⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2018

8 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet.

Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak blir utarbeidet.

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser skal gjennomføres i 2018, i tråd med plan i Handlings- og økonomiplan 2018 -2021:

UndersøkelseGjennomførtPlanlagt
Oppvekst og utdanning  
Skole 3.,6. og 9. trinn (foresatte) November/desember 2018
Skole 7. og 10. trinn (elever) November/desember 2018
Barnehage November/desember 2018
SFO 2. trinnFebruar/mars 2018 
Helse og velferd  
Stavanger legevaktPågående måling 
Praksisplasser for funksjonshemmede Høsten 2018
Fysio- og ergoterapitjenestenMai/juli 2018 
Flyktningseksjonen Høsten 2019
Bymiljø og utbygging  
Idrett Høsten 2018
Destinasjonsparker (ParkCheck) Høsten 2018
Nabolagsparker (ParkCheck) Høsten 2018
Plan og anleggMai - september 2018 
Andre  
InternbrukerJun-18 
Tabell 8.1 Brukerundersøkelser
Last ned tabelldata (Excel)

Gjennomførte undersøkelser

SFO 2. trinn
Brukerundersøkelse for SFO 2. trinn ble gjennomført i første tertial og ble omtalt i Tertialrapportering per 30. april 2018.

Stavanger legevakt
Legevakten har en automat for live-måling av kundetilfredshet. I perioden 1. januar – 31. august 2018 har 3 902 besøkende på legevakten gitt en smilefjes-indikator som svar på spørsmålet; Er du fornøyd med ditt møte med legevakten i dag? Det blir tilsendt resultater fra målingen ukentlig og månedlig som legges fram for de ansatte på legevakten. 71 % har gitt Stavanger legevakt beste tilbakemelding. Kundetilfredsheten målt ved denne automaten har vært på om lag samme nivå de siste to årene. Svarprosenten er imidlertid svært lav, så det vil bli foretatt en vurdering om man skal endre på opplegget for denne undersøkelsen.

Figur 8.1 Legevakten

Fysio- og ergoterapitjenesten
I perioden mai-juli ble det gjennomført en brukerundersøkelse for Fysio- og ergoterapitjenesten i Stavanger kommune. Resultatene fra undersøkelsen forventes i løpet av september. Foreløpige resultater viser en lavere svarprosent enn ønskelig. Undersøkelsen ble gjennomført postalt, med mulighet for elektronisk besvarelse. Hovedvekten av svarene kom inn postalt. I den elektroniske løsningen var det lagt til rette for besvarelse på engelsk; kun et fåtall hadde valgt denne svarløsningen.

Plan og anlegg
Det ble i perioden mai-september gjennomført en brukerundersøkelse blant utvalgte ferdigstilte kommunale vei-, vann- og avløpsprosjekter i Stavanger kommune. Rådmannen ønsket tilbakemelding fra grunneiere/beboere og næringsliv som har vært berørt av prosjektene. For å øke svarprosenten har undersøkelsen tatt noe lengre tid enn opprinnelig planlagt. Resultatene av undersøkelsen ventes i løpet av høsten 2018.

Internbruker
Det ble i juni 2018 gjennomført en internbrukerundersøkelse vedrørende støttetjenester (regnskap, HR og bedriftshelsetjenesten, innkjøp, budsjett og økonomistyring, IT, Stavanger eiendom og Park og vei) blant alle virksomhetsledere, kommunalsjefer, avdelingssjefer, direktører og daglige ledere i kommunale foretak. Undersøkelsen gjennomføres for å få et inntrykk av hvordan støttetjenestene i Stavanger kommune oppleves. Resultatene skal videreformidles til Rådmannens lederteam og de målte enhetene i oktober/november. Det vil deretter bli lagt fram sak til kommunalstyret for administrasjon om resultatene og forbedringsarbeidet.

Planlagte undersøkelser

Skole 3.,6. og 9. trinn (foresatte)
Undersøkelsen gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet blant foresatte med barn på 3., 6. og 9. trinn i grunnskolen i Stavanger. Undersøkelsen oppfordrer elevenes foresatte til å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø og samarbeidet mellom hjem og skole. Planlegges gjennomført i november/desember.

Skole 7. og 10. trinn (elever)
Gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet for å gi elever muligheten til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Planlegges gjennomført i november/desember.

Barnehage
Foreldreundersøkelsen vil bli gjennomført i Stavangerbarnehagene i november/desember 2018. Det er Utdanningsdirektoratets landsdekkende undersøkelse som benyttes. Undersøkelsen kartlegger graden av tilfredshet blant foresatte med barn i Stavangerbarnehagen.

Praksisplasser for funksjonshemmede
Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse for deltakere på praksisplasser for funksjonshemmede (PFF) jf. vedtak i kommunalstyret for levekår (sak 22/17). Planleggingen er påbegynt, og undersøkelsen vil gjennomføres innen utgangen av året.

Flyktningseksjonen
Brukerundersøkelsen knytter seg til introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Undersøkelsen er en oppfølging av Forvaltningsrevisjon av integrering og bosetting, behandlet i bystyret i mai 2016. Undersøkelsen utsettes, blant annet som følge av pågående arbeid med omorganisering av introduksjonsprogrammet. Nytt tentativt tidspunkt er 2.halvår 2019.

Idrett
Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding på tilfredshet med idrettsanlegg og kontakt med idrettsadministrasjonen. Forarbeidet til undersøkelsen er i gang og den vil gjennomføres høsten 2018.

Destinasjonsparker og Nabolagsparker 
Undersøkelsen skal måle tilfredshet med de ulike fasilitetene i parkene i Stavanger kommune, og er planlagt gjennomført i andre halvår 2018.