⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-epidemien – status per 27. mars

1. Innledning

I denne rapporten gis en orientering om kommunenes økonomiske situasjon på nåværende tidspunkt. Det vil si de økonomiske utfordringene for 2020 så langt det i dag er mulig å anslå. Hvor store effektene blir i 2020 er avhengig av epidemiens varighet og omfang, samt størrelsen på tiltakspakkene regjeringen vil gi kommunene. Det er imidlertid liten tvil om at den økonomiske effekten av koronaepidemien vil bli betydelig for kommunene både på kort og lang sikt.

Koronaepidemien stiller kommunene ovenfor store utfordringer. Kommunenes viktigste oppgave nå er å begrense smittespredningen. Samtidig er det avgjørende at nødvendige helsetjenester sikres og at kritiske funksjoner i samfunnet fungerer. Et virusutbrudd som kan ramme store deler av befolkningen vil føre til behov for økt helseberedskap i kommunene.

Store deler av næringslivet rammes hardt av tiltakene mot koronaviruset. Dette vil også merkes tydelig i kommunesektoren, også utenom de direkte ekstrautgiftene til helsepersonell og smittevernutstyr. Det vil få konsekvenser blant annet gjennom lavere skatteinnbetalinger, lavere brukerbetalinger og høyere sosialhjelpsutgifter. Videre vil utviklingen i finansmarkedene påvirke finansforvaltningen. Dette vil bli utfordrende. Hvor store utfordringene blir avhenger av hvor lenge dette varer, og om hvor raskt en normalsituasjon kan gjenopprettes.

Situasjonen er uoversiktelig og krevende, og Stavanger må være forberedt på å foreta omprioriteringer og tilpasninger i løpet av året. Foreløpige beregninger viser at likviditeten i Stavanger er god og det vil på kort sikt ikke være utfordringer med å utbetale lønn til ansatte eller å gjøre nødvendig innkjøp. Kommunedirektøren vil likevel vurdere å utløse opsjon på kassakreditt som en ekstra sikkerhet.

Kommunedirektøren følger utviklingen tett og vil komme tilbake til nærmere vurderinger og behov for styrking av budsjettrammene for 2020 i tertialrapportene, eller eventuelt i egne ekstraordinære saker. Antatte effekter på lengre sikt vil, så langt det er mulig, bli vurdert i prosessen med utarbeidelse av Handlings- og økonomiplan 2021- 2024.