⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

4 Økonomisk status

4.6 Sentrale utgifter

Lønnsreserve

I Handlings- og økonomiplanen 2021-2024 ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 2,2 % i tråd med statsbudsjettet 2021. Resultatet for årets lønnsoppgjør ser ut til å bli 2,8 %.

Samtidig som kostnaden ved årets lønnsoppgjør anslås høyere enn hva som er lagt til grunn i vedtatt budsjett, ble helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2020 lavere enn antatt. Endelig forhandlingsresultat for 2020 ble ikke klart før i starten av 2021 og bidro derfor til at det lenge var usikkerhet knyttet til endelig lønnsvekst i 2020.

Med bakgrunn i dette anses lønnsreserven tilstrekkelig, og kommunedirektøren foreslår at kr 15 mill. kan frigis av lønnsreserven i 2021.

Pensjon

Oppdaterte prognoser er nylig mottatt fra pensjonsselskapene og hvor de fire kommunale foretakene er innarbeidet. Prognosene innehar til dels betydelig endrede forutsetninger. Lønnsforventningene er økt fra 2,2 % i fjor høst til 2,7 % nå i vår. I ettertid har lønnsveksten for kommunene økt ytterligere, og dette kan bli fakturert i ettertid. I tillegg er beregningsreglene for regulering av opptjente rettigheter og justering av pensjon for pensjonister endret. Dette fører i år til en sterkere oppregulering av grunnlaget til 2021 enn forutsatt. Samlet medfører dette at reguleringspremiene er tilnærmet fordoblet og årets premieavvik øker tilsvarende. Økt premieavvik vil føre til økte kostnadsføringer de neste 7 årene (jf. amortisering).

Betydelige pensjonsreserver er frigjort grunnet endrede regler i offentlig tjenestepensjon fra 01.01.2020. Det brukes kr 86,3 mill. (1/7) av frigjorte midler til å dekke inn årets økte premier. Dette gir ingen resultateffekt i driftsregnskapet til Stavanger i 2021, men reduserer årets premieavvik, slik at det blir lavere kostnadsføringer de neste 7 årene. Samme prinsipp er lagt til grunn for kommunens finansieringsavtaler med kirkelig fellesråd og private aktører, hvor kommunal finansiering utgjør hovedkilden til driften.

Samlet utgjør pensjonskostnadene i prognosene om lag kr 700 mill. Pensjonskostnadene har steget med kr 27 mill. siden i fjor høst. Deler av dette skyldes innlemming av foretak i basisorganisasjonen, samt oppregulering av framtidige forpliktelser i tråd med sentrale bestemmelser.

Usikkerhet hefter fortsatt ved prognosene fra pensjonsselskapene. Avregninger vil bli foretatt mot slutten av året. Foreløpig anses kommunens pensjonsbudsjett tilstrekkelig.

Energiutgifter

Strømprisene er betydelig høyere i 2021 enn i fjor. En tørr og kald vår med lite vannfylling, samt en sommer med lite nedbør har drevet strømprisene oppover. Utsiktene er fortsatt høye strømpriser.

I kommende periode har kraftforvaltningen prissikret store deler av volumet. Prissikringen ble foretatt allerede våren 2020 da prisnivået på kraft var historisk lavt. Når det gjelder kraftforvaltning, arbeides det i disse dager med ny avtale for porteføljeforvaltning av elektrisk kraft som skal tre i kraft fra og med 01.01.2022.

Per 2. tertial utgjør merforbruket på kommunens energikostnader kr 11,8 mill. Det er utfordrende å anslå hvor stort merforbruket vil være ved årsslutt, da både prisene og forbruket i stor grad avhenger av været fremover. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 32 mill. Budsjettmidlene vil legges hos eiendom og fordeles videre derfra ut på de forskjellige virksomhetene i kommunen. Det forutsettes at kommunedirektøren har en slik fordelingsfullmakt, tilsvarende fordeling av lønnsreserven.

Disponering av frikraft

Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil dermed gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft i 2021 er beregnet til kr 9 mill. i Handlings- og økonomiplan 2021-2024. Kraftprisene har svingt betydelig de siste par årene. Kraftprisene har vært høye i 2021. Kommunedirektøren tilrår derfor å øke refusjon fra frikraft med kr 9,8 mill.

Ryfast-prosjektet

Stavanger bystyre behandlet finansieringsplanen for Ryfast-prosjektet den 25.01.2011. I finansieringsplanen ble det lagt til grunn at Stavanger kommune skulle betale kr 200 mill. av totalt kr 363 mill. i lokale tilskudd. Kostnadsøkninger mellom den såkalte styringsrammen og kostnadsrammen for prosjektet skal fordeles etter samme nøkkel som i finansieringsplanen. Alle kostnader utover kostnadsrammen skal dekkes av staten. Prognose for sluttkostnad ligger over styringsrammen. Statens vegvesen har lagt til grunn at sluttoppgjør foretas i 2021. Stavanger kommunes andel av kostnadsøkningen utgjør kr 18,6 mill. Kommunedirektøren tilrår at budsjettet justeres tilsvarende. Finansieringen av Ryfast-prosjektet er nærmere omtalt i Prop. 109 S (2011–2012).