⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-epidemien – status per 27. mars

12. Avslutning

Det totale kostnadsbildet for Stavanger kommune i forbindelse med koronakrisen er på nåværende tidspunkt tilnærmet umulig å anslå uten en rekke forutsetinger og grove anslag.  Til det hersker for stor usikkerhet om både omfanget av tiltakene og varigheten av krisen. Grove stipulerte anslag viser imidlertid at merkostnadene og mindreinntektene innenfor tjenestene kan bli om lag kr 300 mill. Samtidig forventes det lavere lønnsvekst for året og arbeidsgiveravgiften er redusert i to måneder. Dette betyr om lag kr 82 mill. i besparelse for Stavanger.

Varsel om permiteringer og oppsigelser har steget kraftig de to siste ukene og forentes å stige ytterligere. Arbeidsledigheten i Rogaland er på hele 9,9 %. Det forutsettes at skatteanslaget for året må nedjusteres med 3-4 prosentpoeng og dette vil utgjøre om lag kr 150-200 mill. Dette vil også ha konsekvenser for 2021.

Oppsummert innebærer dette at resultatet i Stavanger kan bli svekket med kr 418 mill. I vedtatt budsjett for 2020 er det lagt til grunn et netto driftsresultat på kr 112 mill.  (1,3 %). Kommunedirektøren vil presisere at varigheten på krisen er høyst usikker og hvis man legger til grunn fire måneder i beregningene i stedet for to måneder, kan resultatet bli svekket med kr 751 mill.

Økonomiske konsekvenser

I tillegg vil det bli økonomiske konsekvenser for kommunens selskaper, spesielt selskaper som yter kultur og idrettstjenester samt Stavanger parkering. Dette vil kommunedirektøren komme tilbake til ved neste rapportering.

Foreløpige beregninger viser at likviditeten i Stavanger er god og det vil på kort sikt ikke være utfordringer med å utbetale lønn til ansatte eller å gjøre nødvendig innkjøp. Kommunedirektøren vil likevel vurdere å utløse opsjon på kassakreditt som en ekstra sikkerhet.

Kommunedirektøren følger utviklingen tett og vil komme tilbake til nærmere vurderinger og behov for styrking av budsjettrammene for 2020 i tertialrapportene eller eventuelt i egne ekstraordinære saker. Antatte effekter på lengre sikt vil, så langt det er mulig, bli vurdert i prosessen med utarbeidelse av Handlings- og økonomiplan 2021- 2024.

Per Kristian Vareide

kommunedirektør