger fram sak i 4. kvartal 2020.

38. Flere unge i arbeid

Over 1000 mennesker under 30 år i Stavanger har mottatt sosialhjelp det siste året. Det er unge som burde vært i jobb eller utdanning. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge frem en sak for kommunalutvalget om en sterkere innsats for å løfte disse inn i arbeid eller utdanning. I dette arbeidet bør også sosialkontorene og NAV inkluderes.

Status per 31.08.2020:

Sak ble behandlet i Utvalg for helse og velferd den 19.05.2020, sak 24/20: Evaluering Mulighetsterminalen og vurdering av nytt prosjekt for unge sosialhjelpsmottakere. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigbehandlet.

39. Bestiller/utfører-modellen

Samarbeidspartiene ønsker å evaluere bestiller/utfører-modellen (BUM) i kommunen med sikte på å avvikle den der hvor det er hensiktsmessig. Kommunedirektøren bes igangsette en slik evaluering. De ansattes representanter og brukerorganisasjonene skal trekkes med i evalueringen.

Status per 31.08.2020:

Det fremmes sak til utvalg for arbeidsliv og lønn 1. kvartal 2021, etter at sak om kommunale foretak er behandlet i kommunestyret.

40. Kommunalt bemanningssenter/grunnbemanning

Samarbeidspartiene ønsker å etablere kommunalt bemanningssenter på to av kommunens tjenesteområder, oppvekst og utdanning og helse og velferd.  Kommunedirektøren bes lage en sak om etableringen av slike bemanningssentere. De ansatte i bemanningssentrene skal få fast jobb og full stilling. Målet er at Stavanger skal fase ut bruken av private bemanningsbyråer innenfor tjenesteområdene oppvekst og utdanning og helse og velferd innen 2023.

Kommunedirektøren bes derfor gjennomgå bruken av og kostnadene ved kjøp av tjeneste fra private vikar- og bemanningsbyråer. Etableringen av kommunale bemanningssentere må sees i sammenheng med samarbeidspartienes mål om å øke grunnbemanningen innenfor tjenesteområdene oppvekst og utdanning og helse og velferd.

Status per 31.08.2020:

Sak kommer etter planen til politisk behandling i 2. halvår.

41. Heltidskultur

Samarbeidspartiene er bekymret over at for få av stillingene som lyses ut i Stavanger kommune er heltidsstillinger. Særlig innenfor tjenesteområdet helse og velferd lyses det ut altfor mange små deltidsstillinger. Kommunedirektøren bes lage en sak om hvordan Stavanger kommune kan etablere en heltidskultur, med mål om at 100 prosent stilling skal være det normale i kommunen.

Kommunedirektøren bes sette ned en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med dette, etter modellen fra “team heltid” i Fredrikstad og heltidsprosjektet i Sauda.

Status per 31.08.2020:

Oppstart av arbeidsgruppe er forskjøvet til 2. halvår på grunn av koronasituasjonen.

42. Tillitsreform

I hjemmebaserte tjenester i Eiganes og Tasta er det igangsatt et prøveprosjekt med friere faglighet og redusert byråkrati. Målet er å fjerne minuttvedtak og gi ansatte mer tillit i sin arbeidshverdag. Samarbeidspartiene ønsker å utvide dette prosjektet, og ber kommunedirektøren framlegge en evaluering av prosjektet med vurdering av hvordan prosjektet kan utvides til samtlige kommunedeler. Saken må ses i sammenheng av evalueringen av bestiller/utførermodellen.

Status per 31.08.2020:

Sak 23/20 ble behandlet i utvalg for arbeidsliv og lønn 7. september og skal behandles i utvalg for helse og velferd 29. september.

43. Flere i språkopplæring

Språk er viktig for deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om hvordan språkopplæringen ved Johannes Læringssenter kan tilbys til flere enn de som har tilbud i dag, og om det kan inngås samarbeid med Nav for å sikre flere innbyggere gode norskkunnskaper.

Status per 31.08.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2020.

44. Frisklivssentralene

Frisklivssentralene har ansvaret for at lavterskeltjenester innenfor dette området blir levert der folk bor. Godt samarbeid med frivilligsentralene må prioriteres og tilbudet opprettholdes. Tilbudet om helsebading opprettholdes som i dag, eller forbedres.  Kommunedirektøren legger frem en sak om tilbud og behov for helsebading, blant annet med tanke på revmatikere for utvalg for helse og velferd.

Status per 31.08.2020:

Sak ble behandlet i Utvalg for Helse og velferd 23.06.2020, sak 32/20.  Oppfølging av tekstvedtaket er dermed ferdigbehandlet.

45. Bruk av gymsaler i helger

Flere gymsaler ved kommunale skoler står ubrukt i helgene. Samarbeidspartiene ber om at det legges fram en sak hvor det skisseres hvordan kommunale gymsaler kan åpnes for uorganiserte aktiviteter i helger hvor det fra før ikke er tildelt treningstider. En sak med økonomiske konsekvenser legges fram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Status per 31.08.2020:

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok i møte i juni at en skal starte opp et prøveprosjekt med åpning av gymsaler i helg fra 2021. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

46. Sjøbad og vannsportanlegg

Samarbeidspartiene er positive til private initiativ til vannsportanlegg i Møllebukta, og ber derfor om en sak til utvalg for miljø og utbygging etter dialog med initiativtakerne.

Status per 31.08.2020:

Pilotprosjekt er gjennomført. Evaluering og vurderinger kommer i sak til utvalg for miljø og utbygging 1. halvår 2021.

47. Skateanlegg på Rennesøy

Det er viktig å opprettholde gode tilbud for barn og unge også utenfor sentrumsnære strøk. Rennesøy har tidligere fullført byggetrinn 1 på skateanlegget.  Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge fram en sak for utvalg for miljø og utbygging hvor det skisseres muligheter for å iverksette byggetrinn 2 på skateanlegget på Rennesøy.

Status per 31.08.2020:

Sak legges frem til utvalg for miljø og utbygging 1. halvår 2021.

48. Tennishall på Forum-området

Det er usikkert hva som skjer med bruken av tennishallen på Forum-området i dag. Kommunedirektøren får i dialog med brukerne, og utreder en sak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog hvor framtidig bruk av anlegget vurderes.

Status per 31.08.2020:

Sak 87/20 er blitt behandlet i kommunalutvalget i september der det ble vedtatt at det skal utarbeides en mulighetsstudie for Forumområdet der tennishallene skal være tema samtidig som en ber om at det vurderes å etablere flere tennisbaner i Bokkaskogen.

49. Garderobeanlegg

Det bes om en sak om muligheter for etablering av garderobebygg ved ny fotballbane på Kiellandsmyrå. Saken legges fram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Status per 31.08.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 2. halvår 2020.

50. Bydelshus Eiganes og Våland

Eiganes og Våland kommunedel er fortsatt uten bydelshus. Det politiske flertallet ønsker å etablere et slikt, helst i forbindelse med skole eller idrettsbygning.  Kommunedirektøren legger fram en sak om mulig plassering til utvalg for miljø og utbygging.

Status per 31.08.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

51. Vårt Nabolag

Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge frem en sak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog om hvordan Stavanger kommune kan innføre en prøveordning med aktiv innbyggerinvolvering og deltagende budsjettering etter modell fra det islandske prosjektet «Better Reykjavik». Samarbeidspartiene ønsker at en legger opp til å prøve ut dette i tre bydeler med levekårsutfordringer i første omgang.

Status per 31.08.2020:

Prosjekt Test av Decidim går nå fra innsiktsfasen (undersøke og forstå) over til pilotfase (test) hvor verktøyet er tilpasset Stavangers formål. Pilotfasen utføres i tett samarbeid med Områdesatsingen på Storhaug og Ungdom og fritid. Både verktøyet Decidim samt Your Priotities (Better Reykjavik) blir testet sammen med ungdomsklubbene i Bekkefaret og på Storhaug. Det er særskilt folkebudsjettering som testes hvor ungdommer skal sammen med administrasjonen diskutere og stemme over tiltak til en verdi av 300 000 kr.

I mars 2021 vil kommunedirektøren presentere erfaringer med uttestingen av Decidim og Your Priorities (Better Reykjavik). Herunder vurderinger av hvilken oppfølging bruk av verktøyet krever og hvem som skal ha eierskap og drifte dette. Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.