⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2022

1. Sammendrag

1. tertial i 2022 har vært preget av ekstraordinære hendelser og økt beredskap i kommunen – først da pandemien nådde sin smittetopp i februar og deretter av de omfattende konsekvensene av Russlands invasjon av Ukraina. Stavanger kommune har en handlekraftig organisasjon som har evnet å håndtere to parallelle kriser samtidig som tjenestetilbudet til befolkningen er opprettholdt.

Økonomisk status

Stavanger kommune hadde gode økonomiske resultater i 2021. Disposisjonsfondet ble tilført kr 450 mill. mer enn forventet, blant annet med uventede inntekter på slutten av året og lavere pensjonsutgifter. Det er vedtatt å bruke kr 219,5 mill. av disposisjonsfondet i 2022, blant annet til en ekstraordinær reduksjon av gjeld på kr 200 mill. Økning av disposisjonsfondet gir et bedre handlingsrom på kort sikt, samtidig som gjeldsgraden og utsatte oppgaver vil utfordre kapasiteten og de økonomiske rammene til kommunen både i år og årene fremover.

Norsk økonomi er nå inne i en høykonjunktur, til tross for urolige omstendigheter. Sysselsettingen er høy, og økende renter og høyere lønns- og prisvekst enn forutsatt utfordrer allerede kommunens økonomiske rammer.

Betydelig økt inntektsanslag for kommunesektoren i 2022

Forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022 anslår betydelig høyere frie inntekter for kommunene. Bakgrunnen er en høyere lønns- og sysselsettingsvekst og særlig engangseffekter av ekstraordinære utbytteuttak i 2021.

Økte inntekter finansierer høyere lønns- og prisvekst og korona-avtalen

Ved årets slutt forventes det merinntekter på kr 260,1 mill. som følge av høyere frie inntekter. Det er varslet om økte utgifter på kr 475,2 mill. Kommunedirektøren foreslår i rapporten for 1. tertial at merinntektene først og fremst skal finansiere økte utgifter knyttet til KS sin avtale om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien (korona-avtalen), økt lønns- og prisvekst og justeringer knyttet til poliske vedtak. I tillegg foreslår kommunedirektøren finansiering av innkjøp av nye lærebøker finansiert av fondsmidler og justeringer mellom drift og investeringer.

Foreliggende forslag til budsjett gir reduksjon av netto driftsresultat fra 0,7 % i gjeldende budsjett til 0,2 %. Nivået er lavere enn styringsmålet.

Høye koronautgifter foreløpig ikke kompensert fra staten

Et uvanlig høyt sykefravær sammen med en dyr overtidsavtale gir en årsprognose for koronarelaterte nettoutgifter på kr 249,1 mill. Per 1. tertial har Stavanger kommune mottatt kr 19,1 mill. i statlig finansiering og det ble varslet i revidert nasjonalbudsjett at det vil avlegges en rapport 1. september for å se på behovet for eventuelle endringer i kompensasjonen for 1. halvår 2022. Kommunedirektøren foreslår å finansiere utgifter knyttet til korona-avtale, TISK og vaksinasjon med økningen i frie inntekter. Finansiering av øvrige koronarelaterte utgifter avventes til 2. tertial.

Investering

Det foreslås i 1. tertial en økning i investeringsutgifter på kr 234 mill., her inngår prosjektene som er finansiert gjennom bymiljøpakken (kr 120,7 mill.) og kr 113 mill. som er forslag til nye prosjekter, økt ramme på allerede vedtatte prosjekter, justeringer som følge av prosjektenes finansielle framdrift og tekniske justeringer mellom drift- og investeringsbudsjettet. Som følge av de foreslåtte justeringene vil investeringsutgiftene øke til kr 2,18 mrd. i 2022. Det er ingen endring i egenfinansieringen.

Normal hverdag

Koronapandemien utgjør ikke lenger en stor helsetrussel for befolkningen og alle forskriftsfestede tiltak mot korona ble fjernet 12. februar. Pandemien er nå i en annen fase og hverdagen er tilbake. God overvåkning, gode planer og vaksinasjon er de viktigste forutsetningene for å leve med korona i samfunnet fremover.

Ukraina-krigen

Russlands invasjon av Ukraina har utløst en humanitær krise. Konsekvensene av invasjonen rammer også norsk økonomi, gjennom blant annet mottak av flyktninger, endringer i trusselbildet overfor samfunnssikkerheten, lavere tilgang på råvarer og høyere prisvekst. Stavanger kommune vil bosette 750 flyktninger fra Ukraina og andre land i løpet av 2022, herav 10 enslige mindreårige.

Høy sysselsetting i Stavangerregionen

Høy sysselsetting preger Stavangerregionen også i første del av 2022 etter en markant økning mot slutten av 2021. Arbeidsledigheten i Rogaland og resten av landet er lav, og det er forventet et ytterligere fall i månedene som kommer. Det er forventet at arbeidsledigheten vil øke noe utover andre halvår og i 2023 på grunn av forventede renteøkninger, høy inflasjon og krigen i Ukraina.

Høyt sykefravær

Samlet sykefravær i kommunen var 10,7 % i 1. tertial og tilsvarer en økning på 1,4 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Fraværet fikk en topp på 13,9 % i februar måned, en periode med høy koronasmitte i samfunnet. Det høye sykefraværet hadde stor innvirkning på personellsituasjonen. Kommunedirektøren har hatt tidlig og tett oppfølging av fraværsutviklingen for å sikre forsvarlig tjenesteproduksjon og arbeidsmiljø.

Klimanøytral og smart by

Stavanger kommune ønsker å gå foran som en grønn spydspiss i arbeidet med å nå målene i klima – og miljøplanen. 28. april annonserte EU-kommisjonen at Stavanger skal bli en av de første klimanøytrale og smarte byene i Europa. For å regnes som klimanøytral må utslippene ikke overstige det naturen og teknologiske løsninger klarer å ta opp. Det er behov for ytterligere innsats av alle parter i lokalsamfunnet for å nå de ambisiøse målene innen 2030.