⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering pr. 31.08.2020

9 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet. 

Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak blir utarbeidet. 

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser er planlagt gjennomført i 2020, i tråd med Handlings- og økonomiplan 2020-2023: 

Undersøkelse Gjennomført Planlagt 
Oppvekst og utdanning     
Skole 3, 6 og 9. trinn (foresatte)  3. tertial 2020 
Skole 7. og 10. trinn (elever)  3. tertial 2020 
Barnehage (foresatte)  3. tertial 2020 
SFO 2. trinn (foresatte) Februar/mars 2020  
Kulturskolen  3. tertial 2020 
Helsestasjon og jordmortjenesten  3. tertial 2020 
Helse og velferd     
Avlastning bolig  3. tertial 2020 
Boligkontoret Juni 2020  
Bofelleskap UH (beboer)  3. tertial 2020 
Tekniske hjemmetjenester  3. tertial 2020 
Bymiljø og utbygging     
Idrett  Utsatt til 2021 
Destinasjonsparker  Utsatt til 2021 
Nabolagsparker  Utsatt til 2021 
Renovasjon  3. tertial 2020 
Andre     
Politisk sekretariat  3. tertial 2020 
Internbruker  Utsatt til 2021 
Tabell 9.1 Brukerundersøkelser
Last ned tabelldata (Excel)

9.1 Gjennomførte undersøkelser

SFO 2. trinn 

Foreldreundersøkelsen for SFO ble gjennomført i februar/mars 2020, hovedsakelig blant foreldre på 2. trinn. Svarprosenten var 68. Foreldrenes tilbakemelding er generelt at barna trives på SFO, og at samarbeid med personalet er godt. Om lag 9 prosent av foreldrene ønsker et mer tilpasset SFO-tilbud. Spørsmålene om elevens trivsel, og SFO-tilbudet i skolenes ferier, hadde best resultat. Resultatene fra SFO-undersøkelsen publiseres på Stavanger kommunes hjemmesider. 

Boligkontoret 

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan beboere opplever boforhold i kommunale boliger. Undersøkelsen er ny i Stavanger kommune og ble gjennomført første gang i juni 2020. Beboerne er i hovedsak fornøyde med boligene. Over halvparten (61 %) oppgir nest best eller høyest skåre på om boligen oppfyller deres behov, og de fleste oppgir å føle seg trygge i nabolaget sitt. Beboerne opplever i begrenset grad at man får opplæring til å ta vare på boligen. Videre opplever beboerne i noen grad at kommunen gir nødvendig oppfølging, og at det er ganske lett å få hjelp til å fikse mangler i boligen. Et stort flertall (85 %) oppgir at de ville kjøpt egen bolig dersom de fikk muligheten. En lav svarprosent på 11 medfører at resultatene må brukes med varsomhet. 

9.2 Planlagte undersøkelser

Skole 3., 6. og 9. trinn (foresatte) 

Undersøkelsen gjennomføres årlig blant alle foreldre med barn på 3., 6. og 9. trinn i grunnskolen i Stavanger. Undersøkelsen gjennomføres ved bruk av Utdanningsdirektoratets digitale løsning. I undersøkelsen bes elevenes foresatte om å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø og samarbeidet mellom hjem og skole. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2020.  

Skole 7. og 10. trinn (elever) 

Undersøkelsen er årlig og obligatorisk for skolene å gjennomføre. Gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet for å gi elever muligheten til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2020. 

Barnehage (foresatte) 

Foreldreundersøkelsen er en årlig, landsdekkende undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen kartlegger graden av tilfredshet blant foresatte med barn i Stavangerbarnehagen, og planlegges gjennomført i 3. tertial 2020.  

Kulturskolen 

Stavanger kulturskole gjennomfører brukerundersøkelse hvert tredje år for å kartlegge tilfredsheten blant foresatte som har barn som er elever ved skolen. Undersøkelsen er planlagt gjennomført høsten 2020 når skolen er i normal drift igjen. Undersøkelsen vil bli sendt ut gjennom kvalitetsverktøyet «Insight»som Norsk kulturskoleråd har overtatt ansvaret for etter Conexus. 

Helsestasjon og jordmortjenesten 

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge brukernes tilfredshet med helsestasjonene og jordmortjenesten. Målgruppen for undersøkelsen er alle brukere av helsestasjoner underlagt Stavanger kommune og alle brukere av jordmortjenesten som også tidligere har brukt jordmortjenesten minst én gang tidligere. Undersøkelsen planlegges gjennomført i 3. tertial 2020 som en elektronisk spørreskjemaundersøkelse. 

Avlastning bolig 

Avlastningstjenester blir gitt til foresatte/foreldre som har særlig tyngende omsorgsbehov ved at barnet er på avlastningsinstitusjon eller hjemme hos en privat avlaster. Det er brukernes pårørende som får vedtak om avlastning og som intervjues. Det har tidligere vært gjennomført brukerundersøkelser i 2008 og 2015. Årets undersøkelse planlegges gjennomført 3. tertial 2020. 

Bofelleskap for mennesker med utviklingshemning 

Stavanger kommune har gjennomført flere pårørendeundersøkelser knyttet til bofelleskapene for mennesker med utviklingshemning, men ikke blant beboerne. Gjennomføringsmetoden for en beboerundersøkelse vil være annerledes enn for en pårørendeundersøkelse. Det vil være aktuelt å se på tilsvarende undersøkelser i andre kommuner samt anbefalinger fra KS. Planlegges gjennomført 3. tertial 2020. 

Tekniske hjemmetjenester 

Tekniske hjemmetjenester tilbyr tekniske hjelpemidler og løsninger for trygghet og mestring i dagliglivet i samarbeid med helse- og velferdskontorene, hjemmebaserte tjenester og fysio– og ergoterapitjenesten. Undersøkelsen har blitt gjennomført én gang tidligere i 2012. Ny undersøkelse er planlagt gjennomført i 3. tertial 2020. 

Idrett 

Idrettsundersøkelsen gjennomføres annethvert år og kartlegger tilfredshet blant brukerne av idrettsanleggene i kommunen. Undersøkelsen er rettet mot brukerne av anleggene i kommunen i tillegg til trenere og lagledere. Undersøkelsen er utsatt til 2021 på grunn av Koronasituasjonen. 

Destinasjons– og nabolagsparker 

Park og vei gikk i 2019 bort fra å bruke produktet Parkcheck i forbindelse med disse undersøkelsene. Det vurderes å bruke en form for questback, men dette forutsetter å utvikle spørsmål som passer til relevante forhold og som gir svar på de viktigste spørsmålene knyttet til brukernes opplevelser, ønsker og prioriteringer. På grunn av redusert kapasitet i seksjonen med ansvar for utvikling og gjennomføring av undersøkelsener dette arbeidet utsatt til 2021. 

Renovasjon 

Brukerundersøkelse for renovasjon gjennomføres i utgangspunktet hvert tredje år eller ved særskilte behov som et felles prosjekt mellom IVAR IKS og medlemskommunene i IVAR. Undersøkelsen kartlegger erfaringer knyttet til drift av de nye behandlingsanleggene (ettersorteringsanlegg og biogassanlegg) i tillegg til nye avfallsordninger som hentesystem glass/metall, ombruksstasjonerbruktbu med mer. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2020. 

Politisk sekretariat 

Formålet med brukerundersøkelsen er å kartlegge tilfredsheten til brukere med politiske verv, eksempelvis med hensyn til servicenivå og tilrettelegging. Overgang til ny kommune, valg av nye folkevalgte og utvidelse av ansvarsområdene for spesielt kommunedelsutvalgene medførte endringer for avdelingen. På grunn av disse endringene ble undersøkelsen utsatt fra 2019 til 3. tertial 2020. 

Internbruker 

Internbrukerundersøkelsen gjennomføres for å få et inntrykk av hvordan støttetjenestene (regnskap, lederstøtte, bedriftshelsetjenesten, anskaffelser, økonomistyring, IT, byggforvaltning og park og vei) i Stavanger kommune oppleves blant alle virksomhetsledere, avdelingssjefer, direktører og daglige ledere i kommunale foretak. Undersøkelsen ble sist gjennomført i 2018xEn betydelig andel av støttetjenestene har blitt omorganisert med virkning fra 2020For at ny organisering skal få mulighet til «å sette seg», er undersøkelsen utsatt til 2021.  

Undersøkelsen skulle opprinnelig gjennomføres i 2020, men er utsatt til 2021 for at ny organisasjon skal få mulighet til å sette seg etter overgang til ny kommune.