⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.2 Rådmannens forslag til budsjettjustering – investering

Nr.Kostnadsendring/Nytt prosjektBudsjettjustering
1Gautesete skole 10 000
2Kunstgressbane Vassøy1 000
3Lekeplass Kalhammerkroken500
4Kjøretøy og utstyr vannverket-1 100
5Kjøretøy og utstyr avløpsverket-2 500
6Nytt datanettverk for tekniske løsninger300
7Storhaug barnehage med 10 avdelinger-25 000
8Lervig barnehage15 000
9Godalen barnehage10 000
10Inventar og utstyr Barneverntjenesten4 750
11Kapitalforhøyelse Stavanger Forum AS15 000
12Flytting Tinngata3 000
13Flytting Tinngata500
14Inventar og utstyr OK 199 250
15Kjøp og utvikling av prosjekter-5 000
16Inventar og utstyr OK 195 000
17Innbyggertorg Judaberg5 300
18Innbyggertorg Vikevåg3 000
 Delsum49 000
   
Nr. Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle framdriftBudsjettjustering
19Energikonvertering Skeie skole-3 500
20Sykkelparkering-6 000
21Rehabilitering av bad ved Blidensol sykehjem-2 000
22Tennisbaner Sørmarka-2 000
23Sunde og Kvernevik bydelshus-1 000
24Cricketbane-11 000
25Arneageren-1 500
26Kongsgata-25 000
27Forprosjekt uteområde Rådhuset-1 500
28Nylund skole-3 000
29Ullandhaug-1 500
30Bydelspark Lunde-1 000
31Valberget-1 000
32Gang-/sykkelsti Austre Åmøy-5 000
33El bil lading gatelys-4 000
34Fremkommelighet/flaskehals-3 000
35OPP kulvert Mosvannet-1 000
36Tiltak fjernvarme-1 000
37Fortau Solliveien-2 400
38Oddahagen-1 500
39Lervig park-1 000
40Straen uterom-1 000
41Lassa kunstgress-1 900
42Lervig barnehage-14 000
43Godalen barnehage-9 000
44Tasta barnehage6 400
45Kulvert over motorvei12 500
46Idrettshaller Madlamark, Vaulen og Lervig-17 500
47Avsetning ubundet investeringsfond85 970
 Delsum -17 430
   
 Sum endring investeringsutgifter31 570
   
Nr.FinansieringBudsjettjustering
48Endring i overføring fra drift til investering-38 470
49Bruk av disposisjonsfond-8 300
50Spillemidler-6 000
51Momsrefusjon investeringer 17 600
52Reduksjon i mottatte avdrag på konserninterne utlån3 600
 Sum finansiering-31 570
 Udekket/udisponert0
Tabell 2.1 Rådmannens forslag til budsjettendringer - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Nye investeringstiltak eller endrede kostnadsrammer

1. Gautesete skole

Prosjektet har en ramme på kr 162 mill. Foreløpig estimat viser merutgifter på kr 10 mill. Under rehabiliteringen ble det avdekket fukt, mugg og sopp i fasader som medførte at fasadene måtte rives. Videre er det påløpt tilleggskostnad for forlenget rigg/drift, forlenget leiekostnader skolelokale, forlenget elevtransport med buss. Det foreslås å oppbevilge prosjektet med kr 10 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2019. 

2. Kunstgressbane Vassøy

Jamfør Sak 107/19 KMU 27. august 2019 viser innkomne tilbud at prosjektet vil bli kr 1 mill. dyrere en antatt. I denne summen inngår også belysning av skateanlegget på banens østside. Det foreslås å øke rammen for prosjektet med kr 1 mill. til kr 8,5 mill. Vassøy IL finansierer kr 0,5 mill. av rammen.

3. Lekeplass Kalhammerkroken

Lekeplass Kalhammerkroken er finansiert gjennom utbyggingsavtale, og gjennomføring av prosjektet krever kr 0,5 mill. i kommunale midler for å sikre fullfinansiering.

4.5. Kjøretøy vann og avløp

Som følge av usikkerheten knyttet til bruk av fossildrevne biler, og i påvente av teknologiutviklingen skal kunne gi bedre utvalg velger Vann og avløp finansiell leasing av kjøretøy i stedet for å kjøpe. Som følge av leasingutgifter fremfor kjøp reduseres investeringsbudsjettet.

6. Nytt dataverktøy for tekniske løsninger

Stavanger eiendom har i samarbeid med IT-avdelingen opprettet virtuelt nett (teknisk nett for byggautomasjon) for å øke sikkerheten. Totalt omfatter dette ca. 200 formålsbygg. For nye Stavanger vil volumet øke. Rådmannen foreslår å avsette kr 0,3 mill. til prosjektet for å legge over til teknisk nett i 22 bygg på Rennesøy.

7. Storhaug barnehage med 10 avdelinger

I HØP 2019 ble det satt av kr 135 mill. til realisering av en barnehage på Storhaug med inntil 10 avdelinger for å møte det økte barnehagebehovet i området. Den opprinnelig planen med en 10 avdelingers barnehage ble skrinlagt grunnet fremdriften i Lervig prosjektet. For å møte behovet på Storhaug raskere går man videre med to barnehager.  Midlene foreslås fordelt på to prosjekt Lervig barnehage, 6 avdelinger (kr 83 mill.)  og Godalen barnehage, 4 avdelinger (kr 52 mill.)

8. Lervig barnehage

Se punkt 7.

 9. Godalen barnehage

Se punkt 7.

10. Inventar og utstyr Barneverntjenesten

Barneverntjenesten har vokst ut av sine lokaler og skal flytte til Hermetikkgata 5 (tidligere BI bygget). Lokalene er under ombygging for å tilpasses virksomhetens særskilte behov og ferdigstilles for innflytting fra desember 2019. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 4,750 mill. til inventar og teknisk utstyr/tilrettelegging.

 11. Kapitalforhøyelse Stavanger Forum AS

Bystyret vedtok den 11.02.2019 å yte et likviditetslån på kr 15 mill. til Stavanger Forum AS, under forutsetning av at det ble igangsatt et arbeid med å restrukturere selskapet. For å sikre grunnlaget for videre drift av selskapet vil det trolig være nødvendig å gjennomføre en kapitalforhøyelse der likviditetslånet konverteres til egenkapital, jf. kapittel 4.7.

12. Flytting Tinngata

Hundvåg og Storhaug NAV og HSK skal flytte til nye lokaler i Tinngata 8. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 0,5 mill. for å dekke Flyktningsseksjonens kostnader til investeringer knyttet til flyttingen, herunder it-kostnader og annet inventar og utstyr. Jf. punkt 13

13. Flytting Tinngata

Det er gjennomført innkjøp av inventar og utstyr i forbindelse med at Hundvåg og Storhaug NAV og HSK skal flytte til nye lokaler i Tinngata 8. Utgiftene regnes som en påkostning og må regnskapsføres som investering.  Rådmannen foreslår at det overføres kr 3 mill. fra drift til investering.

14., 15. og 16. Inventar og utstyr OK19

Det er foretatt nødvendig innkjøp av inventar og utstyr i OK19. Utgiftene regnes som en påkostning og må regnskapsføres som investering. Rådmannen foreslår å overføre kr 9,25 mill. fra driftsbudssjettet. Det foreslås å omdisponere fra Stab BMU, Stavanger eiendom, Park og vei og Idrett.

Det foreslås også å gjennomføre en administrativ budsjettendring fra prosjekt Kjøp og utvikling av prosjekter til prosjekt Inventar og utstyr ok 19 på kr 5 mill.

17. Inbyggertorg Judaberg

Midler til innbyggertorg ble vedtatt gjennom bruk av disposisjonsfond jf. sak om Årsrapport og årsregnskap 2018 sak 58/19. Kostnadene for innbyggertorg er i hovedsak kostnader ved ombygging av eksisterende bygg til formålet for innbyggertorgets nivå 1.

 18. Innbyggertorg Vikevåg

Midler til innbyggertorg ble vedtatt gjennom bruk av disposisjonsfond jf. sak om Årsrapport og årsregnskap 2018 sak 58/19. Kostnadene for innbyggertorg er i hovedsak kostnader ved ombygging av eksisterende bygg til formålet for innbyggertorgets nivå 1.

Budsjettjusteringer som følge av prosjektenes finansielle fremdrift

Budsjettjusteringene under foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret fremdrift og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reel kostnadsendring for kommunen, og er kun en finansiell tilpasning til prosjektenes fremdrift.

19. Energikonverteringer skeie skole

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

20. Sykkelparkering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

21. Rehabilitering av bad ved Blidensol sykehjem

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

22. Tennisbaner Sørmarka

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

23. Sunde og Kvernevik bydelshus

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

24. Cricketbane

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

25. Arneageren

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

26. Kongsgata

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

27. Forprosjekt uteområde Rådhuset

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

28. Nylund skole

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

29. Ullandhaug

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

30. Bydelspark Lunde

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

31. Valberget

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

32. Gang-/sykkelsti Austre Åmøy

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

33. El-bil lading gatelys

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

34. Fremkommelighet/flaskehals

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

35. OPP kulvert Mosvannet

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

36. Tiltak fjernvarme

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

37. Fortau Solliveien

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

38. Oddahagen

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

39. Lervik park

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

40. Straen Uterom

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

41. Lassa kunstgress

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

42. Lervig barnehage

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

43. Godalen barnehage

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

44. Kulvert over motorveien

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

45. Tasta barnehage

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

46. Idrettshaller Madlamark, Vaulen og Lervig

I HØP 2019 ble det vedtatt å avsette kr 70 mill. til finansiering av idrettshaller ved Madlamark, Vaulen og Lervig skole. Rådmannen foreslår å fordele rammen på de tre hallene, som egne prosjekter – som vil bli innarbeidet i HØP 2020-2023. Midlene vil disponeres fra og med 2020.

47. Avsetning ubundet investeringsfond

Ubrukte midler avsettes på ubundne investeringsfond og benyttes til finansiering av investeringer i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2020-2023

Finansiering

48. Endring i overføring fra drift til investering

De totale overføringene fra drift til investering økes med kr 38,47 mill.

49. Bruk av disposisjonsfond

I sak 58/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 ble det disponert en avsetning på kr 28,3 mill. til generelt disposisjonsfond til anvendelse av finansiering av innbyggertorg på Judaberg og Vikevåg. Kr 20 mill. innarbeides i HØP 2020-2023, og kr 8,3 mill foreslås innarbeidet i 2019 jf. punkt 39. og 40.

50. Spillemidler

Økning i forventet overføring av spillemidler for nærmiljøanlegg, kunstgrasbaner og andre ordinære anlegg. Budsjettet forslås økt med kr 6 mill.

51. Momsrefusjon investeringer

Rådmannen foreslår å redusere budsjett for merverdikompensasjon. Korrigert skattemelding viser at Stavanger kommune har krevd for mye merverdikompensasjon for prosjektene Kari trestakk vei og Jåttåvågen områdeutvikling.

52. Reduksjon i mottatte avdrag på konserninterne lån

Det foreslås å redusere avdragsinntekter fra konserninterne lån som følge av lavere utlån til kommunale foretak.