⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomisk status og årsprognoser per 31. oktober

2. Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.1 Forslag til vedtak

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift.  

2. Kommunestyret frafaller leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteserveringssteder i perioden fra august – desember 2020, med tanke på å bedre situasjonen for det lokale næringslivet i denne vanskelige tiden. Dette vil føre til en estimert mindreinntekt på kr 1 300000. 

3. Rogaland Rideklubb sin gjeld på kr 1,87 mill. ettergis ikke på det nåværende tidspunkt (jf. anmodning datert 02.04.2020). Kommunedirektøren gis imidlertid fullmakt til å innfri eventuell søknad om avdragsutsettelse fram til 15.10.2021.  

4. Økonomisk status og årsprognoser per 31.10 tas for øvrig til orientering.  

2.2 Forslag til budsjettjusteringer – investering

NrKostnadsendring/nytt prosjekt Budsjettjustering
1Byomforming (tiltak avløp) 15 000
2Stavanger forum, emisjon 3 900
3Prosjekt Friområde 9 500
4Skoler, investering i IKT/Smartteknologi 2 000
 Delsum 30 400
 Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift  
5Energikonvertering – Skeie skole -3 500
6Sykehjem, teleslynge-/IR anlegg -2 000
7Lervig sykehjem, utstyr og møbler til kommunalt legekontor -2 000
8Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering og ny heis -3 000
9Velferdsteknologi -15 000
10Trådløst nett i BHG og SFO -2 500
11Blidensol sykehjem, utskifting av oljekjel til biogasskjel -1 800
12Auglend skole ventilasjonsanlegg -2 000
13Teknikken barnehage, tomt -25 000
14Domkirken -32 000
15Fornyelse og renovering (avløp) -8 000
16Nye signalanlegg ved sykehjemmene -5 000
17Kunst i offentlige rom (lekeplasser) -1 500
18Gatelys -2 250
19Sentrum -1 000
20Kunstgressbaner, rehabilitering -1 500
21Trafikksikkerhet -3 350
22Barnehage uteområder -1 000
23Forprosjekt uteområdet Rådhuset -1 400
24Sykkelstrategi -5 000
25Strømvik barnehage -7 100
26Finnøy helse og omsorgssenter -5 000
27Hinna idrettsanlegg (rekkefølgekrav) -5 000
28Oppgradering av uteområder Hagatoppen -800
29Sunde og Kvernevik bydelshus -2 400
30El-bil, lading på gatelys -6 000
31Kongsgata -7 000
32Tou Scene, uteområdet -3 500
33Børehaugen, rekkefølgekrav -3 000
34Nytorget -1 200
35Gang og sykkelvei, Østhusvik- Hanasand -14 970
36Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien -3 000
37Kannik skole, uteområde -3 395
38Gang og sykkelsti Austre Åmøy -2 500
39Levekårsløft Storhaug -1 400
40Fortau Vikevåg - sykehjem -3 000
41Lys ridestil Sørmarka -1 000
42Tennisbaner Sørmarka -2 250
43Lervig park -3 000
44Avsetning ubundet investeringsfond 163 915
 Delsum -30 400
 Overføringer mellom drift og investering  
45Velferdsteknologi  500
46Aktivitetsanlegg 2 000
47Flytting Hjemmebaserte tjenester, inventar og utstyr 267
48Akropolis mulighetsstudie 1 000
49Fløyen bokollektiv, utbygging av lager -1 500
50Levekårsløft Storhaug 2 000
51Minnesmerke krigsseilere 260
 Delsum 4 527
 Sum endring investeringsutgifter 4 527
    
 Finansiering  
52Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon -4 527
 Sum finansiering -4 527
 Udekket/udisponert 0
Tabell 2.1 Forslag til budsjettendringer - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Kostnadsendring /nye prosjekt

1. Byomforming (tiltak avløp)

Det er avsatt kr 20 mill. i år 2020 til formålet, men forventet årsforbruk er oppgitt til kr 35 mill. Differansen med kr 15 mill. har sammenheng med høyere aktivitet innen flere av byomformingsprosjektene (til bussveien, Lervig m.fl.) enn tidligere antatt. Vi minner om at det er en del usikkerhet relatert til disse prosjektene.

2. Stavanger forum, emisjon

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av rapporten per 31.08.2020 at Stavanger kommune skal delta i emisjon i Stavanger Forum AS høsten 2020, der utsatt leie (gjeld) på inntil kr 3,9 mill. konverteres til egenkapital (økt aksjeandel for Stavanger kommune). Transaksjonen vil føres i bevilgningsregnskapet. Det foreslås å justere budsjettet tilsvarende.

3. Prosjekt Friområde

Kommunalutvalget anbefaler at Stavanger kommune kjøper en eiendom, jf. vedtak i sak 97/20. Det forventes oppgjør for kjøpet tidlig i januar 2021. Kommunedirektøren foreslår en tilleggsbevilging til friområdeprosjektet på kr 9,5 mill.

4. Skoler, investering i IKT/Smartteknologi

Prosjektet har et vedtatt årsbudsjett på kr 6 mill. Ved en inkurie er kun 4 mill. tilført prosjektet. Kommunedirektører foreslår å korrigere budsjettet i tråd ved vedtatt bevilgning.

5-43. Budsjettjustering som følge av prosjektets fremdrift

Budsjettjusteringene i linje 5-43 foreslås som følge av prosjektenes forbruk og finansielle framdrift. Endringene i prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring og endrer ikke prosjektenes ramme.

44. Avsetning ubundet investeringsfond

Ubrukte midler avsettes på ubundne investeringsfond og benyttes til finansiering av investeringer i kommende år.

Overføringer mellom drift og investering

45. Velferdsteknologi

Kr 0,5 mill. flyttes fra driftsposten for velferdsteknologi på Sentrale midler levekår til investeringer grunnet tiltakets art.

46. Aktivitetsanlegg

Tiltaket som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 2,0 mill. fra Park og veis driftsbudsjett til deres investeringsbudsjett.

47. Flytting Hjemmebaserte tjenester, inventar og utstyr

Flytting og samlokalisering av hjemmebaserte tjenester for Hillevåg og Hinna medfører behov for nytt inventar i de nyinnflyttede lokalene. Deler av de budsjetterte flyttekostnadene i drift overføres investering som en teknisk korreksjon, jf. tiltakets art.

48. Akropolis mulighetsstudie

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 1 mill. fra driftsbudsjettet til Kulturavdelingen til investeringsbudsjettet. Prosjektet er et samarbeid med BMU Byggeprosjekter for å følge opp grunnundersøkelser og starte opp arbeid med konseptstudie.

49. Fløyen bokollektiv, utbygging av lager

Fløyen bokollektiv er et bofellesskap for mennesker med fysisk funksjonshemming. Beboerne har et omfattende behov for hjelpemidler og utstyr, og bofellesskapet har behov for mer lagringsplass. Det ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 å avsette kr 1,5 mill. til utbygging av mer lagringsplass i bokollektivet. Arbeidet gjennomføres i regi av Stavanger boligbygg KF og midlene foreslås derfor overført til foretaket.

50. Levekårsløft Storhaug

Tiltaket som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsførers som investering. Kommunedirektøren foreslår at kr 2 mill. overføres fra drift til investering. Dette er et samarbeid med Park og Vei for å bygge ut og forbedre grønnstruktur/friområder, tur-, gang og sykkelstier, skolegårder, uteanlegg i barnehager, i tillegg til idretts- og aktivitetsanlegg.

51. Minnesmerke krigsseilere

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 85 000 fra kulturavdelingens driftsbudsjett og kr 175 000 fra formannskapets reservekonto til Park og veis investeringsbudsjettet da etablering av krigsminne gjelder investeringsbudsjettet. Minnesmerke over krigsseilerne skal gjennomføres som et kunst- og uteromsprosjekt, jf. vedtak i formannskapet 21.02.2019, sak 37/19. Prosjektet er et samarbeid mellom kultur og park og vei. Prosjektstart 2020.  Se også budsjettjustering nr. 12 og nr. 17 på drift.

Endringer i finansiering

52. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

Budsjettmidler tilknyttet drift flyttes over til investering grunnet tiltakenes art. Samlet kr 4,527 mill. Dette gjelder tiltak omtalt i linje 45-51.

2.3 Forslag til budsjettjustering – drift

NrOmråde / sakBudsjett - justering
 Oppvekst og utdanning 
1Johannes læringssenter, statlig tilskudd utvidet opplæringstilbud ifm korona-5 224
 Delsum Oppvekst og utdanning-5 224
 Helse og velferd 
 Særskilte koronatiltak: 
2Domkirken sykehjem, ekstra beredskapsplasser ifm korona798
3Flyktningtjenesten, introduksjonsstønader, økte aktivitetstiltak korona2 800
4Flyktningtjenesten, introduksjonsstønader ordinært, redusert volum-2 300
 Ordinære tjenester: 
5Alders- og sykehjem, Alders hvile, tilskudd til bytte av oppvarmingskilde1 222
6NAV, økte sosialhjelpsutgifter7 000
 Overføring fra drift til investering 
7Sentrale midler levekår, velferdsteknologi, overføres til investering-500
8Hjemmebaserte tjenester, Hillevåg og Hinna, inventar i nye lokaler, overføres investering-267
 Delsum Helse og velferd8 753
 By- og samfunnsplanlegging 
9Beredskap og samfunnsutvikling, Områdeløft Storhaug, overføres investering-2 000
 Delsum By- og samfunnsplanlegging-2 000
 Bymiljø og utbygging 
 Overføring fra drift til investering 
10Park og vei, oppgradering av aktivitetsanlegg, overføres investering-2 000
 Delsum Bymiljø og utbygging-2 000
 Innbygger- og samfunnskontakt 
 Overføring fra drift til investering 
11Kultur, Akropolis-visjonen, grunnundersøkelser 2020, overføres investering-1 000
12Kultur, krigsminne, overføres investering-85
 Delsum Innbygger- og samfunnskontakt-1 085
 Delsum tjenesteområdene-1 556
 Sentrale utgifter 
13Fellesutgifter, tilsyn smittevern667
14Tilskudd kirkelig fellesråd, tilstandsvurderinger verneverdige kirkebygg forsinket-1 370
15Tilskudd andre tros- og livssynssamfunn, økt volum1 700
16Stavanger boligbygg KF, overføring av investeringsmidler1 500
17Formannskapets konto, krigsminne, overføres investering-175
 Delsum sentrale utgifter2 322
 Sentrale inntekter 
18Rammetilskudd, ekstra innbyggertilskudd tilsyn smittevern-667
19Rammetilskudd, ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen til korona-7 050
20Integreringsmidler, ekstra tilskudd forlenget ordning grunnet korona-8 340
 Delsum sentrale inntekter-16 057
 Interne finanstransaksjoner 
21Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon4 527
22Avsetning til disposisjonsfond - flyktninger10 764
 Delsum interne finanstransaksjoner15 291
 Budsjettbalanse0
Tabell 2.2 Forslag til budsjettjustering - drift
Last ned tabelldata (Excel)

1. Johannes læringssenter, statlig tilskudd utvidet opplæringstilbud i forbindelse med korona

Stavanger kommune har mottatt kr 5,22 mill. i særskilt tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Tilskuddet skal finansiere et utvidet norsktilbud til bosatte innvandrere. Målgruppen for utvidet norskopplæring er personer som har rett og plikt til opplæring, uavhengig av om de er innenfor fristen på tre eller fem år, så lenge de etter planen avslutter opplæringen sin i tidsrommet 01.08.20 – 31.12.20. Flere gjennomfører ordinært program fram til senhøsten og utvidet tilbud blir først aktuelt i 2021. I høst har Johannes læringssenter i tillegg hatt ledig kapasitet som følge av stengte grenser og stopp i tilføring av nye deltakere. Kommunedirektøren tilrår følgelig å budsjettere med en realistisk inntekt i 2020 og samtidig overføre midler til disposisjonsfond flyktninger for bruk kommende år, jf. tiltak 20.

2. Domkirken sykehjem, ekstra beredskapsplasser i forbindelse med korona

Domkirken sykehjem ble åpnet som beredskapssykehjem den 23. mars i år og er tiltenkt pasienter uten koronasmitte. Dette for å kompensere for at korttidsplasser i eksisterende sykehjem kan benyttes til pasienter med koronasmitte. Per oktober er det ikke drift i lokalene, men lokalene er fremdeles i beredskap og kostnader påløper. Anslag for merkostnader ut året utgjør snaut kr 0,8 mill. og kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp.

3. Flyktningtjenesten, introduksjonsstønader, økte aktivitetstiltak korona

Med bakgrunn i koronasituasjonen har myndighetene innført en midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Denne innebærer blant annet å tilby utvidet introduksjonsprogram for flyktninger og nyankomne innvandrere. Personer i målgruppen har rett til å få utvidet program med inntil seks måneder. Stavanger kommune ved Flyktningtjenesten har hatt merkostnader på kr 1,9 mill. til introduksjonsstønad som en følge av forlengelse i program på én måned i vårhalvåret for noen av deltakerne. I tillegg har en andel fått inntil 6 måneders forlengelse av vedtak siden august, beregnet til kr 0,8 mill. for 2020. For å tilpasse undervisningen til hjemmeundervisning, er det nødvendig å kjøpe inn chromebooks, beregnet til om lag kr 0,1 mill. Det forventes ytterligere kostnader i 2021 med bakgrunn i gjeldende lovverk. Stavanger kommune har nylig fått ekstra integreringstilskudd for å dekke inn den økte aktivitetsplikten. Kommunedirektøren tilrår å justere budsjettet til Flyktningtjenesten med kr 2,8 mill. i økte koronarelaterte kostnader i 2020.

4. Flyktningtjenesten, introduksjonsstønader ordinært, redusert ramme 

I forbindelse med andre tertial ble Flyktningtjenesten tilført kr 2,3 mill. med bakgrunn at nedgangen i introduksjonsstønadene var lavere enn forutsatt i budsjettet. Midlene frigjøres nå med bakgrunn i den økte aktivitetsplikten som blir kompensert av staten.

5. Alders- og sykehjem, Alders hvile, tilskudd til bytte av oppvarmingskilde 

Som følge av nødvendig bytte av oppvarmingskilde, fra oljekjel til fjernvarme, foreslår kommunedirektøren at det utbetales et tilskudd på kr 1,222 mill. til Alders Hvile som skal dekke kostnader til fjerning av oljekjele og nødvendig ombygging av fyrrommet.

6. Nav, økt sosialhjelp

Brutto utgifter til sosialhjelp er 13,7 % høyere per oktober sammenlignet med samme periode i 2019. Antall mottakere har økt siden rapporteringen i august. Prognose ved årets slutt tilsier at sosialhjelpsutgiftene vil gi et merforbruk på om lag kr 10 mill. I tillegg ser det ut til at kvalifiseringsprogrammet vil gå med om lag kr 2 mill. i merforbruk. Dvs. et samlet prognoseavvik på kr 12 mill. Hovedårsaken til merforbruket er koronasituasjonen. Nav melder om økende arbeidsledighet i Sola, Stavanger og Sandnes kommuner med bakgrunn i at dette er kommuner som sysselsetter flest innenfor bransjene som er hardt rammet av smittevernrestriksjoner. Restaurant, uteliv, reiseliv og transport er bransjene der arbeidsledigheten øker klart mest. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 7 mill.

7. Sentrale midler levekår, velferdsteknologi, overføres investering

Kr 0,5 mill. flyttes fra driftsposten for velferdsteknologi på Sentrale midler levekår til investeringer grunnet tiltakets art.

8. Hjemmebaserte tjenester, Hillevåg og Hinna, inventar i nye lokaler, overføres investering

Flytting og samlokalisering av hjemmebaserte tjenester for Hillevåg og Hinna medfører behov for nytt inventar i de nyinnflyttede lokalene. Deler av de budsjetterte flyttekostnadene i drift overføres investering som en teknisk korreksjon, jf. tiltakets art, med kr 267 000.

9. Beredskap og samfunnsutvikling, Områdeløft Storhaug, overføres investering

Dette er et prosjektsamarbeid med Park og Vei for å bygge ut og forbedre grønnstruktur/friområder, tur-, gang og sykkelstier, skolegårder, uteanlegg i barnehager, i tillegg til idretts- og aktivitetsanlegg. Kr 2 mill. av prosjektmidlene på drift overføres investering grunnet tiltakenes art.

10. Park og vei, Oppgradering av aktivitetsanlegg, overføres investering

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 2,0 mill. fra Park og veis driftsbudsjett til deres investeringsbudsjett, da oppgraderingen av aktivitetsanlegg er definert som en investering.

11. Kultur, Akropolis-visjonen, grunnundersøkelser 2020, overføres investering

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 1 mill. fra driftsbudsjettet til Kulturavdelingen til investeringsbudsjettet. Prosjektet er et samarbeid med BMU Byggeprosjekter for å følge opp grunnundersøkelser og starte opp arbeid med konseptstudie.

12. Kultur, krigsminne, overføres investering

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 85 000 fra kulturavdelingens driftsbudsjett og kr 175 000 fra formannskapets reservekonto til Park og veis investeringsbudsjettet da etablering av krigsminne gjelder investeringsbudsjettet. Minnesmerke over krigsseilerne skal gjennomføres som et kunst- og uteromsprosjekt, jf. vedtak i formannskapet 21.02.2019, sak 37/19. Prosjektet er et samarbeid mellom kultur og park og vei. Prosjektstart 2020.  Se også budsjettjustering nr 17 (drift) og nr 51 (investering).

13. Fellesutgifter, tilsyn smittevern 

Med bakgrunn i regjeringens framlagte forslag 20. november (Prop. 48 S (2020-2021)) foreslås å opprette en tilsvarende budsjettpost på kr 0,67 mill. for å dekke tilsyn med smittevern i forbindelse med koronasituasjonen. Se også budsjettendring nr 18 og nærmere omtale i kapittel 5.

14. Tilskudd kirkelig fellesråd, tilstandsvurderinger verneverdige kirkebygg foretas i kommunal regi

I forbindelse med Handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 ble det lagt inn midler i investeringsbudsjettet til tilstandsvurderinger verneverdige kirkebygg. I første tertial 2020 ble kr 1,67 mill. flyttet fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet, med formål om å utbetale dette som tilskudd til Stavanger Kirkelige Fellesråd. I samarbeid med kirkevergen er det avklart at Stavanger kommune skal stå ansvarlig for tilstandsvurderingene. Deler av kostnadene tilknyttet tilstandsvurdering av de verneverdige kirkebyggene kommer ikke i 2020 og følgelig foreslår kommunedirektøren å frigjøre tilsvarende midler på kr 1,37 mill. i 2020 og overføre resterende kr 0,3 mill. internt til Byggforvaltning som gjennomfører. Kommunedirektøren vil komme tilbake til ny bevilgning i første tertial 2021.

15. Tilskudd andre tros- og livssynssamfunn, økt volum

Det er i Handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 lagt inn kr 14,3 mill. til tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Tilskuddene gis til tros- og livssynssamfunn som er berettiget statsstøtte, og beregnes ut fra bevilgninger til kirkelige formål. I 2020 har antall tros- og livssynssamfunn som har søkt om å få støtte, økt betraktelig.  Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettposten med kr 1,6 mill.

16. Stavanger boligbygg KF, overføring av investeringsmidler

Fløyen bokollektiv er et bofellesskap for mennesker med fysisk funksjonshemming. Beboerne har et omfattende behov for hjelpemidler og utstyr, og bofellesskapet har behov for mer lagringsplass. Det ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 å avsette kr 1,5 mill. til utbygging av mer lagringsplass i bokollektivet. Arbeidet gjennomføres i regi av Stavanger boligbygg KF og midlene foreslås derfor overført til foretaket. Slike overføringer er kategorisert til drift.

17. Formannskapets reservekonto, krigsminne, overføres investering

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 85 000 fra Kulturavdelingens driftsbudsjett og kr 175 000 fra formannskapets reservekonto til Park og veis investeringsbudsjettet da etablering av krigsminne gjelder investeringsbudsjettet. Minnesmerke over krigsseilerne skal gjennomføres som et kunst- og uteromsprosjekt, jf. vedtak i formannskapet 21.02.2019, sak 37/19. Prosjektet er et samarbeid mellom kultur og park og vei. Prosjektstart 2020. Se også budsjettjustering nr 12 (drift) og nr 51 (investering).

18. Rammetilskudd, ekstra innbyggertilskudd tilsyn smittevern korona 

Med bakgrunn i regjeringens framlagte forslag 20. november (Prop. 48 S (2020-2021)) foreslås det å øke rammetilskuddet med kr 667 000 i 2020 med bakgrunn i tilsynsoppgaver i forbindelse med smittevern i koronasituasjonen. Se også budsjettendring nr 13 og nærmere omtale i kapittel 5.

19. Rammetilskudd, ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen til korona

Som en del av krisepakkene fra Stortinget i forbindelse med koronasituasjonen har Fylkesmannen i Rogaland tildelt og utbetalt kr 7,05 mill. til Stavanger kommune etter av sak om Tertialrapport per 31.08.2020 ble lagt fram. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet justeres tilsvarende, og at midlene brukes til å dekke merkostnader til sosialhjelp og beredskapsplasser ved Domkirken sykehjem i forbindelse med koronapandemien.

20. Integreringsmidler, ekstra tilskudd forlenget ordning grunnet korona 

Stavanger kommune har mottatt kr 8,34 mill. i ekstra tilskuddsmidler fra Imdi som skal dempe negative konsekvenser av covid-19 for flyktninger og nyankomne innvandrere, herunder utvidet introduksjonsprogram for deltakere. Personer i målgruppen har rett til å få utvidet program med inntil seks måneder. Integreringstilskudd føres som sentral inntekt og budsjettjustering tilrås.

21. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

Budsjettmidler tilknyttet drift flyttes over til investeringsbudsjettet grunnet tiltakenes art med kr 6,027 mill. Dette gjelder tiltak omtalt i linje 7-12. Samtidig er det behov for å overføre investeringsmidler på kr 1,5 mill. til Stavanger boligbygg KF, via driftsbudsjettet. Netto effekt er kr 4,527 mill. i økt overføring fra drift til investering.

22. Avsetning til disposisjonsfond, flyktningefond 

Stavanger kommune har mottatt kr 8,34 mill. i ekstra integreringsmidler og kr 5,22 mill. i særskilt tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Begge tilskuddene angår en utvidet aktivitetsplikt for kommunen grunnet koronasituasjonen. Deler av aktiviteten foregår i 2020 og en del av aktiviteten vil få finansiell effekt først i 2021. Kommunedirektøren tilrår at samlet tilskudd og merkostnadene til tiltakene i 2020 justeres i årets budsjett og at mellomlegget settes av på disposisjonsfond flyktninger til bruk kommende år.