⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2018

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.1 Forslag til vedtak

 1. Budsjettendringer vedtas i tråd med rådmannens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift
 1. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr 0,3 mill. fra disposisjonsfondet merket «Tiltak rettet mot ansatte i Nye Stavanger» til å dekke utgifter til rabatterte konsertbilletter Play Attention 2019 for ansatte i Nye Stavanger, jf. FSK 128/18.
 1. Rådmannens gis fullmakt til å utføre balanserte budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet som følge av regnskapsførte utgifter og inntekter knyttet til justeringsavtaler.
 1. Bystyret godkjenner opptak av lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 50 mill./avdragstid 30 år. Samlet låneramme for egne investeringer i 2018 er da på kr 341 mill.
 1. Bystyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene slik dette framgår av kapittel 4.7. i rapporten per 2. tertial 2018, herunder følgende endringer i lånerammer:

Samlet låneramme for kommunale foretak vil etter dette utgjøre kr 174 mill. i 2018.

 1. Tertialrapport per 31.08.2018 tas for øvrig til orientering.

2.2 Rådmannens forslag til budsjettjustering – investering

NRKostnadsendringer/nye prosjekterBudsjettjustering
1Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen 680
2Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen, refusjon fra Statens vegvesen- 470
3Lunde skole, rehabilitering 1 000
4Kari Trestakkvei, boliger 1 150
5Bjørn Farmannsgate, barneboliger 650
6Bekkefaret kirke, rehabilitering 1 000
7Hinna idrettsanelgg inkl. rekkefølgekrav (tomtekostnader ved Jåtten skole) 8 000
8Energikonverteringer, mulighetsstudie 500
9Blidensol sykehjem, dokumentavgift og diverse byggekostnader 920
10Nytt datanettverk for tekniske løsninger 500
11Forum Expo, kjøp av andel (1/3) 66 900
12Stavanger Forum AS, kapitalforhøyelse 2 500
 Delsum 83 330
   
 Budsjettjusteringer pga. prosjektenes finansielle fremdrift 
13Lunde skole, oppgradering av skolegård, finansiell budsjettjustering- 4 500
14Cricketbane, finansiell budsjettjustering- 5 500
15Kongress- og arrangementsturisme fond, finansiell budsjettjustering- 30 000
16Kongsgata, finansiell budsjettjustering- 16 000
17Olav Kyrres gate 19, rehabilitering, finansiell budsjettjustering 8 000
18Gautesete skole, rehabilitering, finansiell budsjettjustering 11 000
19Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torg, finansiell budsjettjustering- 400
20Signalanlegg ved sykehjemmene, finansiell budsjettjustering- 3 000
21Gang-/sykkelsti Austre Åmøy, finansiell budsjettjustering- 4 700
22El bil lading gatelys, finansiell budsjettjustering- 2 000
23Kvaleberg kunstgressbane, finansiell budsjettjustering- 5 700
24Trådløsnett på barneskolene, finansiell budsjettjustering 2 600
25Nødnett-telefoner, Helse og velferd, finansiell budsjettjustering 305
26Madlamark skole, finansiell budsjettjustering- 6 000
27Idrettshall ved Madlamark skole, finansiell budsjettjustering- 4 000
28Vaulen skole, finansiell budsjettjustering- 3 000
29Tastaveden skole, finansiell budsjettjustering- 2 000
30Salgsinntekter, finansiell budsjettjustering 35 000
31Bundne investeringsfond, avsetning jf. linje 13-30 29 895
32Rehabilitering av skoler, barnehager og idrettshall (overføring fra drift til investering) 1 500
 Delsum 1 500
   
 Sum endring investeringsutgifter 84 830
   
NRFinansieringBudsjettjustering
33Endring i Overføring fra drift til investering- 1 500
34Bruk av ubrukte lånemidler- 33 330
35Låneopptak- 50 000
 Sum finansiering- 84 830
   
 Udekket/udisponert0
Tabell 2.1 Rådmannens forslag til budsjettendringer - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Beskrivelse av budsjettjusteringer for investeringene

Nye investeringstiltak eller endrede kostnadsrammer

 1. Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen

Bystyre vedtok ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 å avsette kr 0,35 mill. til etablering av ny målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen. Prosjektets totale brutto kostnad utgjør kr 1 mill. I det opprinnelige kostnadsestimatet var ikke utgifter knyttet til prosjektledelse, innkjøpsrådgivning, betongfundament, asfaltering og elektroarbeid medtatt.  Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,68 mill. til fullfinansiering av prosjektet. Det forventes en refusjon på kr 0,47 mill. fra Staten vegvesen for arbeidet jf. linjen under.

 1. Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen, refusjon fra Statens vegvesen

Statens vegvesen delfinansierer etablering av ny målestasjon for luftkvalitet ved Schancheholen. Refusjonen utgjør kr 0,47 mill. 

 1. Lunde skole, innvending ombygging

Byggeprosjektet har en avsatt kostnadsramme på kr 27 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Oppdaterte beregninger av prosjektkostnad viser at totalkostnaden vil bli kr 28 mill. Avviket på kr 1 mill. skyldes bl.a. feil på ventilasjon og brannvegger i eksisterende bygg. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 1 mill. fra kr 27 mill. til kr 28 mill. Dette er 3,7 % høyere enn vedtatt kostnadsramme.

 1. Kari Trestakkvei, boliger

Byggeprosjektet har en justert kostnadsramme på kr 27,25 mill. jf. bystyres vedtak ved behandling av 1. tertial 2018. Oppdaterte beregninger av prosjektkostnad viser at totalkostnaden vil bli kr 28,4 mill. Avviket på kr 1,1 mill. skyldes merkostnader ved stengning av veikryss samt økte utgifter til prosjektledelse. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 1,1 mill. fra 27,3 mill. til kr 28,4 mill. Dette er 4,2 % høyere enn vedtatt kostnadsramme.

 1. Bjørn Farmannsgate, barneboliger

Byggeprosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 52 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Oppdaterte beregninger av prosjektkostnad viser at totalkostnaden vil bli kr 52,65 mill. Avviket på kr 0,65 mill. skyldes merkostnader knyttet til at anleggsstrøm, møblering og personalalarmanlegg ble dyrere enn tidligere beregnet. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 0,65 mill. fra 52 mill. til kr 52,65 mill. Dette er 1,3 % høyere enn vedtatt kostnadsramme.

 1. Bekkefaret kirke, rehabilitering

Byggeprosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 30 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Oppdaterte beregninger av prosjektkostnad viser at totalkostnaden vil bli kr 31 mill. Avviket på kr 1 mill. skyldes økte utgifter til prosjektledelse samt mindre bæreevne i eksisterende vegger enn forutsatt og funn av asbest. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 1 mill. fra 30 mill. til kr 31 mill. Dette er 3,3 % høyere enn vedtatt kostnadsramme.

 1. Hinna idrettsanlegg inkl. rekkefølgekrav (tomtekostnader ved Jåtten skole)

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 40 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 8 mill. til Stavanger utvikling KF som gjelder tomtekostnad (kjøp av boliger som er revet) ved Jåtten skole. Dette anses som en del av kostnader knyttet til rekkefølgekrav og opparbeiding av ny innkjøring til Jåtten skole og uteanlegg. Rådmannen foreslår at prosjektets kostnadsramme økes med kr 8 mill. fra kr 40 mill. til kr 48 mill. Dette er 20 % høyere enn vedtatt ramme.

 1. Energikonverteringer, mulighetsstudie

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 1 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Oppdaterte beregninger viser at prosjektkostnaden vil utgjøre kr 1,5 mill. Prosjektet skal utrede muligheten for å utnytte lokale energiressurser i enkelte av byens områder der det fra før ikke er planer om kollektive løsninger. Målet er å få frem et konsept som skal gjennomføres som en pilot, for deretter å kunne gjenbrukes som forbildeprosjekt for andre områder. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 0,5 mill. fra kr 1 mill. til kr 1,5 mill.

 1. Blidensol sykehjem, dokumentavgift og diverse byggekostnader

Det er påløpt kostnader knyttet til dokumentavgift for kjøpet av Blidensol sykehjem på kr 0,57 mill. I tillegg er det påløpt utgifter knyttet til bygget på kr 0,37 mill. Rådmannen foreslår en budsjettjustering på kr 0,92 mill. som følge av dette.

 1. Nytt datanettverk for tekniske løsninger

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 1,5 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Oppdaterte beregninger viser at prosjektkostnaden vil utgjøre kr 2 mill. Prosjektet har blitt mer kostbart enn først antatt, hovedsakelig på grunn av sprengt kapasitet i eksisterende dataskap og dyrere utstyr enn antatt. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 0,5 mill. fra kr 1,5 mill. til kr 2 mill.

 1. Forum Expo, kjøp av andel (1/3)

Stavanger kommune og Stavanger Forum AS har andeler i Forum Expo på henholdsvis 2/3 og 1/3. Som et ledd i oppfølgingen av bystyresak 75/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling», tilrås det at Stavanger kommune innleder forhandlinger om kjøp av selskapets andel i Forum Expo, herunder at rådmannen får mandat til å gjennomføre transaksjonen innenfor rammen av gjeldende bokførte verdi, jf. pkt. 7 i sameieavtalen. Andelen hadde en bokført verdi per 31.12.2017 på kr 66,9 mill. Det vises til kapittel 4.7 for en nærmere omtale. 

 1. Stavanger Forum AS, kapitalforhøyelse

Bystyret behandlet den 18.06.2018 sak 75/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling». Av vedtaket i sak 75/18 framgår det at bystyret ønsker å sikre grunnlaget for videre drift av Stavanger Forum AS fram til ny modell er på plass. Som et ledd i dette foreslås det gjennomføring av en kapitalforhøyelse på inntil kr 2,5 mill. ved behov, etter at allerede planlagt kapitalforhøyelse på kr 5 mill. er gjennomført høsten 2018, jf. sak 133/17. Det tilrås at rådmannen får mandat til å vurdere behovet for gjennomføring av kapitalforhøyelsen i samråd med selskapet og Rogaland fylkeskommune. Det vises til kapittel 4.7 for en nærmere omtale.

Budsjettjusteringer pga. prosjektenes fremdrift

Budsjettjusteringene under foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret fremdrift og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reel kostnadsendring for kommunen, og er kun en finansiell tilpasning til prosjektenes fremdrift.

 1. Lunde skole, oppgradering av skolegård, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Cricketbane, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Kongress- og arrangementsturisme fond, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Kongsgata, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Olav Kyrres gate 19, rehabilitering, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Gautesete skole, rehabilitering, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torg, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Signalanlegg ved sykehjemmene, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Gang-/sykkelsti Austre Åmøy, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. El-bil lading gatelys, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Kvaleberg kunstgressbane, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Trådløsnett på barneskolene, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Nødnett-telefoner, Helse og velferd, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Madlamark skole, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Idrettshall ved Madlamark skole, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Vaulen skole, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Tastaveden skole, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Salgsinntekter, finansiell budsjettjustering

Rådmannen foreslår å nedjustere budsjetterte salgsinntekter med kr 35 mill. da oppgjør for Utenriksterminalen forventes i 2019/2020.

 1. Avsetning på ubundne investeringsfond, jf. linje 13-30

Ubrukte midler jf. budsjettjusteringene i linje 13 til 30 avsettes på ubundne investeringsfond og benyttes til finansiering av investeringer i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2019-2022

 1. Rehabilitering av skoler, barnehager og idrettshall, overføring fra drift til investering

Enkelte av pågående vedlikeholdsarbeid på skoler, barnehager og idrettshaller som finansieres gjennom driftsbudsjettet er regnskapsmessig av en karakter som må betraktes som investeringsutgift. Dette vil medføre en reduksjon i utgifter i drift med tilsvarende økning av utgifter i investering på kr 1,5 mill. 

 1. Endring i overføringer fra drift til investering (som følge av linje 32)

Rådmannen foreslår en netto overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet på kr 1,5 mill. til finansiering av utgifter knyttet til linje 32 i investeringer. Resultatet av det er at de totale overføringene fra drift til investering i 2018 økes fra kr 164,697 mill. til kr 166,197 mill.

 1. Bruk av ubrukte lånemidler

Finansieringsbehovet etter de foreslåtte budsjettjusteringene utgjør kr 84,83 mill., herav utgjør disponering av ubrukte lånemidler kr 33,33 mill.

 1. Låneopptak

Finansieringsbehovet etter de foreslåtte budsjettjusteringene utgjør kr 84,83 mill., herav foreslår rådmannen økt låneopptak på kr 50 mill. Samlet låneramme som skal finansiere bykassens investeringer i 2018 er da på kr 341 mill.

2.3 Rådmannens forslag til budsjettjustering – drift

NrOmråde /sakBudsjett-justering
 Tjenesteområdene 
 Oppvekst og utdanning 
1Barnehage, økning i antall barn 25 000
2Ressursenteret for styrket barnehage 7 000
3Barnevern, klientutgifter 7 000
   
 Helse og velferd 
4Bofellesskap Fredrikke Quam, planlagt avvikling- 9 000
5Helse- og sosialkontor, kjøp av avlastnings- og heldøgnsomsorg i bolig 27 000
6Bofelleskap, rus og psykiatri, utsatt oppstart - 1 500
7Bo og aktivitet Nord og Sør 1 500
8Alders- og sykehjem 14 000
9Private ideelle sykehjem, pensjonsutgifter 5 700
10Stavanger legevakt, permisjoner 3 100
   
 Bymiljø og utbygging 
11Rehabilitering av skoler, barnehager og idrettshall, overføring fra drift til investering.- 1 500
12Forum-området, reduksjon av leieinntekter 1 250
   
 Delsum tjenesteområdene 79 550
   
 Sentrale utgifter 
13DigiRogaland, prosjektkostnader 3 000
14DigiFin, kommunale digitaliseringsprosjekter (KS) 2 655
 Delsum sentrale utgifter 5 655
   
 Sentrale inntekter 
15Frie inntekter, inntektsutjevning, reduksjon- 18 000
16DigiRogaland, skjønnsmidler - 3 000
17Integreringstilskudd- 27 000
18Eiendomsskatt- 1 000
19Kompensasjonsordninger fra Husbanken 500
20Lyse AS - disponering av frikraft- 3 900
 Delsum sentrale inntekter- 52 400
   
 Finanstransaksjoner 
21Utbytte- 500
22Lyse AS, ansvarlig lån- 1 100
23Renteinntekter bank og finansforvaltning- 9 950
24Netto kapitalkostnader- 3 900
25Konserninterne rente- og avdragsinntekter 2 800
 Delsum finanstransaksjoner- 12 650
   
 Overføring fra drift til investering, bruk og avsetning fond 
26Bruk av generelt disposisjonsfond- 16 655
27Bruk av disposisjonsfond (vekstfondet)- 5 000
28Overføring fra drift til investering 1 500
   
 Delsum overføring fra drift til investering, bruk og avsetning fond- 20 155
   
 Sum balanserte budsjettjusteringer 0
Tabell 2.2 Rådmannens forslag til budsjettendringer - drift
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Barnehager, økning i antall barn

Økt antall barn i barnehage, økt andel små barn, normer for bemanning samt at flere som får inntektsbasert moderasjon på foreldrebetaling innebærer at barnehagerammen forventes å få et merforbruk på om lag kr 27,5 mill. i slutten av året. Rådmannen legger til grunn en stram økonomistyring innenfor barnehagerammen og foreslår å styrke budsjettet samlet med kr 25 mill.

 1. Ressurssenteret for styrket barnehage

Rådmannen ser at senteret i en årrekke har økende lovpålagt meraktivitet, og at hele leveransekjeden i det styrkede barnehagetilbudet må gjennomgås. Det er anslått et merforbruk i forhold til budsjettrammen i år på kr 8 mill. Det forventes at senteret jobber aktivt med å bremse kostnadsveksten i høst. For 2018 foreslår rådmannen å styrke senterets ramme med kr 7 mill.

 1. Barnevern, klientutgifter

Med bakgrunn i prognoser basert på utgifter knyttet til plasserte barn per 31. august, foreslår rådmannen å styrke barnevernsbudsjettet med kr 7 mill.

 1. Bofelleskap Fredrikke Quam, planlagt avvikling

Bofellesskap Fredrikke Quam ble lagt ned i mars 2018. Rådmannen forslår å disponere mindreforbruk på kr 9 mill. i Fredrikke Qvam til å dekke inn merforbruk i andre tjenester.

 1. Helse- og sosialkontor, kjøp av avlastnings- og heldøgnsomsorg i bolig og aktivitetsvekst i pleie i hjemmet

Økning i antall brukere og overgangskostnader ved nye leverandører for kjøpte tjenester innebærer et prognostisert merforbruk knyttet til kjøp av avlastningstjenester og heldøgnstjenester i bolig på totalt kr 13 mill. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet til helse- og sosialkontorene med tilsvarende beløp.

Innenfor tjenesten pleie i hjemmet er det prognostisert et merforbruk på kr 24 mill. og dette skyldes både økning i antall brukere og timer per bruker. Produksjonen er betydelig høyere sammenlignet med fjoråret. Helse- og sosialkontorene har lagt frem tiltaksplaner for å innrette tjenestetilbudet etter tilgjengelig budsjettramme. Det viktigste tiltaket vil være å gjennomgå alle vedtakene for å vurdere nivået og påse at tiltakene er i tråd med Leve HELE LIVET-satsingen. Brukere som har et rehabiliteringspotensial skal få hjelp i form av hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring og medisindispensere skal benyttes for å redusere behovet for bistand til medisinhåndtering. Det vil også være økt fokus på å utnytte handlingsrommet som eventuelle ulikheter i tildelingspraksis mellom kontorene vil gi. Rådmannen erkjenner imidlertid at det vil ta tid før tiltakene får økonomisk effekt. Rådmannen tilrår derfor at det tilleggsbevilges kr 14 mill. til tjenesten pleie i hjemmet for å håndtere aktivitetsveksten i 2018.

Samlet foreslår rådmannen at budsjettrammen til Helse- og sosialkontorene styrkes med kr 27 mill.

 1. Bofellesskap, rus og psykiatri, utsatt oppstart

I HØP 2018-2021 ble det vedtatt satt av kr 1,5 mill. til oppstart av nytt bofellesskap ROP. Det er nå klart at dette bofellesskap ikke starter opp før høsten 2019. Rådmannen foreslår derfor å disponere disse ubrukte budsjettmidler til de eksisterende økonomiske utfordringer hos bofellesskap for utviklingshemmede (UH).

 1. Bo og aktivitet nord og sør

Med bakgrunn i prognoser basert på regnskapsresultatet per 31.08 for bofellesskap for utviklingshemmede (UH) foreslår rådmannen en budsjettstyrking på kr 1,5 mill.

 1. Alders- og sykehjem

Prognosene for alders- og sykehjem viser at budsjettrammen kan få et merforbruk opp til kr 19 mill. Merforbruket gjelder hovedsakelig Lervig sykehjem og Blidensol sykehjem og betraktes som engangskostnader i 2018. Det jobbes aktivt med tiltaksplaner for å redusere driftsnivået som er tilpasset budsjettrammen for 2019. Rådmannen tilrår at budsjettrammen for alders- og sykehjem styrkes med kr 14 mill. i år.

 1. Private ideelle sykehjem, pensjonsutgifter

I henhold til gjeldene driftsavtale med de private ideelle alders- og sykehjemmene dekker kommunen de årlige kostnadene til KLP reguleringspremie. Reguleringspremien er kr 5,7 mill. høyere enn budsjettert og rådmannen foreslår derfor å styrke budsjettrammen tilsvarende

 1. Stavanger legevakt, permisjoner

Prognosene for legevakten viser at virksomheten kan få et merforbruk på opp til kr 7 mill. ved utgangen av året. Årsaken til dette er utfordringer med å få rekruttert tilstrekkelig med sykepleiere ihht. turnus, opplæring, kurs samt ekstraordinære utgifter i forbindelse med fødselspermisjoner. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med kr 3 mill., som tilsvarer ekstrautgiftene virksomheten har i forbindelse med fødselspermisjoner.

 1. Rehabilitering av skoler, barnehager og idrettshall, overføring fra drift til investering

Oppgraderinger av bygg skal føres i investeringsregnskapet, mens vedlikehold regnskapsføres i driften. Det gjennomføres regnskapstekniske budsjettjusteringer som følge av dette på kr 1,5 mill. Det overføres kr 5 mill. fra drift til investering som gjelder oppgradering innenfor skole og barnehage. Tilsvarende overføres det kr 3,5 mill. fra investering til drift som gjelder vedlikehold på skoler, barnehager, sykehjem og Øyahuset. Midlene skal benyttes til brannsikkerhetstiltak, drenering, maling, kledning og rehabilitering av tak.

 1. Forum-området, reduksjon av leieinntekter

Det foreslås å justere ned leieinntekter fra kommunale anlegg på Forum-området med kr 1,25 mill. Det vises til kapittel 4.7 for en nærmere omtale.

 1. DigiRogaland, prosjektkostnader

Prosjektet er tildelt en andel eksterne tilskuddsmidler (se linje 16) og foreslås justert tilsvarende.

 1. DigiFin, kommunale digitaliseringsprosjekter (KS)

Det vises til tidligere saksutredning om deltakelse i KS sin finansieringsordning for felles kommunale digitaliseringsprosjekter, jf. FSK 205/17, og forslaget om å finansiere innenfor eksisterende rammer i 2017, jf. Tertialrapport per 31.08.2017. Faktura er først kommet nå i 2018 og rådmannen foreslår at den finansieres av fjorårets overskudd som ble satt av på disposisjonsfond, jf. linje 26.

 1. Frie inntekter, inntekstutjevning, reduksjon

Inntektsutjevningen i Stavanger foreslås redusert med kr 18 mill. med bakgrunn i lokale anslag om en noe høyere skatteinngang for kommunene enn anslått i RNB 2018, se nærmere omtale i kapittel 4.3.

 1. DigiRogaland, skjønnsmidler

Tilsagn om skjønnstilskudd på kr 3,0 mill. er i sommer bevilget til det interkommunale prosjektet DigiRogaland, som er en videreføring og utvidelse av prosjektet Samordnet regional digitalisering. Stavanger er prosjektførende by. Budsjettjustering foreslås og må ses sammen med tiltak 13.

 1. Integreringstilskudd

IMDI har sendt nytt anmodningskrav til Stavanger der det bes om å øke vedtaket for 2018 fra 116 flyktninger til 140 flyktninger. Det har også kommet flere personer til Stavanger som gjelder familiegjenforente og selvbosatte. Dette innebærer at integreringstilskuddet kan økes med kr 27 mill.

 1. Eiendomsskatt

Prognoser ut året gir grunnlag for å øke budsjettet med kr 1,0 mill. i merinntekter.

 1. Kompensasjonsordninger fra Husbanken

Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen, samt tilskudd som skal dekker rentekostnader ved rehabilitering av skole- og kirkebygg. Budsjettert tilskudd er foreslått nedjustert med kr 0,5 mill. (til kr 20,4 mill.) basert på oppdatert renteprognose. Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i Husbankens basisrente (et gjennomsnitt av observasjoner av de beste lånetilbud i markedet) fratrukket en margin på 1,25 % prosentpoeng.

 1. Lyse AS – disponering av frikraft

Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil således gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Budsjettert refusjon knyttet til disponering av frikraft foreslås økt med kr 3,9 mill. basert på oppdatert prognose for kraftpris.

 1. Utbytte

Stavanger kommune mottar i 2018 utbytte på kr 218,4 mill. fra Lyse AS, kr 1,0 mill. fra Renovasjonen IKS og kr 2,7 mill. fra ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS. Dette er samlet kr 0,8 mill. under budsjett. Stavanger kommune har videre mottatt kr 1,3 mill. i utbytte fra til finansforvaltningen. Budsjettert utbytte er av den grunn foreslått økt med kr 0,5 mill.

 1. Lyse AS, ansvarlig lån

Stavanger kommune mottar renter og avdrag fra et ansvarlig lån i Lyse AS. Budsjetterte renteinntekter er foreslått økt med kr 1,1 mill. til kr 27,7 mill., basert på oppdatert renteprognose.

 1. Renteinntekter bank og finansforvaltning

Budsjettert renteinnskudd på konsernkonto forslås økt med kr 9,95 mill. basert på oppdatert rente- og likviditetsprognose. Samlet gjennomsnittlig innskudd på konsernkonto var på kr 2,35 mrd. i 2. tertial 2018 (kr 2,06 mrd. så langt i 2018 og kr 1,79 mrd. i 2017).

 1. Netto kapitalkostnader

Budsjetterte netto kapitalkostnader foreslås justert ned med kr 3,9 mill., hvorav netto nedjustering med kr 2,85 mill. knyttet til rentekostnad på investeringslån, rentebytteavtaler, startlån og konserninterne renteinntekter fra utlån, samt netto nedjustering knyttet til avdrag og realiserte gevinster/tap fra finansforvaltningen på kr 1,05 mill.

 1. Konserninterne rente- og avdragsinntekter

I forbindelse med etableringen av Stavanger boligbygg KF og Stavanger utvikling KF i 2016, ble det opprettet lån på henholdsvis kr 700 mill. og kr 75 mill. For Stavanger boligbygg KF er det lagt til grunn at lånet skal økes når nye anleggsmidler overdras fra bykassen til foretaket. Det foreslås en samlet nedjustering av budsjetterte rente- og avdragsinntekter fra de aktuelle lånene med kr 2,8 mill., basert på oppdatert renteprognose og tidsforskyvning i overdragelse av anleggsmidler.

 1. Bruk av generelt disposisjonsfond

Disposisjonsfond benyttes til å dekke utgiftene til Digifin, jf. linje 14, samt resterende finansieringsbehov.

 1. Bruk av disposisjonsfond (vekstfondet)

I 2017 ble det foretatt utbetalinger av vekst-tilskudd i henhold til vedtak og som ved en inkurie ikke ble finansiert av vekstfondet direkte, men over ordinær drift. Rådmannen foreslår følgelig at tilsvarende beløp, kr 5 mill., tas ut av fondet nå og tilbakeføres ordinær drift.

 1. Overføring fra drift til investering

Overføringen fra drift til investering økes med kr 1,5 mill. Jf. linje 11.