⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2022

1. Sammendrag

Krigen i Ukraina fortsetter, og det er store energiutfordringer i Europa. Høyt prisnivå ledet av høye energipriser, økende renter og flyktningsituasjonen utfordrer Stavanger kommune til å tilpasse seg nye rammevilkår. Forslag til budsjettjusteringer preges av dette. Det forventes ikke ytterligere statlig koronakompensasjon, og koronautgifter fra første halvår bidrar til negativt driftsresultat.

God bosettingstakt av flyktninger

Russlands invasjon av Ukraina har utløst en humanitær krise. Konsekvensene av invasjonen rammer også norsk økonomi gjennom blant annet mottak av flyktninger, endringer i trusselbildet, lavere tilgang på råvarer og høyere prisvekst. Stavanger kommune er godt i gang med målet om å bosette 750 flyktninger fra Ukraina og andre land i løpet av 2022. Per september har kommunen bosatt om lag halvparten av flyktningene. Det planlegges for økt bosetning også i 2023.

Økonomisk status – drift

Det er forventet kr 295,8 millioner i økte utgifter på drift utover det som er budsjettert ved utgangen av året. Kommunedirektøren foreslår å styrke driftsbudsjettet med kr 243 millioner. I forslag til budsjettjusteringer prioriteres strømutgifter, ulike driftsutfordringer knyttet til brukere med særskilte behov og justeringer som følge av politiske vedtak i løpet av 2. tertial.  I tillegg foreslår kommunedirektøren å benytte oppsparte midler til å dekke påløpte koronautgifter, da kommunen trolig ikke vil få ytterligere koronakompensasjon.

Av de midlene som kommunestyret har satt av til klima- og miljøtiltak er kr 21 millioner omprioritert til tilskudd til luft-til-luft-varmepumper i 2022 og resterende kr 9 millioner forventes først utbetalt i 2023.

Statlige tildelte tilskudd til flyktningsituasjonen er høyere enn forventede utgifter. Kommunedirektøren foreslår derfor å sette av det overskytende på fond for å dekke fremtidige utgifter knyttet til flyktningenes behov.

Utover dette finansieres de økte utgiftene av ekstraordinære inntekter fra skatt og frikraft.

Samlet innebærer forslaget til budsjettjusteringer en forverring av nettodriftsresultat fra 0,2 prosent i 1. tertial til -0,1 prosent i foreliggende forslag. Dette betyr i praksis at driftsutgiftene er større enn driftsinntektene. Nettodriftsresultat vil kunne bli noe bedre dersom deler av de øremerkede midlene i 2022 blir stående ubrukte og overføres til 2023. Nivået vil likevel være lavere enn målet om netto driftsresultat på minimum 2 prosent.

Økonomisk status – investeringer

Investeringsutgiftene på nye og allerede vedtatte prosjekter er foreslått økt med kr 110,5 millioner. Endret fremdrift i gjennomføringen av flere investeringsprosjekter vil føre til reduksjon i investeringsutgifter i år på kr 99,8 millioner. Tidsforskyvninger fører til et avvik i forhold til årets budsjett på prosjektene uten at det betyr at investeringsprosjektene går utover vedtatt ramme. Utlånet til Stavanger Utvikling KF bortfaller ettersom foretaket har tilstrekkelige budsjettmidler til å dekke sine investeringer. Det gjør at investeringsutgiftene samlet sett reduseres med kr 54,3 millioner.

Flere innbyggere

I første halvår i år fikk Stavanger 445 flere innbyggere. Dette er en økning på 0,3 prosent og samsvarer med forventningene. Befolkningsveksten skyldes fødselsoverskudd på 241 personer samtidig som flere flyttet til kommunen enn ut av kommunen. I fjor var utflyttingen høyere enn innflyttingen.

Lav arbeidsledighet og stort behov for arbeidskraft

Arbeidsledigheten i Stavanger kommune er lav og viste 1,8 prosent ved utgangen av august. Ledigheten har vært stabilt lav gjennom de siste fire månedene. I tillegg er behovet for arbeidskraft stort, og både offentlige og private virksomheter har utfordringer med å finne nok og riktig kompetanse. Behovet er størst innenfor helse, pleie og omsorg, men det er også et stort behov for arbeidskraft innenfor bygg og anlegg og ingeniør og IKT-fag.

Reduksjon i sykefravær

Etter en økning i sykefraværet i første tertial med en kraftig smittetopp i februar måned, har sykefraværet sunket gradvis de påfølgende månedene.  I perioden mai til august var sykefraværet på samme nivå med, eller lavere enn samme periode i fjor. Samlet sykefravær i Stavanger kommune for 2022 er likevel høyere enn samme periode i fjor og skyldes økningen i sykefravær under pandemien.

Økonomisk ansvarlighet i en usikker og krevende tid

Stavanger kommune må stadig tilpasse seg og styre i et landskap med skiftende og usikre forutsetninger. Svært høye energipriser, betydelig prisvekst og rentehevninger gjør framtiden mer uforutsigbar og signaliserer høyere utgiftsvekst enn inntektsvekst. Stavanger kommune er en kommune med solid økonomi og må, som en viktig samfunnsaktør, vise økonomisk ansvarlighet. Klare prioriteringer og nye måter å løse oppgavene på blir viktig på veien med å bygge framtidens fellesskap.