⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomisk status og årsprognoser per 31. oktober

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyrets vedtak i sak 134/21 13.12.2021:

  1. Kommunestyret vedtar budsjettendringer i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i kapittel 2.2 Investeringer og oppdatert punkt 4 for Drift.
  2. Strykningsbestemmelser ved avslutning av årsregnskapet 2021. Ved behov for delvis strykninger delegeres kommunedirektøren myndighet til selv å avgjøre rekkefølgen innenfor bestemmelsene i kapittel 4 i forskriften.
  3. Økonomisk status og årsprognoser per 31.10.2021 samt oppdateringer av 06.12.2021 tas forøvrig til orientering.
  4. Kommunedirektørens oppdaterte samlede forslag til budsjettendringer – drift (tall i tusen kroner) med bakgrunn i kapittel 2.3 og notatet av 06.12.2021
Nr.Område/sakBeløp
 Oppvekst og utdanning 
 Koronatiltak 
1Johannes læringssenter, bruk av avsatte statlig tilskudd fra disposisjonsfond  2 500
 Overføring fra drift til investering 
2Ungdom og fritid, KADÅITTEPÅ , kjøp av bil til ambulant team -500
3Lenden skole, kjøp av bil og båtmotor -1 300
 Delsum Oppvekst og utdanning 700
 Helse og velferd 
 Særskilte koronatiltak 
4Bofellesskap økte koronakostnader 5 900
5Alders- og sykehjem, koronakostnader ideelle og kommunale, 2. halvår 1 500
6Vaksinasjon, koronavaksinering 7 723
7Sentrale midler legetjenester, koronakostnader 1 100
Tillegg 1Vaksinasjon og TISK, økte kostnader knyttet til smitteøkning 5 000
 Ordinære tjenester 
8Fysio- og ergoterapitjenesten, fastlønnstilskudd, reversering av styrking 2. tertial -1 500
9Sentrale midler levekår, økt inntekt grunnet redusert egenandel ressurskrevende brukere -6 500
 Delsum Oppvekst og utdanning 13 223
 By- og samfunnsplanlegging 
 Overføring fra drift til investering 
10Beredskap og samfunnsurvikling, områdeløft Storhaug, kjøp av campingvogn -300
 Delsum By- og samfunnsplanlegging -300
 Bymiljø og utbygging 
 Særskilte koronatiltak 
Tillegg 2Eiendom, reduksjon leieinntekt Odeon kino 793
 Ordinære tjenester 
11Idrett og utemiljø, viltfond - dekning av øremerkede midler som ikke ble overført fra 2020 192
12Renovasjon, teknisk korrigering av avsetning av mindreforbruk til disposisjonsfond -1 078
13Renovasjon, teknisk korrigering av avsetning av mindreforbruk til disposisjonsfond 1 078
 Delsum Bymiljø og utbygging 985
 Stab og støttefunksjoner 
 Særskilte koronatiltak 
14Fellesutgifter, influensavaksinering av kommunens ansatte 4 385
15Økonomi og organisasjon, dekning av øremerkede midler som ikke ble overført fra 2020 200
16Økonomi og organisasjon, færre organisasjons- og HR-aktiviteter -4 000
 Overføring mellom drift og investering 
17Innovasjon og støttetjenester, IT, ressurs knyttet til implementering og vedlikehold av velferdsteknologi 300
 Delsum stab- og støttefunksjoner 885
 Sentrale utgifter 
18Sentrale utgifter, finansiering av aksjekjøp, overføring fra drift til investering  -600
 Delsum sentrale utgifter -600
 Sentrale inntekter 
 Koronarelaterte inntekter 
19Sentrale inntekter, justering vedlikeholdspakke 1 876
Tillegg 3Sentrale inntekter, økt rammetilskudd, koronarelatert -20 000
 Ordinære inntekter 
20Sentrale inntekter, justering vedlikeholdspakke -1 876
21Inntekts- og formuesskatt, økt skatteanslag (netto) -9 000
Tillegg 4Inntekts- og formueskatt, økt skatteanslag (netto per okt.) -123 000
Tillegg 5Sentrale inntekter, økt rammetilskudd -2 500
 Delsum ordinære inntekter -154 500
 Interne finanstransaksjoner 
22Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon 2 400
23Bruk av disposisjonsfond, flyktningefond, til aktivitet tilknyttet Johannes læringssenter -2 500
Tillegg 6Avsetning til disposisjonsfond 139 707
 Delsum interne finanstransaksjoner 139 607
 Budsjettbalanse0
Tabell v.1 Driftsbudsjett
Last ned tabelldata (Excel)

Tiltakstekster tillegg:

Tillegg 1 Vaksinasjon og TISK, økte kostnader knyttet til smitteøkning

Bemanningen økes i tråd med å få alle over 65 år, de med underliggende sykdommer og helsepersonell vaksinert før jul. I 2022 vil det være behov for en ytterligere økning for å vaksinere resten av befolkningen. Teststasjonene bemannes nå opp igjen for å kunne håndtere det høye smittetrykket. Vektere avlaster helsepersonell ved å dele ut hurtigtester på Ankertorget og Forum. Kommunedirektøren foreslår å styrke dette arbeidet med til sammen kr 5,0 mill.

Tillegg 2 Eiendom, reduksjon leieinntekt Odeon kino

Odeon kino leier lokaler i kulturhuset på Sølvberget. Kinoen har vært delvis nedstengt på grunn av koronarestriksjoner. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 0,793 mill. til reduksjon av husleie for 2021 i henhold til omsøkt beløp.

Tillegg 3 Sentrale inntekter, økt rammetilskudd, koronarelatert

Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommunene med kr 750 mill. for 2. halvår i forbindelse med koronapandemien og økte tiltakskostnader. Fordelingen av de foreslåtte endringene i rammetilskuddet er ikke ferdig avklart fra regjeringens side, og tildelingen til Stavanger er følgelig noe usikker. Dersom det kun tas hensyn til innbyggerantallet, vil tildelingen kunne ligge i størrelsesorden kr 20 mill. til koronarelaterte utgifter.

Tillegg 4 Inntekts- og formuesskatt, økt skatteanslag per desember (netto)

Nye lokale anslag på skattenivå for kommunene i Norge og for Stavanger vil øke lokal skatteinngang med kr 92 mill. samt redusere skatteutjevningen med kr 31 mill. Kommunedirektøren tilrår å innarbeide det samlede beløpet på kr 123 mill. i budsjettet for 2021.

Tillegg 5 Rammetilskudd, økt rammetilskudd, andre oppgaver

Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommunene med kr 100 mill. for å dekke merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser og kr 350 000 til overføringen av rh-immunisering fra spesialisthelsetjenesten til det kommunale tjenesteapparatet. Fordelingen av de foreslåtte endringene i rammetilskuddet er ikke ferdig avklart fra regjeringens side og tildelingen til Stavanger er følgelig noe usikker. Dersom det kun tas hensyn til innbyggerantallet, vil tildelingen kunne ligge i størrelsesorden kr 2,5 mill. til øvrige endringer i Stavanger.

Tillegg 6 Avsetning til disposisjonsfond

Kommunedirektøren foreslår å avsette netto merinntekter til disposisjonsfond med kr 139,7 mill. Dette for å dekke inn eventuelle forskyvninger av kostnadseffekter til neste år i forbindelse med koronapandemien og mulighet til ekstraordinære nedbetalinger av lån kommende budsjettår.