⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomisk status og årsprognoser per 31. oktober

1 Sammendrag

I denne rapporten gis en oppdatert orientering om de økonomiske effektene av koronapandemien for Stavanger kommune i 2021. I tillegg gir rapporten en økonomisk status per 31. oktober 2021 både for drifts- og investeringsbudsjettet.

Koronapandemiens kostnader  

I løpet av september hadde hele befolkningen blitt tilbudt vaksinasjon mot koronaviruset og fra oktober ble massevaksineringen avviklet. Andel personer vaksinert med 2. dose er 67,6 prosent per 15. november. Selv om vaksinen beskytter godt mot alvorlig sykdom, har smitten økt sålangt i november og nye tiltak er under vurdering.  

Oppdaterte prognoser per 31. oktober viser at Stavanger kommune i 2021 kan få økte kostnader og tapte inntekter på om lag kr 218 mill. i forbindelse med pandemien. Staten har finansiert dette via ramme- og skjønnstilskudd tilsvarende kr 198 mill. Stavanger kommune har søkt Statsforvalteren om skjønnsmidler for å dekke de resterende kostnadene og svar ventes medio desember. Det forventes at koronakostnadene til Stavanger kommune i 2021 blir kompensert. 

Økonomisk status i driften 

Samlet sett er det lite endringer i prognosene som ble meldt inn i 2. tertialrapport. Inntektene til kommunen forventes å øke marginalt med til sammen kr 11,7 mill. ved årets slutt. Dette gjelder blant annet høyere skatteinntekter og refusjonsinntekter knyttet til ressurskrevende brukere.   

Driftsutgiftene forventes å øke med kr 23,7 mill., hvorav det meste er koronarelaterte utgifter knyttet til helse og velferd.  Tjenesteområdene er nå over i normal drift med økt beredskap, og følger den siste økningen i smittetall nøye.  

Kommunedirektøren foreslår å øke driftsinntektene med kr 15,5 mill. og driftsutgiftene med kr 16,3 mill.  

En foreløpig analyse av øremerkede tilskudd per 31. oktober viser at Stavanger kommune kan komme til å overføre om lag kr 124 mill. til 2022. Dette er foreløpige og usikre tall, men kan innebære at netto driftsresultat forbedres med opp mot ett prosentpoeng ved årets slutt.  

Samlet innebærer forslag til budsjettendringer i denne rapporten ingen endring i netto driftsresultat. Nivået videreføres på  2,1 prosent i foreliggende forslag til budsjett.  

Investeringer 

Per 31. oktober viser investeringsregnskapet et forbruk på kr 969 mill. Det tilsvarer 53 prosent av årets brutto investeringsutgifter på kr 1,84 mrd. Av budsjetterte inntekter på kr 1,25 mrd. er kr 765,5 mill., 61 prosent, regnskapsført ved utgangen av oktober. 

Kommunedirektøren foreslår budsjettendringer som følge av tidsforskyvninger og endret fremdrift for prosjekter som pågår over flere år. Nettoeffekten er en reduksjon i investeringsbudsjettet i 2021 på kr 100,2 mill. Endringene i budsjettet for 2021 innebærer ingen reell kostnadsendring for prosjektene. 

Lånefinansieringen av investeringene foreslås tilsvarende nedjustert og fører til at egenfinansieringen øker i 2021. 

Veien videre 

Koronapandemiens utvikling gjennom vinteren vil fortelle mye om hvordan 2022 vil bli. Det sikreste er at pandemien er vanskelig å forutsi. Vaksinene viser god beskyttelse mot alvorlig sykdom, selv om de ikke beskytter så godt mot smitte som man opprinnelig håpet. Vaksinering med en tredje dose til de over 65 år har startet og regjeringen har lagt opp til at alle voksne skal få det samme tilbudet.  

Beredskap og vaksinering vil være viktige oppgaver fremover, men trolig vil koronapandemien vil i mindre grad prege innbyggerne og tjenestetilbudet i 2022 enn i de to foregående årene.