⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2019

9 Internkontroll, tilsyn og revisjoner

9.1 Internkontroll

Målet er at kommunens samlede virksomhetsstyring skal være systematisk, dokumentert og etterprøvbar. Stavanger kommune jobber med å videreutvikle system og rutiner for internkontroll i kommunenes digitale løsninger for henholdsvis virksomhetsstyring og avvik/forbedring/varsling.

Oppfølgning av sykefravær og leders sjekkliste for internkontroll er et virkemiddel for å gjøre rapportering av krav, tiltak og aktiviteter tydeligere, samt et ledd i å få dokumentasjon av og mer oppmerksomhet på internkontrollen. Leders sjekkliste vil inneholde utvalgte, sentrale punkt som viser leders egenvurdering av status for internkontrollen. Etter hvert vil rapportering av sykefraværsoppfølging og leders sjekkliste gå over til å bli rapportert gjennom kommunens digitale løsning for virksomhetsstyring.  Dette arbeidet er på vei over i en ny fase, der utvalgte deler av organisasjonen er med på å teste pilotversjoner i den digitale løsningen som den nå foreligger.

Digital løsning for avvik, forbedring og varsling er tilrettelagt for innmelding av hendelser, kritikkverdige forhold og avvik knyttet til blant annet tjenesteleveranser, innkjøp og informasjonssikkerhet i tillegg til helse, miljø og sikkerhet.  En skole og en barnehage har i perioden vært piloter og har prøvd ut den nye digitale løsningen for innmelding og behandling av hendelser og avvik, og det forventes at hele organisasjonen vil ta i bruk løsning for avvik, forbedring og varsling i tredje tertial.

9.2 Tilsyn og kontroll

Tilsyn 2019
Arbeidstilsynet
Tilsyn vold og trusler i 5 private sykehjem
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Branntilsyn i 1 grunnskole
Branntilsyn i 5 kulturhus, bydelshus, fritidsbygg og administrasjonsbygg
Fylkesmannen
Tilsyn 2 skoler jf. opplæringsloven §14-1 første ledd
Tilsyn barnehager jf. barnehageloven § 9 første ledd, jf. kommuneloven kapittel 10 A.  § 1 i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.
Tilsyn med Krisesenter 2018-2019 
Stavanger kommune ved Helsesjefen
Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern: 1 skole 1 barnehage
El-tilsyn eletriske anlegg
 2 bofellesskap
Tabell 9.1 Tilsyn
Last ned tabelldata (Excel)
Forvaltningsrevisjoner 
ForvaltningsrevisjonMerknad
Forvaltningsrevisjon - Innovasjon ved offentlige anskaffelserOppfølging under behandling
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging rusmisbrukere/rusvernFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging av svart arbeidFerdigbehandlet - ny tilbakemelding fra rådmann når sak Oslo modell er behandlet i bystyret
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging Skolemiljøet i Stavanger – håndtering av mobbesakerOppfølgingsrapport innen to år
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging og håndtering av misligheter og korrupsjonTilleggsforslag følges opp i egen sak
Forvaltningsrevisjon - Varslingsrutiner og konflikthåndteringFerdigbehandlet - Bystyret ber om at det vurderes å foreta en oppfølgingsrapport innenfor området i neste valgperiode.
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKSFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Ungdomsmiljø – rus/vold og skolefraværOppfølging under behandling
Forvaltningsrevisjon - IT-sikkerhetOppfølging innen 6 mnd.
Forvaltningsrevisjon - Vedlikehold av bygg og vedlikeholdsetterslepOppfølging innen 6 mnd.
Forvaltningsrevisjon - SkolehelsetjenestenOppfølging innen 6 mnd.
Selskapskontroll Stavanger konserthusOppfølging under behandling
Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKSOppfølging innen 6 mnd. Ny rapport i 2020
Selskapskontroll Stavangerregionen HavnedriftOppstart
Selskapskontroll Stavanger Forum AS Utsatt- avventer rapport
Forvaltningsrevisjon - Stavanger kommunes arkiv- og dokumentbehandling  Oppfølging under behandling
Forvaltningsrevisjon - Beredskap på virksomhetsnivåTilbakemelding til bystyret vedr. ansvarsdeling i krisesituasjon
Forvaltningsrevisjon - InternkontrollFerdigbehandlet – ny rapport vurderes på et senere tidspunkt
Forvaltningsrevisjon - BarnevernFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Øremerkede midler / statlige tilskuddFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Integrering og bosettingFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - KlimagassutslippNy bestilling av rapport utsatt
Forvaltningsrevisjon - Effekt av skjenkereglerRapport under behandling
Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i eldreomsorg / Leve hele livetRapport til bystyret
Forvaltningsrevisjon - Kreativt samarbeid med frivillige organisasjonerRapport under behandling
Forvaltningsrevisjon - Tilskudd til private barnehagerOppstart
Forvaltningsrevisjon - Barnevern (ny)Oppstart
Tabell 9.2 Forvaltningsrevisjoner
Last ned tabelldata (Excel)