⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2018

Bystyrets vedtak

Bystyrets vedtak i sak 93/18

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med rådmannens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift

2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr 0,3 mill. fra disposisjonsfondet merket «Tiltak rettet mot ansatte i Nye Stavanger» til å dekke utgifter til rabatterte konsertbilletter Play Attention 2019 for ansatte i Nye Stavanger, jf. FSK 128/18.

3. Rådmannens gis fullmakt til å utføre balanserte budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet som følge av regnskapsførte utgifter og inntekter knyttet til justeringsavtaler.

4. Bystyret godkjenner opptak av lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 50 mill./avdragstid 30 år. Samlet låneramme for egne investeringer i 2018 er da på kr 341 mill.

5. Bystyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene slik dette framgår av kapittel 4.7. i rapporten per 2. tertial 2018, herunder følgende endringer i lånerammer:

•Lånerammen for Sølvberget KF reduseres fra kr 9,7 mill. til kr 3,5 mill. i 2018.

•Lånerammen for Stavanger boligbygg KF reduseres fra kr 65,8 mill. til kr 27,5 mill. i 2018.

6. Samlet låneramme for kommunale foretak vil etter dette utgjøre kr 174 mill. i 2018.

Tertialrapport per 31.08.2018 tas for øvrig til orientering.

Vedtatte budsjettjusteringer drift 2.tertial 2018

Merutgifter/mindreinntekter er positive tall. Mindreutgifter/merinntekter er negative tall.

NrOmråde /sakBudsjett-justering
 Tjenesteområdene 
 Oppvekst og utdanning 
1Barnehage, økning i antall barn 25 000
2Ressursenteret for styrket barnehage 7 000
3Barnevern, klientutgifter 7 000
   
 Helse og velferd 
4Bofellesskap Fredrikke Quam, planlagt avvikling- 9 000
5Helse- og sosialkontor, kjøp av avlastnings- og heldøgnsomsorg i bolig 27 000
6Bofelleskap, rus og psykiatri, utsatt oppstart - 1 500
7Bo og aktivitet Nord og Sør 1 500
8Alders- og sykehjem 14 000
9Private ideelle sykehjem, pensjonsutgifter 5 700
10Stavanger legevakt, permisjoner 3 100
   
 Bymiljø og utbygging 
11Rehabilitering av skoler, barnehager og idrettshall, overføring fra drift til investering.- 1 500
12Forum-området, reduksjon av leieinntekter 1 250
   
 Delsum tjenesteområdene 79 550
   
 Sentrale utgifter 
13DigiRogaland, prosjektkostnader 3 000
14DigiFin, kommunale digitaliseringsprosjekter (KS) 2 655
 Delsum sentrale utgifter 5 655
   
 Sentrale inntekter 
15Frie inntekter, inntektsutjevning, reduksjon- 18 000
16DigiRogaland, skjønnsmidler - 3 000
17Integreringstilskudd- 27 000
18Eiendomsskatt- 1 000
19Kompensasjonsordninger fra Husbanken 500
20Lyse AS - disponering av frikraft- 3 900
 Delsum sentrale inntekter- 52 400
   
 Finanstransaksjoner 
21Utbytte- 500
22Lyse AS, ansvarlig lån- 1 100
23Renteinntekter bank og finansforvaltning- 9 950
24Netto kapitalkostnader- 3 900
25Konserninterne rente- og avdragsinntekter 2 800
 Delsum finanstransaksjoner- 12 650
   
 Overføring fra drift til investering, bruk og avsetning fond 
26Bruk av generelt disposisjonsfond- 16 655
27Bruk av disposisjonsfond (vekstfondet)- 5 000
28Overføring fra drift til investering 1 500
   
 Delsum overføring fra drift til investering, bruk og avsetning fond- 20 155
   
 Sum balanserte budsjettjusteringer 0
Last ned tabelldata (Excel)

Vedtatte budsjettjusteringer investering 2. tertial 2018

NRKostnadsendringer/nye prosjekterBudsjettjustering
1Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen 680
2Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen, refusjon fra Statens vegvesen- 470
3Lunde skole, rehabilitering 1 000
4Kari Trestakkvei, boliger 1 150
5Bjørn Farmannsgate, barneboliger 650
6Bekkefaret kirke, rehabilitering 1 000
7Hinna idrettsanelgg inkl. rekkefølgekrav (tomtekostnader ved Jåtten skole) 8 000
8Energikonverteringer, mulighetsstudie 500
9Blidensol sykehjem, dokumentavgift og diverse byggekostnader 920
10Nytt datanettverk for tekniske løsninger 500
11Forum Expo, kjøp av andel (1/3) 66 900
12Stavanger Forum AS, kapitalforhøyelse 2 500
 Delsum 83 330
   
 Budsjettjusteringer pga. prosjektenes finansielle fremdrift 
13Lunde skole, oppgradering av skolegård, finansiell budsjettjustering- 4 500
14Cricketbane, finansiell budsjettjustering- 5 500
15Kongress- og arrangementsturisme fond, finansiell budsjettjustering- 30 000
16Kongsgata, finansiell budsjettjustering- 16 000
17Olav Kyrres gate 19, rehabilitering, finansiell budsjettjustering 8 000
18Gautesete skole, rehabilitering, finansiell budsjettjustering 11 000
19Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torg, finansiell budsjettjustering- 400
20Signalanlegg ved sykehjemmene, finansiell budsjettjustering- 3 000
21Gang-/sykkelsti Austre Åmøy, finansiell budsjettjustering- 4 700
22El bil lading gatelys, finansiell budsjettjustering- 2 000
23Kvaleberg kunstgressbane, finansiell budsjettjustering- 5 700
24Trådløsnett på barneskolene, finansiell budsjettjustering 2 600
25Nødnett-telefoner, Helse og velferd, finansiell budsjettjustering 305
26Madlamark skole, finansiell budsjettjustering- 6 000
27Idrettshall ved Madlamark skole, finansiell budsjettjustering- 4 000
28Vaulen skole, finansiell budsjettjustering- 3 000
29Tastaveden skole, finansiell budsjettjustering- 2 000
30Salgsinntekter, finansiell budsjettjustering 35 000
31Bundne investeringsfond, avsetning jf. linje 13-30 29 895
32Rehabilitering av skoler, barnehager og idrettshall (overføring fra drift til investering) 1 500
 Delsum 1 500
   
 Sum endring investeringsutgifter 84 830
   
NRFinansieringBudsjettjustering
33Endring i Overføring fra drift til investering- 1 500
34Bruk av ubrukte lånemidler- 33 330
35Låneopptak- 50 000
 Sum finansiering- 84 830
   
 Udekket/udisponert0
Last ned tabelldata (Excel)