⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2019

10 Økonomiske oversikter

Regnskapsskjema 1A - drift 1.tertialRegnskapReg. budsjettOppr.budsjettRegnskap i fjor
Skatt på inntekt og formue 3 258 447 3 214 333 3 245 770 3 158 548
Ordinært rammetilskudd 2 006 633 1 823 968 1 799 401 1 671 435
Skatt på eiendom 267 299 266 000 266 000 259 724
Andre direkte eller indirekte skatter0000
Andre generelle statstilskudd 133 763 180 532 180 532 151 041
Sum frie disponible inntekter 5 666 142 5 484 833 5 491 703 5 240 747
Renteinntekter og utbytte 326 832 360 037 356 505 309 044
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 700 00 5 651
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 141 898 184 521 184 521 155 929
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 13 00 14 125
Avdrag på lån 241 303 252 396 252 396 236 078
Netto finansinnt./utg. -55 681 -76 880 -80 412 -91 436
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk0000
Til ubundne avsetninger 238 128 224 509 0 201 618
Til bundne avsetninger -9 380 -9 380 0 29 479
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 200 013 200 000 0 178 148
Bruk av ubundne avsetninger 75 958 68 804 10 740 66 482
Bruk av bundne avsetninger 31 508 31 508 0 53 526
Netto avsetninger 78 731 85 183 10 740 67 059
Overført til investeringsregnskapet 110 163 98 519 125 472 115 891
Til fordeling drift 5 579 030 5 394 617 5 296 559 5 100 480
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 4 741 4 734 4 741 728 4 547 065
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 5 574 288 5 389 883 554 831 553 414
Tabell 10.1 Skjema 1A per 31.08.2019
Last ned tabelldata (Excel)
Budsjettskjema 1B - driftRegnskap 31.08.2019Budsjett 31.08.2019Avvik 31.08.2019Årsbudsjett 2019Prognose- avvik før budsjettjust.
Oppvekst og utdanning     
Stab Oppvekst og utdanning 21 889 22 101 -212 39 651 0
Barnehage 683 211 689 323 -6 112 1 074 666 14 500
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 55 849 51 593 4 256 86 435 3 500
Grunnskole 812 836 809 818 3 018 1 338 432 0
Johannes læringssenter 53 356 52 969 387 120 648 0
Stavanger kulturskole 27 600 27 474 126 40 602 0
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 29 123 30 513 -1 390 47 545 0
Ungdom og fritid 43 228 43 484 -256 68 687 0
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 47 223 49 262 -2 039 81 966 0
EMbo 37 938 39 416 -1 478 62 892 -3 000
Barnevernstjenesten 146 159 147 905 -1 746 245 910 14 000
Sum Oppvekst og utdanning 1 958 412 1 963 858 -5 446 3 207 434 29 000
      
Helse og velferd     
Helse- og sosialkontor 377 697 378 081 -384 580 072 0
NAV 189 769 191 574 -1 805 304 255 -5 000
Fysio- og ergoterapitjenesten 48 475 49 052 -577 70 505 -1 500
Helsehuset i Stavanger 12 726 12 631 95 22 023 0
Hjemmebaserte tjenester 95 947 79 697 16 250 164 641 25 000
Bofellesskap 292 953 290 592 2 361 470 785 0
Alders- og sykehjem 525 562 527 605 -2 043 848 488 12 500
Stavanger legevakt 40 378 35 840 4 538 56 488 7 000
Rehabiliteringsseksjonen 36 181 36 626 -445 59 057 0
Arbeidstreningsseksjonen 9 497 9 917 -420 15 104 0
Boligkontoret 4 629 4 993 -364 8 108 -300
Flyktningseksjonen 78 197 62 859 15 338 96 522 20 000
Dagsenter og avlastningsseksjonen 129 116 121 061 8 055 202 078 6 000
Tekniske hjemmetjenester 2 583 3 183 -600 8 180 0
Krisesenteret i Stavanger 7 272 7 258 14 13 103 0
Sentrale midler levekår 17 610 25 711 -8 101 -161 663  
Sentrale midler legetjeneste 46 070 50 480 -4 410 75 850 0
Stab Helse og velferd 23 034 22 861 173 35 898 0
Sum Helse og velferd 1 937 697 1 910 021 27 676 2 869 494 63 700
      
By- og samfunnsplanlegging     
Stab By- og samfunnsplanlegging 4 636 4 716 -80 20 827  
Byggesaksavdelingen -2 408 1 144 -3 552 3 613  
Byutvikling 13 499 11 570 1 929 22 187  
Beredskap og samfunnsutvikling -6 445 -5 537 -908 14 088  
Kart og digitale tjenester 8 463 10 347 -1 884 16 352  
Sum By- og samfunnsplanlegging 17 745 22 240 -4 495 77 067  
      
Bymiljø og utbygging     
Stab Bymiljø og utbygging 3 026 4 325 -1 299 6 850  
Juridisk 5 858 8 244 -2 386 12 900  
Stavanger Eiendom 158 780 179 529 -20 749 274 944  
Park og vei 108 424 117 628 -9 204 171 841  
Idrett 79 054 74 100 4 954 107 220  
Vannverket -44 843 -39 720 -5 123 168  
Avløpsverket -99 927 -80 215 -19 712 246  
Renovasjon -38 098 -49 210 11 112 140  
Plan og anlegg 2 747 0 2 747 126  
Miljø 2 633 5 848 -3 215 9 297  
Triangulum -4 758 0 -4 758 0 
Sum Bymiljø og utbygging 172 897 220 529 -47 632 583 732  
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
Smartby 4 199 4 549 -350 10 885  
Næring 10 114 10 722 -608 16 432  
Kommunikasjon 5 515 5 525 -10 9 665  
Kultur 138 798 138 720 78 175 964  
Servicetorg 9 081 9 675 -594 16 170  
Stab Innbygger- og samfunnskontakt 1 616 1 811 -195 2 840  
Politisk sekretariat 6 081 6 585 -504 10 567  
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 175 404 177 587 -2 183 242 523  
      
Stab og støttefunksjoner     
Rådmann -1 984 -6 147 4 163 4 346  
Kommuneadvokat 3 883 3 936 -53 6 190  
Stab og støtte 206 216 208 418 -2 202 317 048  
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner 208 116 206 207 1 909 327 584  
      
Finansposter ført tjenesteomr. 63 18 45 30  
      
Felles inntekter og utgifter     
Sum Felles inntekter og utgifter 271 083 233 162 37 921 445 688  
      
Sum fordelt til drift 4 741 353 4 733 604 7 749 7 753 522  
Tabell 10.2 Skjema 1B per 31.08.2019
Last ned tabelldata (Excel)
Økonomisk oversikt - investeringRegnskap 31.08.2019Budsjett 31.08.2019Regnskap i fjor
Inntekter   
Salg av driftsmidler og fast eiendom 350 10 000 13 224
Andre salgsinntekter00 40
Overføringer med krav til motytelse 12 718 10 000 17 632
Kompensasjon for merverdiavgift 46 998 137 204 88 673
Statlige overføringer 17 749 29 300 231 870
Andre overføringer 4 750 0 300
Renteinntekter og utbytte000
Sum inntekter 82 566 186 504 351 739
    
Utgifter000
Lønnsutgifter 14 610 0 15 071
Sosiale utgifter 3 697 0 3 744
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 413 146 1 106 529 540 516
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 3 263 0 5 139
Overføringer 46 998 0 88 673
Renteutgifter og omkostninger 12 0 2
Fordelte utgifter -77 850 0 -78 497
Sum utgifter 403 875 1 106 529 574 646
    
Finanstransaksjoner000
Avdrag på lån 100 158 114 000 102 103
Utlån 202 226 538 500 118 360
Kjøp av aksjer og andeler 21 788 59 600 26 708
Dekning av tidligere års udekket000
Avsatt til ubundne investeringsfond 133 356 133 356 0
Avsatt til bundne investeringsfond 3 0 1 952
Sum finansieringstransaksjoner 457 531 845 456 249 123
Finansieringsbehov 778 841 1 765 481 472 030
    
Dekket slik:000
Bruk av lån 503 716 1 396 251 117 210
Salg av aksjer og andeler 227 0 54
Mottatte avdrag på utlån 128 995 173 405 130 757
Overført fra driftsregnskapet 110 267 163 825 115 891
Bruk av tidligere års udisponert000
Bruk av disposisjonsfond 2 000 2 000 0
Bruk av bundne driftsfond000
Bruk av ubundne investeringsfond 20 000 30 000 80 400
Bruk av bundne investeringsfond 13 507 0 63 492
Sum finansiering 778 711 1 765 481 507 803
Udekket/udisponert -130 0 35 773
Tabell 10.3 Hovedoversikt investering per 31.08.2019
Last ned tabelldata (Excel)