⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-epidemien – status per 27. mars

4. Merkostnader og mindreinntekter innenfor tjenestene

Nedenfor følger en kort omtale av ulike tiltak som er igangsatt og som vil ha økonomiske konsekvenser. Beregningene er basert på gjeldende informasjon i skrivende stund og det er lagt til grunn en varighet på to måneder:

Merutgfter / mindreinntekter

Grove anslag på merutgifter og mindreinntekter innenfor kommunens tjenester er om lag kr 300 mill. I tillegg kan det komme betydelige merutgifter i forbindelse med ekstra vikarbruk og innleie når egne ansatte blir syke. Dett vil kommunedirektøren komme tilbake til ved neste rapportering.

Mindreutgifter

Det er varslet at lønnsoppgjørene er utsatt til høsten. I det vedtatte budsjettet for Stavanger er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,6 %. Det ble innarbeidet en lønnsreserve for oppgjørene i 2020 som er tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst i tråd hovedtariffavtalen (HTA). I Norges banks Pengepolitisk rapport 1 / 2020 publisert 13. mars 2020 anslås det nå en lønnsvekst på 2,8 %. Reberegning av lønnsreserven med utgangspunkt i oppgjør på 2,8 % innebærer en besparelse på kr 50 mill. for Stavanger.

Ett av krisetiltakene fra statlige myndigheter er redusert arbeidsgiveravgift på 4 prosentpoeng i to måneder. For Stavanger vil dette utgjøre om lag kr 32 mill.