⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-epidemien – status per 27. mars

2. Sammendrag

Det totale kostnadsbildet for Stavanger kommune i forbindelse med koronakrisen er på nåværende tidspunkt tilnærmet umulig å anslå uten en rekke forutsetninger og grove anslag.  Til det hersker for stor usikkerhet om både omfanget av tiltakene og varigheten av krisen. Grove stipulerte anslag viser imidlertid at merkostnadene og mindreinntektene innenfor tjenestene kan bli om lag kr 300 mill. hvis man legger to måneder til grunn. Samtidig forventes det lavere lønnsvekst for året og arbeidsgiveravgiften er redusert i to måneder foreløpig. Dette betyr om lag kr 82 mill. i besparelse for Stavanger. Varsel om permiteringer og oppsigelser har steget kraftig de to siste ukene og forventes å stige ytterligere. Det forutsettes at skatteanslaget for året må nedjusteres med 3-4 prosentpoeng og dette vil utgjøre om lag kr 150-200 mill. Dette vil også ha konsekvenser for 2021. Oppsummert innebærer dette at resultatet i Stavanger kan bli svekket med kr 418 mill. I vedtatt budsjett for 2020 er det lagt til grunn et netto driftsresultat på kr 112 mill.  (1,3 %). Kommunedirektøren vil presisere at varigheten på krisen er høyst usikker og hvis man legger til grunn fire måneder i beregningene i stedet for to måneder, kan resultatet bli svekket med kr 751 mill.

Økonomiske konsekvenser

I tillegg vil det bli økonomiske konsekvenser for kommunens selskaper, spesielt selskaper som yter kultur og idrettstjenester samt Stavanger parkering. Dette vil kommunedirektøren komme tilbake til ved neste rapportering.