⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-epidemien – status per 27. mars

6. Frie inntekter

Etter flere år med lavere skattevekst enn landet, erfarte Stavanger kommune i 2019 en høyere skattevekst. Bakgrunnen var særlig skatteoppgjør for 2018, som falt bedre ut for Stavanger enn ventet, samt en positiv effekt av høyere aktivitet og sysselsetting i 2019. Budsjettet for 2020 utgjør snaut kr 5,5 mrd. og er i underkant av fjorårsnivået. 1 % fall i inntekten vil utgjøre kr 55 mill. på årsbasis.

KS har i brev til Stortinget (14. mars 2020) stipulert en reduksjon på kr 3,3 mrd. i skatt på inntekt og formue for kommunesektoren med bakgrunn i den reduserte aktiviteten i økonomien i Pengepolitisk rapport 1 – 2020 (utgitt 13. mars 2020). Rapporten bygger på økonomiske utsikter i forkant av den uka hvor mye ble betydelig forverret i Norge. Anslaget legger bl.a. til grunn en lønnsvekst på 2,8 %, en nedjustering fra kommunal budsjettforventning om 3,6 % i 2020. Røffe beregninger gir en tilsvarende effekt i Stavanger kommune på kr 90 mill. Med bakgrunn i at situasjonen har forverret seg ytterligere, samt at næringslivet i kommunen fortsatt er avhengig av oljeprisen, vil dette med stor sannsynlighet slå sterkere inn i skatteinngangen lokalt. Et anslag på kr 170 mill. i inntektsbortfall er mer sannsynlig på årsbasis. Herunder rår det betydelig usikkerhet rundt varigheten av Koronakrisen, fallet i oljepris og hvorvidt finansmarkedene tar seg opp igjen mot nyttår. Næringslivet i vår region antas å ha noe lavere buffer å tære på siden det er kort tid fra forrige konjunkturnedgang som rammet vår region hardere enn landet for øvrig. Brå inntektsstopp og gunstige permitteringsregler vil medføre at flere bedrifter permitterer raskt. Hvor raskt Nav klarer å håndtere sakstoppen, vil slå ut i antall forespørsler og søknader om økonomisk bistand i form av sosialhjelp i mellomtiden

I tillegg er det for tidlig å si noe om midlertidige forskyvninger i skatteinngang som følge av betydelig senere effektuering av årets lønnsforhandlinger og ev. tiltak om utsatt formuesskatt.

Lønnsoppgjør som effektueres på ansattes lønn i november og desember 2020, vil først gi effekt i skatteinngangen i 2021. Eventuelle kutt i bonusutbetalinger som ikke alt er foretatt, vil også merkes i 2020. Midlertidig utsettelse med innbetaling av formuesskatten vil for Stavanger kommune medføre om lag kr 11-12 mill. i utsatt skatteinngang fra 2020 til senere år, gitt Finansdepartementets anslåtte provenytap på kr 400 mill.

Det er ikke tatt hensyn til eventuell skatteutjevning, da det ser ut til at samtlige kommuner i hele landet vil merke en betydelig nedjustering av næringsaktiviteten og tiltakene i forbindelse med Koronaviruset. Herunder få et fall i skatteinngangen i 2020 av både varig og midlertidige karakterer. Når vi vet mer hvordan denne realiteten har rammet kommunene likt og ulikt, vil det kunne beregnes eventuelle effekter.