⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomisk status og årsprognoser per 31. oktober

4 Koronapandemien

4.1 Innledning

Stavanger kommune har vært preget av perioder med høyt smittetrykk så langt i år. Samtidig har alle over 12 år blitt tilbudt vaksinen. 25. september ble de fleste nasjonale smitteverntiltak fjernet. Samfunnet gikk over til en mer normal hverdag, hvor kommunene har ansvar for økt beredskap. Selv med høy vaksinasjonsgrad i samfunnet har det de siste ukene igjen vært økt smitte og det vurderes løpende nye lokale tiltak. 19. november varslet regjeringen innføring av strengere innreisekontroll og åpning for at kommuner kan ta i bruk koronasertifikat.

Det er en liten nedgang i forventede kostander knyttet til koronapandemien sammenlignet med 2. tertialrapport. Det skyldes i hovedsak nedjustering av kostnader knyttet til sosialhjelp. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til prognosetallene. Stavanger kommune har igangsatt en rekke koronarelaterte tiltak som fortsatt vil løpe ut året, i tillegg er det på en del områder krevende å skille ut økonomiske effekter knyttet til korona. Økt smittetrykk skaper også usikkerhet knyttet til kostnadsnivået for resten av året.

Oppdaterte prognoser for året per 31.10 viser at Stavanger kan få koronakostnader for om lag kr 218 mill. Staten har så langt bidratt med kr 198 mill.  Stavanger kommune har søkt om skjønnsmidler hos statsforvalteren og venter svar medio desember.

4.2 Vaksinering, smitteutvikling og lokale restriksjoner

I september var tendensen at smitten flatet ut, mens i månedsskiftet til november økte smittetallene igjen. Dette må ses i sammenheng med økt testing og vaksinestatus. Stavanger har per 15.11 3633 positive prøver mot 2741 positive prøver per 2. tertialrapport.

Vaksinering

I uke 44 er 67,6 % av befolkningen vaksinert med 2. dose. I aldersgruppen 75-84 år er andelen 99,8 %. Blant de over 18 år er det lavest vaksineringsgrad i aldersgruppen 25-39 år, hvor 76,8 % er vaksinert med 2. dose.  Stavanger kommune starter vaksinering med booster-/oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år i Stavanger ishall i uke 46. Vaksinebussen parkeres inntil videre og aktiviteten i vaksinasjonskontoret flyttes til ishallen.  Regjeringen legger opp til at alle over 18 år skal få tilbudt en 3. dose i løpet av neste år. Vaksinering er et viktig verktøy for å kunne opprettholde en normal hverdag med økt beredskap.

Figur 5.1 Andel personer vaksinert med to doser (kilde: Stavanger kommune per 15.11.2021)

Smitteutvikling

Det er påvist 381 smittetilfeller så langt i november sammenlignet med oktober, hvor det ble registrert 215 positive prøver. Det var registrert mer smitte i de to første ukene i november enn ved smittetoppen i august og begynnelsen av nytt barnehage og skoleår. I uke 45 var det registrert 191 nye positive prøver, mens det i uke 35 var registrert 185 positive prøver.

Figur 5.2 Utvikling i antall smittede per uke i 2021 i Stavanger (kilde: Stavanger kommune)

Lokale restriksjoner

Stavanger kommune er i en fase med normal hverdag med økt beredskap. Kommunens smittesituasjon vurderes løpende av kommunens beredskapsorganisasjon.  Det er et lokalt ansvar å sette inn eventuelle lokale restriksjoner ved behov. Alle restriksjoner innenlands ble fjernet 25. september, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19.  Det er også innført jevnlig testing av uvaksinert helsepersonell, og både uvaksinerte og vaksinerte må bruke munnbind. 19. november varslet regjeringen å innføre strengere innreisekontroll og åpner for at kommuner kan ta i bruk koronasertifikat.

4.3 Økonomiske konsekvenser

Det er krevende å få en fullstendig oversikt over de økonomiske konsekvensene koronapandemien har for Stavanger kommune.  Kommunedirektøren har utarbeidet prognoser for året basert på faktiske kostnader hittil i år, samt informasjon fra statlige myndigheter og planlagt aktivitet og tiltak i Stavanger.

Det er per 31.10. beregnet at koronarelaterte kostnader og tapte inntekter for 2021 utgjør kr 218 mill. Staten har så langt bidratt med finansiering på kr 198 mill. Stavanger kommune har søkt om skjønnsmidler som tildeles i medio desember 2021.

Årsprognosen på kr 218 mill. inkluderer besparelser på 36,3 mill. og tapte inntekter på kr 19,2 mill. Det er justert for omdisponerte ressurser da en ikke vurderer behov for finansiering på omdisponerte ressurser.  Se tabell 4.1 for spesifisering.

I tillegg kommer statlige økonomiske krisepakker som for eksempel vedlikeholdspakken som er omtalt i kapittel 3. Det er per 31.10 rapportert kr 117,2 mill. i øremerkede tilskudd, blant annet kr 83,4 mill. i kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv. Det er estimert overføring av øremerkede midler til 2022, for øremerkede tilskudd som er koronarelaterte er det ikke betydelige beløper som overføres.

Økonomiske effekter - koronaRegnskap per 31.10.2021Prognose per 2.tertialEndring fra 2. tertialPrognose 2021
Særskilte TISK tiltak 42 858 52 000 -300 51 700
Vaksinasjonsprogram 45 340 44 400 7 600 52 000
Tilretteleggingskostnader/testing 4 183 5 200 0 5 200
Delsum TISK og vaksinasjon 92 381 101 600 7 300 108 900
Oppvekst og utdanning 21 156 52 200 -8 100 44 100
Helse og velferd 36 411 74 500 -5 987 68 513
By- og samfunnsplanlegging 2 094 3 000 300 3 300
Bymiljø og utbygging 10 737 22 600 -1 000 21 600
Innbygger- og samfunnskontakt 1 930 3 200 200 3 400
Stab og støttefunksjoner 1 072 5 600 4 500 10 100
Delsum tjenesteområdene (eks TISK) 73 400 161 100 -10 087 151 013
Valg0 1 200 0 1 200
Andre fellesutgifter 830 5 700 0 5 700
Integreringstilskudd netto0 2 500 -1 160 1 400
Ombyggingskostnader 1 600 1 600 0 1 600
Delssum felleskostnader 2 430 11 000 -1 160 9 900
Sum kostnader 168 212 273 700 -3 947 269 813
Refusjon sykepenger -10 871 -10 000 -1 000 -11 000
Besparelser reise, kurs og konferanse0 -26 300 0 -26 300
Delsum besparelser -10 871 -36 300 -1 000 -37 300
Delsum nettokostnader 157 341 237 400 -4 947 232 513
Justert for omdisponerte ressurser0 -13 900 -300 -14 200
Sum utgifter inkludert besparelser 157 341 223 500 -5 247 218 300
Tabell 4.1 Økonomiske effekter - korona. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Koronaprognosen som presenteres for 2021 er basert på informasjon og kunnskap som er tilgjengelig per 31.10. Selv om man nå har mer informasjon enn den som var tilgjengelig i 2. tertialrapport, er det krevende å estimere hvordan vaksinering, smitteutvikling og testing vil påvirke kostnadsbildet for resten av året, spesielt grunnet den økte smitten de siste ukene. På en del områder som sosialhjelp er det krevende å skille ut økonomiske effekter av koronapandemien.

Tabell 4.1 viser endringer i årsprognosen for stavanger kommune sammenlignet med 2. tertialrapport.

4.3.1 TISK og vaksinasjon

TISK og vaksinasjonPåløpt 31. oktoberÅrsprognose 2021
Koronasenter 25 737 27 942
Refusjoner test -9 323 -8 778
Luftveislegekontor 1 676 1 676
Luftveislegevakt 10 161 12 122
Smittesporing 10 954 12 780
Beredskapshotell 2 186 3 000
Smittevernsutstyr 1 467 3 000
Vaksinasjon 45 340 52 000
Tilretteleggingskostnader 4 183 5 200
Sum 92 381 108 942
Tabell 4.2 TISK og vaksinasjon, tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene)

Ansvaret for kommunens TISK-tiltak er delt mellom Stavanger legevakt (koronatestsenteret og luftveislegevakt) og kommunens avdeling for sentrale legetjenester (luftveislegekontor og smittesporing). Tiltakene har vært, og er fortsatt, en essensiell del av kommunens håndtering av pandemien.

Det ble i 2. tertialrapport meldt om en årsprognose for TISK på kr 52 mill. Nye prognoser viser ingen vesentlig endring. TISK tiltakene er gradvis bygget ned, men må tilpasses den stadige endringen i samfunnet. Smitten har økt og det gjenspeiler bemanningen på smittesporing. Det forventes samme behov for smittesporing ut året og det planlegges for drift for kveld og helg ut februar 2022. Koronasenteret har gjennomført i overkant av 165 000 tester i 2021 og har en årsprognose på kr 19 mill. inkludert refusjoner. Nivået på testingen er betydelig lavere sammenlignet med i vår og sommer. Fra 1. desember utgår en del kontrakter blant midlertidige ansatte. Koronasenteret går da ned til kun dagskift med krav om 1 % testing som utgjør 260 tester daglig, men skal ha beredskap til å teste opp mot 5 %. Luftveislegekontoret la ned fra 1. september.

Vaksinasjon

Vaksinetjenesten fortsetter arbeidet med koronavaksinering ut året og inn i 2022. Det har vært et stort apparat i sving for å vaksinere Stavangers innbyggere mellom 18 og 65 år i Forum Expo. 12-15-åringene ble også vaksinert i hallen, mens 16-17 åringer ble vaksinert på skolene. Massevaksineringen i Forum Expo ble avsluttet 30.09. Driften har fortsatt i mindre skala i Torgveien 15c. I tillegg har vaksinebussen kjørt til ulike steder i kommunen og til arbeidsplasser i seks uker, for å tilby vaksine. Bussen tar en pause fra uke 46. Vaksinetjenesten har i tillegg hatt et ambulant team som har vaksinert hjemmeboende. Mandag 15.11 startet vaksineringen med dose 3 i Ishallen. Vaksinetjenesten har bemannet opp for å ha tilstrekkelig kapasitet til å vaksinere alle over 65 år før jul, i tillegg til at de svarer vaksinetelefonen og distribuerer vaksiner til virksomhetene. FHI vurderer om dose 3 etter hvert skal tilbys alle mellom 18 og 64 år. Dersom det skjer, vil vaksinetjenesten fortsette med samme bemanning til medio april. Ny årsprognose tilsier et forbruk på kr 52 mill., som er en økning fra 2. tertialrapport med kr 7,6 mill. Stadige endringer i forutsetninger og drift har gjennom året skapt usikkerhet rundt prognosene.

4.3.2 Tjenesteområdene

Her presenteres vesentlig endringer fra 2. tertialrapport i koronarelaterte kostnader.  For mer utfyllende informasjon og beskrivelse av koronarelaterte tiltak og påvirkning av koronapandemien på Stavanger kommunes virksomheter vises det til 2. tertialrapport. 2.tertial: Koronapandemien

Oppvekst og utdanning

Prognosen for koronarelaterte kostnader i kommunale barnehager tilsier et forbruk på kr 12 mill. ved årets slutt. Årsprognosen er oppjustert med kr 2 mill. i forhold til 2. tertialrapport. Anslag for koronakostnader i private barnehager inngår ikke lenger i årsprognosen, ettersom de private barnehagene blir kompensert ved ordinær tilskuddsutbetaling to år frem i tid.

Prognosene for forventet forbruk på KADÅITTEPÅ og kommisjonen for ungt utenforskap er nedjustert med kr 6,1 mill. fra det som ble presentert i 2.tertialrapport. Det skyldes forskyving av oppstart av de ulike tiltakene.

Stavanger kommune har mottatt et tilskudd på kr 5,3 mill. knyttet til sårbare barn.  Kommunedirektøren arbeider med å vurdere hvilke tiltak det er mulig å igangsette knyttet til dette.

Helse- og velferd

Prognosen på koronarelaterte kostnader helse og velferd eksklusiv TISK og vaksinasjon nedjusteres med kr 6 mill. Nav er nedjustert med kr 12 mill. sammenlignet med 2. tertialrapport. Dette skyldes usikkerhet i hvor mye av sosialhjelpsutgiftene og kvalifiseringsstønaden som kan knyttes til korona. I tillegg har det vært økte kostnader på alders- og sykehjem og bofelleskap. Økte kostnader er knyttet til karantene, smittevernrestriksjoner og vikarutgifter.

Bymiljø og utbygging

Prognosen for koronarelaterte kostnader justeres ned med kr 1,0 mill. sammenlignet med 2. tertialrapport. Det skyldes at flere utgifter enn antatt ved forrige rapportering er av investeringskarakter og at det økte renholdet og andre tiltak på formålsbygg i stor grad er avsluttet.

Stab og støttefunksjon

Stavanger kommune har i år tilbudt alle ansatte influensavaksinen. Det er estimert en kostnad på kr 4,5 mill. Bedriftshelsetjenesten har fått ansvaret å lede dette prosjektet. Vaksineringen av helsepersonell vil som tidligere år foregå i den enkelte virksomhet, hvor de vaksinerer hverandre. Disse vaksinene er i år finansiert av FHI. Øvrige ansatte vil få tilbud om vaksinen i Curlinghallen uke 45 og 46.

4.3.3 Fellesposter

IMDi har informert om en ny rapportering i forbindelse med integreringspakke lll. Samtidig åpnes det for rapportering av tidligere ikke-rapporterte tiltak som utløser tilskudd fra integreringspakke ll. Foreløpig estimerer virksomheten at dette kan utgjøre et totalt tilskudd på kr 0,36 mill.

4.4 Statlig finansiering

Stortinget har vedtatt en rekke økonomiske tiltak som retter seg til mot kommunene. Samlede    kompensasjoner (rammetilskudd og skjønnstilskudd) utgjør kr 198 mill. per oktober 2021 for Stavanger kommune. Oversikt over ulike tildelinger i form av rammetilskudd følger av tabell 4.3.

Statlige kompensasjoner 2021 til Stavanger kommune - koronapandemienBeløp
Statsbudsjett 2021 - effekter for Stavanger 117 600
Rammetilskudd, kompensasjon ekstrautgifter covid - 19 28 700
Rammetilskudd, kompensasjon vaksineutgifter 33 600
Skjønnstilskudd 18 000
Sum kompensasjoner 197 900
Tabell 4.3 Statlige kompensasjoner til Stavanger kommune. Tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har søkt om skjønnsmidler hos Statsforvalteren, det er forventet svar på søknaden i medio desember. Alt i alt forventer Stavanger kommune at koronakostnadene blir kompensert i 2021.