⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering pr. 31.08.2020

3 Samfunn

3.1 Befolkning

Befolkning

Den samlede befolkningsnedgangen i 2.kvartal ble på 149 mennesker i Stavanger. Til sammenligning var det en befolkningsvekst på 50 personer i 2. kvartal 2019.  Samlet gir dette en befolkningsvekst på 0,1 % 1. halvår i 2020. I samme periode i 2019 var den på 0,2 %.

Det er vanlig i 2. kvartal at kommunen har en befolkningsnedgang, men i 2. kvartal 2020 var nettoutflyttingen større enn vanlig med hele 342 personer. Stavanger hadde en negativ nettoinnflytting på 113 personer i 2019 og 129 personer i 2018 i 2. kvartal. Årsaken til Stavangers befolkningsnedgang er den unormalt lave innvandringen fra utlandet til kommunen som en følge av koronapandemien. I 2020 hadde kommunen en innvandring på 206 personer som er lavt sammenlignet med tidligere år hvor det var en innvandring på 471 i 2019 og 406 i 2018.

Figur 3.1 Befolkningsutvikling i Stavanger kommune

Nabokommunene Sola, Sandnes og Randaberg har alle hatt en positiv folkevekst i 2. kvartal og i tillegg opplevd en økning fra 1. kvartal til 2. kvartal. Sammenlignet med samme periode i 2019 så er folkeveksten noe lavere. I Rogaland som helhet er det en lavere folkevekst sammenlignet med 2019.

Figur 3.2 Befolkningsutvikling på Nord-jæren

Boligbygging

Det er 513 boliger som er tatt i bruk hittil i år, og dette innebærer en vekst på 154 boliger sammelignet med samme periode i fjor. Det er igangsatte 366 boliger ved utgangen av august og det er 142 færre sammenlignet med fjoråret.

Periode Igangsatt (tillatelser) til og med augustIgangsatt hele året Tatt i bruk til og med augustTatt i bruk hele året 
2017 335481224422
2018 292572209463
2019 508653359543
2020 366 513 
Tabell 3.1 Boligbygging i Stavanger kommune
Last ned tabelldata (Excel)

3.2 Arbeidsledighet og sysselsetting

Arbeidsledighet

I starten av året var arbeidsledigheten i Stavanger nede på 2,4 %, før den store økningen i mars grunnet koronapandemien. Både Stavanger og Norge som helhet har opplevd en bedring siden toppen i mars, men nivået er fortsatt høyt med en ledighet på henholdsvis 5,1 % og 4,3 %.

Sammenlignet med andre storkommuner som Oslo, Bergen og Trondheim kan man se i figur 3.5 at Stavanger og Bergen har en relativt lik arbeidsledighet. Oslo har høyest ledighet på 5,7 %, mens Trondheim har lavest ledighet på 3,5 %

Figur 3.3 Arbeidsledighet i Stavanger og resten av landet
Figur 3.4 Arbeidsledighet i landets fire største byer

Sysselsatte

Rapportering av sysselsatte i 2018 – 2020 2 kvartal er basert på arbeidssted. For næringenvarehandel etc ser vi en nedgang på sysselsatte 30 441 i 1 kvartal til 28 805 personer i 2 kvartal 2020. I sekundernæringer har vi sett en nedgang på 892 sysselsatte fra første til andre kvartal. De eneste gruppene med positiv utvikling fra 1 til 2 kvartal er jordbruk, skogbruk og fiske og off.adm., forsvar, sosialforsikring.

Figur 3.5 Sysselsatte med Stavanger som arbeidssted.

3.3 Sosiale tjenester

Brutto utgifter til sosialhjelp var 9,3 mill. (7 %) høyere hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Noe av økningen av utgifter skyldes at det fra 1. januar ble det innført at hele barnetrygden holdes utenfor beregning av sosialhjelp for langtidsmottakere med forsørgeransvar.

Figur 3.6 Utbetalt sosialhjelp per måned i Stavanger kommune
Figur 3.7 Antall sosialhjelpsmottakere per måned i Stavanger kommune

I 1. tertial 2020 fortsatte nedgangen av langtidsmottakere av sosialhjelp i Stavanger, men fra april til mai er det en økning av mottakere for første gang siden juli 2019. Fra april til august har antallet økt fra 742 personer 796 til personer. Antallet deltakere som deltar i kvalifikasjonsprogrammet holder seg stabilt.

Figur 3.8 Antall langtidsmottakere av sosialhjelp i Stavanger kommune