⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomisk status og årsprognoser per 31. oktober

5. Statsbudsjett 2020 – forslag til endringer

5.1 Endringer i statsbudsjett 2020 – ekstra midler til koronautgifter i 2020

Regjeringen la fredag 20. november fram flere proposisjoner om endrede bevilgninger for 2020, både justeringer av egen statlig virksomhet, øremerkede bevilgninger og endringer i rammene til kommunene for å avhjelpe kommunene gjennom koronakrisen. Endringene i rammetilskuddet til kommunene framgår av Prop. 48 S (2020–2021). Forslagene forventes behandlet i komiteer og av Stortinget før jul, dato er ikke fastsatt ennå. 

5.2 Hva forslaget innebærer for kommunene

Rammetilskuddet øker med kr 107 mill. i en ny bevilgning til tilsyn smittevern. Regjeringen viser til at kommunene skal sørge for at gjeldende regler og smitteverntiltak blir fulgt, og foreslår derfor en bevilgning til nye stillinger som skal kontrollere at reglene for arrangement, serveringssteder og utenlandske arbeidstakere blir etterlevd. Midlene videreføres for 2021, jf. tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2021 som regjeringen la fram uken før 

I tillegg foreslår regjeringen at skjønnsmidlene til kommunene øker med kr 700 mill. Regjeringen viser til at det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder covid-19 relaterte merkostnader, og Fylkesmennene er bedt om å identifisere hvilke kommuner som har hatt spesielt store kostnader til smittevern. Den økte bevilgningen på kr 700 mill., sammen med kr 100 mill. av tidligere bevilget, men udisponert, skjønnsramme, skal gå til kommuner med de høyeste utgiftene knyttet til smittevern per innbygger. Fylkesmennene vil utbetale skjønnsmidlene 

Noen få av forslagene til endringer i øremerkede midler vil angå til kommunene direkteDe aller fleste er relatert til endret aktivitet eller endrede forutsetninger, men det er også noen forslag som innebærer realitetsendringer for kommunene generelt, slik som: 

5.3 Hva vil forslaget bety for Stavanger kommune

Økt rammetilskudd 

Gitt at regjeringens forslag blir vedtatt av Stortinget, vil økningen i innbyggertilskuddet på kr 107 mill. sentralt kunne medføre kr 0,667 mill. i økt inntekt for Stavanger kommune1.  

Deler av slike kostnader er allerede innarbeidet i tidligere budsjettjusteringer i Stavanger kommune. Samtidig vil det også kunne påløpe ytterligere kostnader fram mot nyttår. Kommunedirektøren foreslår følgelig å innarbeide regjeringens forslag i rammetilskuddet, samt en tilsvarende sentral kostnadspost for å ta høyde for utgiftssiden. 

Økt skjønnstilskudd 

Rogaland har fått tildelt kr 41 mill. av potten til kommunene. Hvilken andel Stavanger kommune vil få, er høyst usikkert, og avhengig av smitteutvikling og kostnadsbildet blant kommunene i Rogaland.  Foreløpige forventninger utgjør i størrelsesorden kr 9-13 mill. til Stavanger. 

Kommunedirektøren foreslår ikke å justere budsjettet for skjønnstilskudd da tildelingen er høyst usikkerEventuelle merinntekter vil gå mot eventuelle merkostnader tilknyttet korona i 2020 og være et bidrag når årsregnskapet for 2020 gjøres opp i sin helhet 

Økte øremerkede tilskudd 

Det er for tidlig å si noe om hvilke tildelinger som vil bli aktuelle for Stavanger kommune. Eventuelle tildelinger i 2020 vil komme så sent, at det i praksis vil medføre at bevilgningen overføres til 2021 som bundne driftsmidler. Kommunedirektøren vil avvente dette.