⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomisk status og årsprognoser per 31. oktober

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.1 Forslag til vedtak

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i kapittel 2.2 investeringer og kapittel 2.3 drift

2. Ved behov for strykninger delegeres kommunedirektøren myndighet til selv å avgjøre rekkefølgen innenfor bestemmelsene i kapittel 4 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv

Kommunedirektørens delegerte myndighet legges inn som nytt punkt 4.3 i budsjett- og økonomireglementet og gjøres gjeldende for årsregnskap 2021. Det foreslås også at dette innarbeides i revidert budsjett- og økonomireglement fra 2022, jf. formannskapssak 174/21 (endelig vedtak i kommunestyret 13.12.2021).

3.Økonomisk status ogårsprognoser per 31.10 2021 tas for øvrig til orientering.  

2.2 Forslag til budsjettjusteringer – investering

NrBudsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdriftBeløp
1Kunst i offentlig rom-8 300
2IT, datasenter ny arkitektur-7 500
3Trådløst nettverk i barnehager og SFO-890
4IKT oppgraderinger Rennesøy-625
5Rennesøy, mulighetsstudie nytt kommunehus-1 300
6Rådhuset rehabilitering-20 000
7Lervig brannstasjon-33 300
8Akropolis mulighetsstudie-1 595
9Tastaveden skole, rehabilitering-24 200
10Teknikken barnehage-8 000
11Mosvangen barnehage-2 000
12Strømvik barnehage-3 000
13Kvaleberg skate-/ idrett- og bydelshus, mulighetsstudie-1 000
14Madlamark skole, varmtvannsbasseng-2 500
15Kvernevik skole renovering2 000
16Ramsvigtunet utvidelse3 000
17Stokkaveien 336 600
 Delsum-102 610
 Overføringer mellom drift og investering, tekniske korreksjon 
18Velferdsteknologi stilling hos IT-300
19Campingvogn Smartby/områdeløft storhaug300
20Vedtak fra formannskapet om aksjekjøp600
21Ungdom og fritid kjøp av bil500
22Lenden kjøp av bil og båtmotor1 300
 Delsum2 400
 Sum endring investeringsutgifter-100 210
 Finansiering 
23Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon-2 400
24Bruk av lån, reduksjon102 610
 Sum finansiering100 210
 Udekket/udisponert0
Tabell 2.1 Forslag til budsjettendring - Investering
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettjustering som følge av prosjektets framdrift

Budsjettjusteringene i linje 1-17 foreslås som følge av prosjektenes forbruk og finansielle framdrift. Endringen i prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring og endrer ikke prosjektets ramme.

Overføringer mellom drift og investering

 1. Velferdsteknologi stilling hos IT

For å finansiere en stilling i IT-avdelingen for prosjektet Velferdsteknologi, flyttes det midler fra investering til drift. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,3 mill. fra investering til drift.

 1. Campingvogn Smartby/områdeløft Storhaug

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,3 mill. fra drift til investering for å finansiere kjøp av en campingvogn til Smartbyen, knyttet til områdeløftet på Storhaug.

 1. Vedtak fra formannskapet om aksjekjøp

I sak 142/21 fra Formannskapet ble det vedtatt økonomisk støtte til næringsutvikling. Midlene ble vedtatt til driftsregnskapet. For å benytte disse midlene til finansiering av aksjekjøp, foreslås de overført fra drift til investering. Kommunedirektøren foreslår å flytte kr 0,6 mill. fra drift til investering for formålet.

 1. Ungdom og fritid kjøp av bil

Ungdom og fritid har behov for å kjøpe en bil i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket KADÅITTEPÅ. Kommunedirektøren foreslår å flytte kr 0,4 fra drift til investering for å finansiere kjøpet av bilen.

 1. Lenden kjøp av bil og båtmotor

Lenden skole må skifte ut en gammel bil og har i tillegg behov for å fornye en båtmotor. Kommunedirektøren foreslår å flytte kr 1,3 mill. fra drift til investering til dette formålet.

Endringer i finansiering

 1. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

Budsjettmidler tilknyttet drift flyttes over til investering grunnet tiltakenes art. Samlet flyttes kr 2,4 mill. fra drift til investering. Dette gjelder tiltak omtalt i linje 18-22.

 1. Bruk av lån, reduksjon

Kommunedirektøren foreslår å redusere bruk av lån med kr 102,61 mill. som følge av de foreslåtte budsjettendringene.

2.3 Forslag til budsjettjustering – drift

Nr.Område/sakBeløp
 Oppvekst og utdanning 
 Koronatiltak 
1Johannes læringssenter, bruk av avsatte statlig tilskudd fra disposisjonsfond  2 500
 Overføring fra drift til investering 
2Ungdom og fritid, KADÅITTEPÅ , kjøp av bil til ambulant team -500
3Lenden skole, kjøp av bil og båtmotor -1 300
 Delsum Oppvekst og utdanning 700
 Helse og velferd 
 Særskilte koronatiltak 
4Bofellesskap økte koronakostnader 5 900
5Alders- og sykehjem, koronakostnader ideelle og kommunale, 2. halvår 1 500
6Vaksinasjon, koronavaksinering 7 723
7Sentrale midler legetjenester, koronakostnader 1 100
 Ordinære tjenester 
8Fysio- og ergoterapitjenesten, fastlønnstilskudd, reversering av styrking 2. tertial -1 500
9Sentrale midler levekår, økt inntekt grunnet redusert egenandel ressurskrevende brukere -6 500
 Delsum Oppvekst og utdanning 8 223
 By- og samfunnsplanlegging 
 Overføring fra drift til investering 
10Beredskap og samfunnsurvikling, områdeløft Storhaug, kjøp av campingvogn -300
 Delsum By- og samfunnsplanlegging -300
 Bymiljø og utbygging 
 Ordinære tjenester 
11Idrett og utemiljø, viltfond - dekning av øremerkede midler som ikke ble overført fra 2020 192
12Renovasjon, teknisk korrigering av avsetning av mindreforbruk til disposisjonsfond -1 078
13Renovasjon, teknisk korrigering av avsetning av mindreforbruk til disposisjonsfond 1 078
 Delsum Bymiljø og utbygging 192
 Stab og støttefunksjoner 
 Særskilte koronatiltak 
14Fellesutgifter, influensavaksinering av kommunens ansatte 4 385
15Økonomi og organisasjon, dekning av øremerkede midler som ikke ble overført fra 2020 200
16Økonomi og organisasjon, færre organisasjons- og HR-aktiviteter -4 000
 Overføring mellom drift og investering 
17Innovasjon og støttetjenester, IT, ressurs knyttet til implementering og vedlikehold av velferdsteknologi 300
 Delsum stab- og støttefunksjoner 885
 Sentrale utgifter 
18Sentrale utgifter, finansiering av aksjekjøp, overføring fra drift til investering  -600
 Delsum sentrale utgifter -600
 Sentrale inntekter 
 Koronarelaterte inntekter 
19Sentrale inntekter, justering vedlikeholdspakke1876
 Ordinære inntekter 
20Sentrale inntekter, justering vedlikeholdspakke-1876
21Inntekts- og formuesskatt, økt skatteanslag (netto)-9000
 Delsum ordinære inntekter-9000
 Interne finanstransaksjoner 
22Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon2400
23Bruk av disposisjonsfond, flyktningefond, til aktivitet tilknyttet Johannes læringssenter-2500
 Delsum interne finanstransaksjoner-100
 Budsjettbalanse0
Tabell 2.2 Forslag til budsjettjusteringer - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og utdanning

 1. Johannes læringssenter, bruk av avsatte statlig tilskudd fra disposisjonsfond

Stavanger mottok i november 2020 et særskilt tilskudd fra IMDi til opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere på kr 5,2 mill.  Dette tilskuddet ble i sin helhet avsatt på disposisjonsfond. Johannes læringssenter har gjennom hele 2021 tilbudt utvidet norskopplæring til målgruppen. Kommunedirektøren foreslår derfor å bruke av dette avsatte tilskuddet til å dekke opp for mindre statlige inntekter tilknyttet norskopplæring i 2021 tilsvarende kr 2,5 mill.

 1. Ungdom og fritid, KADÅITTEPÅ,- overføring fra drift til investering, kjøp av bil til ambulant team

I forbindelse med gjennomføring av tiltaket KADÅITTEPÅ trenger det ambulante teamet en ny bil. Bilen blir benyttet til bl.a. hjemmebesøk og transport av brukere under oppfølging. Kommunedirektøren foreslår å flytte kr 0,5 mill. fra drift til investering.

 1. Lenden skole, overføring fra drift til investering, kjøp av bil og båtmotor

Lenden skole må skifte ut en gammel bil og i tillegg fornye en båtmotor. Kommunedirektøren foreslår å flytte kr 1,3 mill. fra drift til investering.

Helse og velferd

 1. Bofellesskap, økte koronakostnader

På grunn av smittevernrestriksjoner og rehabilitering av Hillevåg arbeidsgård har dagsentertilbudet til beboere i bofellesskap vært sterkt redusert i 2021. Bofellesskapene har hatt betydelig økning i lønnsutgifter for å kunne gi beboerne et forsvarlig tilbud på dagtid. Virksomheten har også måtte håndtere utfordringer knyttet til karantene og smittevernrestriksjoner, som har gitt en økning i vikarutgiftene.

Det forventes at bofellesskap vil ha koronarelaterte kostnader i 2021 på kr 11,9 mill. Ved behandling av 2. tertial 2021 ble det foretatt en budsjettstyrking på kr 6 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til bofellesskap med ytterligere kr 5,9 mill. for å dekke resterende koronakostnader.

 1. Alders- og sykehjem, koronakostnader ideelle og kommunale, 2. halvår

Ideelle og kommunale alders- og sykehjem har hatt en økt kostnad i tilknytning til korona. Prognose for kostnader per oktober utgjør kr 1,5 mill., og kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp.

 1. Vaksinasjon, koronavaksinering

Vaksinasjon er en midlertidig virksomhet opprettet for å kunne håndtere koronavaksinering av kommunens befolkning. Årsprognosen tilsier et forbruk på kr 52 mill. noe som gir et forventet merforbruk på kr 7,7 mill. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 7,7 mill. for å dekke merkostnadene til koronavaksinering.

 1. Sentrale midler legetjeneste, koronakostnader

Det forventes at sentrale midler legetjeneste vil ha koronarelaterte kostnader i 2021 på kr 14,2 mill. Ved behandling av 2. tertial 2021 ble det foretatt en budsjettstyrking på kr 5 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til sentrale midler legetjeneste med kr 1,1 mill. for å dekke ytterligere koronakostnader.

 1. Fysio- og ergoterapi, fastlønnstilskudd, reversering av styrking 2. tertial

Fysio- og ergoterapi fikk i 2. tertial en styrkning på kr 2,75 mill. I etterkant av styrkningen har fastlønnstilskuddet for 1. halvår og prognosen for 2. halvår økt med kr 1,5 mill. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere rammen med kr 1,5 mill., tilsvarende økningen i fastlønnstilskudd.

 1. Sentrale midler levekår, redusert egenandel ressurskrevende brukere

I tilleggsnummeret til Statsbudsjettet 2022 ble det lagt inn en reduksjon av egenandelen på særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester.  Tilskuddet for 2021 blir utbetalt i 2022. Kommunedirektøren forslår å endre rammen tilsvarende økning i tilskudd på kr 6.5 mill.

By- og samfunnsplanlegging

 1. Beredskap og samfunnsutvikling, overføring fra drift til investering, kjøp av campingvogn

Områdeløft Storhaug ønsker en overføring fra drift til investering på kr 0,3 mill. til kjøp av ny campingvogn i samarbeid med smartby til bruk ved ulike tiltak i kommunedelene.

Bymiljø og utbygging

 1. Idrett og utemiljø, viltfond – dekning av øremerkede midler som ikke ble overført fra 2020

Ved en inkurie ble ikke midlene fra viltfondet flyttet som øremerkede midler fra 2020 til 2021. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 0,192 mill. tilsvarende de øremerkede midlene.

 1. og 13. Renovasjon, teknisk korrigering av avsetning av mindreforbruk til disposisjonsfond

Selvkostområdet renovasjon har et akkumulert merforbruk som delvis skulle tilbakebetales til disposisjonsfond i 2021 med kr 1,1mill.  Det er forventet et merforbruk på kr 12,7 mill på selvkosttjenesten renovasjon, noe som innebærer at det ikke kan avsettes midler til disposisjonsfond. Kommunedirektøren foreslår derfor å justere avsetningen til disposisjonsfond på kr 1,1 mill. til en ordinær kostnadsart.

Stab og støttefunksjoner

 1. Fellesutgifter, Influensavaksinering av kommunens ansatte

For å redusere fremtidig sykefravær som følge av influensasesongen som snart er i gang, har Stavanger kommune tilbudt gratis influensavaksine til kommunens ansatte. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide kr 4,385 mill. til formålet.

 1. Økonomi og organisasjon, dekning av øremerkede midler som ikke ble overført fra 2020

Ved en inkurie ble ikke disse midlene flyttet som øremerkede midler fra 2020 til 2021. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 0,2 mill. tilsvarende de øremerkede midlene.

 1. Økonomi og organisasjon, færre organisasjons- og HR-aktiviteter

Det gjennomføres vanligvis flere fysiske kurs og opplæringstilbud på tvers av tjenesteområdene i kommunen. Dette har ikke vært mulig i samme grad som i et normalår. Videre er det lavere forbruk på prosessutgifter kommunen pådrar seg i forbindelse med krevende personalsaker, og arbeidsutprøving for ansatte som på grunn av sykdom ikke kan stå i opprinnelig stilling. Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med til sammen kr 4 mill. innenfor disse områdene.»

 1. Innovasjon og støttetjenester, styrking knyttet til implementering og vedlikehold av velferdsteknologi, overføring fra investering til drift

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,3 mill. fra investering til drift knyttet til prosjekt velferdsteknologi. Dette for å sikre arbeidet med å implementere og vedlikeholde velferdsteknologiløsninger.

Sentrale utgifter

 1. Sentrale utgifter, finansiering av aksjekjøp, overføring fra drift til investering

Viser til formannskapets vedtak i sak 142/21 Søknad om økonomisk støtte til næringsutvikling. Aksjekjøp kategoriseres som investering og godkjennes av kommunestyret. Budsjettmidler på kr 0,6 mill. foreslås nedjustert i drift og overført til investering.

Sentrale inntekter

 1. og 20. Sentrale inntekter, justering vedlikeholdspakke

I 2020 ble ubrukte midler fra den økonomiske tiltakspakken i forbindelse med koronapandemien avsatt som øremerkede midler til bruk i 2021. Ved en inkurie ble det avsatt kr 1,9 mill. for mye og dette foreslås korrigert ved å justere fondsavsetningen og frigi midlene til andre formål.

 1. Inntekts- og formuesskatt, økt skatteanslag

Skatteinngangen i 2021 ser ut til å bli på høyere nivåer enn anslagene i forslag til statsbudsjett 2022 og i regjeringens tilleggsinnstilling av 8. november 2021. Skatteinngangen per september viser 13,4 % vekst for kommunene samlet mot anslaget om 11,6 % for hele året. Med bakgrunn i dette legger kommunedirektøren til grunn en høyere vekst i skatteinngangen til kommunene og øker anslaget til 11,8 %. Samtidig foreslås en tilsvarende endring i vekstanslaget for Stavanger med å øke fra 10,4 % til 10,6 % skattevekst. Skatteinngangen ved utgangen av oktober var 10,9 % for Stavanger. Tallene for oppgjørsmåneden november er ikke kjent ennå. Skatteanslaget lokalt økes med kr 10 mill. og gir en skatt per innbygger på 121,6 %. Se nærmere omtale i kapittel 3.5.

Inntektsutjevning, økt nivå iht. endret skatteanslag

Nye anslag på skattenivå for kommunene i Norge og for Stavanger vil øke inntektsutjevningen med om lag kr 1,0 mill. Kommunedirektøren tilrår å innarbeide dette i budsjettet.

Interne finanstransaksjoner

 1. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

Grunnet tekniske justeringer mellom drift og investering, foreslås det å øke overføringen fra drift med kr 2,4 mill. jf. tilsvarende tiltak i investeringsbudsjettet.

 1. Bruk av disposisjonsfond, flyktningefond, til aktivitet tilknyttet Johannes læringssenter

I 2020 mottok Stavanger kommune kr 5,22 mill. i særskilt tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap med bakgrunn i en utvidet aktivitetsplikt for kommunen grunnet koronasituasjonen. Deler av beløpet ble avsatt til fond for bruk i 2021 eller senere. Det foreslås å bruke kr 2,5 mill. av midlene i 2021 til tiltak omtalt på linje 1.