⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2019

Bystyrets vedtak

Bystyrets vedtak i sak 102/19 9. desember 2019:

Budsjettendringer vedtas i tråd med rådmannens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift.

Bystyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap.

Bystyret godkjenner at det avsettes kr 90 mill. til finansiering av garantiforpliktelse knyttet til Forus Sportssenter, jf. Punkt 2.3 Drift. Bystyret ber rådmannen arbeide videre med løsninger sammen med øvrige garantister, for å begrense det finansielle tapet, jf. bystyresak 67/19.

Stavanger kommune vil prolongere leieavtalen med Rosenberghallen. Leiebeløpet på kr. 60.000 bevilges av utvalget som inngår avtalen.

Tertialrapport per 31.08.2019 tas for øvrig til orientering.

Investeringer – vedtatte budsjettendringer 2. tertial 2019

Nr.Kostnadsendring/Nytt prosjektBudsjettjustering
1Gautesete skole 10 000
2Kunstgressbane Vassøy1 000
3Lekeplass Kalhammerkroken500
4Kjøretøy og utstyr vannverket-1 100
5Kjøretøy og utstyr avløpsverket-2 500
6Nytt datanettverk for tekniske løsninger300
7Storhaug barnehage med 10 avdelinger-25 000
8Lervig barnehage15 000
9Godalen barnehage10 000
10Inventar og utstyr Barneverntjenesten4 750
11Kapitalforhøyelse Stavanger Forum AS15 000
12Flytting Tinngata3 000
13Flytting Tinngata500
14Inventar og utstyr OK 199 250
15Kjøp og utvikling av prosjekter-5 000
16Inventar og utstyr OK 195 000
17Innbyggertorg Judaberg5 300
18Innbyggertorg Vikevåg3 000
 Delsum49 000
   
Nr. Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle framdriftBudsjettjustering
19Energikonvertering Skeie skole-3 500
20Sykkelparkering-6 000
21Rehabilitering av bad ved Blidensol sykehjem-2 000
22Tennisbaner Sørmarka-2 000
23Sunde og Kvernevik bydelshus-1 000
24Cricketbane-11 000
25Arneageren-1 500
26Kongsgata-25 000
27Forprosjekt uteområde Rådhuset-1 500
28Nylund skole-3 000
29Ullandhaug-1 500
30Bydelspark Lunde-1 000
31Valberget-1 000
32Gang-/sykkelsti Austre Åmøy-5 000
33El bil lading gatelys-4 000
34Fremkommelighet/flaskehals-3 000
35OPP kulvert Mosvannet-1 000
36Tiltak fjernvarme-1 000
37Fortau Solliveien-2 400
38Oddahagen-1 500
39Lervig park-1 000
40Straen uterom-1 000
41Lassa kunstgress-1 900
42Lervig barnehage-14 000
43Godalen barnehage-9 000
44Tasta barnehage6 400
45Kulvert over motorvei12 500
46Idrettshaller Madlamark, Vaulen og Lervig-17 500
47Avsetning ubundet investeringsfond85 970
 Delsum -17 430
   
 Sum endring investeringsutgifter31 570
   
Nr.FinansieringBudsjettjustering
48Endring i overføring fra drift til investering-38 470
49Bruk av disposisjonsfond-8 300
50Spillemidler-6 000
51Momsrefusjon investeringer 17 600
52Reduksjon i mottatte avdrag på konserninterne utlån3 600
 Sum finansiering-31 570
 Udekket/udisponert0
Last ned tabelldata (Excel)

Drift – vedtatte budsjettendringer 2. tertial 2019

NrOmråde / sakBudsjettjustering
 Tjenesteområdene 
 Oppvekst og utdanning 
1Barnevernstjenesten - økte klientutgifter12 000
2Barnevernstjenesten - flyttekostnader og økt husleie2 050
3Botiltak for enslige mindreårige flytninger (Embo), reduksjon i antall brukere-3000
 Delsum Oppvekst og utdanning11 050
   
 Helse og velferd 
4Stavanger legevakt, økte utgifter knyttet til turnusordning og kompetansekrav3 000
5Stavanger legevakt, prosjekt pasientinnbetalinger350
6Sentrale midler legetjenester, finansiering av prosjektet pasientinnbetalinger ved legevakten-350
7Vaksinering av ungdom mot smittsom hjernehinnebetennelse1 200
8Hjemmebaserte tjenester, økning i budsjettramme13 500
9Demenslandsbyen, prosjektleder helse og velferd600
10Private idelle sykehjem, reguleringspremie pensjon6 500
11Flyktningseksjonen, flyttekostnader1 000
12Flyktningseksjonen, kommunal finansiering av 6 årsverk tidligere finansiert av stalige midler4 800
13Flyktningseksjonen, merkostnad introstønad10 000
14Bosettingsmidler - overført til introstønad (flykningsseksjonen)-10 000
15Flyttekostnader NAV/HSK til Tinngata, overføres fra drift til investering-3 000
16Prosjekt ROP - tjenesteutvikling1 000
17IKART, prosjektmidler300
18IKART, prosjektmidler 2018630
 Delsum Helse og velferd29 530
   
 Bymiljø og utbygging 
19BMU stab, inventar og utstyr OK19, overføres til investering-3 280
20Idrett, inventar og utstyr OK19, overføres til investering-721
21Park og vei, inventar og utstyr OK19, overføres til investering-995
22Stavanger eiendom, inventar og utstyr OK19, overføres til investering-4 254
 Delsum Bymiljø og utbygging-9 250
   
 Stab og støttefunksjoner 
23Digitalisering, forprosjekt Én innbygger, én journal660
24Digitalisering, Digisos, prosjektavgift nasjonal løsning1 200
25Digitalisering, DigiHelse100
26Digi Rogaland, prosjektmidler3 000
27Studenter, busskort 3 250
 Delsum stab- og støttefunksjoner8 210
   
 Delsum tjenesteområdene39 540
   
 Sentrale utgifter 
28Lønnsoppgjør kapittel 414 000
29Kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte1 400
30Felleskostnader, økte kostnader ad rente på korrigerte momsoppgaver770
31Norsk pasientskadeerstatning380
32Stavanger konserthus IKS, redusert tilskudd til kapitalkostander-1 000
33Rogaland brann og redning IKS, redusert tilskudd med justert eierandel-1 000
34Stavanger boligbygg KF, økt vedlikeholdsbudsjett 5 000
 Delsum sentrale utgifter19 550
   
 Sentrale inntekter 
35Skatteinntekter - ny prognose-20 000
36Inntektsutjevning - ny prognose-33 000
37Tilskudd prosjektskjønn - Digi Rogaland-3 000
38Tilskudd prosjektskjønn - IKART-300
 Delsum sentrale inntekter-56 300
   
 Eksterne finanstransaksjoner 
39Forus Sportssenter, selvskyldnergaranti90 000
40Lyse AS, renteinntekter ansvarlig lån -1 400
41Kapitalkostnader, reduksjon-37 450
42Renteinntekter, konserninterne lån9 800
43Kompensasjonsordninger fra Husbanken, reduserte renteinntekter1 200
 Delsum eksterne finanstransaksjoner62 150
   
 Interne finanstransaksjoner 
44Bruk av disposisjonsfond (asyl -/integreringstilskudd)-5 800
45Bruk av disposisjonsfond (kompetanse / ansatte nye Stavanger)-1 400
46Bruk av disposisjonsfond (digitalisering)-1 960
47Bruk av disposisjonsfond (ROP)-1 000
48Bruk av disposisjonsfond (generelt), finansiering av busskort-3 250
49Bruk av disposisjonsfond (generelt), finansiering av garantiforpliktelse-90 000
50Overføring fra drift til investering (Flyttekostnader NAV/HSK til Tinngata skal føres i investeringsbudsjettet)3 000
51Overføring fra drift til investering (BMU / utstyr og inventar OK19)9 250
52Økt overføring fra drift til investering26 220
 Delsum interne finanstransaksjoner-64 940
   
 Budsjettbalanse0
Last ned tabelldata (Excel)