⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2019

5 Lederskap, kompetanse og organisasjon

5.1 Etablering av nye Stavanger kommune

Det har også i 2.tertial vært stor aktivitet i arbeidet med etableringen av nye Stavanger kommune. Rundt 20 prosjekter har i perioden videreført det omfattende arbeidet med å forberede sammenslåingen. De politiske prosjektene Lokaldemokrati og politisk organisering og Symboler, identitet og felles kultur har i perioden fullført leveransene sine. Prosjektet Innbyggertorg har gjennomført en rekke involveringstiltak og har levert og fått godkjent konsept for innbyggertorgene som skal etableres i Vikevåg og Judaberg. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for den nye kommunen har blitt politisk behandlet i de tre kommunene. Arbeidet med å harmonisere kommunenes tjenestetilbud, organisering og systemer nærmer seg sluttfasen.  En av de største milepælene i kommunesammenslåingen ble gjennomført innen fristen 30. juni da nær 11 000 ansatte ble innplassert og fikk vite hvor de skal jobbe i den nye kommunen.

5.2 Lederskap i ny organisasjon

Lederutviklingsprogrammet FOR ANDRE startet i mai og vil pågå til slutten av januar 2020. Rådmann, direktører, kommunalsjefer og avdelingssjefer i den nye kommunen deltar og målet er utvikling av egen lederatferd for å gjøre lederne enda bedre rustet til å nå kortsiktige og langsiktige mål. Programmet er innrettet slik at det er god sammenheng mellom teori, egenutvikling og praktisk øving med andre, samt god integrasjon med andre ledelseselementer. Eksempelvis er implementering av kommunens nye ledelsesprinsipper et viktig tema i programmet. Programmet driftes med ekstern støtte fra AFF.

I løpet av høsten starter arbeidet med å utarbeide lederutviklingsprogram for de neste nivåene i organisasjonen, der målet er å bygge videre på FOR ANDRE, men tilpasset behovene til virksomhetsledere og avdelingsledere innenfor tjenesteområdene.

Arbeidet med å lage et helhetlig system for lederopplæring pågår også. Prosjektet arbeider med å definere hvilke opplæringselementer som er viktig å ha med i en felles opplæring for nye og eksisterende ledere, og hvordan dette kan gjennomføres og vedlikeholdes over tid. Målet er et robust og fleksibelt system på en digital plattform som kombinerer e-læring, samlinger og kurs.

I forbindelse med sammenslåing av de tre kommunene gjøres det et betydelig arbeid med å harmonisere rutiner, regler og prosedyrer innen personal og HR-området, som nevnt i kapittel 5.1

5.3 Kompetanse og rekruttering

Økt sysselsetting i privat sektor påvirker raskt etterspørselen etter arbeidskraft. På landsbasis er det mangel på tilgjengelig arbeidskraft blant ingeniører, bygg- og IKT-fag. Dette merkes også i Stavanger kommune.

 Den største mangelen på tilgang av arbeidskraft er likevel sykepleiere både lokalt og i landet for øvrig. I følge NAV (Nav samfunn mai-19) er sykepleiere det enkeltyrket, uavhengig av næring, det er størst mangel på i Norge. Dette bekreftes også i KS Arbeidsgivermonitor for 2019 publisert 11.9. Tre av fire kommuner har oppgitt at det er «ganske eller meget utfordrende» å rekruttere sykepleiere. Dette gjelder fortsatt for Stavanger kommune, som i tillegg har behov for flere barnehagelærere som en følge av ny pedagognorm.

Det arbeides systematisk gjennom hele året med å rekruttere sykepleiere. Likevel ser en at andelen ansatte sykepleiere innenfor eksempel hjemmebaserte tjenester og sykehjem kun har hatt en marginal økning i løpet av de siste to årene. Helse og Velferd har i løpet av 2. tertial jobbet med flere tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere, blant annet nye ordninger som fagsamlinger og systematisk veiledning av nyutdannede sykepleiere.

5.4 Sykefravær

Det gjennomsnittlige sykefraværet for første halvår 2019 er 8,7 % og 0,3 prosentpoeng lavere enn på samme tidspunkt i 2018.  Langtidsfraværet er samlet sett stabilt for kommunen. Reduksjonen er i korttidsfraværet, noe som henger sammen med en lettere influensasesong første kvartal i 2019 enn i 2018. Figuren nedenfor viser utviklingen i sykefravær per måned til og med august. Det er forventet at fraværet øker i juli og august ved neste oppdatering på grunn av etterslep i registrering av meldt sykefravær.

Figur 5.1 Utviklingen i sykefravær per måned. Juli og august er foreløpige tall

Figuren under viser utvikling av korttids- og langtidsfraværet pr. 30.08. for 2018 og 2019. Juli og august er foreløpige tall på grunn av etterslep av registeringer.

Figur 5.2 Utviklingen i korttids- og langtidsfravær per måned. Juli og august er foreløpige tall

Stavanger kommune har samlet sett et måltall for sykefravær på 6 %, men tjenesteområdene og stab- og støtte områdene har forskjellig måltall. Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike tjenesteområdene og stab- og støtteområdene. Områdene varierer i størrelse og i små enheter vil enkeltpersoners sykefravær påvirke statistikken. Helse og velferd og Oppvekst og utdanning har størst andel ansatte, og dermed størst innvirkning på kommunens gjennomsnittlige sykefravær.  Alle tjenesteområder har hatt en nedgang i sykefraværet første halvår 2019, bortsett fra Oppvekst og utdanning, som er på samme nivå.

Figur 5.3 Sykefravær fordelt på tjenesteområdene 1. halvår. Antall årsverk i parentes.

Utvalgte områder

Sykefraværet i skoleområdet (skole og SFO) har en økning på 0,6 prosentpoeng og er nå 8,0 %. Det er 2 prosentpoeng over måltallet på 6 % og vil bli fulgt opp med tiltak. Ser en nærmere på tallene er det SFO-avdelingene som har det høyeste fraværet, 21 av 32 avdelinger har over 11 % fravær. 5 av skolene uten SFO-avdeling har et fravær på mer enn 6 %.  Det er langtidsfraværet som øker i perioden med 0,8 prosentpoeng, mens korttidsfraværet reduseres med 0,2 prosentpoeng.

Barnehagene har en nedgang på 0,9 prosentpoeng til 10,5 % sammenlignet med 2018. Sykefraværet er fortsatt høyt, men det er en positiv utvikling. Det jobbes systematisk med å redusere sykefraværet, se nærmere beskrivelse av sykefraværsprosjektet «Sammen for redusert sykefravær».

Sykefraværet i hjemmebaserte tjenester, sykehjem og bofellesskap er fortsatt høyt men med en liten nedgang i 2019 sammenlignet med 2018. Sykehjemmene har et fravær mellom 8,5 % og 13,4 %, Hjemmebaserte tjenester mellom 10,2 % og 12,4 % og bofellesskapene mellom 9,4% og 10,4%. Helse og velferd tas inn i sykefraværsprosjektet i neste pulje.

Sykefraværet hos lærlingene viser en fortsatt positiv utvikling. I første halvår 2019 har fraværet gått ned med 2,7 prosentpoeng og er på 8,1 %. Den største reduksjonen er i korttidsfraværet, som er redusert med 2 prosentpoeng. Ved å fortsatt ha fokus på nærværsarbeid på system- og individnivå er målet for 2019/2020 å redusere fraværet ytterligere.

Figur 5.4 Sykefravær på utvalgte områder 1. halvår. Antall årsverk i parentes

Oppfølging av den sykemeldte

I løpet av 2019 har en hatt en kartlagt og evaluert dagens sykefraværsprosess. Det er nå designet en ny prosessbeskrivelse for oppfølging av den sykemeldte. Målet er at de nye rutinene skal bidra til en mer effektiv og kvalitativ god prosess i sykefraværsarbeidet. Tydeliggjort rollefordeling i oppfølgingsarbeidet og oppmerksomhet på arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, også etter overgang til arbeidsavklaringspenger (AAP) etter et års sykemelding, er viktige elementer.

Arbeidet med de nye rutinene er også en del av harmoniseringsarbeidet som skjer i forbindelse med sammenslåingen til nye Stavanger og vil bli iverksatt fra den 1.1.2020.

Sykefraværsprosjekt

Sykefraværsprosjektet «Sammen for redusert sykefravær» ble opprettet i 1. tertial 2019 og skal pågå til 2021. Innsatsen i prosjektet fordeles i tre puljer og man skal bruke ulike tilnærminger for å møte utfordringene med høyt sykefravær i samråd med direktører, kommunalsjefer og virksomhetetenes ledelse. Forankring hos ledere og tillitsvalgte, samt informasjon til ansatte anses som viktig for prosjektets suksess. Prosjektets tilnærming er å arbeide systematisk, slik at man kan foreta evalueringer og lære av erfaringene som gjøres. I første pulje er innsatsen knyttet til Oppvekst og utdanning og barnehageområdet, der det er et behov for å finne løsninger for medarbeidere som har hatt høyt sykefravær over lang tid. Lederne skal få støtte fra prosjektet for å finne løsninger til beste for arbeidsgiver og den enkelte ansatte.

I andre pulje skal Helse og velferd delta, men det er foreløpig ikke bestemt hvilke virksomheter det gjelder.

Bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenteret i Rogaland er del av prosjektet, og opplæringskontoret i kommunen samt Karrieresenteret ved fylkeskommunen er samarbeidspartnere.

5.5 Arbeidsmiljø og HMS

Arbeidsmiljøutvalgene har fortløpende oppmerksomhet på kommunesammenslåingens betydning for ansatte og deres arbeidsmiljø. Arbeidet med organisering av verneområder, arbeidsmiljøutvalg og HMS-grupper i nye Stavanger kommune videreføres og ferdigstilles til 1.1.2020.

HMS Kompetanse

Kurs i lovpålagt HMS-opplæring for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg pågår gjennom hele året. Det er gjennomført to arbeidsmiljø grunnkurs våren 2019. Rundt 90 ledere har gjennomført lovpålagt opplæring i HMS hittil i år. Det planlegges ytterligere to HMS-kurs for ledere i løpet av høsten 2019.

Forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler

Arbeidet med forebygging av vold og trusler styrkes i virksomhetsområder hvor dette er aktuelle arbeidsmiljøutfordringer. Et prosjekt for helhetlig og systematisk opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler pågår. Stavanger kommune har i perioden inngått en ny rammeavtale for kurs i forebygging av vold og trusler. Denne er et supplement til annen kompetanseheving innen området, som pågår fortløpende i ulike tjenesteområder. Gjennom en nasjonal satsing er et standardisert opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk (MAP) utarbeidet. Utdanning av instruktører starter opp på nasjonalt nivå høsten 2019. Stavanger kommune vil få tilbud om å utdanne instruktører fra og med våren 2020.

Avviksbehandling

I 2. tertial 2019 ble det rapportert inn 1633 avviksaker som gjelder ansatte, noe som tilsvarer en nedgang på 15,5 % i forhold til samme periode i 2018. I rapporteringsperioden er 70 % av innrapporterte avvik avsluttet eller under behandling mot 75 % for 2. tertial 2018. Av erfaring antas det at endelig andel saksbehandlede avvik vil øke til omtrent samme nivå som 2018.

En avvikssak vil ofte inneholde flere typer avvikskategorier, som f.eks. vold og trusler, utilfredsstillende arbeidssituasjon eller støy og håndtering kjemikalier. Antall innrapporterte kategorier vil derfor være høyere enn antall rapporterte saker (2549 mot 1633).

Av andel avvikskategorier er 44 % innenfor kategorien «Vold og trusler» og «Trakassering/diskriminering/uheldig psykisk belastning» med 9 %.

5.6 Ansatte og vikarer

I Stavanger kommune var det per 31. august 9914 ansatte og av dette 8048 årsverk. Det inkluderer fast ansatte, vikarer, lærlinger og ansatte i lønnet permisjon. I tillegg kommer ansatte på timelønn (ekstrahjelp/ringevikarer) og innleie av vikarer fra vikarbyrå.

TjenesteområdeÅrsverk 31.12.18Årsverk 30.04.19Årsverk 31.08.19Endring i 2. tertialEndring i %
Stab og støtte27928329182,8
Bymiljø og utbygging22122622710,5
By- og samfunnsplanlegging9910110433,2
Innbygger- og samfunnskontakt62636410,8
Helse og velferd28692875287720,1
Oppvekst og utdanning431142994271-28-0,6
Annet (lærlinger utgjør 185 årsverk per 31.08.19)205203215126,0
Stavanger kommune samlet804580498048-10,0
Tabell 5.1 Antall årsverk per tjenesteområde og endringer i 2. tertial
Last ned tabelldata (Excel)