⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomisk status og årsprognoser per 31. oktober

1. Sammendrag

I denne rapporten gis en oppdatert orientering over de økonomiske effektene som koronapandemien medfører – eller kan se ut til å gi – Stavanger kommune i 2020. løpet av høsten og spesielt fra starten av november eskalerte smitteutviklingen i Stavanger kommune, på lik linje med flere storbyer i Norge. Både nasjonale og lokale tiltak er iverksatt i starten av november, i håp om å stagnere utviklingen og i beste fall få den betydelig redusert fram mot jul. Dette gjør at det fortsatt hefter noe usikkerhet rundt tallstørrelsene.  

Koronapandemiens kostnader

For å få et fullstendig bilde av kostnadene Stavanger kommune har hatt i forbindelse med koronapandemien, har det i høst blitt gjennomført en gjennomgang av tiltakene og aktivitetene for å vurdere om alle koronarelaterte kostnader har blitt fanget opp. I starten av pandemien ble det i stor grad omdisponert ressurser i kommunen til å håndtere testing og smittesporing, samt at flere tjenester ble stengt eller tilbudet sterkt redusert.  I høst har flere tiltak og aktiviteter blitt bemannet opp med nye ressurser. 

De nye årsprognosene knyttet til koronarelaterte merkostnader og mindreinntekter utover de opprinnelige budsjettrammene utgjør kr 279 mill. og i tillegg er det anslått kostnader på kr 63 mill. i omdisponerte ressurser i de ulike virksomhetene, det vil si totalt kr 342 mill. Økningen i anslagene gjelder både smitteøkningen i høst samt kostnader som tidligere ikke har blitt fanget opp. I sak om Tertialrapport per 31.08.2020 ble det anslått at koronarelaterte merkostnader og mindreinntekter utgjorde kr 226 mill. Tjenesteområdene ble styrket med om lag kr 200 mill. til dekning av koronarelaterte kostnader i år. Nærmere informasjon om koronakostnadene finnes i kapittel 4. 

Statlig finansiering

Statlig finansiering forbindelse med koronapandemien per 31. oktober utgjør om lag kr 228 mill. for Stavanger. Regjeringen la fredag 20. november fram en ny proposisjon Prop. 48 S (2020–2021) hvor skjønnsmidlene til kommunene foreslås økt med kr 700 mill. Regjeringen viser til at det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder covid-19 relaterte merkostnader, og Fylkesmennene er bedt om å identifisere hvilke kommuner som har hatt spesielt store kostnader til smittevern. I tillegg la regjeringen fram et forslag om økt rammetilskudd til tilsyn smittevernFor Stavanger er det grovt anslått at økt skjønnstilskudd og rammetilskudd kan utgjøre i størrelsesorden kr 15-25 mill. i gjenstående tildelinger for 2020. 

Økonomisk status i driften

Grunnet uforutsigbarheten koronapandemien påfører kommunens drift, er det utarbeidet nye årsprognoser rapportens kapittel 3.  

Den økonomiske statusen viser at tjenesteområdene kan få et samlet merforbruk ved årets slutt på kr 47,3 mill. De største avvikene er innenfor grunnskole, NAV, legetjenester, helse- og velferdskontor og Hjemmebaserte tjenester. De aller fleste er koronarelatert. 

Samlet skatteinngang for oktober utgjorde kr 4 429,8 mill. Så langt i år medfører dette at årets inngang er 0,2 % lavere enn for samme periode i fjor. Budsjettprognosen 2020 for Stavanger utgjør en reduksjon på 2,5 % fra regnskap 2019. Den lokale utviklingen har de siste månedene vært veldig lik utviklingen for alle kommunene samlet. 

Økonomisk status for investeringene

Ved utgangen av oktober viser investeringsregnskapet et forbruk på kr 732 mill. Det utgjør 49 % av årets budsjetterte brutto investeringsutgifter som er på totalt kr 1,5 mrd. Det er regnskapsført kr 515 millav årets budsjetterte investeringsinntekter på totalt kr 1 mrd. Det utgjør 50 % av de totale investeringsinntektene.  

Budsjettjusteringer

Kommunedirektøren foreslår i denne rapporten å øke driftsinntektene med kr 21,3 mill. i forbindelse med statlige tilskudd til integrering og ekstra skjønnsmidler og rammetilskudd.  Driftsutgiftene foreslås økt med kr 10,5 mill. til koronarelaterte utgifter, samtidig som det omdisponeres andre budsjettmidler på kr 4,5 mill. til investeringsbudsjettet. Videre foreslås det en avsetning til disposisjonsfond flyktninger på kr 10,8 mill. ifm. ekstra integreringstilskudd og særskilt tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.   

Kommunedirektøren foreslår en økning i investeringsutgiftene på kr 30 mill. som i hovedsak gjelder merkostnader på vann- og avløpsprosjektet Byomforming, prosjektet Friområde og emisjon i Stavanger Forum AS. I tillegg foreslår kommunedirektøren budsjettjusteringer knyttet til forskjøvet finansiell fremdrift på kr 194 mill. samt tekniske justeringer mellom investering og drift på kr 4,5 mill.  

Konsekvenser for neste år

Koronapandemien har vist hvor viktig det er for kommunen å ha tilstrekkelige reserver til å tåle brå svingninger i økonomienEt økonomisk handlingsrom er sentralt for fortsatt å kunne gi gode tjenester til kommunens innbyggereStatlig finansiering har kompensert om lag 2/3 av kommunens totale kostnader i forbindelse med koronapandemien.  

Regjeringen la 10. november fram et tilleggsforslag til statsbudsjett for 2021, primært med tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene for første halvår 2021. Tilleggsforslaget vil gi en økning i rammetilskuddet for Stavanger kommune med om lag kr 122,0 mill. i 2021. Om dette vil dekke Stavangers utgifter, vil avhenge av smitteutviklingen og hvor fort vaksiner vil bli tilgjengelig.