⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2022

2. Forslag til vedtak inkludert budsjettjusteringer

2.1 Forslag til vedtak

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i kapittel 2.2 Investeringer og kapittel 2.3 Drift.

2. Kommunestyret godkjenner økt opptak av startlån i Husbanken til videreutlån med inntil kr 100 mill. Avdragstid 25 år. Ny låneramme for startlån vil etter dette utgjøre kr 520 mill. i 2022.

3. Kommunestyret godkjenner at pensjonsfondet styrkes med kr 260 mill. fra det generelle disposisjonsfondet, slik dette framgår av kapittel 4.2 Finansielle måltall.

4. Kommunestyret godkjenner at Stavanger kommune kan gå inn med inntil kr 5 mill. i aksjekapital i Bioenergi Finnøy AS, med forbehold om at prosjektet er fullfinansiert og kapitalutvidelsen fulltegnet. Finansiering skjer gjennom kr 2 mill. av avsatte investeringsmidler til Tiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål, samt kr 3 mill. i investeringsmidler fra ubundet investeringsfond i 2022 (tilsvarende tidligere bevilgning fra vekstfondet). Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta nødvendige vurderinger i sakens anledning og foreta budsjettjusteringer i tråd med dette.

5. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre nødvendige økonomiske disposisjoner for å håndtere flyktningsituasjonen. Fullmakten gjelder frem til behandlingen av tertialrapport per 31. august 2022. Kommunedirektøren kan innenfor kommunelovens begrensinger omdisponere driftsmidler både i og mellom tjenesteområder og gis samtidig fullmakt til å gjøre nødvendige disposisjoner. Omdisponeringene må være relatert til konsekvenser av flyktningsituasjonen og skal rapporteres så snart som mulig og uten ugrunnet opphold til formannskapet.

6. Kommunestyret vedtar en sats på egenbetaling på kr 210 per døgn for ektefelle/samboer for opphold i institusjon. Betalingssatsen gjelder samboergaranti for ektefelle for opphold i sykehjem. Prisen er basert på selvkost.

7. Finansforvaltningsrapport per 30. april 2022 tas til orientering.

8. Tertialrapport per 30. april 2022 tas ellers til orientering.

2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer – investering

NrProsjektnavnBeløp
 Nye prosjekter 
1Inventar og utstyr barneverntjenesten2 500
2Ombygging skolefritidsavlastning Tjensvolltorget1 200
3Garasje til brannvogner3 000
4Mulighetsstudie på forumområdet1 000
5Belysning i uteområdene ved Stavanger konserthus3 800
6Alternativ bruk av curlinghallen i Stavanger ishall700
7Vestre Åmøy aktivitetsanlegg2 200
8Kjøp av eiendom til gravplassformål5 950
 Sum nye prosjekt20 350
 Økt ramme på allerede vedtatte prosjekt 
9Stavanger legevakt, mulighetsstudie4 000
10Madlamark skole, varmtvannsbasseng5 500
11Hundvåg kirke3 500
12Akropolis mulighetsstudie8 500
13Judaberg brannstasjon1 000
14Kvaleberg skate- og idrettspark og bydelshus1 230
15Mosvangen barnehage8 000
16Stupetårn i Strømvik650
17Toalett tilknyttet Speidermarka250
18Prosjekt friområde46 500
19Kunstgressbaner3 000
 Sum kostnadsendringer82 130
 Delsum, nye prosjekter og kostnadsendringer 102 480
   
 Bymiljøpakken 
20Bymiljøpakken, sykkel61 500
21Bymiljøpakken, gange27 800
22Bymiljøpakken, trafikksikkerhet27 400
23Bymiljøpakken, kollektiv4 000
 Delsum, Bymiljøpakken 120 700
   
 Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift 
24Sølvberget, Meråpent på Finnøy586
25Sølvberget, Meråpent på Rennesøy611
26Sølvberget, Nye nettsider445
27Kunst i offentlige rom8 300
28Lervig sykehjem, inventar og utstyr til kommunalt legekontor1 600
29Bilpotten - Stokka sykehjem930
30IT, datasenter ny arkitektur6 200
31Trådløst nettverk i barnehager og SFO890
32IKT oppgraderinger Rennesøy625
33Prosjekt grovgarderober barnehager7 000
34Finnøy teknisk lager4 400
35Kortleser på medisinskap, sykehjem314
36Etablererboliger (Tastarustå B7)-55 000
37Skolebygg, oppgradering av SD-server1 270
38Akropolis mulighetsstudie1 350
39Bofellesskap Haugåsveien3 000
40Kvaleberg skate-/idrett- og bydelshus 1 570
41Nytt kommunehus Rennesøy1 500
42Rådhuset-8 000
43Tastaveden skole28 000
44Kvernevik skole2 000
45Vaulen skole7 000
46Madlamark skole9 000
47Mulighetsstudie, tomt/areal til barnehageformål i sentrumsnære områder578
48Teknikken barnehage8 800
49Strømvik barnehage8 000
50Finnøy helse og omsorgssenter-15 000
51Mosvannparken dagsenter32 000
52Ramsvigtunet-11 000
53Blidensol sykehjem-4 650
54Madlamark skole, varmtvannsbasseng2 500
55Madlamark skole, idrettshall1 600
56Hundvåg kirke7 100
57Solborg5 200
58Hinna idrettsanlegg - rekkefølgekrav7 990
59Tasta idrettspark (Maradonabanen)9 350
60Områdeløft Storhaug1 984
61Kreative lekeplasser4 000
62Utearealer skoler2 300
63Utearealer barnehager6 800
64Prosjekt friområde3 600
65Trafikksikkerhet7 700
66Sykkelstrategi6 700
67Hundvåg gravlund800
68Revheim gravlund800
69Madla/Revheim-65 000
70Forurenset sjøbunn-10 000
 Delsum, finansiell fremdrift 35 743
   
 Overføringer mellom drift og investering, teknisk korreksjon 
 Fra drift til investering 
71Sandvigå 7, innovasjonsverksted2 800
72Tekniske hjemmetjenester, bil250
73Inventar og utstyr Blidensol sykehjem770
74Minnesmerke for krigsseilerne1 000
75Fra områdesatsning Storhaug til Idrett og utemiljø2 900
 Sum overføring fra drift til investering7 720
 Fra investering til drift 
76Veferdsteknologi - stilling IT-462
77Trafikksikkerhet-6 650
78Utearealer skoler-4 000
79Utearealer barnehager-3 000
80Friområder, økt opparbeidelse-2 000
81Friområder, skjøtsel-2 000
82Styrking blomster og trivsel i sentrum-1 000
83Rehabilitering parkanlegg/friområder-400
84Sykkelstrategi-6 000
85Madlamark skole - leie av modulbygg-1 600
86Tastaveden skole - leie av modulbygg-5 500
 Sum overføring fra investering til drift-32 612
 Delsum, overføringer mellom drift og investering-24 892
 Sum endring investeringsutgifter234 031
 Startlån 
87Videreutlån100 000
88Bruk av lån til videreutlån-100 000
89Avdrag på lån til videreutlån4 000
90Mottatte avdrag på videreutlån-4 000
 Sum Startlån/netto utgifter videreutlån0
 Finansiering 
91Refusjon fra fylkeskommunen-90 525
92Kompensasjon for merverdiutgift-55 035
93Spillemidler idrett4 100
94Spillemidler Vestre Åmøy aktivitetsanlegg-1 850
95Bruk av lån, økt-115 613
96Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon24 892
 Sum finansiering-234 031
 Udekket/udisponert0
Tabell 2.1 Forslag til budsjettjustering - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Nye prosjekter

1. Inventar og utstyr barneverntjenesten
Barnevernstjenesten skal flytte inn i nye lokaler i Hermetikkgata 5. I forbindelse med arealutvidelse av barneverntjenesten sine lokaler er det forventet ekstra kostnader knyttet til møblering, IT, AV-utstyr og innsynsskjerming. Kostnadsrammen er på kr 2,5 mill. inkludert mva. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 2,5 mill. til formålet i 2022.

2. Ombygging skolefritidsavlastning Tjensvolltorget
Dagsenter og avlastning disponerer Tjensvoll bydelshus til drift av skolefritidsavlastning (SFA) for videregående elever med psykiske / fysiske funksjonsnedsettelser, samt et dagaktivitetstilbud for samme målgruppe. Grunnet økt antall SFA-brukere trenger avdelingen større areal, og flytter deler av tilbudet til kommunalt eid lokale i Tjensvolltorget, like ved bydelshuset. Kommunedirektøren foreslår å styrke investeringsbudsjettet med kr 1,2 mill. til dette formålet, herav kr 0,7 mill. til ombygging og kr 0,5 mill. til nødvendig inventar og utstyr.

3. Garasje til brannvogner
Jamfør vedtak i sak 30/22 i utvalg for miljø og utbygging er det behov for å bygge fire nye oppvarmede garasjer for frostfri oppbevaring av brannvogner på Fogn, Halsnøy, Ombo og Sjernarøy. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 3 mill. til formålet i 2022.

4. Mulighetsstudie på forumområdet
Det ble i formannskapet sak 62/22 vedtatt at det skal legges til rette for at Stavanger Tennisklubb blir værende i forumområdet og at de får muligheten til å utvikle nye anlegg. Kommunedirektøren foreslår at kr 1 mill. blir avsatt til finansiering av en mulighetsstudie for tennisanlegget på Forum.

5. Belysning i uteområdene ved Stavanger konserthus
Det ble i sak 25/22 i utvalg for miljø og utbygging anmodet om å avsette midler til gjennomføring av ny belysning i utendørs amfi ved Stavanger konserthus. Oppgradering av belysning i amfiet er estimert til ca. kr 6 mill. Det er i Årsprogrammet til Idrett og utemiljø for 2022 foreslått finansiering av dette prosjektet med kr 0,9 mill. Prosjektet er ytterligere finansiert av Bymiljøpakke-midler, som et tiltak for gående med kr 1,3 mill. Kommunedirektøren foreslår kr 3,8 mill. i bevilgning utover nevnte finansiering, slik at prosjektet gjennomføres med en total ramme på kr 6 mill.

6. Alternativ bruk av curlinghallen i Stavanger ishall 
Det ble i sak 60/22 i formannskapet vedtatt å vurdere finansiering av ny aktivitet i curlinghallen i Stavanger ishall. Det blir satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra Stavanger kommune, Idrettsrådet i Stavanger, Stiftelsen Stavanger ishall, Stavanger Fekteklubb, Stavanger Bordtennisklubb og Stavanger Bueskyttere, for å utarbeide forslag til hvordan curlinghallen i Stavanger ishall kan benyttes som tørrhall. Konsekvensen av tiltaket vil være tilbakebetaling av statlige spillemidler på kr 4,1 mill. (jf. linje 93), samt tilrettelegging av curlinghallen til ny aktivitet på kr 0,7 mill. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 0,7 mill. for å gjennomføre prosjektet.

7. Vestre Åmøy aktivitetsanlegg
Vestre Åmøy aktivitetsanlegg var opprinnelig et prosjekt initiert av Vestre Åmøy velforening, i samarbeid med tidligere Rennesøy kommune. Vestre Åmøy velforening har stått for planleggingen og søknaden om spillemidler, med avtale om at Stavanger kommune skal være anleggseier. Brutto kostnad på prosjektet er beregnet til kr 2,2 mill. Netto kostnad for Stavanger kommune vil utgjøre kr 0,375 mill. Øvrig finansiering består av spillemidler og egeninnsats / dugnad fra Vestre Åmøy velforening (jf. linje 94). Kommunedirektøren foreslår å innarbeide kr 2,2 mill. til formålet i 2022.

8. Kjøp av eiendom til gravplassformål
I tråd med vedtak i sak 31/22, behandlet i kommunalutvalget 5. april 2022, har kommunen kjøpt en eiendom ved Eiganes gravlund til framtidig gravplassformål. Det foreslås å styrke investeringsbudsjettet med kr 5,95 mill. til formålet.

Endret kostnadsramme

9. Stavanger legevakt, mulighetsstudie
Det ble i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 avsatt kr 2 mill. til mulighetsstudie for ny legevakt (bygg). Prosjektet er nå i kartleggingsfasen i henhold til vedtatt byggeinstruks, hvor valg av tomt ble besluttet. Den videre utviklingen av prosjektet viser at det er hensiktsmessig å ta et makebytte fra besluttet tomt til ny tomt som ligger vis-à-vis tidligere besluttet plassering. Dette makebyttet vil kunne gi fordeler for både Stavanger kommune og Helse Stavanger. Basert på dette makebyttet skal prosjektet opp til ny behandling siste kvartal 2022. Prosjektet er i tillegg i gang med overordnet romprogrammering og forberedelser til detaljregulering. Planlagt framdrift er fortsatt i henhold til gjeldende handlings- og økonomiplan med ferdigstillelse 2026. Kommunedirektøren foreslår å øke rammen til kr 6 mill. og oppjustere årsbudsjettet med kr 4 mill. for 2022.

10. Madlamark skole, varmtvannsbasseng
I utvalg for miljø og utbygging sak 33/22 er kostnadsoppstilling etter anbud vedtatt for renovering av Madlamark varmtvannsbasseng med prosjektkostnad på kr 23 mill. Dette er en økning på kr 5,5 mill. utover bevilgning i Handlings- og økonomiplan 2022-2025, som var på kr 17,5 mill. Kommunedirektøren foreslår en økning i årets bevilgning tilsvarende merkostnadene på kr 5,5 mill.

11. Hundvåg kirke
Som følge av uforutsette forhold rundt bygningselementer som krevde utbedring, og diverse tilleggsarbeid på betong/grunn, mur og tømmer/stillas har prosjektet en forventet merkostnad på kr 3,5 mill. Prosjektet har en vedtatt ramme på kr 46,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen til tiltaket med kr 3,5 mill., slik at den samlede prosjektkostnaden utgjør kr 50 mill.

12. Akropolis mulighetsstudie
Det ble i 2021-budsjettet avsatt kr 3 mill. til mulighetsstudiet Akropolis. For 2022 ble det ikke innlagt noen nye midler. Den samlede kostnaden for gjennomføringen av mulighetsstudien anslås nå til ca. kr 11,5 mill. Behovet relateres til prosjektets kompleksitet og unike karakter, med mange interessenter og aktører. Kommunedirektøren foreslår en økning av prosjektets ramme med kr 8,5 mill.

13. Judaberg brannstasjon, nybygg
Det er bevilget kr 16 mill. til formålet, men forventet sluttkostnad utgjør kr 17 mill. Merutgiftene på kr 1 mill. har sammenheng med utvidelse av kai for ambulansebåt og båtplasser. Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen til prosjektet med kr 1 mill.

14. Kvaleberg skate- og idrettspark og bydelshus
Det ble i 2021 avsatt kr 2 mill. til gjennomføring av mulighetsstudie for skate- og idrettspark i Kvaleberg området. Antatt totalforbruk for mulighetsstudien utgjør kr 3,23 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke prosjektets ramme med kr 1,23 mill.

15. Mosvangen barnehage
Stavanger formannskap fikk i sak 21/22 framlagt et prosjektforslag for Mosvangen barnehage. Det ble i møtet vedtatt å avsette kr 10 mill. i 2022 til forprosjektfasen og utlysning av konkurranse ved behandling av 1. tertialrapport 2022. Den totale kostnadsrammen for prosjektet utgjør kr 190 mill. og innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2023-2026. Budsjettet foreslås styrket med kr 8 mill. i år 2022.

16. Stupetårn i Strømvik
I kommunestyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2022-2025 ble det vedtatt et budsjett på kr 0,5 mill. til finansiering av forprosjekt stupetårn på Storhaug. Det ble i 2020 innhentet et kostnadsestimat fra firmaet ASAS Arkitektur AS på tilsvarende forprosjekt, som den gang var estimert til kr 1,05 mill. Justert for prisvekst er det sannsynlig at tilsvarende forprosjekt i dag vil beløpe seg til kr 1,15 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke rammen til formålet med kr 0,65 mill.

17. Toalett tilknyttet Speidermarka
I formannskapets behandling av sak 72/22 ble det vedtatt å øke budsjettet for toalett tilknyttet naturmøteplass på Speidermarka med kr 0,25 mill. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 0,25 mill. til formålet i 2022.

18. Prosjekt friområde
Prosjekt friområde har en forventet merkostnad på kr 46,5 mill. i 2022.

Det forventes merforbruk på prosjekt friområde, da grunnerverv og opparbeidelse av turveier knyttet til turveien ved Gausel går raskere enn forventet. I tillegg kommer uforutsette utgifter til grunnerverv på Varden i henhold til dom fra Lagmannsretten. Denne skjønnsfastsettelsen fra Lagmannsretten er påanket til Høyesterett. Kommunedirektøren foreslår en økning av rammen til prosjektet i 2022 på kr 46,5 mill. for å sikre tilstrekkelig finansiering.

19. Kunstgressbaner
I kommunestyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2022-2025 ble det vedtatt et budsjett på kr 15 mill. årlig til rehabilitering av kunstgressbaner. Budsjettet ble vedtatt med et utgangspunkt i at dette skulle være tilstrekkelig til å rehabilitere tre kunstgressbaner per år i perioden, tilsvarende kr 5 mill. per kunstgressbane. Den faktiske kostnaden for å rehabilitere en kunstgressbane ligger i snitt på ca. kr 6 mill. For å rehabilitere tre kunstgressbaner per år er det behov for en økning i budsjettrammen på kr 3 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet til rehabilitering av kunstgressbaner med kr 3 mill.

Bymiljøpakken (linje 20-23)

Kommunedirektøren foreslår å innarbeide årsbudsjett 2022 for Bymiljøpakken. Det er i 2022 forventet kostnader på kr 120,7 mill. tilknyttet prosjektene i bymiljøpakken. Prosjektene finansieres av bompenger (kr 90,5 mill.) og momskompensasjon (kr 30,2 mill.) som også vil innarbeides i investeringsbudsjettet.

Budsjettjusteringer som følge av prosjektets finansielle framdrift (linje 24-70)

Budsjettjusteringene i linje 24-70 foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret framdrift og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen, og er kun en finansiell tilpasning til prosjektenes framdrift.

Overføringer mellom drift og investering

71. Sandvigå 7, innovasjonsverksted
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2022-2025 etableres et internt ressurssenter for innovasjon og en veiledningstjeneste, som skal tilby et samlet kontaktpunkt for å melde inn behov, utfordringer og ideer. Veiledningstjenesten vil også tilby en arena hvor ansatte kan være kreative, bli engasjerte, dele, lære, samarbeide og eksperimentere. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 2,8 mill. fra drift til investering for ombygging av deler av opplæringskontoret til et innovasjonsverksted i Sandvigå.

72. Tekniske hjemmetjenester – bil
Tekniske hjemmetjenester har byttet inn en bil og må dekke mellomlegget på innbyttet av bilen. Bilen skulle blitt levert i 2021, men ble levert tidlig i 2022. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,25 mill. fra driftsbudsjett til investeringsbudsjettet.

73. Inventar og utstyr Blidensol sykehjem
Blidensol sykehjem har anskaffet inventar som er av investeringsmessig karakter. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,77 mill. fra drift til investering.

74. Minnesmerke for krigsseilerne
Det foreslås å overføre kr 1,0 mill. fra kultur til park og vei til minnesmerke for krigsseilerne. Planlagte aktiviteter på prosjektet er av investeringsmessig karakter.

75. Fra områdesatsning Storhaug til Idrett og utemiljø
Det foreslås å overføre kr 2,9 mill. fra områdesatsing Storhaug til idrett og utemiljø for oppgradering av Kjelvene skatepark og andre tiltak.

76. Velferdsteknologi- stilling IT
Det foreslås å overføre kr 0,46 mill. fra investering til drift for å dekke lønnsmidler til arbeid med implementering og vedlikehold av velferdsteknologiløsninger hos IT-avdelingen.

77. Trafikksikkerhet
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 6,65 mill.  fra investering til drift.

78. Utearealer skoler
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 4 mill. fra investering til drift.

79. Utearealer barnehager
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 3 mill. fra investering til drift.

80. Friområder, økt opparbeidelse
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 2 mill. fra investering til drift.

81. Friområder, skjøtsel
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 2 mill. fra investering til drift.

82. Styrking blomster og trivsel i sentrum
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 1 mill. fra investering til drift.

83. Rehabilitering parkanlegg/friområder
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 0,4 mill. fra investering til drift.

84. Sykkelstrategi
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 6 mill. fra investering til drift.

85. Madlamark skole – leie av modulbygg
I forbindelse med den nye skolen som bygges på Madlamark leies det midlertidige modulbygg. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 1,6 mill. fra investering til drift for å dekke leiekostnaden i 2022 tilknyttet investeringsprosjektet.

86. Tastaveden skole – leie av modulbygg
I forbindelse med byggeprosjektet på Tastaveden skole leies det midlertidige lokaler. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 5,5 mill. fra investering til drift for å dekke leiekostnadene i 2022 tilknyttet investeringsprosjektet.

Startlån (linje 87-90)

Kommunedirektøren foreslår å øke rammen på startlån fra Husbanken til videreutlån på inntil kr 100 mill. med en avdragstid 25 år – total ramme kr 520 mill.

Finansiering

91. Refusjon fra fylkeskommunen
Kommunedirektøren foreslår å innarbeide forventet tilskudd fra fylkeskommunen på kr 90,53 mill. til finansiering av Bymiljøpakke-prosjektene.

92. Kompensasjon for merverdiavgift
Kommunedirektøren foreslår å oppjustere forventet kompensasjon for merverdiutgift med kr 55 mill. Oppjusteringen skyldes et høyere investeringsnivå, herunder kr 30,2 mill. tilknyttet prosjektene i bymiljøpakken.

93. Spillemidler idrett
Kommunedirektøren forventer kr 4,1 mill. mindre i spilleinntekter som følge av foreslått omlegging av curlinghall til tørrhall (FSK sak 60/22).

94. Spillemidler Vestre Åmøy aktivitetsanlegg
Kommunedirektøren forventer å motta kr 1,85 mill. i spillemidler tilknyttet Vestre Åmøy aktivitetsanlegg.

95. Bruk av lån, økt
Kommunedirektøren foreslår å finansiere netto endringer som foreslås i investeringsbudsjettet ved å disponere ubrukte lånemidler på kr 115,6 mill. Det innebærer ingen endring i vedtatt låneopptak for 2022.

96. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon
Grunnet tekniske justeringer mellom drift og investering, foreslås det å redusere overføringen fra drift med kr 24,9 mill.

2.3 Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer – drift

NrOmråde/sak  
 Oppvekst og utdanning 
 Koronatiltak: 
1Barnehage, korona-avtale 6 500
2Grunnskole, korona-avtale 16 570
3Johannes læringssenter, korona-avtale 680
4Helsestasjon og skolehelsetjenesten, korona - avtale 330
 Ordinære tjenester:
5Stab oppvekst og utdanning, prosjekt DigiBarnevern 500
6Barnehage, redusert arbeidsgiveravgift og korrigering av tilskuddsgrunnlag private barnehager 3 500
7Grunnskole, tidligere øremerka midler 700
8Grunnskole, økt stilling til mobbeombud 300
9Grunnskole, helhetlig skoledag, FSK 63/22 4 200
10Grunnskole, innkjøp av læremidler - fagfornyelse 33 000
11Grunnskole, KADÅITTEPÅ, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering 6 400
12PPT, øremerkede midler- 650
13Ungdom og fritid, The Tall Ship Races, medseilerprogrammet jfr BS sak 112/18 300
14Ungdom og fritid, Flytte tilskuddsmidler fra kultur til ungdom og fritid 250
Overføring fra drift til investering 
Delsum Oppvekst og utdanning 72 580
Helse og velferd 
Særskilte koronatiltak: 
15Stab helse og velferd, koronakostnader til hotell, smittevernsutstyr og lønn 9 200
16Nav - reduksjon sosialhjelp- 16 200
17Nav - reduksjon kvalifiseringsstønad- 3 000
18Hjemmebaserte tjenester, korona-avtalen 13 600
19Bofellesskap, korona-avtalen 19 500
20Alders- og sykehjem, korona-avtalen 33 224
21Helse og omsorgssenter, korona-avtalen 3 600
22Stavanger legevakt, koronasenter, luftveislegevakt 18 350
23Stavanger legevakt, Beredskap for testing i kommunene 5 300
24Vaksinasjon, korona 11 400
25Dagsenter og avlastning, korona-avtalen 6 000
26Rehabiliteringsseksjonen 1 024
27Krisesenteret i Stavanger 107
28Sentrale midler legetjenester, korona 4 300
 Ordinære tjenester: 
29Stab helse og velferd, prosjekt Sekretariat for kommuner i helsefellesskap, tidligere øremerkede midler 120
30Nav - økt utbetaling sosialhjelp som følge av høye strømpriser 8 200
31Helsehuset, prosjekt Utviklingssentral 10143041 82
32Helsehuset, prosjektmidler til interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART) finansiert av skjønnsmidler 1 100
33Helsehuset, prosjekt I trygge hender, tidligere øremerkede midler 87
34Hjemmebaserte tjenester, prosjekt Kompetanseløftet, tidligere øremerkede midler 359
35Sentrale midler levekår, reduksjon i tilskudd for ressurskrevende tjenester 20 000
36Sentrale midler levekår, drift av nasjonale e-helseløsninger 70
37Sentrale midler levekår, prosjekt ROP tjenesteutvikling 3 000
38Sentrale midler legetjenester, gjesteinnbyggeroppgjør 2021- 4 300
Overføring fra drift til investering 
39Blidensol sykehjem - inventar og utstyr- 770
40Tekniske hjemmetjenester - bil- 250
 Delsum Helse og velferd 134 103
By- og samfunnsplanlegging 
Særskilte koronatiltak: 
Ordinære tjenester: 
41Byutvikling, viderføring av Paradisplanen 1 520
42Beredskap og samfunnsutvikling, midler til beredskapsanalyser 150
 Overføring fra drift til investering
43Fra områdesatsing Storhaug til Idrett og utemiljø- 2 900
Delsum By- og samfunnsplanlegging- 1 230
Bymiljø og utbygging 
Ordinære tjenester: 
44Eiendom, oppbevilgning av energibudsjett til videre fordeling på virksomhetene 82 976
45Idrett og utemiljø, økt tilskudd til Madlaspeiderne FSK 72/22 300
46Idrett og utemiljø, tilskudd til Teigens venner FSK 28/22 450
47Idrett og utemiljø, tilskudd i forbindelse med islegging av Sørmarka Arena FSK 61/22 300
48Idrett og utemiljø, holdningskampanje - begrense røyking på kommunens eiendom FSK 73/22 200
49Idrett og utemiljø, Fjøløy fort - rasfarevurdering, nytt gjerde og porter UMU 197/21 550
50Idrett og utemiljø, avsluttet tilskudd til turnforeningen- 300
Overføring fra drift til investering 
51Idrett og utemiljø, sykklestrategi (fra investering til drift) 6 000
52Idrett og utemiljø, trafikksikkerhet (fra investering til drift) 6 650
53Idrett og utemiljø, utearealer skoler (fra investering til drift) 4 000
54Idrett og utemiljø, utearealer barnehager (fra investering til drift) 3 000
55Idrett og utemiljø, friområder, økt opparbeidelse (fra investering til drift) 2 000
56Idrett og utemiljø, rehabilitering av parkanlegg og friområder (fra investering til drift) 400
57Idrett og utemiljø, friområder, skjøtsel (fra investering til drift) 2 000
58Idrett og utemiljø, styrking blomster og trivsel i sentrum (fra investering til drift) 1 000
59Utbygging, leie av modulbygg ved Madlamark skole i forbindelse med byggeprosjektet (fra investering til drift) 1 600
60Utbygging, leie av midlertidig lokaler i forbindelse med byggeprosjektet på Tastaveden skole (fra investering til drift) 5 500
 Delsum Bymiljø og utbygging 116 626
 Innbygger- og samfunnskontakt 
 Særskilte koronatiltak: 
61 Frivillighet, midler ifm. utdeling av hurtigtester korona 60
62Sølvberget, konsekvenser av korona 200
Ordinære tjenester: 
63Stab innbygger- og samfunnskontakt, midler til Rennesøydagen 100
64Kultur, midler til ny drifts- og leieavtale inngått mellom MUST og Stavanger kommune 1 200
65Kultur, innlemme kulturskolen i kommunal husleiekompensasjon Stavanger konserthus 300
66Kultur, flytte tilskuddsmidler fra kultur til ungdom og fritid- 250
67Innbyggerdialog, styrke Finnøy kommunedelsutvalg 200
68Frivillighet, støtte til lokale organisasjoner til å bistå Ukraina og flyktningsituasjonen 1 000
69Frivillighet, Stavanger kommunes støtter Flyktninghjelpen som gjør humanitært arbeid i Ukraina 5 000
70Sølvberget, Økte kostnader til vektertjenester 150
 Overføring mellom drift og investering
71Kultur, overføring fra drift til investering, minnesmerke for krigsseilerne- 1 000
Delsum Innbygger- og samfunnskontakt 6 960
Stab og støttefunksjoner 
Ordinære tjenester: 
72Digi Rogaland - prosjektmidler til digi helsestasjon finansiert av skjønnsmidler 1 400
 Overføring mellom drift og investering 
73Innovasjon og støttetjenester, innovasjon og digitalisering (fra drift til investering)- 2 800
74Innovasjon og støttetjenester, Velferdsteknologi stilling til IT-avdeling (fra investering til drift) 462
Delsum stab- og støttefunksjoner- 938
Delsum tjenesteområdene 328 101
Sentrale utgifter 
Ordinære tjenester: 
75Sentrale kostnader, bruk av lønnsreserve 45 000
76Formannskapets reservekonto, styrkes i størrelsesorden ubrukte midler 2021 2 700
77Folkehallene IKS, overføring av kapital i forbindelse med virksomhetsoverdragelse 4 100
78Rogaland brann og redning IKS, kostnader knyttet til fellesanskaffelser for 110-sentralene 2 500
 Delsum sentrale utgifter 54 300
 Sentrale inntekter 
 Koronarelaterte inntekter: 
79Felles inntekter, tapte inntekter på skjenkebevilling 2 900
80Rammetilskudd, midler til dekning av vaksinasjonsutgifter og test-beredskap- 24 361
Ordinære inntekter: 
81Frikraft, inntektsøkning på grunn av høye energipriser- 36 000
82Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Digibarnevern- 500
83Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam-IKART- 1 100
84Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Digi Rogaland - Digi helsestasjon ungdom- 1 400
85Rammetilskudd, midler til merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser- 8 267
86Rammetilskudd, lavere nivå i tråd med revidert statsbudsjett 2022 273 169
87Skatt på inntekt og formue, økt inntektsanslag i revidert nasjonalbudsjett 2022- 565 000
88Inntektsutjevning, økt utjevning, jf. anslag i revidert nasjonalbudsjett 2022 65 450
 Delsum sentrale inntekter- 295 109
 Netto finansutgifter 
89Finansinntekter, kursgevinst i forbindelse med innløsning av fastrentelån- 25 000
90Finansinntekter, utbytte fra Multihallen og Storhallen IKS- 4 100
Delsum finanstransaksjoner- 29 100
Interne finanstransaksjoner 
91Overføring fra investering til drift - 32 612
92Overføring fra drift til investering 7 720
93Bruk av disposisjonsfond - The Tall Ships Races medseilerprogrammet- 300
94Bruk av disposisjonsfond - innkjøp av læremidler - fagfornyelse- 30 000
95Bruk av disposisjonsfond - tjenesteutviklingsprosjektet ROP- 3 000
 Delsum interne finanstransaksjoner- 58 192
 Budsjettbalanse0
Tabell 2.2 Forslag til budsjettendringer - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og utdanning

Koronatiltak

1. Barnehage, korona-avtalen
Årsaken til de høye koronautgiftene skyldes høyt sykefravær i barnehagene første del av 2022   kombinert med en utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien. Kommunedirektøren foreslår å styrke barnehagerammen med kr 6,5 mill. for å dekke utgifter tilknyttet korona-avtalen.

2. Grunnskole, korona-avtalen
Høyt sykefravær første del av 2022 på grunn av korona har gjort at bruken av vikarer og overtid ble høy. Spesielt har korona-avtalen bidratt til høye utgifter. Kommunedirektøren foreslår å dekke inn utgiftene til korona-avtalen med å styrke grunnskolerammen med kr 16,6 mill.

3. Johannes læringssenter, korona-avtalen
Johannes læringssenter har merutgifter til vikarer i forbindelse med korona-avtalen på kr 0,68 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,68 mill.

4. Helsestasjon og skolehelsetjenesten, korona-avtalen
Helsestasjon og skolehelsetjenesten har i første del av året hatt merutgifter knyttet til korona-avtalen, som i hovedsak består av overtidsarbeid. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,33 mill.

Ordinære tjenester

5. Stab oppvekst og utdanning, prosjektmidler til DigiBarnevern
Statsforvalteren har tildelt kr 0,5 mill. i ekstra skjønnsmidler til Stavanger kommune til gjennomføring av prosjektet DigiBarnevern. Dette er et prosjekt der kommunene Kristiansand, Oslo, Bærum, Asker, Lørenskog og Bergen også er med, i tillegg til KS og Bufdir. Kommunen vil tenke nytt og innovativt rundt bruken av teknologi for å skape en bedre kommunikasjon på innbyggernes premisser. Dette vil føre til endringer i arbeidsformer og organisering, samt bidra til å skape en debatt rundt kvalitet i barnevernet, på tvers av kommuner. Kommunedirektøren foreslår å styrke oppvekst og utdanning med kr 0,5 mill. i prosjektmidler tildelt fra Statsforvalteren, jf. endringslinje 82.

6. Barnehage, redusert arbeidsgiveravgift og korrigering av tilskuddsgrunnlag private barnehager
I 2020 vedtok Stortinget å sette ned arbeidsgiveravgiften som et tiltak mot covid-19-pandemien. Stavanger kommune vedtok av den grunn lavere tilskuddssatser til private barnehager i Handlings- og økonomiplan 2022-2025. Kunnskapsdepartementets vurdering av saken er at tilskuddsgrunnlaget for private barnehager i 2022 må korrigeres for redusert arbeidsgiveravgift i 2020, slik at normal arbeidsgiveravgift legges til grunn. For de private barnehagene i Stavanger kommune utgjør dette kr 3,5 mill. utover de tilskuddssatsene som allerede er tilført i 2022. Kommunedirektøren foreslår å styrke barnehagerammen med kr 3,5 mill.

7. Grunnskole, tidligere øremerkede midler
Oppvekst og utdanning ble i 2021 tilført et tilskudd til kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Disse midlene ble ikke brukt i 2021, og ble ved en feil ikke overført til 2022 som øremerkede midler. Kommunedirektøren foreslår å styrke grunnskolerammen med kr 0,7 mill. til dette formålet.

8. Grunnskole, økt stilling til mobbeombud
Kommunedirektøren foreslår å øke stillingen som mobbeombud fra 50 % til 100 % ved å styrke grunnskolerammen med kr 0,3 mill.  Det vises til sak 18/21 behandlet i utvalg for oppvekst og utdanning.

9. Grunnskole, helhetlig skoledag, FSK 63/22
I sak 63/22 i formannskapet ble det vedtatt at Stavanger kommune gjennomfører prøveprosjektet Helhetlig skoledag i løpet av skoleåret 2022/2023 og at prosjektets finansiering innarbeides i kommende tertialrapportering. Prosjektet blir lagt til 1.-4. trinn ved Kvernevik skole. Det skal gi et helhetlig og inkluderende tilbud gjennom hele skoledagen, med større sammenheng mellom de ulike aktivitetene. Det vil bli gratis skolemat, flere ansatte, mer frilek og mer fysisk aktivitet. Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med lokale idrettslag. Kommunedirektøren setter av kr 4,2 mill. for høsten 2022 for gjennomføring av prosjektet.

10. Grunnskole, innkjøp av læremidler – fagfornyelse
Det har vært utfordrende for skolene gjennom pandemien å kombinere smitteverntiltak, perioder med hjemmeskole og implementering av fagfornyelsen. Kommende skoleår vil skolene kunne planlegge for normal drift i tråd med de nye fagplanene. Kommunedirektøren foreslår å styrke skolerammen med et engangsbeløp på kr 33 mill. til innkjøp av nye lærebøker.

11. Grunnskole, KADÅITTEPÅ, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering
I Handlings og økonomiplan 2022–2025 ble en forventet inntekt på kr 6,4 mill. budsjettert med følgende linjetekst:

«Solbergregjeringen foreslår i statsbudsjettet 2022 å bevilge midler til tiltak for å støtte barn og unge som følge av konsekvenser av koronapandemien i skole og barnehage. Midlene kan blant annet brukes til tiltak for å støtte den faglige og sosiale utviklingen til barn og unge og til bedre oppfølging av sårbare barn. Bevilgningen er ettårig. Kommunedirektøren vil bruke disse midlene til finansiering av lokale tiltak, og tilskuddet utgjør kr 6,4 mill. i 2022».

Tilskuddet ble opprinnelig tiltenkt finansiering av KADÅITTEPÅ.

I henhold til statsbudsjettet for 2022 fikk Stavanger kommune et tilskudd på kr 7,2 mill. Tilskuddet er kr 0,8 mill. høyere enn budsjettert i 2022. I tillegg er vilkårene for tilskuddet knyttet sterkere opp mot den tapte progresjonen for barn i skole og barnehage, enn mer generelt mot sårbare barn. Dette fører til at tilskuddet på kr 7,2 mill. vil bli brukt til spesifikke tiltak mot tapt progresjon for barnehage- og skolebarn. For at prosjektet KADÅITTEPÅ ikke skal redusere inneværende års prosjektramme, foreslår kommunedirektøren at prosjektet finansieres opp med kr 6,4 mill. i kommunale midler.

12. PPT, øremerkede midler
PPT ble tilført øremerkede midler fra 2021 til 2022 som allerede er blitt brukt i 2021 til lavterskel- og behandlingstilbudet innenfor psykiske plager for barn og unge som følge av koronapandemien. Kommunedirektøren foreslår derfor å omprioritere midlene på kr 0,65 mill.

13. Ungdom og fritid, The Tall Ship Races, medseilerprogrammet, BS sak 112/18
Stavanger bystyre vedtok i 2018, i forbindelse med sluttrapport og estimert regnskap for prosjektet Tall Ship Races, jf. sak 112/18 å avsette inntil kr0,7 mill. til fond i forbindelse med årsavslutningen 2018, til et medseilerprogram for 2019, 2020, 2021 og 2022. For å få støtte til å delta i medseilerprogrammet, må man bo i Stavanger kommune. Kr 0,4 mill. av de avsatte midlene på disposisjonsfond ble overført til prosjektet i 2019. Kommunedirektøren foreslår å overføre det gjenstående beløpet på kr 0,3 mill. til ungdom og fritid for å kunne fullføre medseilerprosjektet.

14. Ungdom og fritid, flytte tilskuddsmidler fra kultur til ungdom og fritid
Ungdom og fritid skal ha ansvar for gjennomføring av Sommer i parken, som er et lavterskel aktivitetstilbud i Byparken i Stavanger. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,25 mill. fra kulturavdelingen til ungdom og fritid.

Helse og velferd

Koronatiltak

15. Stab helse og velferd, koronautgifter til hotell, smittevernsutstyr og lønn
Merutgifter i forbindelse med karantene- og isolasjonshotell, smittevernutstyr, smittevern og lønn innenfor stab helse og velferd utgjør kr 9,2 mill. per 1. tertial. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet styrkes med tilsvarende beløp.

16. Nav, reduksjon sosialhjelp
Det er per 1. tertial 2022 utbetalt kr 2,8 mill. mindre i sosialhjelp enn budsjettert. Brutto utbetalt sosialhjelp er 7 % lavere enn på samme tid i fjor, og antall mottakere er redusert med 9,8 %. Stønad til livsopphold og boutgifter er redusert. Budsjettrammen utgjør kr 201,89 mill., hvor kr 20 mill. skal dekke merutgifter som følge av koronapandemien. Utviklingen hittil i år tilsier at det ikke forventes vesentlig økning i mottakere som en konsekvens av koronapandemien, og kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med kr 16,2 mill.

17. Nav, reduksjon kvalifiseringsstønad
Det er per 1. tertial utbetalt kr 1,2 mill. mindre enn budsjettert i kvalifiseringsstønad til deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP). Budsjettrammen utgjør kr 70,54 mill., hvor kr 4 mill. skal dekke merutgifter som følge av koronapandemien. Det forventes ikke merutgifter som følge av koronapandemien slik som forlengelse i KVP, og kommunedirektøren foreslår å redusere tilhørende budsjett med kr 3 mill.

18. Hjemmebaserte tjenester, korona-avtalen
Økt sykefravær på grunn av korona har gjort at bruken av utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien ble høy. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 13,6 mill. for disse utgiftene.

19. Bofellesskap, korona-avtalen
Per 1. tertial er det ført kr 22 mill. i koronarelaterte utgifter på bofelleskap, hovedsakelig knyttet til korona-avtalen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 23,05 mill. for å dekke utgiftene.

20. Alders- og sykehjem, korona-avtalen
Ideelle og kommunale alders- og sykehjem har hatt økte utgifter knyttet til korona-avtalen på kr 33,2 mill., og kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp.

21. Helse og omsorgssenter, korona-avtalen
Økt sykefravær på grunn av korona har gjort at bruken av korona-avtalen ble høy. Kommunedirektøren foreslår I forbindelse med korona-avtalen å bevilge kr 3,6 mill. for utgifter i forbindelse med kompensasjonen.

22. Stavanger legevakt, koronasenter, luftveislegevakt
Stavanger legevakt har drevet koronasenter og luftveislegevakt som en del av kommunens TISK-strategi. Per 1. tertial er det påløpt utgifter på kr 18,35 mill. og kommunedirektøren foreslå å styrke budsjettet tilsvarende.

23. Stavanger legevakt, beredskap for testing i kommunene
Regjeringen legger til grunn at kommunene bør opprettholde beredskap for testing av 1 % av befolkningen per uke med PCR. For å kompensere kommunene for utgiftene til denne beredskapen i andre halvår 2022, foreslår regjeringen å øke rammetilskuddet til kommunene. Stavanger sin andel anslås til kr 5,3 mill. og kommunedirektøren foreslår å styrke legevakten med tilsvarende beløp.

24. Vaksinasjon, korona
Vaksinasjon er en midlertidig virksomhet opprettet for å kunne håndtere koronavaksinering av kommunens befolkning. Per april har vaksinasjonstjenesten hatt utgifter på kr 11,4 mill. Estimerte utgifter ved årsslutt utgjør kr 16,2 mill. Kommunedirektøren foreslår styrke budsjettet med kr 11,4 mill. for å dekke utgiftene til koronavaksinering.

25. Dagsenter og avlastning, korona-avtalen
Virksomheten har hatt høye utgifter forbundet med korona-avtalen i perioden januar til april. Kommunedirektøren foreslår i den forbindelse å styrke budsjettet med kr 6 mill.

26. Rehabiliteringsseksjonen, korona-avtalen
Virksomheten har hatt koronarelatert fravær og dermed høyere utgifter til overtid som en følge av korona-avtalen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1,02 mill.

27. Krisesenteret i Stavanger, korona-avtalen
Virksomheten har hatt koronarelatert fravær og dermed høyere utgifter til overtid og ekstrahjelp som en følge av korona-avtalen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,1 mill.

28. Sentrale midler legetjenester, korona
Per 1. tertial er det påløpt kr 6,5 mill. i koronarelaterte utgifter. Av dette utgjør kr 2,2 mill. koronarelatert fravær hos næringsdrivende leger som kommunen får refundert via særskilt kompensasjonsordning. Resterende beløp knytter seg til kommunens arbeid med smittevern og smittesporing som del av TISK-strategien. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 4,3 mill.

Ordinære tjenester

29. Stab helse og velferd, prosjekt Sekretariat for kommuner i helsefellesskap, tidligere øremerkede midler
Ved regnskapsavslutning 2021 ble ubrukte øremerkede midler til prosjektet Sekretariat for kommuner i helsefellesskap ved en feil ikke overført til 2022. Kommunedirektøren foreslår å finansiere prosjektet i 2022 for å videreføre prosjektet.

30. Nav, økt utbetaling sosialhjelp som følge av høye strømpriser
Høye strømpriser gir et økt behov for sosialhjelp. Utbetalingene til formålet har vært økende siden 2021, og er per 1. tertial 28 % høyere enn på samme tid i fjor. Rammetilskuddet til kommunen har blitt styrket med kr 8,2 mill. for å dekke økt utbetaling av sosialhjelp som følge av høye strømpriser. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet til sosialhjelp styrkes med tilsvarende beløp.

31. Helsehuset, prosjekt Utviklingssentral, tidligere øremerkede midler
Ved utgangen av 2021 gjensto kr 0,082 mill. i ubrukte øremerkede midler på prosjekt Utviklingssentral. Ved en feil ble midlene ikke avsatt til bundne fond i forbindelse med årsregnskapet. Kommunedirektøren foreslår å finansiere prosjektet i 2022, slik at prosjektet kan sluttføres.

32. Helsehuset, prosjektmidler til interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART) finansiert av skjønnsmidler
Stavanger kommune har i samarbeid med Hå, Strand, Time, Kvitsøy, Gjesdal, Klepp, Sandnes, Sola, Egersund og Randaberg, blitt tildelt kr 1,1 mill. til prosjektet «Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam – IKART». Kommunedirektøren foreslår å øke rammen til helsehuset (som koordinerer prosjektet) med kr 1,1 mill. i prosjektmidler tildelt fra Statsforvalteren, jf. endringslinje 84.

33. Helsehuset, prosjekt I trygge hender, tidligere øremerkede midler
Ved utgangen av 2021 gjensto kr 0,09 mill. i ubrukte øremerkede midler på prosjektet I trygge hender, uten at de ble avsatt til bundne fond i forbindelse med årsregnskapet. Kommunedirektøren foreslår å finansiere opp prosjektet tilsvarende i 2022.

34. Hjemmebaserte tjenester, prosjekt Kompetanseløftet, tidligere øremerkede midler
Prosjektet Kompetanseløftet har vært på planleggingsstadiet på grunn av pandemien. Ved overgangen til 2022 ble de ubrukte midlene på kr 0,36 mill. til dette prosjektet ved en feil ikke avsatt til bundne fond. Kommunedirektøren foreslår å finansiere prosjektet i 2022, slik at prosjektet kan realiseres.

35. Sentrale midler levekår, reduksjon i tilskudd for ressurskrevende tjenester
Tilskudd for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester er forventet å bli lavere enn budsjettert. Oppdatert avviksprognose er foreløpig på kr 30 mill. Det er knyttet stor usikkerhet til avviksprognosen, på grunn av lønnsforhandlinger, endring i brukere og hvor stor egenandelen til kommunene blir. Forsiktighetsprinsippet må legges til grunn for et så stort avvik på inntektssiden og kommunedirektøren foreslår å nedjustere forventede inntekter med kr 20 mill.

36. Sentrale midler levekår, drift av nasjonale e-helseløsninger
I revidert nasjonalbudsjett 2022 foreslås det å øke bevilgningen med kr 8 mill. for å dekke en tredjedel av veksten i utgiftene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2022. Stavanger sin andel utgjør kr 0,21 mill. Det foreslås også å overføre kr 5,2 mill. fra rammetilskuddet til kommunene over til Helsedirektoratet. Bakgrunnen er at kostnader til forvaltning og drift av enkelte tjenester på helsenorge.no som kommunene er kompensert for i statsbudsjettet for 2022 senere er bestemt at skal faktureres Helsedirektoratet. Stavanger sin andel utgjør kr 0,14 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 70 000.

37. Sentrale midler levekår, prosjekt ROP tjenesteutvikling
Over årene 2019-2021 er det budsjettert med til sammen kr 10 mill. til tjenesteutviklingsprosjekt rettet mot brukere med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP). Prosjektet har til en viss grad blitt skjøvet ut i tid på grunn av forsinkelser i bygging av bofellesskapet og omprioritering av ressurser i staben til korona-arbeid. Det ble i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2022-2025 ikke foretatt en forlengelse av prosjektperioden med tilhørende finansiering fra fond. Prosjektet er viktig å videreføre i 2022 og 2023 med de avtalene som er inngått. For 2022 er det behov for finansiering av prosjektkoordinator med kr 0,5 mill. og følgeforskning utført av Universitetet i Stavanger (UiS) med kr 2,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 3 mill. til prosjektet i 2022, finansiert av ubrukte midler på tilhørende disposisjonsfond, jf. linje 95.

38. Sentrale midler legetjenester, gjesteinnbyggeroppgjør 2021
Gjesteinnbyggeroppgjør for 2021 på kr 4,3 mill. er regnskapsført i 2022. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet med en tilsvarende inntekt i 2022.

Overføring fra drift til investering

39. Blidensol sykehjem – inventar og utstyr
Blidensol sykehjem har anskaffet inventar som er av investeringsmessig karakter. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,77 mill. fra drift til investering.

40. Tekniske hjemmetjenester – bil
Tekniske hjemmetjenester har byttet inn en bil og må dekke mellomlegget på innbytte av bilen. Bilen skulle blitt levert i 2021, men ble levert tidlig i 2022. Det foreslås å flytte kr 0,25 mill. fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

By- og samfunnsplanlegging

Ordinære tjenester

41. Byutvikling, videreføring av Paradisplanen
Utvalg for by- og samfunnsutvikling understreker i sak 163/21 at arbeidet med områderegulering i Paradis skal ha en hurtig framdrift og gis høyeste prioritet i samsvar med vedtak i kommunestyret i sak om planstrategi sak 60/20. Utvalg for by- og samfunnsutvikling understreker i sak 163/21 at arbeidet med områderegulering i Paradis skal ha en hurtig framdrift og gis høyeste prioritet i samsvar med vedtak i kommunestyret i sak om planstrategi sak 60/20. Det er behov for konsulentbistand til konsekvensutredninger og overordnet gjennomføringsstrategi. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 1,52 mill. til dette arbeidet.

42.Beredskap og samfunnsutvikling, midler til beredskapsanalyser
I forbindelse med krigen i Ukraina har beredskap gjennomgått kommunens eksisterende ROS-analyser opp mot aktuell situasjon i Ukraina. Dette gjelder analyser på strøm, tele, vann, transport, forsyning mv. Kommunen har ikke hatt egne ressurser til å utføre dette arbeidet, så det er brukt konsulenter til dette. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,15 mill. til dette formålet.

Overføring mellom drift og investering

43. Beredskap og samfunnsutvikling, overføring fra drift til investering,
Det foreslås å overføre kr 2,9 mill. fra områdesatsing Storhaug til idrett og utemiljø til oppgradering av Kjelvene skatepark med flere.

Bymiljø og utbygging

Ordinære tjenester

44. Eiendom, oppbevilgning av energibudsjett til videre fordeling på virksomhetene
Prognosen for energikostnadene er et merforbruk på kr 110 mill. som følge av de høye strømprisene. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet for energikostnader til hele kommunen med kr 83 mill. og se på behovet for ytterliggere styrking ved 2. tertial.

45. Idrett og utemiljø, økt tilskudd til Madla speidergruppe, FSK 72/22
Det ble i formannskapets sak 72/22 vedtatt å øke tilskuddet til Madlaspeiderne med kr 0,3 mill. for å bygge en naturmøteplass / speiderbase i friområdet Speidermarka ved Store Stokkavatn. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet tilsvarende.

46. Idrett og utemiljø, tilskudd til Teigens venner, FSK 28/22
I forbindelse med formannskapets behandling av årsprogrammet til idrett og utemiljø (jf. sak 28/22), ble det vedtatt å vurdere handlingsrom i forbindelse med et tilskudd til Teigens venner for å ferdigstille prosjektet Lysløype Teigen. Selve arbeidet er tenkt utført på dugnad, men det søkes om tilskudd til innkjøp av materialer / utstyr, samt til leie av gravemaskin. Utgiftene skal dokumenteres før tilskudd utbetales. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,45 mill. for å finansiere utbetaling av tilskudd til Teigens venner.

47. Idrett og utemiljø, tilskudd i forbindelse med islegging av Sørmarka Arena, FSK 61/22
Det ble i formannskapets sak 61/22 vedtatt å kompensere Folkehallene for utgiftene de hadde i forbindelse med isleggingen av Sørmarka Arena. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,3 mill. til formålet.

48. Idrett og utemiljø, holdningskampanje, begrense røyking på kommunens eiendom
Det ble i formannskapets sak 73/22 vedtatt at det skal utarbeides en kampanje med formål å begrense røyking på kommunens eiendommer samt eiendommer dedikert til barn. Kampanjen skal også inkludere tiltak for å unngå passiv røyking tilknyttet offentlige arrangementer. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,2 mill. til formålet.

49. Idrett og utemiljø, Fjøløy fort, rasfarevurdering, nytt gjerde og porter
Det vises til utvalg for miljø og utbygging sin sak 197/21. Det må gjennomføres en geologisk utredning om rasfare og risikovurdering knyttet til området, Fjøløy fort. Utredningen skal identifisere eventuelle nødvendige sikringstiltak. Ved ekstrem nedbør eller andre forhold kan utvasking av løsmasser vest for Fjøløyvarden i verste tilfelle være til fare for liv og helse. Gjennomføring av prosjektet og eventuelle sikringstiltak bør utføres umiddelbart. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,2 mill. for å finansiere utgiftene med en rapport som skal identifisere risikoen. Stavanger kommune som grunneier er også via en tinglyst gjerdeplikt forpliktet til å ta hånd om gjerde mellom beiter og trafikkareal ved Fjøløy fort. Gjerdet er i dag korrodert og i dårlig tilstand. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,35 mill. til utskifting av gjerde og porter. Totalt kr 0,55 mill.

50. Idrett og utemiljø, avsluttet tilskudd til turnforeningen
Det er tidligere gitt et tilskudd på kr 0,3 mill. til turnforeningen for å finansiere en 50 % av stillingen til en miljøarbeider som nå er gått av med pensjon og avtalen avsluttes. Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen tilsvarende.

Overføring mellom drift og investering

51. Idrett og utemiljø, sykkelstrategi (fra investering til drift)
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 6,0 mill. fra investering til drift.

52. Idrett og utemiljø, trafikksikkerhet (fra investering til drift)
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 6,7 mill. fra investering til drift.

53. Idrett og utemiljø, utearealer skoler (fra investering til drift)
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 4 mill. fra investering til drift.

54. Idrett og utemiljø, utearealer barnehager (fra investering til drift)
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 3 mill. fra investering til drift.

55. Idrett og utemiljø, rehabilitering av parkanlegg og friområder (fra investering til drift)
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 0,4 mill. fra investering til drift.

56. Idrett og utemiljø, friområder, økt opparbeidelse (fra investering til drift)
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 2 mill. fra investering til drift.

57. Idrett og utemiljø, friområder, skjøtsel (fra investering til drift)
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 2 mill. fra investering til drift.

58. Idrett og utemiljø, styrking blomster og trivsel i sentrum (fra investering til drift)
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 1 mill.  fra investering til drift.

59. Utbygging, leie av modulbygg ved Madlamark skole i forbindelse med byggeprosjektet (fra investering til drift)
I forbindelse med den nye skolen som bygges på Madlamark leies det midlertidige modulbygg. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 1,6 mill. fra investering til drift for å dekke leiekostnaden i 2022.

60. Utbygging, leie av midlertidig lokaler i forbindelse med byggeprosjektet på Tastaveden skole (fra investering til drift)
I forbindelse med byggeprosjektet på Tastaveden skole leies det midlertidige lokaler. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 5,5 mill. fra investering til drift for å dekke leiekostnaden i 2022.

Innbygger- og samfunnskontakt

Koronatiltak

61. Frivillighet, midler i forbindelse med utdeling av hurtigtester korona
Seksjon frivillighet har hatt utlegg i forbindelse med utdeling av hurtigtester Judaberg og Vikevåg på kr 0,06 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til dette formål.

62. Sølvberget, konsekvenser av korona
Koronarestriksjonene i begynnelsen av året satte begrensninger for publikumsantall ved arrangementer, og sykdom som følge av korona medførte økning i korttidssykefraværet. Disse forhold har gitt tap av billettinntekter, økte kostnader ifm.  avvikling av arrangementer, samt økt vikarbruk. Kommunedirektøren forslår å styrke rammen til Sølvberget mer kr 0,2 mill. ut fra disse forhold.

Ordinære tjenester

63. Stab innbygger- og samfunnskontakt, midler til Rennesøydagene
I Rennesøy kommunedelsutvalg 29. mars, kom det spørsmål om en kunne få på plass kr 0,15 mill. til gjennomføring av Rennesøydagen 2022. Før kommunesammenslåingen var det avsatt midler til gjennomføring av Rennesøydagen, men midlene ble overført til kultur og omprioritert til andre formål. Innbyggertoget og frivilligsentralen på Vikevåg vil dekke kr 0,05 mill. av egen ramme, og resterende beløp dekkes fra stab innbygger og samfunnskontakt. Kommunedirektørene foreslår å styrke budsjettet med kr 0,1 mill.

64. Kultur, midler til ny drifts- og leieavtale inngått mellom MUST og Stavanger kommune
Det er inngått en ny drifts- og leieavtale mellom MUST og Stavanger kommune på kommunale eiendommer som driftes av MUST. For å kompensere MUST for økte husleieutgifter, foreslår kommunedirektøren å styrke tilskuddet til MUST med tilsvarende kr 1,2 mill.

65. Kultur, innlemme kulturskolen i kommunal husleiekompensasjon Stavanger konserthus
Utvalg for kultur, idrett og samfunn (UKIS) vedtok enstemmig i sak 42/20 å inkludere kulturskolen i ordningen med kommunal husleiekompensasjon i Stavanger konserthus. Vedtaket ble ivaretatt i påfølgende tertialbehandling. Ved en feil ble vedtaket ikke tatt med som nytt tiltak i Handlings- og økonomiplan 2021-2024, og dermed ikke rullert til Handlings- og økonomiplan 2022-2025. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,3 mill. til dette formålet.

66. Kultur, overføring av tilskudd fra kultur til ungdom og fritid
Ungdom og fritid skal ha ansvar for gjennomføring av Sommer i parken som er et lavterskel aktivitetstilbud i Byparken i Stavanger. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,25 mill. fra kulturavdelingen til ungdom og fritid. Se også tilsvarende endringslinje 14.

67. Innbyggerdialog, styrke Finnøy kommunedelsutvalg
I Handlings- og økonomiplan 2022-2025 tildeles midler til de nye kommunedelsutvalgene (KDU) etter kommunesammenslåingen. Med bakgrunn i upresise formuleringer om fordelingen av midlene, foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet for inneværende år med kr 0,2 mill. til Finnøy KDU.

68. Frivillighet, støtte til lokale organisasjoner til å bistå Ukraina og flyktningsituasjonen.
Stavanger formannskap vedtok i sak 57/22 å sette av kr 1,0 mill. til lokale organisasjoner som søkte om støtte til ulike tiltak for å bistå Ukraina og flyktningsituasjonen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1 mill. til dette formålet.

69. Frivillighet, Stavanger kommunes støtter Flyktninghjelpen som gjør humanitært arbeid i Ukraina
Stavanger formannskap vedtok i sak 57/22 å gi kr 5,0 mill. til Flyktninghjelpen for å bistå Ukraina og flyktningsituasjonen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 5 mill. til dette formålet.

70. Sølvberget, økte kostnader til vektertjenester
Det er inngått en ny avtale om vektertjeneste på Sølvberget gjeldende fra 1. januar 2022. Verdien av ny avtale har økt med kr 0,15 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til Sølvberget med kr 0,15 mill.

Overføring mellom drift og investering

71. Kultur, overføring fra drift til investering, minnesmerke for krigsseilerne
Det skal overføres kr 1,0 mill. fra kultur til park og vei til minnesmerke for krigsseilerne. Planlagte aktiviteter på prosjektet er av investeringsmessig karakter.

Stab og støttefunksjoner

Ordinære tjenester

72. Digi Rogaland – prosjektmidler til Digi helsestasjon finansiert av skjønnsmidler
Statsforvalteren har tildelt kr 1,4 mill. i ekstra skjønnsmidler til Stavanger kommune, i samarbeid med Haugesund kommune, til gjennomføring av prosjektet Digi Rogaland – Digi helsestasjon ungdom. Dette er et nasjonalt pilotprosjekt der også Bergen og Oslo kommune deltar. Prosjektet skal levere digitale tjenester for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Kommunene som deltar, får tilgang til et nytt kommunikasjonssystem. Ny teknologi blir koblet til det eksisterende elektroniske pasient-journal (EPJ) systemet hos kommunene. Kommunedirektøren foreslår å styrke Digi helsestasjon med kr 1,4 mill. i prosjektmidler tildelt fra Statsforvalteren, jf. endringslinje 85.

Overføring mellom drift og investering

73. Innovasjon og støttetjenester, innovasjon og digitalisering (fra drift til investering)
Kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 2,8 mill. av ledige driftsmidler til investering for å ombygge deler av opplæringskontoret i Sandvigå 7 til et innovasjonsverksted.

74. Innovasjon og støttetjenester, Velferdsteknologi stilling til IT-avdeling (fra investering til drift)
Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,46 mill. fra investering til drift knyttet til prosjekt velferdsteknologi for å sikre arbeidet med å implementere og vedlikeholde velferdsteknologiløsningen. Dette gjelder perioden januar til juli.

Sentrale utgifter
Ordinære tjenester

75. Sentrale kostnader, bruk av lønnsreserve
Årets lønnsoppgjør for frontfagene kom i mål med en ramme på 3,7 %, noe høyere enn anslaget som ble lagt inn på 3,2 %. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke lønnsreserven med kr 45 mill.

76. Formannskapets reservekonto, styrkes i størrelsesorden ubrukte midler 2021
Stavanger formannskap har vedtatt i sak 182/21 å overføre resterende beløp på formannskapets reservekonto fra 2021 til 2022. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til formannskapets reservekonto med kr 2,7 mill., tilsvarende ubrukte midler fra 2021 til 2022.

77. Folkehallene IKS, overføring av kapital i forbindelse med virksomhetsoverdragelse
Folkehallene er eid av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Kommunestyrene vedtok vinteren 2020 en ny selskapsstruktur for Folkehallene (sak 102/20). Dette omfattet etableringen av et nytt felles driftsselskap Folkehallene IKS og konvertering av eksisterende selskapene til rene eiendomsselskap. Det er i den forbindelse foretatt en virksomhetsoverdragelse til Folkehallene IKS. Som et ledd i virksomhetsoverdragelsen vil opptjent egenkapital knyttet til driften av anleggene overføres til Folkehallene IKS. Det er i samråd med revisor avklart at denne overføringen må skje via eierkommunene. Det legges nå opp til at denne overføringen gjennomføres våren 2022. Kommunedirektørene har innarbeidet en samlet utbytteforventning på kr 7,7 mill. fra Multihallen og Storhallen IKS. Det er samtidig innarbeidet et samlet ekstraordinært tilskudd til Folkehallene IKS på kr 7,7 mill. Stavanger kommunes andel utgjør kr 4,1 mill. og foreslås innarbeidet i budsjettet. Se også tilsvarende endringslinje 90 for utbytteforventningen.

Det vises til kapittel 4.10 for nærmere omtale.

78. Rogaland brann og redning IKS, kostnader knyttet til fellesanskaffelser for 110-sentralene
Rogaland brann og redning IKS er deltaker i Nasjonalt Kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110 IKS), som skal anskaffe, implementere, forvalte og drifte felles oppdragshåndteringsverktøy. Rogaland brann og redning IKS viderefakturer kostnader knyttet til NKS 110 IKS til deltakerkommunene. Stavanger kommunes andel av kostnadene er beregnet til kr 2,5 mill. i 2022. Det vises til kapittel 4.10 for nærmere omtale.

Sentrale inntekter

Koronatiltak

79. Felles inntekter, tapte inntekter på skjenkebevilling
Kommunestyret vedtok i sak 13/22 at bevillingsgebyret for 2021 og 2022 skulle frafalles som følge av koronasituasjonen. Kommunedirektøren foreslår å redusere inntektene med kr 2,9 mill. på grunn av tapte inntekter fra skjenkebevillinger.

80. Rammetilskudd, midler til dekning av vaksinasjonsutgifter og test-beredskap
Stortinget har vedtatt økonomiske tiltak som fører til økt rammetilskudd til Stavanger kommune. Dette gjelder midler til dekning av utgifter til koronavaksinasjon i Prop. 51 S og Innst. 119 S, hvor Stavanger kommune fikk tildelt kr 18,72 mill. i ekstra rammetilskudd, samt midler til forlengelse av kvalifikasjonsprogrammet (jf. Prop. 48 LS og Innst. 113 S), hvor Stavanger kommune fikk tildelt kr 0,30 mill.

I revidert nasjonalbudsjett 2022 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til beredskap for testing i kommunene med kr 200 mill., for at kommunene skal opprettholde beredskap for testing på 1 % av befolkningen per uke med PCR. Andelen til Stavanger kommune er anslått til ca. kr 5,33 mill.

Budsjettert rammetilskudd med bakgrunn i koronapandemien foreslås økt med kr 24 361 mill.

Ordinære inntekter

81. Frikraft, inntektsøkning på grunn av høye energipriser
Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil dermed gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft er beregnet til kr 17 mill. i 2022. Kraftprisen har vært høy hittil i 2022. Kommunedirektøren anbefaler derfor å øke refusjon fra frikraft med kr 36 mill. per 1. tertial 2022.

82. Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Digibarnevern
Statsforvalteren har tildelt kr 0,5 mill. i skjønnsmidler til Stavanger kommune til gjennomføring av fornyings- og innovasjonsprosjektet Digibarnevern. Inntektsbudsjettet foreslås oppjustert med tildeling samtidig med at selve prosjektet tilføres midler, jf. endringslinje 5.

83. Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam-IKART
Statsforvalteren har tildelt kr 1,1 mill. i ekstra skjønnsmidler til Stavanger kommune, i samarbeid med kommunene Hå, Strand, Time, Kvitsøy, Gjesdal, Klepp, Sandnes, Sola og Egersund, til gjennomføring av prosjektet Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam – IKART. Inntektsbudsjettet foreslås oppjustert med tildeling samtidig med at selve prosjektet tilføres midler, jf. endringslinje 32.

84. Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Digi Rogaland – Digi helsestasjon ungdom
Statsforvalteren har tildelt kr 1,4 mill. i ekstra skjønnsmidler til Stavanger kommune, i samarbeid med Haugesund kommune, til gjennomføring av prosjektet Digi Rogaland – Digi helsestasjon ungdom. Inntektsbudsjettet foreslås oppjustert med tildeling samtidig med at selve prosjektet tilføres midler, jf. endringslinje 73.

85. Rammetilskudd, midler til merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser
Stortinget vedtok 11. januar Prop. 46 S og Innst. 104 S om midlertidige endringer i bostøtten. Det ble vedtatt ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter i perioden januar til mars og økt rammetilskudd til kommunene. Stavanger kommune har fått tildelt kr 8,27 mill. i ekstra rammetilskudd til merutgifter til sosialhjelp som følge av de høye strømprisene.

86. Rammetilskudd, lavere nivå i tråd med revidert statsbudsjett 2022
Siden regjeringsskiftet har den nye regjeringen ved flere anledninger økt skatteanslaget for kommunene for 2022, både gjennom tilleggsnummeret, salderingen og nå nylig i forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022. Samtidig foretas det betydelige trekk i rammetilskuddet for at kommunene ikke skal bli overfinansiert. Effekten av salderingen og forslaget i revidert nasjonalbudsjett utgjør anslagsvis kr 274 mill. i redusert rammetilskudd for Stavanger. I tillegg er det noen mindre justeringer i ansvar og oppgaver, blant annet finansieringsansvar for nasjonale e-helseløsninger og rhesusimmunisering i svangerskapskontroller. Samlet foreslås rammetilskuddet trukket ned med kr 273,17 mill.

87. Skatt på inntekt og formue, økt inntektsanslag i revidert nasjonalbudsjett 2022
Regjeringen la 12. mai frem revidert nasjonalbudsjett for 2022. Anslag på skatt på inntekt og formue i 2022 er oppjustert med kr 17,4 mrd. for kommunene sammenlignet med saldert budsjett 2022, hvilket øker skatteveksten fra -2,1 % til 6,7 % for kommunene. Av dette fører økt utbytte-uttak i 2021 (grunnet endringer i utbytteskatten fra 2022) til økte skatteinntekter i kommunene på anslagsvis kr 11,4 mrd. Regjeringen foreslår at disse engangsinntektene overføres til staten via trekk i rammetilskuddet og at kommunene får beholde om lag kr 2,3 mrd. av disse midlene i 2022. Resterende skatteøkning skyldes oppjustering av anslagene for lønns- og sysselsettingsvekst. Prognosene er usikre.

Skatteinntektene i 2022 er for Stavanger kommune budsjettert til 1,6 % lavere enn den faktiske skatteinngangen i 2021. Stavanger la inn en noe sterkere effekt av vekstdriverne til 2022 og har dermed forskuttert deler av veksten som nå innarbeides i nasjonale tall. Ytterligere økt lønns- og sysselsettingsvekst vil bidra i positiv retning lokalt. Det samme gjelder engangseffekten av betydelig høyere utbytter i 2021, som også i Stavanger vil føre til markant etterbetaling av skatt i 2022. Nøyaktig hvordan utbytteeffekten slår ut for Stavanger, er for tidlig å si noe om.

Basert på estimat av Stavanger kommune sin andel, foreslår kommunedirektøren en økning i skatteinntektene på kr 565 mill., hvilket gir en lokal skattevekst på 7,4 %.

88. Inntektsutjevning, økt utjevning, jf. anslag i revidert nasjonalbudsjett 2022
Regjeringen la 12. mai frem revidert nasjonalbudsjett for 2022, hvor anslaget for kommunenes skatteinntekter øker betydelig. Det lokale skatteanslaget for Stavanger øker noe mer per innbygger og kommunen vil følgelig måtte betale mer i skatteutjevning til andre kommuner. Basert på foreliggende prognoser foreslår kommunedirektøren en økning i inntektsutjevningen på kr 65,5 mill.

Netto finansutgifter

89. Finansinntekter, kursgevinst i forbindelse med innløsning av fastrentelån
Kommunedirektøren har innarbeidet en gevinst på kr 25 mill. i forbindelse med innløsing av fastrentelån.

90. Finansinntekter, utbytte fra Multihallen og Storhallen IKS
Kommunedirektøren har innarbeidet en samlet utbytteforventning på kr 7,7 mill. fra Multihallen og Storhallen IKS. Stavanger kommunes andel utgjør kr 4,1 mill. Transaksjonen har sammenheng med virksomhetsoverdragelse til Folkehallene IKS, jf. tiltak 77. Det vises til kapittel 4.10 for nærmere omtale.

Interne finanstransaksjoner

91. Overføring fra investering til drift
Det foreslås å overføre kr 32,6 mill. fra investering til drift tilknyttet prosjekter ved idrett og utemiljø, fordi deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter.

92. Overføring fra drift til investering
Budsjettmidler i drift flyttes over til investering grunnet tiltakenes art. Samlet utgjør overføring fra drift til investering kr 7,7 mill. Dette gjelder tiltak omtalt hos innbygger og samfunnskontakt, tekniske hjemmetjenester, Blidensol sykehjem og kultur.

93. Bruk av disposisjonsfond, The Tall Ships Races medseilerprogram
I forbindelse med sluttrapport og estimert regnskap for prosjektet Tall Ship Races, vedtok Stavanger bystyre i sak 112/18 å sette av inntil kr 0,7 mill. til fond til et medseilerprogram for 2019 til 2022. Kr 400 000 av de avsatte midlene på disposisjonsfond ble overført til prosjektet i 2019. Kommunedirektøren foreslår å overføre gjenstående beløp på kr 0,3 mill. til ungdom og fritid for å kunne fullføre medseilerprosjektet.

94. Bruk av disposisjonsfond, innkjøp av læremidler til fagfornyelse
Kommunedirektøren foreslår å styrke skolerammen med kr 30 mill. til innkjøp av nye lærebøker. Tiltaket foreslås finansiert av disposisjonsfondet.

95. Bruk av disposisjonsfond, prosjekt ROP tjenesteutvikling
Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 3 mill. til tjenesteutviklingsprosjektet ROP (rus og psykiatri) i 2022, finansiert av ubrukte midler på tilhørende disposisjonsfond, jf. linje 37.