⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2018

10 Økonomiske oversikter

Budsjettskjema 1A

Regnskapsskjema 1A - drift 1.tertial 18RegnskapReg. budsjettOppr.budsjettRegnskap i fjor
Skatt på inntekt og formue 3 158 548 3 182 726 3 182 726 3 104 680
Ordinært rammetilskudd 1 671 435 1 688 199 1 685 999 1 581 216
Skatt på eiendom 259 724 265 000 265 000 320 415
Andre direkte eller indirekte skatter    
Andre generelle statstilskudd 151 041 184 632 184 532 213 963
Sum frie disponible inntekter 5 240 747 5 320 557 5 318 257 5 220 274
     
Renteinntekter og utbytte 309 044 337 590 337 590 318 972
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 5 651    13 433
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 155 929 158 084 157 740 150 480
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 14 125    6 002
Avdrag på lån 236 078 233 952 233 952 226 154
Netto finansinnt./utg. -91 436 -54 446 -54 102 -50 230
     
Til ubundne avsetninger 201 618 201 618 0 182 938
Til bundne avsetninger 29 479 29 479 00
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 178 148 178 148 0 159 387
Bruk av ubundne avsetninger 66 482 84 882 0 53 110
Bruk av bundne avsetninger 53 526 51 697 0 272
Netto avsetninger 67 059 83 630 0 29 831
     
Overført til investeringsregnskapet 115 891 103 966 119 504 100 947
Til fordeling drift 5 100 480 5 245 775 5 144 651 5 098 928
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 4 546 935 4 545 519 4 631 178 4 403 262
*    
Midlertidige forskjeller ift. skjema 1B pga. tekniske justeringer mellom perioder    
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 553 545 700 256 513 473 695 666
Tabell 10.1 Budskjettskjema 1A per 31.08.2018
Last ned tabelldata (Excel)

Økonomisk oversikt drift – Budsjettskjema 1B

Budsjettskjema 1B - driftRegnskap 31.08.2018Budsjett 31.08.2018Avvik 31.08.2018Årsbudsjett 2018Prognoseavvik 2018
Oppvekst og utdanning     
Stab Oppvekst og utdanning22 72723 003-27635 938 
Barnehage672 083653 66118 422994 64027 500
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud56 13449 9266 20879 9498 000
Grunnskole780 861797 957-17 0961 299 417 
Johannes læringssenter101 002104 965-3 963180 241 
Stavanger kulturskole27 22127 1398238 665 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste26 10828 935-2 82746 110 
Ungdom og fritid45 75644 0381 71969 948 
Helsestasjon og skolehelsetjenesten46 16250 879-4 71779 954 
EMbo40 33045 016-4 68671 648 
Barnevernstjenesten137 597139 778-2 180235 6427 000
Sum Oppvekst og utdanning1 955 9811 965 296-9 3153 132 15242 500
      
Helse og velferd     
Helse- og sosialkontor432 065404 60627 459614 55537 000
NAV191 521196 658-5 137300 1352 500
Fysio- og ergoterapitjenesten44 49343 2901 20366 950 
Helsehuset i Stavanger12 45612 901-44521 301 
Hjemmebaserte tjenester33 83747 324-13 48785 849-4 000
Bofellesskap261 767259 3502 417421 414-7 500
Alders- og sykehjem515 989520 943-4 954813 49624 700
Stavanger legevakt38 58231 3277 25551 2877 000
Rehabiliteringsseksjonen27 08629 730-2 64446 618-1 000
Arbeidstreningsseksjonen9 0479 0252213 682 
Boligkontoret4 5144 979-4657 833 
Flyktningseksjonen19 34818 56678228 611 
Dagsenter og avlastningsseksjonen140 243133 5326 711215 6535 000
Tekniske hjemmetjenester-363788-1 1512 248-600
Krisesenteret i Stavanger7 4697 04842112 563700
Sentrale midler levekår1 07015 408-14 338-118 165 
Sentrale midler legetjeneste43 37747 154-3 77771 082 
Stab Helse og velferd21 44620 44799933 428 
Sum Helse og velferd1 803 9481 803 0768722 688 54063 800
      
By- og samfunnsplanlegging     
Stab By- og samfunnsplanlegging4 1605 182-1 02211 771 
Byggesaksavdelingen1 3128704422 695 
Byutvikling11 10712 898-1 79124 160 
Beredskap og samfunnsutvikling-2 5384 890-7 42812 797 
Kart og digitale tjenester9 6358 72890714 248 
Sum By- og samfunnsplanlegging23 67632 568-8 89265 6710
      
Bymiljø og utbygging     
Stab strategi og målstyring-15 4894 040-19 5296 393 
Juridisk5 7438 059-2 31612 440 
Stavanger Eiendom150 951169 103-18 152277 6740
Park og vei101 793105 789-3 996162 2836 000
Idrett71 26776 508-5 24195 589 
Vannverket-41 457-37 040-4 4170 
Avløpsverket-76 834-75 618-1 2160 
Renovasjon-38 944-42 2253 281140 
Plan og anlegg-1230-1230 
Miljø2 9503 123-1736 431 
Sum Bymiljø og utbygging159 859211 739-51 880560 9506 000
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
Smartby4 5994 33626310 000 
Næring9 79111 658-1 86714 914 
Kommunikasjon4 9965 170-1749 667 
Kultur124 830124 993-163166 522 
Innbyggerservice8 1137 64247114 758500
Stab Innbygger- og samfunnskontakt253662-4092 155 
Politisk sekretariat5 8586 225-36710 263 
Sum Innbygger- og samfunnskontakt158 440160 686-2 246228 279500
      
Rådmann, stab og støttefunksjoner     
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner185 781189 230-3 449295 980 
      
Felles inntekter og utgifter     
Sum Felles inntekter og utgifter259 198202 11057 088543 1645 655
      
Sum fordelt til drift4 546 8844 564 705-17 8227 514 736118 455
Tabell 10.2 - Skjema 1B, økonomisk oversikt drift per 31.08.2018
Last ned tabelldata (Excel)

Økonomisk oversikt investering

Økonomisk oversikt - investeringRegnskap 31.08.2018Budsjett 31.08.2018Regnskap i fjor
Inntekter   
Salg av driftsmidler og fast eiendom 13 224 54 000 11 556
Andre salgsinntekter 40 0 1 875
Overføringer med krav til motytelse 17 632 0 97 656
Kompensasjon for merverdiavgift 88 673 129 210 85 152
Statlige overføringer 231 870 280 195 8 664
Andre overføringer 300 0 3 541
Renteinntekter og utbytte000
Sum inntekter 351 739 463 405 208 443
Utgifter   
Lønnsutgifter 15 071 0 14 983
Sosiale utgifter 3 744 0 3 690
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 540 516 1 109 664 514 744
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 5 139 0 5 058
Overføringer 88 673 0 85 152
Renteutgifter og omkostninger 2 00
Fordelte utgifter -78 497 0 -90 868
Sum utgifter 574 646 1 109 664 532 760
Finanstransaksjoner   
Avdrag på lån 102 103 114 000 95 707
Utlån 118 360 418 510 124 783
Kjøp av aksjer og andeler 26 708 98 000 21 271
Dekning av tidligere års udekket000
Avsatt til ubundne investeringsfond000
Avsatt til bundne investeringsfond 1 952 1 950 2
Sum finansieringstransaksjoner 249 123 632 460 241 763
 000
Finansieringsbehov 472 030 1 278 719 566 080
Dekket slik:   
Bruk av lån 117 210 865 675 229 783
Salg av aksjer og andeler 54 00
Mottatte avdrag på utlån 130 757 167 450 122 688
Overført fra driftsregnskapet 115 891 164 694 100 947
Bruk av tidligere års udisponert000
Bruk av disposisjonsfond00 1 500
Bruk av bundne driftsfond000
Bruk av ubundne investeringsfond 80 400 80 900 57 400
Bruk av bundne investeringsfond 63 492 0 53 233
Sum finansiering 507 803 1 278 719 565 551
Udekket/udisponert 35 773 0 -529
Tabell 10.3 Økonomisk oversikt investering per 31.08.2018
Last ned tabelldata (Excel)