⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 12. august

2. Sammendrag

Nytt fra tidligere koronarapporter er at det nå er utarbeidet årsprognoser for de ulike tjenesteområdene på bakgrunn av informasjon på rapporteringstidspunktet.

Oppdaterte anslag viser at merkostnadene og mindreinntektene innenfor tjenestene kan bli om lag kr 247 mill. Siden dette nå er en årsprognose med til dels andre forutsetninger, er det ikke direkte sammenlignbart med lavalternativkostnadene på kr 140 mill. i tidligere rapport.

Før sommeren ble skatteinntektene nedjustert med kr 143 mill. med bakgrunn i koronasituasjonen og statlige styringssignaler. Stortinget vedtok nye skattetiltak i juni. Tiltakene har en effekt på kr 15-16 mill. i lavere netto skatteinntekter for Stavanger. Oppdatert anslag utgjør om lag kr 160 mill. i lavere skatteinngang i 2020. Tidligere skissert utfallsrom, med en mulig reduksjon på om lag kr 300 mill. i skatteinngangen i 2020, gjelder fortsatt. Begge alternativer vil ha konsekvenser både i 2021 og lenger fram i tid.

Samlet effekt av koronasituasjonen er anslått til kr 425 mill. for Stavanger kommune. I anslaget inngår både sikre og usikre elementer, blant annet estimater på beredskapstiltak som forhåpentlig ikke må gjennomføres fullt ut, økt sosialhjelp og redusert skatteinngang.

Staten har allerede bidratt til å finansiere om lag halvparten og resterende er et kommunalt finansieringsansvar. I behandlingen av første tertial ble om lag kr 130 mill. av lokale midler prioritert til koronafinansiering. Forventede besparelser grunnet lavere lønnsvekst ble i all hovedsak satt av på disposisjonsfond for å avvente utviklingen og prioriteringer i andre tertial.

Om lag kr 80-90 mill. av koronakostnadene er ikke finansiert opp og må vurderes på nytt i forbindelse med kommende tertialrapportering.

Det totale kostnadsbildet for Stavanger kommune i forbindelse med koronasituasjonen er fremdeles preget av usikkerhet, særlig med tanke på krisens varighet, økt smittespredning, tiltakenes omfang og mulige langtidseffekter.