⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2022

Kommunestyrets vedtak

1 Kommunestyrets vedtak i sak 51/22 av 20. juni 2022

Se sak 51/22

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i kapittel 2.2 Investeringer og kapittel 2.3 Drift.

2. Kommunestyret godkjenner økt opptak av startlån i Husbanken til videre utlån med inntil kr 100 mill. Avdragstid 25 år. Ny låneramme for startlån vil etter dette utgjøre kr 520 mill. i 2022.

3. Kommunestyret godkjenner at pensjonsfondet styrkes med kr 260 mill. fra det generelle disposisjonsfondet, slik dette framgår av kapittel 4.2 Finansielle måltall.

4. Kommunestyret godkjenner at Stavanger kommune kan gå inn med inntil kr 5 mill. i aksjekapital i Bioenergi Finnøy AS, med forbehold om at prosjektet er fullfinansiert og kapitalutvidelsen fulltegnet. Finansiering skjer gjennom kr 2 mill. av avsatte investeringsmidler til Tiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål, samt kr 3 mill. i investeringsmidler fra ubundet investeringsfond i 2022 (tilsvarende tidligere bevilgning fra vekstfondet). Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta nødvendige vurderinger i sakens anledning og foreta budsjettjusteringer i tråd med dette.

5. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre nødvendige økonomiske disposisjoner for å håndtere flyktningsituasjonen. Fullmakten gjelder frem til behandlingen av tertialrapport per 31. august 2022. Kommunedirektøren kan innenfor kommunelovens begrensinger omdisponere driftsmidler både i og mellom tjenesteområder og gis samtidig fullmakt til å gjøre nødvendige disposisjoner. Omdisponeringene må være relatert til konsekvenser av flyktningsituasjonen og skal rapporteres så snart som mulig og uten ugrunnet opphold til formannskapet.

6. Kommunestyret vedtar en sats på egenbetaling på kr 210 per døgn for ektefelle/samboer for opphold i institusjon. Betalingssatsen gjelder samboergaranti for ektefelle for opphold i sykehjem. Prisen er basert på selvkost.

7. Finansforvaltningsrapport per 30. april 2022 tas til orientering.

8. Det settes av 30.000.000 til erverv av erstatningsboliger for gjenanskaffelse av 20 boenheter i forbindelse med salg av kommunale bygninger på Midjord i sak 48/22 til kommunalutvalget. Inndekning skjer ved uttak fra disposisjonsfondet.

9. Det skal ikke koste penger å være trygg i Stavanger. Derfor tas løpende brukerkostnader ved bruk av trygghetsalarmer bort som brukerbetaling med umiddelbar virkning. Kommunestyret setter av seks millioner kroner i halvårseffekt for 2022, og ber kommunedirektøren innarbeide frafallet av inntekter permanent i handlings- og økonomiplan 2023-2027.

10. Beløpene som tildeles i idrettsstipendene i Stavanger kommune har stått stille i en årrekke. Derfor økes tilskuddet til potten med kroner 100.000 for gjeldende år, slik at hvert stipend blir på kroner 20.000 kroner. Kommunedirektøren bes innarbeide økningen permanent i handlings- og økonomiplan for 2023-2027.

11. Det etableres offentlig oppskytning av fyrverkeri i kommunedelene Rennesøy og Finnøy allerede ved nyttårsskiftet 2022/2023. Det settes av kroner 263.000 for å sikre dette. Kommunedirektøren bes innarbeide økningen permanent i handlings- og økonomiplan for 2023-2027.

12. Det bes om at kommunedirektøren utarbeider en ekstraordinær søknadsordning for kompetanseutvikling for kulturaktører til godkjennelse i utvalg i kultur, idrett og samfunnsdialog. Det settes av kroner 200.000 til ordningen i 2022.

13. Stavanger kommune ønsker å legge til rette for at flere kan få tilbud om heltidsstillinger. Det settes derfor av fem millioner kroner til å sikre finansiering for pågående heltidskulturprosjekt i kommunen.

14. Det settes kroner 500.000 ekstra samlet til fordeling i de ni kommunedelsutvalgene i Stavanger. Det brukes samme fordelingsnøkkel som i den ordinære tildelingen. Midlene kan brukes til å støtte lokale initiativ eller til styrking av bydelsaviser og annen kommunikasjon.

15. Det settes av én million kroner ekstra til planting av blomster og trær i Stavanger sentrum for å sikre enda bedre opplevelser av sentrumsliv for innbyggerne.

Tekstforslag:

16. Bybonden

For å styrke arbeidet med urbane hager og øke innsatsen på egen matproduksjon, så fremmes det en sak om Bybonden, etter modell fra Oslo og Bergen, til relevante utvalg innen november 2022. Bybonde er etablert i flere norske kommuner og stimulerer til økt kunnskap om småskala landbruk i tettvokste byer. Saken ses også i sammenheng med vedtak om prosjekt for skolehager, vedtatt i utvalg for oppvekst og utdanning 08.06.2022.

17. Skolebøker

Samarbeidspartiene har signalisert at vi vil at Stavangerskolen skal få nye læremidler, som er viktig for å ha oppgraderte læremidler til fagfornyelsen. Vi legger til grunn en fordeling der det tildeles 2000 kr pr elev til skolene, 33 millioner kroner totalt, slik foreslått i kommunedirektørens innstilling. Kommunestyret ber om at dette fortrinnsvis brukes på skolebøker.

18. Baseledere SFO

Til kommunestyrets behandling av handlings- og økonomiplan 2023-2027 bes kommunedirektøren legge ved et notat om muligheten for å innføre en stillingskode som baseleder i SFO. I notatet bes kommunedirektøren om både en kort kvalitativ vurdering, men også kostnadsoppstilling ved innføring av ulike varianter, fordelingsnøkler på årsverk og hvordan dette vil slå ut for de ulike SFOene.

19. Skolebasseng

Kommunedirektøren bes kartlegge hva som skal til for å oppgradere skolebasseng på våre skoler for å ta dem i bruk til svømmeundervisning. Det gjøres også en vurdering av behovet/nytten for å oppgradere disse bassengene.

20. Chromebook

Stavanger kommunestyre stadfester tidligere vedtak om at Chromebook ikke skal deles ut til elevene før andre halvår i første klasse. Dette ble foreslått endret i en sak til utvalg for oppvekst og utdanning (sak 43/22 Handlingsplan for IKT i Stavangerskolen 2022). Det vil kommunestyret nå understreke at er en endring som ikke skal tre i kraft.

21. Gang- og sykkelsti Nåda – Judaberg

Bominnkrevingen i Finnfast er avsluttet og regnskapet er oppgjort med et overskudd på 20 millioner kroner som skal brukes i det området som bompengene er innkrevd. Det er fylkeskommunen som disponerer disse midlene. Det har lenge vært planlagt en gang og sykkelsti fra Nåda til Judaberg. Finansieringen av denne gang og sykkelstien var planlagt som et spleiselag mellom fylkeskommunen og en forlenget bompengeperiode. Fylkeskommunen hadde satt av fem millioner kroner av egne midler til finansiering av denne gang og sykkelstien. Da bompengeperioden ble avsluttet før planlagt falt finansieringen av denne gang og sykkelstien bort. I samme trase som gang og sykkelstien er planlagt har Lyse Elnet foreslått en trase for utvidet kapasitet på strømnettet. Kommunestyret ber om en sak som vurderer hvordan gang og sykkelstien fra Nåda til Judaberg kan realiseres og finansieres. Det bes om at det blir utredet om det er mulig å få lagt strømkabler i jord i samme trase som gang og sykkelstien, og om det er mulig å få til å realisere dette prosjektet i samarbeid med Lyse Elnet.

22. Vaktmesterbolig St. Svithun ungdomsskole

St Svithun ungdomsskole har i dag sprengt kapasitet i forhold til antall klasserom. Vaktmesterboligen på skoleområdet ble rehabilitert utvendig for noen år siden. Kommunestyret ber om en sak hvor det vurderes at vaktmesterboligen på skolen blir rehabilitert også innvendig slik at dette lokalet kan brukes til undervisning.

23. Fag- og svennebrevsmarkering

Samarbeidspartiene ønsker å tydeliggjøre at vi anerkjenner de som gjennomfører yrkesfaglig utdanning gjennom å hedre de som fullfører fagbrev og svennebrev med en høytidelig seremoni etter modell fra andre kommuner, som for eksempel Oslo. Det bes om en sak til utvalg for arbeidsliv og lønn om hvordan Stavanger kan skape mer oppmerksomhet rundt denne gruppen.

24. Bokkaskogen

Samarbeidspartiene er bekymret for framdriften med prosjektet i Bokkaskogen, til tross for en rekke politiske vedtak i saken. Kommunedirektøren bes prioritere dette arbeidet og benytte de ressursene som er nødvendig med mål om ferdigstillelse så raskt som mulig, senest 1.mars 2023. Det bes derfor om en sak til neste møte i utvalg for miljø og utbygging hvor kommunedirektøren legger fram de tiltakene som er gjort, hvilke tiltak som skal gjøres videre – og en konkret framdriftsplan. Kommunestyret understreker igjen at framdrift i denne saken skal prioriteres.»

25. Etablering av Breigata og Kirkegata som gågater

Det bes om en snarlig sak som viser muligheter og kostnader knyttet til opparbeidelse av Breigata og Kirkegata som gågater, tidligere vedtatt gjennomført senest innen første kvartal 2023. Formålet er å gjøre dette til attraktive gågater for både innbyggere og næringsliv til åpning. Behov for planlegging og innkjøp belyses og vurderes mot 2. tertial 2022. Saken utarbeides i dialog med Stavanger Sentrum AS.

26. Behov for styrking av bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten bistår Stavanger kommune innen HMS, og er involvert i en rekke ulike typer saker. En av de mange satsingene samarbeidspartiene har hatt rettet mot arbeidslivspolitikk er en styrking av arbeidet i kampen mot sykefravær, og for bedre trivsel på arbeidsplassen. I forlengelsen av dette bes kommunedirektøren om å vurdere behovet for å styrke bedriftshelsetjenesten ytterligere for å kunne oppnå de ambisiøse målene som er satt gjennom politiske vedtak og strategier for kommunen.

27. Mat på sykehjem

Det er ønskelig se på hva som tilbys av frukt og grønnsaker til beboerne på kommunens sykehjem. Kommunedirektøren bes om å kartlegge hvilke fasiliteter som eksisterer på de enkelte sykehjemmene for å se om grønnsaker kan tilberedes lokalt heller enn på sentralkjøkken for å øke matens næringsverdi og kvalitet samt gjøre måltidene mer fristende. Sykehjemmene i Stavanger har dessuten en høy grad av matsvinn. Et viktig tiltak som kan redusere matsvinnet betraktelig, er å knytte matfaglig kompetanse til sykehjemmene, selv på institusjoner som mangler eget kjøkken, for dermed bedre å kunne planlegge og tilberede de daglige måltidene ut fra beboernes ernæringsmessige behov. Det bes om en sak til Utvalg for helse og velferd om dette i løpet av 2022.

28. Rabattordning SFO

Flertallspartiene har gjort SFO gratis for alle i første klasse og redusert prisen for 2. til 4. trinn. Samtidig har Stavanger kommune gått over fra en lokal rabattordning for familier med lav inntekt, hvor de med lavest inntekt fikk gratis SFO, til å slutte seg til den nasjonale ordningen hvor ingen familier skal betale mer enn maksimalt 6 % av inntekt for SFO. Hensikten til flertallspartiene er at ingen skal betale mer enn før for SFO. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gå tilbake til lokal rabattordning for SFO dersom det viser seg at familier som tidligere kvalifiserte for gratis SFO nå må betale for dette tilbudet.

29. Matomlevering fellesferie Skipper Worse

Kommunedirektøren sikrer at kunder av Skipper Worses matombæring får levert mat i fellesferien i samarbeid og dialog med Skipper Worse. Økonomisk inndekning tas innenfor eksisterende ramme.

30. Økonomiske disponeringer

Økonomiske omdisponeringer som en konsekvens av forslag 9-15 dekkes inn ved justering av driftsresultat.

31. Tertialrapport per 30. april 2022 tas ellers til orientering.

2 Vedtatte økonomiske måltall og oversikter

Finansielle måltall

Finansielle måltallRegnskap 2021Opprinnelig budsjett 2022Justert årsbudsjett etter vedtatte endringer 1. tertial 2022Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene7,6 %1,7 %0,1 %> 2 %
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene10 %15 %17 %< 11-12 %
Investeringer, andel egenfinansiering75 %55 %56 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene62 %71 %68 %< 60 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene13,4 %8,9 %11,6 %> 6 %
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringer – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2021. Tall i hele tusen

 Regnskap per 30.04.22Budsjett 2022ForbruksprosentVedtatt justert budsjett 2022
Investeringer i varige driftsmidler 337 737 1 820 500 19 % 2 084 531
Tilskudd til andres investeringer 1 404 0 0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper0 25 300   25 300
Utlån av egne midler 15 000 100 230   100 230
Sum investeringsutgifter 354 140 1 946 030 18 % 2 210 061
Kompensasjon for merverdiavgift- 50 636 - 265 215  - 320 250
Tilskudd fra andre- 33 717 - 104 800  - 193 075
Salg av varige driftsmidler- 24 739 - 25 600  - 25 600
Mottatte avdrag på utlån av egne midler- 189 - 57 663  - 57 663
Bruk av lån0- 922 168  - 1 037 781
Sum investeringsinntekter- 109 281 - 1 375 446 8 %- 1 634 369
Videreutlån 136 068 420 000   520 000
Bruk av lån til videreutlån- 136 068 - 420 000  - 520 000
Avdrag på lån til videreutlån 80 272 148 300   152 300
Mottatte avdrag på videreutlån- 80 272 - 148 300  - 152 300
Netto utgifter videreutlån00 0
Overføring fra drift- 200 001 - 440 584  - 445 692
Avsetninger til bundne investeringsfond 1 0 0
Bruk av bundne investeringsfond- 2 337 0 0
Bruk av ubundet investeringsfond- 42 522 - 130 000  - 130 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger- 244 859 - 570 584  - 575 692
     
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)00 0
Last ned tabelldata (Excel)

Oversikt drift – inkludert vedtatte justeringer. Tall i hele tusen

 Regnskap 2021Opprinnelig budsjett 2022Justert budsjett 2022 (per 30.04.22)Prognoseavvik, inkl. koronaVedtatte budsjettendringerJustert årsbudsjett etter vedtatte endringer 1. tertial 2022
Driftsinntekter -13 012 356 -12 106 192 -12 194 887 -260 109 -269 109 -12 463 996
Driftsutgifter 12 514 231 12 252 588 12 463 762 475 199 369 464 12 833 226
Brutto driftsresultat -498 125 146 396 268 875 215 090 100 355 369 230
Netto finansutgifter 88 774 207 901 207 901 -29 100 -29 100 178 801
Motpost avskrivninger -578 610 -554 576 -563 470 00 -563 470
Netto driftsresultat -987 961 -200 279 -86 694 185 990 71 255 -15 439
Overføring til investering 442 566 440 584 440 584 -24 892 5 108 445 692
Netto avsetninger, fond 545 395 -240 305 -353 890 -300 -76 363 -430 253
Fremført til inndekning senere år (merforbruk)000 160 798 00
Last ned tabelldata (Excel)

Drift – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2021. Tall i hele tusen

NrOmråde/sak  
 Oppvekst og utdanning 
 Koronatiltak: 
1Barnehage, korona-avtale 6 500
2Grunnskole, korona-avtale 16 570
3Johannes læringssenter, korona-avtale 680
4Helsestasjon og skolehelsetjenesten, korona - avtale 330
 Ordinære tjenester:
5Stab oppvekst og utdanning, prosjekt DigiBarnevern 500
6Barnehage, redusert arbeidsgiveravgift og korrigering av tilskuddsgrunnlag private barnehager 3 500
7Grunnskole, tidligere øremerka midler 700
8Grunnskole, økt stilling til mobbeombud 300
9Grunnskole, helhetlig skoledag, FSK 63/22 4 200
10Grunnskole, innkjøp av læremidler - fagfornyelse 33 000
11Grunnskole, KADÅITTEPÅ, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering 6 400
12PPT, øremerkede midler- 650
13Ungdom og fritid, The Tall Ship Races, medseilerprogrammet jfr BS sak 112/18 300
14Ungdom og fritid, Flytte tilskuddsmidler fra kultur til ungdom og fritid 250
Overføring fra drift til investering 
Delsum Oppvekst og utdanning 72 580
Helse og velferd 
Særskilte koronatiltak: 
15Stab helse og velferd, koronakostnader til hotell, smittevernsutstyr og lønn 9 200
16Nav - reduksjon sosialhjelp- 16 200
17Nav - reduksjon kvalifiseringsstønad- 3 000
18Hjemmebaserte tjenester, korona-avtalen 13 600
19Bofellesskap, korona-avtalen 19 500
20Alders- og sykehjem, korona-avtalen 33 224
21Helse og omsorgssenter, korona-avtalen 3 600
22Stavanger legevakt, koronasenter, luftveislegevakt 18 350
23Stavanger legevakt, Beredskap for testing i kommunene 5 300
24Vaksinasjon, korona 11 400
25Dagsenter og avlastning, korona-avtalen 6 000
26Rehabiliteringsseksjonen 1 024
27Krisesenteret i Stavanger 107
28Sentrale midler legetjenester, korona 4 300
 Ordinære tjenester: 
29Stab helse og velferd, prosjekt Sekretariat for kommuner i helsefellesskap, tidligere øremerkede midler 120
30Nav - økt utbetaling sosialhjelp som følge av høye strømpriser 8 200
31Helsehuset, prosjekt Utviklingssentral 10143041 82
32Helsehuset, prosjektmidler til interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART) finansiert av skjønnsmidler 1 100
33Helsehuset, prosjekt I trygge hender, tidligere øremerkede midler 87
34Hjemmebaserte tjenester, prosjekt Kompetanseløftet, tidligere øremerkede midler 359
35Sentrale midler levekår, reduksjon i tilskudd for ressurskrevende tjenester 20 000
36Sentrale midler levekår, drift av nasjonale e-helseløsninger 70
37Sentrale midler levekår, prosjekt ROP tjenesteutvikling 3 000
38Sentrale midler legetjenester, gjesteinnbyggeroppgjør 2021- 4 300
NYTrygghetsalarmer, bortfall brukerbetaling, 2. halvår 2022 6 000
   
 Overføring fra drift til investering 
39Blidensol sykehjem - inventar og utstyr- 770
40Tekniske hjemmetjenester - bil- 250
 Delsum Helse og velferd 140 103
By- og samfunnsplanlegging 
Særskilte koronatiltak: 
Ordinære tjenester: 
41Byutvikling, viderføring av Paradisplanen 1 520
42Beredskap og samfunnsutvikling, midler til beredskapsanalyser 150
 Overføring fra drift til investering
43Fra områdesatsing Storhaug til Idrett og utemiljø- 2 900
Delsum By- og samfunnsplanlegging- 1 230
Bymiljø og utbygging 
Ordinære tjenester: 
44Eiendom, oppbevilgning av energibudsjett til videre fordeling på virksomhetene 82 976
45Idrett og utemiljø, økt tilskudd til Madlaspeiderne FSK 72/22 300
46Idrett og utemiljø, tilskudd til Teigens venner FSK 28/22 450
47Idrett og utemiljø, tilskudd i forbindelse med islegging av Sørmarka Arena FSK 61/22 300
48Idrett og utemiljø, holdningskampanje - begrense røyking på kommunens eiendom FSK 73/22 200
49Idrett og utemiljø, Fjøløy fort - rasfarevurdering, nytt gjerde og porter UMU 197/21 550
50Idrett og utemiljø, avsluttet tilskudd til turnforeningen- 300
NYØkning av tilskudd til idrettsstipend 100
 Beløpene som tildeles i idrettsstipendene i Stavanger kommune har stått stille i en årrekke. Derfor økes tilskuddet til potten med kroner 100.000 for gjeldende år, slik at hvert stipend blir på kroner 20.000 kroner. Kommunedirektøren bes innarbeide økningen permanent i handlings- og økonomiplan for 2023-2027. 
NYKommunalt fyrverkeri nyttårsskiftet 2022/2023, kommunedelene Rennesøy og finnøy 263
 Det etableres offentlig oppskytning av fyrverkeri i kommunedelene Rennesøy og Finnøy allerede ved nyttårsskiftet 2022/2023. Det settes av kroner 263.000 for å sikre dette. Kommunedirektøren bes innarbeide økningen permanent i handlings- og økonomiplan for 2023-2027. 
NYEkstra planting av blomster og trær, Stavanger sentrum 1 000
 Det settes av én million kroner ekstra til planting av blomster og trær i Stavanger sentrum for å sikre enda bedre opplevelser av sentrumsliv for innbyggerne. 
 Overføring fra drift til investering 
51Idrett og utemiljø, sykklestrategi (fra investering til drift) 6 000
52Idrett og utemiljø, trafikksikkerhet (fra investering til drift) 6 650
53Idrett og utemiljø, utearealer skoler (fra investering til drift) 4 000
54Idrett og utemiljø, utearealer barnehager (fra investering til drift) 3 000
55Idrett og utemiljø, friområder, økt opparbeidelse (fra investering til drift) 2 000
56Idrett og utemiljø, rehabilitering av parkanlegg og friområder (fra investering til drift) 400
57Idrett og utemiljø, friområder, skjøtsel (fra investering til drift) 2 000
58Idrett og utemiljø, styrking blomster og trivsel i sentrum (fra investering til drift) 1 000
59Utbygging, leie av modulbygg ved Madlamark skole i forbindelse med byggeprosjektet (fra investering til drift) 1 600
60Utbygging, leie av midlertidig lokaler i forbindelse med byggeprosjektet på Tastaveden skole (fra investering til drift) 5 500
 Delsum Bymiljø og utbygging 117 989
 Innbygger- og samfunnskontakt 
 Særskilte koronatiltak: 
61 Frivillighet, midler ifm. utdeling av hurtigtester korona 60
62Sølvberget, konsekvenser av korona 200
Ordinære tjenester: 
63Stab innbygger- og samfunnskontakt, midler til Rennesøydagen 100
64Kultur, midler til ny drifts- og leieavtale inngått mellom MUST og Stavanger kommune 1 200
65Kultur, innlemme kulturskolen i kommunal husleiekompensasjon Stavanger konserthus 300
66Kultur, flytte tilskuddsmidler fra kultur til ungdom og fritid- 250
67Innbyggerdialog, styrke Finnøy kommunedelsutvalg 200
68Frivillighet, støtte til lokale organisasjoner til å bistå Ukraina og flyktningsituasjonen 1 000
69Frivillighet, Stavanger kommunes støtter Flyktninghjelpen som gjør humanitært arbeid i Ukraina 5 000
70Sølvberget, Økte kostnader til vektertjenester 150
NYSøknadsordning for kompetanseutvikling for kulturaktører 200
 Det bes om at kommunedirektøren utarbeider en ekstraordinær søknadsordning for kompetanseutvikling for kulturaktører til godkjennelse i utvalg i kultur, idrett og samfunnsdialog. Det settes av kroner 200.000 til ordningen i 2022. 
NYKommunedelsutvalg, økte midler 500
 Det settes kroner 500.000 ekstra samlet til fordeling i de ni kommunedelsutvalgene i Stavanger. Det brukes samme fordelingsnøkkel som i den ordinære tildelingen. Midlene kan brukes til å støtte lokale initiativ eller til styrking av bydelsaviser og annen kommunikasjon. 
 Overføring mellom drift og investering
71Kultur, overføring fra drift til investering, minnesmerke for krigsseilerne- 1 000
Delsum Innbygger- og samfunnskontakt 7 660
Stab og støttefunksjoner 
Ordinære tjenester: 
72Digi Rogaland - prosjektmidler til digi helsestasjon finansiert av skjønnsmidler 1 400
 Overføring mellom drift og investering 
73Innovasjon og støttetjenester, innovasjon og digitalisering (fra drift til investering)- 2 800
74Innovasjon og støttetjenester, Velferdsteknologi stilling til IT-avdeling (fra investering til drift) 462
NYHeltidskulturprosjekt 5 000
 Stavanger kommune ønsker å legge til rette for at flere kan få tilbud om heltidsstillinger. Det settes derfor av fem millioner kroner til å sikre finansiering for pågående heltidskulturprosjekt i kommunen. 
 Delsum stab- og støttefunksjoner 4 062
 Delsum tjenesteområdene 341 164
 Sentrale utgifter 
 Ordinære tjenester: 
75Sentrale kostnader, bruk av lønnsreserve 45 000
76Formannskapets reservekonto, styrkes i størrelsesorden ubrukte midler 2021 2 700
77Folkehallene IKS, overføring av kapital i forbindelse med virksomhetsoverdragelse 4 100
78Rogaland brann og redning IKS, kostnader knyttet til fellesanskaffelser for 110-sentralene 2 500
 Delsum sentrale utgifter 54 300
 Sentrale inntekter 
 Koronarelaterte inntekter: 
79Felles inntekter, tapte inntekter på skjenkebevilling 2 900
80Rammetilskudd, midler til dekning av vaksinasjonsutgifter og test-beredskap- 24 361
Ordinære inntekter: 
81Frikraft, inntektsøkning på grunn av høye energipriser- 36 000
82Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Digibarnevern- 500
83Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam-IKART- 1 100
84Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Digi Rogaland - Digi helsestasjon ungdom- 1 400
85Rammetilskudd, midler til merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser- 8 267
86Rammetilskudd, lavere nivå i tråd med revidert statsbudsjett 2022 273 169
87Skatt på inntekt og formue, økt inntektsanslag i revidert nasjonalbudsjett 2022- 565 000
88Inntektsutjevning, økt utjevning, jf. anslag i revidert nasjonalbudsjett 2022 65 450
 Delsum sentrale inntekter- 295 109
 Netto finansutgifter 
89Finansinntekter, kursgevinst i forbindelse med innløsning av fastrentelån- 25 000
90Finansinntekter, utbytte fra Multihallen og Storhallen IKS- 4 100
Delsum finanstransaksjoner- 29 100
Interne finanstransaksjoner 
91Overføring fra investering til drift - 32 612
92Overføring fra drift til investering 7 720
93Bruk av disposisjonsfond - The Tall Ships Races medseilerprogrammet- 300
94Bruk av disposisjonsfond - innkjøp av læremidler - fagfornyelse- 30 000
95Bruk av disposisjonsfond - tjenesteutviklingsprosjektet ROP- 3 000
NYOverføring fra drift til investering - til erverv av erstatningsboliger 30 000
NYBruk av disposisjonsfond - generelt, til investering- 30 000
NYBruk av disposisjonsfond - generell finansiering- 13 063
 Delsum interne finanstransaksjoner- 71 255
 Budsjettbalanse0
Last ned tabelldata (Excel)