⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2. Forslag til vedtak inkludert budsjettjusteringer

2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer – investering

NrProsjektnavnBeløp
 Nye prosjekter 
1Inventar og utstyr barneverntjenesten2 500
2Ombygging skolefritidsavlastning Tjensvolltorget1 200
3Garasje til brannvogner3 000
4Mulighetsstudie på forumområdet1 000
5Belysning i uteområdene ved Stavanger konserthus3 800
6Alternativ bruk av curlinghallen i Stavanger ishall700
7Vestre Åmøy aktivitetsanlegg2 200
8Kjøp av eiendom til gravplassformål5 950
 Sum nye prosjekt20 350
 Økt ramme på allerede vedtatte prosjekt 
9Stavanger legevakt, mulighetsstudie4 000
10Madlamark skole, varmtvannsbasseng5 500
11Hundvåg kirke3 500
12Akropolis mulighetsstudie8 500
13Judaberg brannstasjon1 000
14Kvaleberg skate- og idrettspark og bydelshus1 230
15Mosvangen barnehage8 000
16Stupetårn i Strømvik650
17Toalett tilknyttet Speidermarka250
18Prosjekt friområde46 500
19Kunstgressbaner3 000
 Sum kostnadsendringer82 130
 Delsum, nye prosjekter og kostnadsendringer 102 480
   
 Bymiljøpakken 
20Bymiljøpakken, sykkel61 500
21Bymiljøpakken, gange27 800
22Bymiljøpakken, trafikksikkerhet27 400
23Bymiljøpakken, kollektiv4 000
 Delsum, Bymiljøpakken 120 700
   
 Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift 
24Sølvberget, Meråpent på Finnøy586
25Sølvberget, Meråpent på Rennesøy611
26Sølvberget, Nye nettsider445
27Kunst i offentlige rom8 300
28Lervig sykehjem, inventar og utstyr til kommunalt legekontor1 600
29Bilpotten - Stokka sykehjem930
30IT, datasenter ny arkitektur6 200
31Trådløst nettverk i barnehager og SFO890
32IKT oppgraderinger Rennesøy625
33Prosjekt grovgarderober barnehager7 000
34Finnøy teknisk lager4 400
35Kortleser på medisinskap, sykehjem314
36Etablererboliger (Tastarustå B7)-55 000
37Skolebygg, oppgradering av SD-server1 270
38Akropolis mulighetsstudie1 350
39Bofellesskap Haugåsveien3 000
40Kvaleberg skate-/idrett- og bydelshus 1 570
41Nytt kommunehus Rennesøy1 500
42Rådhuset-8 000
43Tastaveden skole28 000
44Kvernevik skole2 000
45Vaulen skole7 000
46Madlamark skole9 000
47Mulighetsstudie, tomt/areal til barnehageformål i sentrumsnære områder578
48Teknikken barnehage8 800
49Strømvik barnehage8 000
50Finnøy helse og omsorgssenter-15 000
51Mosvannparken dagsenter32 000
52Ramsvigtunet-11 000
53Blidensol sykehjem-4 650
54Madlamark skole, varmtvannsbasseng2 500
55Madlamark skole, idrettshall1 600
56Hundvåg kirke7 100
57Solborg5 200
58Hinna idrettsanlegg - rekkefølgekrav7 990
59Tasta idrettspark (Maradonabanen)9 350
60Områdeløft Storhaug1 984
61Kreative lekeplasser4 000
62Utearealer skoler2 300
63Utearealer barnehager6 800
64Prosjekt friområde3 600
65Trafikksikkerhet7 700
66Sykkelstrategi6 700
67Hundvåg gravlund800
68Revheim gravlund800
69Madla/Revheim-65 000
70Forurenset sjøbunn-10 000
 Delsum, finansiell fremdrift 35 743
   
 Overføringer mellom drift og investering, teknisk korreksjon 
 Fra drift til investering 
71Sandvigå 7, innovasjonsverksted2 800
72Tekniske hjemmetjenester, bil250
73Inventar og utstyr Blidensol sykehjem770
74Minnesmerke for krigsseilerne1 000
75Fra områdesatsning Storhaug til Idrett og utemiljø2 900
 Sum overføring fra drift til investering7 720
 Fra investering til drift 
76Veferdsteknologi - stilling IT-462
77Trafikksikkerhet-6 650
78Utearealer skoler-4 000
79Utearealer barnehager-3 000
80Friområder, økt opparbeidelse-2 000
81Friområder, skjøtsel-2 000
82Styrking blomster og trivsel i sentrum-1 000
83Rehabilitering parkanlegg/friområder-400
84Sykkelstrategi-6 000
85Madlamark skole - leie av modulbygg-1 600
86Tastaveden skole - leie av modulbygg-5 500
 Sum overføring fra investering til drift-32 612
 Delsum, overføringer mellom drift og investering-24 892
 Sum endring investeringsutgifter234 031
 Startlån 
87Videreutlån100 000
88Bruk av lån til videreutlån-100 000
89Avdrag på lån til videreutlån4 000
90Mottatte avdrag på videreutlån-4 000
 Sum Startlån/netto utgifter videreutlån0
 Finansiering 
91Refusjon fra fylkeskommunen-90 525
92Kompensasjon for merverdiutgift-55 035
93Spillemidler idrett4 100
94Spillemidler Vestre Åmøy aktivitetsanlegg-1 850
95Bruk av lån, økt-115 613
96Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon24 892
 Sum finansiering-234 031
 Udekket/udisponert0
Tabell 2.1 Forslag til budsjettjustering - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Nye prosjekter

1. Inventar og utstyr barneverntjenesten
Barnevernstjenesten skal flytte inn i nye lokaler i Hermetikkgata 5. I forbindelse med arealutvidelse av barneverntjenesten sine lokaler er det forventet ekstra kostnader knyttet til møblering, IT, AV-utstyr og innsynsskjerming. Kostnadsrammen er på kr 2,5 mill. inkludert mva. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 2,5 mill. til formålet i 2022.

2. Ombygging skolefritidsavlastning Tjensvolltorget
Dagsenter og avlastning disponerer Tjensvoll bydelshus til drift av skolefritidsavlastning (SFA) for videregående elever med psykiske / fysiske funksjonsnedsettelser, samt et dagaktivitetstilbud for samme målgruppe. Grunnet økt antall SFA-brukere trenger avdelingen større areal, og flytter deler av tilbudet til kommunalt eid lokale i Tjensvolltorget, like ved bydelshuset. Kommunedirektøren foreslår å styrke investeringsbudsjettet med kr 1,2 mill. til dette formålet, herav kr 0,7 mill. til ombygging og kr 0,5 mill. til nødvendig inventar og utstyr.

3. Garasje til brannvogner
Jamfør vedtak i sak 30/22 i utvalg for miljø og utbygging er det behov for å bygge fire nye oppvarmede garasjer for frostfri oppbevaring av brannvogner på Fogn, Halsnøy, Ombo og Sjernarøy. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 3 mill. til formålet i 2022.

4. Mulighetsstudie på forumområdet
Det ble i formannskapet sak 62/22 vedtatt at det skal legges til rette for at Stavanger Tennisklubb blir værende i forumområdet og at de får muligheten til å utvikle nye anlegg. Kommunedirektøren foreslår at kr 1 mill. blir avsatt til finansiering av en mulighetsstudie for tennisanlegget på Forum.

5. Belysning i uteområdene ved Stavanger konserthus
Det ble i sak 25/22 i utvalg for miljø og utbygging anmodet om å avsette midler til gjennomføring av ny belysning i utendørs amfi ved Stavanger konserthus. Oppgradering av belysning i amfiet er estimert til ca. kr 6 mill. Det er i Årsprogrammet til Idrett og utemiljø for 2022 foreslått finansiering av dette prosjektet med kr 0,9 mill. Prosjektet er ytterligere finansiert av Bymiljøpakke-midler, som et tiltak for gående med kr 1,3 mill. Kommunedirektøren foreslår kr 3,8 mill. i bevilgning utover nevnte finansiering, slik at prosjektet gjennomføres med en total ramme på kr 6 mill.

6. Alternativ bruk av curlinghallen i Stavanger ishall 
Det ble i sak 60/22 i formannskapet vedtatt å vurdere finansiering av ny aktivitet i curlinghallen i Stavanger ishall. Det blir satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra Stavanger kommune, Idrettsrådet i Stavanger, Stiftelsen Stavanger ishall, Stavanger Fekteklubb, Stavanger Bordtennisklubb og Stavanger Bueskyttere, for å utarbeide forslag til hvordan curlinghallen i Stavanger ishall kan benyttes som tørrhall. Konsekvensen av tiltaket vil være tilbakebetaling av statlige spillemidler på kr 4,1 mill. (jf. linje 93), samt tilrettelegging av curlinghallen til ny aktivitet på kr 0,7 mill. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 0,7 mill. for å gjennomføre prosjektet.

7. Vestre Åmøy aktivitetsanlegg
Vestre Åmøy aktivitetsanlegg var opprinnelig et prosjekt initiert av Vestre Åmøy velforening, i samarbeid med tidligere Rennesøy kommune. Vestre Åmøy velforening har stått for planleggingen og søknaden om spillemidler, med avtale om at Stavanger kommune skal være anleggseier. Brutto kostnad på prosjektet er beregnet til kr 2,2 mill. Netto kostnad for Stavanger kommune vil utgjøre kr 0,375 mill. Øvrig finansiering består av spillemidler og egeninnsats / dugnad fra Vestre Åmøy velforening (jf. linje 94). Kommunedirektøren foreslår å innarbeide kr 2,2 mill. til formålet i 2022.

8. Kjøp av eiendom til gravplassformål
I tråd med vedtak i sak 31/22, behandlet i kommunalutvalget 5. april 2022, har kommunen kjøpt en eiendom ved Eiganes gravlund til framtidig gravplassformål. Det foreslås å styrke investeringsbudsjettet med kr 5,95 mill. til formålet.

Endret kostnadsramme

9. Stavanger legevakt, mulighetsstudie
Det ble i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 avsatt kr 2 mill. til mulighetsstudie for ny legevakt (bygg). Prosjektet er nå i kartleggingsfasen i henhold til vedtatt byggeinstruks, hvor valg av tomt ble besluttet. Den videre utviklingen av prosjektet viser at det er hensiktsmessig å ta et makebytte fra besluttet tomt til ny tomt som ligger vis-à-vis tidligere besluttet plassering. Dette makebyttet vil kunne gi fordeler for både Stavanger kommune og Helse Stavanger. Basert på dette makebyttet skal prosjektet opp til ny behandling siste kvartal 2022. Prosjektet er i tillegg i gang med overordnet romprogrammering og forberedelser til detaljregulering. Planlagt framdrift er fortsatt i henhold til gjeldende handlings- og økonomiplan med ferdigstillelse 2026. Kommunedirektøren foreslår å øke rammen til kr 6 mill. og oppjustere årsbudsjettet med kr 4 mill. for 2022.

10. Madlamark skole, varmtvannsbasseng
I utvalg for miljø og utbygging sak 33/22 er kostnadsoppstilling etter anbud vedtatt for renovering av Madlamark varmtvannsbasseng med prosjektkostnad på kr 23 mill. Dette er en økning på kr 5,5 mill. utover bevilgning i Handlings- og økonomiplan 2022-2025, som var på kr 17,5 mill. Kommunedirektøren foreslår en økning i årets bevilgning tilsvarende merkostnadene på kr 5,5 mill.

11. Hundvåg kirke
Som følge av uforutsette forhold rundt bygningselementer som krevde utbedring, og diverse tilleggsarbeid på betong/grunn, mur og tømmer/stillas har prosjektet en forventet merkostnad på kr 3,5 mill. Prosjektet har en vedtatt ramme på kr 46,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen til tiltaket med kr 3,5 mill., slik at den samlede prosjektkostnaden utgjør kr 50 mill.

12. Akropolis mulighetsstudie
Det ble i 2021-budsjettet avsatt kr 3 mill. til mulighetsstudiet Akropolis. For 2022 ble det ikke innlagt noen nye midler. Den samlede kostnaden for gjennomføringen av mulighetsstudien anslås nå til ca. kr 11,5 mill. Behovet relateres til prosjektets kompleksitet og unike karakter, med mange interessenter og aktører. Kommunedirektøren foreslår en økning av prosjektets ramme med kr 8,5 mill.

13. Judaberg brannstasjon, nybygg
Det er bevilget kr 16 mill. til formålet, men forventet sluttkostnad utgjør kr 17 mill. Merutgiftene på kr 1 mill. har sammenheng med utvidelse av kai for ambulansebåt og båtplasser. Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen til prosjektet med kr 1 mill.

14. Kvaleberg skate- og idrettspark og bydelshus
Det ble i 2021 avsatt kr 2 mill. til gjennomføring av mulighetsstudie for skate- og idrettspark i Kvaleberg området. Antatt totalforbruk for mulighetsstudien utgjør kr 3,23 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke prosjektets ramme med kr 1,23 mill.

15. Mosvangen barnehage
Stavanger formannskap fikk i sak 21/22 framlagt et prosjektforslag for Mosvangen barnehage. Det ble i møtet vedtatt å avsette kr 10 mill. i 2022 til forprosjektfasen og utlysning av konkurranse ved behandling av 1. tertialrapport 2022. Den totale kostnadsrammen for prosjektet utgjør kr 190 mill. og innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2023-2026. Budsjettet foreslås styrket med kr 8 mill. i år 2022.

16. Stupetårn i Strømvik
I kommunestyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2022-2025 ble det vedtatt et budsjett på kr 0,5 mill. til finansiering av forprosjekt stupetårn på Storhaug. Det ble i 2020 innhentet et kostnadsestimat fra firmaet ASAS Arkitektur AS på tilsvarende forprosjekt, som den gang var estimert til kr 1,05 mill. Justert for prisvekst er det sannsynlig at tilsvarende forprosjekt i dag vil beløpe seg til kr 1,15 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke rammen til formålet med kr 0,65 mill.

17. Toalett tilknyttet Speidermarka
I formannskapets behandling av sak 72/22 ble det vedtatt å øke budsjettet for toalett tilknyttet naturmøteplass på Speidermarka med kr 0,25 mill. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 0,25 mill. til formålet i 2022.

18. Prosjekt friområde
Prosjekt friområde har en forventet merkostnad på kr 46,5 mill. i 2022.

Det forventes merforbruk på prosjekt friområde, da grunnerverv og opparbeidelse av turveier knyttet til turveien ved Gausel går raskere enn forventet. I tillegg kommer uforutsette utgifter til grunnerverv på Varden i henhold til dom fra Lagmannsretten. Denne skjønnsfastsettelsen fra Lagmannsretten er påanket til Høyesterett. Kommunedirektøren foreslår en økning av rammen til prosjektet i 2022 på kr 46,5 mill. for å sikre tilstrekkelig finansiering.

19. Kunstgressbaner
I kommunestyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2022-2025 ble det vedtatt et budsjett på kr 15 mill. årlig til rehabilitering av kunstgressbaner. Budsjettet ble vedtatt med et utgangspunkt i at dette skulle være tilstrekkelig til å rehabilitere tre kunstgressbaner per år i perioden, tilsvarende kr 5 mill. per kunstgressbane. Den faktiske kostnaden for å rehabilitere en kunstgressbane ligger i snitt på ca. kr 6 mill. For å rehabilitere tre kunstgressbaner per år er det behov for en økning i budsjettrammen på kr 3 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet til rehabilitering av kunstgressbaner med kr 3 mill.

Bymiljøpakken (linje 20-23)

Kommunedirektøren foreslår å innarbeide årsbudsjett 2022 for Bymiljøpakken. Det er i 2022 forventet kostnader på kr 120,7 mill. tilknyttet prosjektene i bymiljøpakken. Prosjektene finansieres av bompenger (kr 90,5 mill.) og momskompensasjon (kr 30,2 mill.) som også vil innarbeides i investeringsbudsjettet.

Budsjettjusteringer som følge av prosjektets finansielle framdrift (linje 24-70)

Budsjettjusteringene i linje 24-70 foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret framdrift og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen, og er kun en finansiell tilpasning til prosjektenes framdrift.

Overføringer mellom drift og investering

71. Sandvigå 7, innovasjonsverksted
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2022-2025 etableres et internt ressurssenter for innovasjon og en veiledningstjeneste, som skal tilby et samlet kontaktpunkt for å melde inn behov, utfordringer og ideer. Veiledningstjenesten vil også tilby en arena hvor ansatte kan være kreative, bli engasjerte, dele, lære, samarbeide og eksperimentere. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 2,8 mill. fra drift til investering for ombygging av deler av opplæringskontoret til et innovasjonsverksted i Sandvigå.

72. Tekniske hjemmetjenester – bil
Tekniske hjemmetjenester har byttet inn en bil og må dekke mellomlegget på innbyttet av bilen. Bilen skulle blitt levert i 2021, men ble levert tidlig i 2022. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,25 mill. fra driftsbudsjett til investeringsbudsjettet.

73. Inventar og utstyr Blidensol sykehjem
Blidensol sykehjem har anskaffet inventar som er av investeringsmessig karakter. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,77 mill. fra drift til investering.

74. Minnesmerke for krigsseilerne
Det foreslås å overføre kr 1,0 mill. fra kultur til park og vei til minnesmerke for krigsseilerne. Planlagte aktiviteter på prosjektet er av investeringsmessig karakter.

75. Fra områdesatsning Storhaug til Idrett og utemiljø
Det foreslås å overføre kr 2,9 mill. fra områdesatsing Storhaug til idrett og utemiljø for oppgradering av Kjelvene skatepark og andre tiltak.

76. Velferdsteknologi- stilling IT
Det foreslås å overføre kr 0,46 mill. fra investering til drift for å dekke lønnsmidler til arbeid med implementering og vedlikehold av velferdsteknologiløsninger hos IT-avdelingen.

77. Trafikksikkerhet
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 6,65 mill.  fra investering til drift.

78. Utearealer skoler
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 4 mill. fra investering til drift.

79. Utearealer barnehager
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 3 mill. fra investering til drift.

80. Friområder, økt opparbeidelse
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 2 mill. fra investering til drift.

81. Friområder, skjøtsel
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 2 mill. fra investering til drift.

82. Styrking blomster og trivsel i sentrum
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 1 mill. fra investering til drift.

83. Rehabilitering parkanlegg/friområder
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 0,4 mill. fra investering til drift.

84. Sykkelstrategi
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 6 mill. fra investering til drift.

85. Madlamark skole – leie av modulbygg
I forbindelse med den nye skolen som bygges på Madlamark leies det midlertidige modulbygg. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 1,6 mill. fra investering til drift for å dekke leiekostnaden i 2022 tilknyttet investeringsprosjektet.

86. Tastaveden skole – leie av modulbygg
I forbindelse med byggeprosjektet på Tastaveden skole leies det midlertidige lokaler. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 5,5 mill. fra investering til drift for å dekke leiekostnadene i 2022 tilknyttet investeringsprosjektet.

Startlån (linje 87-90)

Kommunedirektøren foreslår å øke rammen på startlån fra Husbanken til videreutlån på inntil kr 100 mill. med en avdragstid 25 år – total ramme kr 520 mill.

Finansiering

91. Refusjon fra fylkeskommunen
Kommunedirektøren foreslår å innarbeide forventet tilskudd fra fylkeskommunen på kr 90,53 mill. til finansiering av Bymiljøpakke-prosjektene.

92. Kompensasjon for merverdiavgift
Kommunedirektøren foreslår å oppjustere forventet kompensasjon for merverdiutgift med kr 55 mill. Oppjusteringen skyldes et høyere investeringsnivå, herunder kr 30,2 mill. tilknyttet prosjektene i bymiljøpakken.

93. Spillemidler idrett
Kommunedirektøren forventer kr 4,1 mill. mindre i spilleinntekter som følge av foreslått omlegging av curlinghall til tørrhall (FSK sak 60/22).

94. Spillemidler Vestre Åmøy aktivitetsanlegg
Kommunedirektøren forventer å motta kr 1,85 mill. i spillemidler tilknyttet Vestre Åmøy aktivitetsanlegg.

95. Bruk av lån, økt
Kommunedirektøren foreslår å finansiere netto endringer som foreslås i investeringsbudsjettet ved å disponere ubrukte lånemidler på kr 115,6 mill. Det innebærer ingen endring i vedtatt låneopptak for 2022.

96. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon
Grunnet tekniske justeringer mellom drift og investering, foreslås det å redusere overføringen fra drift med kr 24,9 mill.