⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-epidemien – status per 27. mars

5. Finans

Norges Bank besluttet på ekstraordinært møte den 12. mars å redusere styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 1,0 %. Situasjonen for norsk økonomi har i etterkant forverret seg som følge av tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset og fallende oljepris. Norges Bank besluttet av den grunn på ekstraordinært møte den 19. mars å redusere styringsrenten ytterligere med 0,75 prosentenheter til 0,25 %. Pengemarkedspåslaget og kredittmarginer har samtidig økt den siste tiden. Dette bidrar til å begrense effekten av en redusert styringsrente.

Stavanger kommune har videre en andel fastrente på om lag 65 %. Dette bidrar ytterligere til å redusere effekten av endringer i rentenivå. Foreløpige beregninger viser at redusert renteutgifter knyttet til låneporteføljen og reduserte renteinntekter knyttet til konsernkonto, ansvarlig lån i Lyse AS, rentekompensasjonsordninger mv. utgjør samlet en merutgift på om lag kr 9,3 mill. Kommunedirektøren vil løpende reberegne netto renteeffekt basert på utviklingen i rentenivå.

Forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva1 er tilpasset markedssituasjonen, jf. rammene i finansreglementet. Langsiktige finansielle aktiva på om lag kr 600 mill. er per mars 2020 i all hovedsak plassert i obligasjoner. Det forventes i utgangspunktet at det betales renter som avtalt knyttet til obligasjonene. Det er foreløpig beregnet en mulig merutgift knyttet til langsiktige finansielle aktiva på kr 10 mill. i form av redusert utbytte og ev. konkurser/restrukturering av gjeld for enkelte utstedere av obligasjoner.

Kapitalmarkedet er preget av lite likviditet, noe som øker refinansieringsrisikoen. Risikoen for at kommunen ikke får gjennomført planlagte låneopptak og refinansieringer anses imidlertid som moderat den nærmeste tiden. Dette på bakgrunn av Stavanger kommunes kredittrating og innretning på låneopptak/refinansiering.

Kommunedirektøren foretar en gjennomgang av kommunens garantiforpliktelser for å identifisere om det er økt risiko for at garantiene må innfris. Det pågår dialog med virksomheter som kommunen har stilt garantier overfor.