⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2019

8 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet.

Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak blir utarbeidet.

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser skal gjennomføres i 2019, i tråd med plan i Handlings- og økonomiplan 2019 -2022:

Undersøkelse Gjennomført Planlagt 
Oppvekst og utdanning     
Skole 3, 6 og 9. trinn (foresatte)  3. tertial 2019 
Skole 7. og 10. trinn (elever)  3. tertial 2019 
Barnehage (foresatte)  3. tertial 2019 
SFO 2. trinn (foresatte) Februar/mars 2019  
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud  3. tertial 2019 
Ungdomsundersøkelsen Mars 2019  
Helse og velferd     
Stavanger legevakt Pågående måling  
Praksisplasser for funksjonshemmede Januar/februar 2019  
Boligkontoret  1.tertial 2020
Bofelleskap UH (beboer)  1.tertial 2020
Korttidsopphold sykehjem rehabilitering  3. tertial 2019 
Flyktningseksjonen  3. tertial 2019 
Bymiljø og utbygging     
VA-tjenester  3. tertial 2019 
Andre     
Politisk sekretariat  3. tertial 2020 
Tabell 8.1 Brukerundersøkelser
Last ned tabelldata (Excel)

8.1 Gjennomførte undersøkelser

I henhold til plan for brukerundersøkelser, se tabell 8.1, er det ikke gjennomført nye brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i løpet av 2. tertial i 2019. Unntaket er Stavanger Legevakts pågående live-måling av kundetilfredshet.

Stavanger legevakt

Legevakten har en automat for live-måling av kundetilfredshet. I perioden 1. januar – 30. august 2019 har 2920 besøkende på legevakten gitt en smilefjes-indikator som svar på spørsmålet; Er du fornøyd med ditt møte med legevakten i dag? Dette er en nedgang på 982 sammenlignet med samme periode i 2018. Det blir tilsendt resultater fra målingen ukentlig og månedlig som legges fram for de ansatte på legevakten. 76% har gitt Stavanger legevakt beste tilbakemelding.

For nærmere informasjon og beskrivelser av gjennomførte undersøkelser i 1 tertial, henvises det til tertialrapportering pr 30.04.2019, kapittel 8.1 Gjennomførte undersøkelser.

8.2 Planlagte undersøkelser

Det er planlagt å gjennomføre 8 undersøkelser i 3. tertial, se tabell 8.1. For mer informasjon og beskrivelser angående planlagte brukerundersøkelser og spørreundersøkelser henvises det til tertialrapportering pr 30.04.2019, kapittel 8.2 Planlagte undersøkelser.