⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2022

Kommunestyrets vedtak

1 Kommunestyrets vedtak i sak 82/22 av 24. oktober 2022

Se sak 82/22

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i kapittel 2.2 Investeringer og kapittel 2.3 Drift.

2. Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.10 Kommunale foretak og selskap. Lånerammen for Stavanger utvikling KF reduseres fra kr 84,4 mill. til kr 0 mill. i 2022. Samlet låneramme for kommunale foretak vil etter dette utgjøre kr 0 mill. i 2022.

3. Budsjettreglementet til Stavanger kommune endres for 2022 ved at punkt 4.2.1 som omhandler virksomhetenes +/- 3 % – overføringsregel mellom budsjettår utgår.

4. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre balanserte budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet i forbindelse med regnskapsavslutning, som følge av ompostering fra brutto investeringsutgifter kirke til investeringstilskudd til kirkelig fellesråd.

5. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å inngå likviditetslån innen en samlet ramme på kr 7 mill. for private barnehager grunnet høyere utgiftsvekst i 2022 enn forutsatt i nasjonal tilskuddsmodell. Ordningen med forskuttering er søknadspliktig og forutsetter en signert låneavtale hvor lånet primært gjøres opp mot løpende tilskudd i 2024.

6. Kommunestyret godkjenner følgende utlån slik dette framgår i kapittel 2.2:

7. Finansforvaltningsrapport per 31. august 2022 tas til orientering.

8. Tertialrapport per 31. august 2022 tas ellers til orientering.

2 Vedtatte økonomiske måltall og oversikter

Finansielle måltall

Finansielle måltallRegnskap 2021Opprinnelig budsjett 2022Justert budsjett 1. tertial 2022Vedtatt 2. tertial 2022Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene7,6 %1,7 %0,1 %-0,1 %> 2 %
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene10 %15 %17 %17 %< 11-12 %
Investeringer, andel egenfinansiering75 %55 %56 %57 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene62 %71 %68 %66 %< 60 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene13,4 %8,9 %11,6 %11,3 %> 6 %
Last ned tabelldata (Excel)

Oversikt investering per 2. tertial inkludert vedtatte justeringer. Tall i hele tusen.

 Regnskap per 31.08.22Justert budsjett 2022Forbruks-

prosent
Forslag til budsjettjusteringerForslag til justert budsjett 2022
Investeringer i varige driftsmidler 907 216 2 133 131 43 % 7 540 2 140 671
Tilskudd til andres investeringer 2 640 0  4 100 4 100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 21 763 30 300  0 30 300
Utlån av egne midler 15 460 100 230  - 67 200 33 030
Sum investeringsutgifter 947 078 2 263 661 42 %- 55 560 2 208 101
Kompensasjon for merverdiavgift- 128 423 - 320 250   5 472 - 314 778
Tilskudd fra andre- 84 537 - 243 675   5 400 - 238 275
Salg av varige driftsmidler- 33 601 - 25 600  - 35 250 - 60 850
Mottatte avdrag på utlån av egne midler- 32 373 - 57 663  0- 57 663
Bruk av lån- 335 807 - 1 037 781   76 728 - 961 053
Sum investeringsinntekter- 614 741 - 1 684 969 36 % 52 350 - 1 632 619
Videreutlån 338 851 520 000  0 520 000
Bruk av lån til videreutlån- 338 851 - 520 000  0- 520 000
Avdrag på lån til videreutlån 171 579 152 300   47 700 200 000
Mottatte avdrag på videreutlån- 152 701 - 152 300  - 47 700 - 200 000
Netto utgifter videreutlån 18 878 0 00
Overføring fra drift- 200 003 - 445 692   3 210 - 442 482
Avsetninger til bundne investeringsfond 3 0 00
Bruk av bundne investeringsfond- 21 215 0 00
Bruk av ubundet investeringsfond- 130 000 - 133 000  0- 133 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger- 351 215 - 578 692   3 210 - 575 482
      
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)00 00
Last ned tabelldata (Excel)

Oversikt drift per 2. tertial inkludert vedtatte justeringer. Tall i hele tusen.

 Regnskap 2021Opprinnelig budsjett 2022Justert budsjett 2022Prognoseavvik, inkl. koronaVedtatte budsjettendringer 2. tertialVedtatt justert budsjett 2022
Driftsinntekter -13 012 356 -12 106 192 -12 560 766 -204 422 -204 422 -12 765 188
Driftsutgifter 12 514 231 12 252 588 12 927 017 295 770 243 032 13 170 049
Brutto driftsresultat -498 125 146 396 366 251    404 861
Netto finansutgifter 88 774 207 901 182 901 -17 350 -17 350 165 551
Motpost avskrivninger -578 610 -554 576 -563 619 00 -563 619
Netto driftsresultat -987 961 -200 279 -14 467    6 793
Overføring til investering 442 566 440 584 445 692 -3 210 -3 210 442 482
Netto avsetninger, fond 545 395 -240 305 -431 225 -18 050 -18 050 -449 275
Fremført til inndekning senere år (merforbruk)000 52 738 00
Netto driftsresultat i %7,6 %1,7 %0,1 %  -0,1 %
Last ned tabelldata (Excel)