⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-epidemien – status per 27. mars

11. Samfunnsøkonomiske nøkkeltall

Den økonomiske effekten av krisen vil avhenge av varighet og dybde av nedgangen som følger med nedstengning. Videre vil det påvirkes av tiltakene for å dempe økonomiske nedgang og hvordan påfølgende gjenåpning av økonomier kan skje. Disse ulike fasene påvirkes også av medisinske fremskritt. De samlede negative utslagene vil påvirkes av disse forholdene. Store deler av samfunnet påvirkes av helsekrisen og nedstengningen. Både bransjer og bedrifter påvirkes kraftig.

Kraftig økning i varsel om oppsigelser og permitteringer og arbeidsledighet

I Norge har økonomisk tilbakeslag og usikkerhet ført til at antall permitterte har økt kraftig. Før utbruddet var arbeidsledigheten i Norge (Nav) på lave 2,3 %, men er nå på nivåer som vi vanskelig kunne se for oss for et par måneder siden. Det er imidlertid lite sannsynlig at alle permitterte vil bli arbeidsledige, men siden Nav teknisk sett inkluderer permitterte som arbeidsledige kan noen medieoppslag mistolkes i den retning.

I Rogaland steg varsel om oppsigelser eller permitteringer kraftig i uke 12 (16.03-22.03.2020) sammenlignet med både uke 11, samt januar og februar i år. Nivået ble lavere i uke 13, men fortsatt betydelig høyere enn i januar og februar.

Figur 1 Varsel om oppsigelser eller permitteringer i Rogaland

Antall søknader om dagpenger i Stavanger1 har blitt mer enn 8 doblet fra uke 11 til uke 12 i mars. I uke 12 ble det mottatt totalt 5041 søknader. Til sammenligning ble det mottatt totalt 4530 søknader om dagpenger i hele 2018. Rapport for 2019 kommer 31. mars fra Nav.

Figur 2 Søknader om dagpenger i Stavanger

Antall arbeidsledige2  har også steget kraftig de to siste ukene i Rogaland. I uke 10 var arbeidsledigheten på 2,3 % og i uke 12 hadde den steget til hele 9,9 %. Neste oppdatering kommer 3. april.

Figur 3 Antall ledige per uke i Rogaland

Fall i BNP

Fredag 20. mars ga finansminister Jan Tore Sanner en oppdatering av økonomiske utsikter, i forbindelse med nye tiltak. Han sa at aktiviteten i privat sektor samlet sett vil falle nær 15-20 % de neste to månedene og på årsbasis -4 %. Utslaget blir vesentlig større i de næringer som rammes hardest, og i noen næringer er aktiviteten helt stengt. Det ventes nå et fall i norsk BNP i 2020 på 1 %, mot ventet +2 % før krisen. Samtidig sa Sanner at antall permitterte kan nå 220 000 og at arbeidsledigheten ventes å bli 4,5 % i gjennomsnitt for 2020, og dermed høyere i perioder. Disse beregningene var basert på en teknisk forutsetning om at de strengeste smitteverntiltakene opprettholdes i to måneder, for deretter gradvis å vende tilbake til det normale.

Den samlede støttepakken fra regjeringen er nå på kr 280 mrd. og skal «motvirke inntektsbortfallet og bedre likviditeten i norske bedrifter og husholdninger». Man har blant annet endret permitteringsregler, satt ned avgifter, utsatt skatt og avgifter, tilbyr likviditet til flybransjen, samt to fond for likviditet til bedrifter. Det ene fondet, Statens obligasjonsfond på kr 50 mrd., skal bidra med likviditet til større bedrifter via obligasjonsmarkedet. Retningslinjene skal være klare i løpet av uken. Det andre fondet heter «Statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter» og er på kr 50 mrd. Det gjelder nye lån på inntil kr 50 mill. for bedrifter som påvirkes av korona. Før ordningen blir operativ må det fastsettes forskrift og ESA må godkjenne.

Fallende oljepris

Oljeprisen er den laveste på fire år; prisen på ett fat nordsjøolje er 25 dollar per fat og innebærer et betydelig prisfall. Dette kan få store konsekvenser for Rogaland.

Figur 4 Oljepris per dag 2020
Figur 5 Oljepris per måned 2019/2020

Virusutbruddet demper pris- og lønnsveksten

Tilstrammingen i arbeidsmarkedet de siste årene har bidratt til at lønnsveksten har økt.

I fjor var årslønnsveksten 3,5 prosent. Utbruddet av koronaviruset og tiltakene for å begrense spredningen vil trolig bidra til å svekke lønnsomheten i næringslivet og dempe lønnsveksten i år. Det markerte fallet i oljeprisen den siste tiden og utsikter til høyere arbeidsledighet vil bidra til å dempe lønnsveksten også de neste par årene. I Norges banks Pengepolitiske rapport 1/2020 anslås lønnsveksten til 2,8 %. For Stavanger vil det utgjøre en besparelse på grovt beregnet til om lag kr 50 mill. Lønnsforhandlingene er imidertid utsatt til høsten.