⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-epidemien – status per 27. mars

3. Krisens varighet

Som hovedalternativ i denne rapporten er det lagt til grunn at de direkte merkostnadene og mindreinntektene innenfor tjenestene vil vare i to måneder. Dette er svært usikkert og det er like sannsynlig med fire måneders varighet. Kommunedirektøren har derfor simulert to alternativer når det gjelder de økonomiske konsekvensene:

Alternativ 1:

Det legges til grunn direkte kostnader og inntektsbortfall for tjenestene i 2 måneder.
Sosialhjelpen øker med 25 %.
Reduksjon i arbeidsgiveravgiften gjelder i 2 måneder.
Anslaget på finansielle poster, lønnsvekst og skatteinntekter er helårseffekt.
Skatteinngangen forventes å falle med 3-4 prosentpoeng.

Alternativ 2:

Det legges til grunn direkte kostnader og inntektsbortfall for tjenestene i 4 måneder.
Sosialhjelpen øker med 50 %
Reduksjon i arbeidsgiveravgiften gjelder i 4 måneder.
Anslaget på finansielle poster, lønnsvekst og skatteinntekter er helårseffekt.
Skatteinngangen forventes å falle med 5-6 prosentpoeng.

Økonomiske konsekvenser (mill. kroner)Prognoser per 25.03.2020Prognoser per 25.03.2020   
 Alt. 1Alt. 2   
Merutgifter og mindreinntekter     
Helse og omsorgstjenester182328   
Sosialhjelp4590   
Andre kostnader24   
Barnehage og SFO, inntektsbortfall63127   
Kultur og idrett, inntektsbortfall510   
Andre tjenester, inntektsbortfall24   
      
Finans1919   
Skatteinntekter182282   
      
Mindreutgifter     
Lønnsvekst, fra 3,6% til 2,8%-50-50   
Arbeidsgiveravgift, reduksjon 4 pp.-32-63   
      
Sum418751   
Last ned tabelldata (Excel)

I tillegg vil det bli økonomiske konsekvenser for kommunens selskaper, spesielt selskaper som yter kultur og idrettstjenester. Foreløpig kartlegging viser blant annet at Stavanger Parkeringsselskap KF får et inntektsbortfall i størrelsesorden kr 12 mill. i en periode på to måneder. I samme tidsperiode vil Folkehallene (Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Stohallen IKS), Stavanger konserthus IKS og Stavangerregionen Havn IKS kunne få et inntektsbortfall på henholdsvis kr 1,6 mill., kr 5,5 mill. og kr 7,4 mill.