⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2. Forslag til vedtak inkludert budsjettjusteringer

2.3 Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer – drift

NrOmråde/sakBudsjettjustering
 Oppvekst og utdanning 
 Koronatiltak: 
1Barnehage, korona13 000
2Grunnskole,korona25 000
3Helsestasjon og skolehelsetjenesten, korona400
 Tiltak knyttet til økt antall flyktninger: 
4Barnehage, Finnøy barnehagene - innføringstilbud200
5Grunnskole, Finnøy skole - innføringstilbud750
6Johannes læringssenter, Ukraina13 000
7EMbo, enslig mindreårig fra Ukraina3 250
8Helsestasjon og skolehelsetjenesten, helsetjenester til flyktninger500
 Ordinære tjenester: 
9Barnehage, Styrket barnehagetilbud10 000
10PPT, Styrket barnehagetilbud5 000
11Barnevernstjenesten, økte klientutgifter8 000
12Barne- og familiesenteret, forskyvning i oppstartstidspunkt-3 000
 Overføring fra drift til investering 
 Delsum Oppvekst og utdanning76 100
 Helse og velferd 
 Særskilte koronatiltak: 
13Hjemmebaserte tjenester, koronautgifter5 200
14Bofellesskap, koronautgifter11 600
15Sentrale midler legetjenester, korona - smittesporing500
16Stab helse og velferd, koronautgifter til smittevernsutstyr og lønn2 250
17Vaksinasjon, koronavaksinering2 600
 Tiltak knyttet til økt antall flyktninger: 
18Sentrale midler legetjeneste, Flyktninghelseteam4 100
19Flyktningtjenesten, oppbemanning, Ukraina8 200
20Nav, flere flyktningveiledere, Ukraina1 100
21Nav, økning sosialhjelp, Ukraina25 000
22Sentrale midler levekår, tolketjenester5 000
23Stab helse og velferd, språkkonsulenter og kjøp av ekstern konsulent400
 Ordinære tjenester: 
24Helse og velferdskontor, bolig med kjøpte heldøgnstjenester15 000
25Helse og velferdskontor, brukerstyrt personlig assistent10 000
26Hjemmebaserte tjenester, økte utgifter vikarbyrå3 000
27Sentrale midler levekår, omdisponering av midler-3 000
28Sentrale midler legetjenester, bortfall av vaksinasjonsinntekter1 500
29Merinntekt egenbetaling alders og sykehjem-1 500
 Overføring mellom drift og investering 
30Rehabiliteringsseksjonen, MO-ung-2 000
31Nav Eiganes og Tasta, ombygging lokaler-240
32Helsehuset, inventar nye lokaler - Hermetikken og nye klasserom-640
33Sentrale midler levekår, Velferdsteknologi 800
34Stab helse og velferd, rådgiverstilling omsorgsbygg500
 Delsum Helse og velferd89 370
 Bymiljø og utbygging 
 Særskilte koronatiltak: 
35Idrett og utemiljø, bortfall av inntekter knyttet til gateleie jf. sak i utvalg for miljø og utbygging nr 47/22 5 000
 Tiltak knyttet til økt antall flyktninger: 
36Eiendom, økte kostnader knyttet til leie av boliger til ukrainske flyktninger5 000
 Ordinære tjenester: 
37Eiendom, oppbevilgning av energibudsjett til videre fordeling på kommunens virksomheter og private sykehjem 60 000
38Eiendom, reduksjon i ramme-5 000
39Eiendom, økte energiinntekter fra energisentralen ved Forum-10 000
40Juridisk, tidligere tilskudd til Urban sjøfront foreslås omdisponert til Lysfest0
41Idrett og utemiljø, juleby i Stavanger jf. formannskapsak 119/221 400
42Idrett og utemiljø, verdenscupstevne i skøyter jf. UKIS-sak 40/22500
43Vann, avløp og renovasjon, økte kalkulatoriske renter og reduserte utgifter til kjøp av tjenester0
 Overføring mellom drift og investering 
44Eiendom, rehabilitering av idrettshaller-1 100
45Stab BMU, mulighetsstudie - badeanlegg 2 000
46Idrett og utemiljø, kartlegging - svømmebasseng Hinna2 000
47Idrett og utemiljø, sykkelprosjekter3 000
48Idrett og utemiljø, miljøvennlig drift-1 100
49Klima og miljø, tilskudd til luft-til-luft varmepumper runde 14 500
50Klima og miljø, tilskudd til luft-til-luft varmepumper runde 211 000
 Delsum Bymiljø og utbygging77 200
 Innbygger- og samfunnskontakt 
 Særskilte koronatiltak: 
 Ordinære tjenester: 
51Kultur, støtte til Rikssamlingsjubileum 2022250
52Kultur, økte strømutgifter Tou Scene AS1 500
53Kultur, "Rask respons" - husleiestøtte1 500
54Kultur, omdisponering av midler, til tilskudd til brannbåten Nøkk0
55Næring, vedtak om utbetalinger fra Vekstfondet700
56Bruk av disposisjonsfond, vekstfond-700
 Delsum Innbygger- og samfunnskontakt3 250
 Stab og støttefunksjoner 
57Innovasjon og støttetjenester-15 000
58Økonomi og organisasjon-5 000
59Kommunedirektør1 000
 Delsum stab- og støttefunksjoner-19 000
 Delsum tjenesteområdene226 920
 Sentrale utgifter 
 Særskilte koronatiltak: 
 Ordinære tjenester: 
60Strømstøtte til Stavanger kirkelige fellesråd5 000
61Stavanger konserthus IKS, økte rentekostnader2 000
62Folkehallene IKS, økt avdrag på byggelån2 950
63Stavanger Forum AS180
64Folkevalgte, tilskudd tilhørende 2021 regnskapsført i 20221 725
65Fellesutgifter, korreksjon av feil i opprinnelig budsjett for rammetilskudd-1 443
 Overføring mellom drift og investering 
 Delsum sentrale utgifter10 412
 Sentrale inntekter 
 Tiltak knyttet til økt antall flyktninger: 
66Integreringstilskudd, økte inntekter med bakgrunn i økt bosetting, jf. KS /22-120 000
67Sentrale inntekter, tilskudd til vertskommune for asylmottak-1 900
 Ordinære inntekter: 
68Lyse AS - disponering av frikraft, økt inntekt på grunn av økte kraftpriser-46 600
69Rammetilskudd, oppdatert nivå etter RNB2022 og korreksjon av feil15 143
70Skatteinntekter, økt anslag-60 000
71Skatteutjevning, økt anslag16 400
72Kalkulatoriske renteinntekter for selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og slam-2 465
 Delsum sentrale inntekter-199 422
 Netto finansutgifter 
73Utbytte, netto økning-2 000
74Ansvarlig lån i Lyse AS, økte renteinntekter grunnet økt rentenivå-6 700
75Netto kapitalkostnader, reduksjon -4 950
76Realisert gevinst fra finansforvaltningen-3 700
 Delsum finanstransaksjoner-17 350
 Interne finanstransaksjoner 
77Overføring mellom drift og investering-3 220
78Overføring mellom drift og investering, klima- og miljøtiltak (tilskudd varmepumper)-15 500
79Overføring mellom drift og investering, nytt kommunehus Rennesøy6 200
80Overføring mellom drift og investering, flyktningtjenesten, ombygging lokaler 1 000
81Overføring mellom drift og investering, økt overføring8 310
82Bruk av bundne driftsfond program nye Stavanger, til kommunehus Rennesøy-6 200
83Bruk av disposisjonsfond, dekning av koronautgifter-65 550
84Avsetning til disposisjonsfond, flyktningfond54 400
 Delsum interne finanstransaksjoner-20 560
 Tekniske korreksjoner mellom investering og drift 
 Budsjettbalanse0
Tabell 2.2 Forslag til budsjettendringer - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og utdanning

1. Barnehage, korona

Første del av 2022 var preget av høyt sykefravær på grunn av korona som gjorde at bruken av vikarer og overtid ble høy. Utgifter tilknyttet KS sin avtale om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien (korona-avtalen) ble dekket inn i 1. tertial. Ved årets slutt forventes det et netto merforbruk på kr 13 mill. tilknyttet korona. Basert på prognoser vil barnehagerammen ikke kunne dekke dette merforbruket. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke barnehagerammen med kr 13 mill.

2. Grunnskole, korona

Første del av 2022 var preget av høyt koronarelatert sykefravær. Utover utgifter til KS sin avtale om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien (korona-avtalen) som ble budsjettjustert i 1. tertial, har skolene i Stavanger hatt høye lønnsutgifter knyttet til koronarelatert sykefravær. Årsprognosen på korona viser at skolene har kr 25 mill. i koronarelaterte utgifter som ikke kan dekkes innenfor egen ramme. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke grunnskolerammen med kr 25 mill.

3. Helsestasjon og skolehelsetjenesten, korona

Helsestasjon og skolehelsetjenesten har første del av året hatt merutgifter knyttet til korona som i hovedsak består av utgifter til vikarer og overtidsarbeid. Utgifter knyttet til korona-avtalen ble dekket inn i 1. tertial. Ved årets slutt forventes det et merforbruk på kr 0,4 mill. tilknyttet korona. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til helsestasjon og skolehelsetjenesten med dette beløpet.

4. Barnehage, Finnøy barnehagene, innføringstilbud

Etter at flere ukrainske familier bosatte seg på Finnøy og dermed får lang reisevei til Johannes læringssenter ble det opprettet et desentralisert innføringstilbud ved Finnøy barnehagene. Finnøy barnehagene har ansatt 1 årsverk for å kunne gi disse barna et desentralisert innføringstilbud. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjett med kr 0,2 mill. finansiert av statlig AMOT tilskudd / integreringstilskudd.

5. Grunnskole, Finnøy skole, innføringstilbud

Flere ukrainske familier bosatte seg på Finnøy. For å unngå for lang reisevei til Johannes læringssenter i sentrum av Stavanger, ble det opprettet et desentralisert innføringstilbud på Finnøy sentralskule. Elevene på Finnøy har vært i aldersgruppen 1.-9. trinn. Det er ansatt to årsverk til dette arbeidet. Kommunedirektøren foreslår å styrke grunnskolerammen med kr 0,75 mill. finansiert av statlig integreringstilskudd.

6. Johannes læringssenter, oppbemanning

Med bakgrunn i Stavanger formannskap sitt vedtak 7. april i sak 74/22, jf. kapittel 4, om bosetting av flyktninger, har Johannes Læringssenter oppbemannet for å kunne gi et tilbud til flere l flyktninger. Barnehagekapasiteten i innføringsbarnehagen er utvidet, innføringsskolen har opprettet flere nye klasser, og det er tilrettelagt for voksenopplæring for et økt antall flyktninger ut over høsten. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til Johannes læringssenter med kr 13 mill. finansiert av statlig integreringstilskudd.

7. EMbo, enslige mindreårige flyktninger

Med bakgrunn i formannskapets vedtak i sak 74/22 om bosetting av 10 enslige mindreårige flyktninger har EMbo har opprettet og bemannet et bofelleskap med plass til 5 barn. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til EMbo med kr 3,25 mill. finansiert av statlig integreringstilskudd.

8. Helsestasjon og skolehelsetjenesten, helsetjenester til flyktninger

Helsestasjonstjenesten bidrar i samarbeid med det etablerte helseteamet med helsetjenester til flyktninger som er barn. Kommunedirektøren foreslår på denne bakgrunn å styrke budsjettrammen med kr 0,5 mill. finansiert av statlig tildelte midler.

9. og 10. Barnehage og PPT, styrket barnehagetilbud

I tråd med vedtak i utvalg for oppvekst og utdanning sak 15/21 ble ressurssenteret for styrket barnehagetilbud avviklet fra og med 1. august 2021. Budsjettrammen til ressurssenteret ble fordelt mellom PPT, barnehagene og stab som utførere, spesialpedagoger og rådgivere. Budsjettrammen for styrket barnehagetilbud i 2022 står ikke i forhold til det reelle driftsnivået. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til barnehageområdet med deler av budsjettbehovet til dette formål, tilsvarende kr 10 mill., og styrke budsjettet til PPT med kr 5 mill.

11. Barnevernstjenester, økte klientutgifter

Barnevernstjenester har gjennom året hatt ulike kostnadskrevende plasseringer i institusjon. Dette gjelder ungdom med rettigheter etter både barnevernloven og helse- og omsorgsloven. Tjenester til disse kjøpes fra private aktører. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til barnevernstjenesten med kr 8 mill. for disse forholdene.

12. Barne- og familiesenteret, forskyvning i oppstartstidspunkt

Kommunestyret har i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 vedtatt å opprette en ny virksomhet som skal tilby foreldreveiledning og forebyggende tjenester knyttet til barn og unges psykiske helse.  Det forventes et mindreforbruk på kr 3 mill. som følge av at virksomheten fortsatt er under etablering og at alle ansatte ikke er på plass. Kommunedirektøren foreslår å nedjustere budsjettrammen med tilsvarende beløp.

Helse og velferd

13. Hjemmebaserte tjenester, koronautgifter

Totalt i år har hjemmebaserte tjenester hatt kr 19 mill. i korona utgifter, hvorav kr 13,8 mill. er knyttet til korona-avtalen som er KS sin avtale om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien og ble dekket inn gjennom budsjettjustering i 1. tertial.   Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til hjemmebaserte tjenester med kr 5,2 mill. som er den resterende del av koronautgiftene.

14. Bofellesskap, koronautgifter

Årsprognosen for koronarelaterte utgifter ved bofelleskapene, etter budsjettjustering i 1. tertial, er kr 11,6 mill. Virksomheten vil ikke kunne dekke disse utgiftene innenfor tildelt budsjettramme, da det er andre driftsmessige utfordringer i tillegg til koronautgiftene hos bofellesskapene, jf. omtale i kapittel 4. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettrammen til bofelleskapene med kr 11,6 mill. som er den resterende del av koronautgiftene.

15. Sentrale midler legetjenester, koronautgifter

Per 2. tertial er det påløpt kr 4,65 mill. i koronarelaterte utgifter hvorav kr 4,3 mill. ble dekket i 1. tertial. Avviksprognosen ved årets slutt er kr 0,5 mill. som i all hovedsak skyldes smittesporing. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,5 mill.

16. Stab helse og velferd, koronautgifter til smittevernsutstyr og lønn

Per 2. tertial er det påløpt kr 10,9 mill. i koronarelaterte utgifter til hotellavtaler, smittevernsutstyr, smittevern og lønn. Årsprognosen er utgifter på kr 11,45 mill. Stab ble i 1. tertial styrket med kr 9,2 mill. Forventet avvik ved årsslutt kan ikke dekkes innenfor vedtatt budsjettramme. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 2,25 mill.

17. Vaksinasjon, koronavaksinering

Per 2. tertial er det påløpt kr 12,8 mill. i utgifter til vaksinasjon av korona. Foreløpige signaler fra FHI er at vaksinasjonsberedskapen i kommunene skal opprettholdes til sommeren 2023. Virksomheten vil derfor ha drift ut året. Avviksprognosen for 2022 utgjør kr 2,6 mill. i merforbruk. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet styrkes med tilsvarende beløp.

18. Sentrale midler legetjeneste, flyktning helseteam

Som redegjort for i 1.tertialrapportering har kommunedirektøren opprettet et flyktninghelseteam som primært gir helsetjenester til flyktninger i asylmottak. Kommunedirektøren foreslår å styrke sentrale midler legetjeneste med kr 4,1 mill. til drift av dette teamet finansiert av statlige tildelte midler.  Innkjøp av mat til flyktningene i asylmottak er inkludert i dette forslaget.

19. Flyktningtjenesten, oppbemanning økt flyktningmottak

Med bakgrunn i formannskapets vedtak i sak 74/22 har flyktningtjenesten bemannet opp for å håndtere økt flyktningmottak. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til flyktningtjenesten med kr 8,2 mill. som vil bli finansiert av statlig integreringstilskudd.

20. Nav, flere flyktningveiledere

Med bakgrunn i formannskapets vedtak i sak 74/22 er det ansatt midlertidige flyktningveiledere ved Nav-kontorene for å håndtere økt flyktningmottak. Oppbemanningen estimeres til å utgjøre kr 1,1 mill. i økte lønnsutgifter. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til Nav med dette beløpet og finansiere det av statlig integreringstilskudd.

21. Nav, sosialhjelp, økt behov

Antall mottakere av sosialhjelp er økt som følge av økt flyktningmottak. Per august er det utbetalt kr 9,4 mill. i økonomisk sosialhjelp i den forbindelse. Det forventes at utbetalingene vil øke utover høsten. Utviklingen tilsier at utbetalingene kan komme til å utgjøre kr 25 mill. ved årets slutt. Kommunedirektøren foreslår å styrke sosialhjelpsbudsjettet med dette beløpet, finansiert av statlig integreringstilskudd.

22. Sentrale midler levekår, tolketjenester økt flyktningmottak

Med bakgrunn i formannskapets vedtak i sak 74/22 har det i 2022 vært et økt behov for tolketjenester. Kommunedirektøren foreslår å øke potten til tolketjenester med kr 5 mill. med økte inntekter fra statlig integreringstilskudd. Disse midlene tildeles virksomhetene i henhold til faktisk bruk.

23. Stab helse og velferd, språkkonsulenter og kjøp av ekstern konsulent

Med bakgrunn i formannskapets vedtak i sak 74/22 er det ansatt språkkonsulenter med særlig kjennskap til det ukrainske språket. Det er estimert å koste kr 0,4 mill. i år, inkludert noe kjøp av ekstern konsulent. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til stab helse og velferd med dette beløpet og finansiere styrkingen av statlig integreringstilskudd.

24. Helse og velferdskontor, bolig med kjøpte heldøgns tjenester

Prognosen på kjøp av heldøgns tjenester viser en liten nedgang i utgifter sammenlignet med 2021. Nedgangen er ikke like stor som forventet i handlings- og økonomiplanen 2022 – 2025, og   kommunedirektøren foreslår å styrke helse og velferdskontorene med kr 15 mill.

25. Helse og velferdskontor, brukerstyrt personlig assistent

Prognosen på brukerstyrt personlig assistent (BPA) viser ingen endring i utgifter sammenlignet med 2021 og ligger kr 10 mill. høyere enn budsjettert. Kommunedirektøren foreslår å styrke helse og velferdskontorene med kr 10 mill. til å dekke avviket mellom budsjett og regnskap.

26. Hjemmebaserte tjenester, økte utgifter vikarbyrå

Vikarbyrå-tjenester har økt med kr 3 mill. sammenlignet med 2. tertial 2021. Noe av økningen skyldes at behovet for vikarer har vært større enn hva kommunens avtaleleverandører har hatt mulighet til å levere. Vikarer som leies inn utenfor avtale er dyrere. Behovet for vikarer kan ses i sammenheng med koronasituasjonen som har pågått de siste årene og arbeidsmengden knyttet til dette. Kommunedirektøren foreslår å styrke hjemmebaserte tjenester med kr 3 mill. for å dekke de økte utgiftene.

27. Sentrale midler levekår, omdisponering av midler

Området forventer et merforbruk ved årets slutt på kr 2,8 mill. Korrigert for tolketjenester som følge av økt flyktningmottak og velferdsteknologi er det ventet mindreforbruk på kr 3 mill. Dette knytter seg til forsinkelser i planlagte tiltak grunnet koronapandemien. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere det estimerte mindreforbruket i ordinær drift innenfor tjenesteområdet.

28. Sentrale midler legetjenester, bortfall av vaksinasjonsinntekter

Det vises til sak 21/21 i utvalg for helse og velferd, hvor det ble vedtatt å slå sammen smittevernkontoret og vaksinasjonskontoret. Kommunedirektøren foreslår å dekke det forventede inntektskravet på kr 1,5 mill. som er en konsekvens av at vaksinasjonskontoret ikke skal drive salg av vaksinasjonstjenester.

29. Alders og sykehjem, merinntekter egenbetaling

Prognosen på egenbetaling sykehjem viser en merinntekt ved årets slutt på kr 1,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke inntektsbudsjettet tilsvarende.

Overføring fra drift til investering

30. Rehabiliteringsseksjonen, mottak og oppfølgingssenter for unge (MO-ung)

Ved etablering av MO-ung er det påløpt kr 2 mill. til inventar og utstyr som er av investeringsmessig karakter. I Handlings- og økonomiplan 2022-2025 ble det tildelt kr 1,5 mill. til formålet og kr 1,2 mill. til husleie. På grunn av forsinket innflytting betales husleie kun for siste halvdel av 2022. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 0,5 mill. av budsjettet for husleie til å dekke økte utgifter til investeringer, slik at det flyttes kr 2 mill. fra drift til investering.

31. Nav Eiganes og Tasta, ombygging lokaler

Ved ombygging av lokaler hos Nav Eiganes og Tasta er det påløpt kr 0,24 mill. som er av investeringsmessig karakter. Kommunedirektøren foreslår å flytte kr 0,24 mill. fra drift til investering.

32. Helsehuset, inventar nye lokaler – Hermetikken og nye klasserom

Helsehuset har utvidet sitt leieareal i Badehusgaten 37 med lokaler til tjenesten dagaktivitetstilbud til personer med demens og nye kurslokaler til styrking av rask psykisk helsehjelp. I den forbindelse investeres det i innredning og inventar. Kommunedirektøren foreslår å flytte kr 0,64 mill. fra drift til investering til formålet.

33. Sentrale midler levekår, velferdsteknologi

Deler av prosjektets planlagte aktiviteter er av driftsmessig karakter. Dette gjelder småskala-kjøp av utstyr til testing og utprøving, eksempelvis etablering og innkjøp av utstyr til HelseCampus, samt utstyr til digitalt tilsyn i utvalgte sykehjem, barneboliger og bofellesskap. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,8 mill. fra investering til drift.

34. Stab helse og velferd, rådgiverstilling omsorgsbygg

Det opprettes en ny fast rådgiverstilling dedikert til oppfølging av omsorgsbyggprosjekter. Stillingen er av driftsmessig art og finansieres gjennom en overføring fra det vedtatte prosjektet i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren foreslår en overføring fra investering til drift på kr 0,5 mill.

Bymiljø og utbygging

35. Idrett og utemiljø, bortfall av inntekter knyttet til gateleie jf. sak i utvalg for miljø og utbygging.

Det ble i utvalg for miljø og utbygging sak 47/22 vedtatt å frafalle gateleie for uteservering/faste salgsplasser på kommunal grunn for 2022. Kommunedirektøren foreslår å redusere inntektskravet med kr 5. mill. i tråd med dette vedtaket.

36. og 38.Eiendom, økte kostnader knyttet til leie av boliger til ukrainske flyktninger

Med bakgrunn i formannskapets vedtak i sak 74/22 og økt bosetting av flyktninger har eiendom hatt utgifter til leie av boliger som har høyere markedspris enn flyktningene selv kan betale. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 5 mill. fra ordinær drift til bosetting av flyktninger.

37. Eiendom, oppbevilgning av energibudsjett til videre fordeling på kommunens virksomheter og private sykehjem

Kommunen har økte utgifter som følge av det høye prisnivået på energi. I 1. tertial ble det vedtatt å styrke budsjettet med kr 83 mill. Oppdaterte avviksprognoser for 2022 tilsier et merforbruk på kr 60 mill. i økte energiutgifter. Det hefter usikkerhet ved prognosen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet ytterligere med kr 55 mill. med hensyn på kommunens virksomheter og kr 5 mill. med hensyn på de private sykehjemmene. Styrkingen legges hos eiendom til videre fordeling til kommunens virksomheter og private sykehjem.

39. Eiendom, økte energiinntekter fra energisentralen ved Forum

Som følge av økte energipriser har energisentralen ved Forum økte inntekter fra energisalg. Kommunedirektøren foreslår å øke inntektsbudsjettet med kr 10 mill. for å hensynta merinntektene.

40. Juridisk, tidligere tilskudd til Urban sjøfront foreslås omdisponerttil Lysfest

Tilskuddet på kr 0,5 mill. som tidligere ble utbetalt av juridisk til Urban sjøfront foreslås omdisponert som følge av at Urban sjøfront er avviklet. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere midlene til lysfestivalen i sentrum og dermed overføre midlene til stab bymiljø og utbygging.

41. Idrett og utemiljø, juleby i Stavanger, jf. formannskapssak 119/22

Som følge av formannskapets vedtak i sak 119/22 forventes det en ekstra utgift på kr 2,5 mill. i forbindelse med julebyen i Stavanger. Dette skal blant annet finansiere isbane på Kjeringholmen og julemarked i Byparken på Domkirkeplassen. Det foreslås at utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog og idrett og utemiljø dekker henholdsvis kr 0,1 mill. og kr 1 mill. av utgiften. Kommunedirektøren foreslår differansen på kr 1,4 mill. som en styrking av budsjettet.

42. Idrett og utemiljø, WC i skøyter, jamfør UKIS-sak 40/22

Det ble i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtatt i sak 40/22 at tilskudd til verdenscupstevne i skøyter i 2022 skulle bli vurdert i forbindelse med 2. tertialrapport. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,5 mill. til tilskudd til verdenscupstevne i skøyter 2022.

43. Vann, avløp og renovasjon, økte kalkulatoriske renter og motpost

Som følge av en høyere selvkostrente enn antatt i handlings- og økonomiplanen er de kalkulatoriske rentekostnadene prognostisert til å bli kr 2,5 mill. høyere for vann, avløp og renovasjon samlet. Midlene justeres mot redusert kjøp fra IVAR. Renteinntekten går til å finansiere øvrige tiltak i kommunen.  Kommunedirektøren foreslår å justere de økte kalkulatoriske rentene til mer realistiske nivå.

Overføringer mellom drift og investering

44. Eiendom, rehabilitering av idrettshaller

Det er avsatt kr 0,5 mill. i investeringsbudsjettet til rehabilitering av idrettshaller. Utgiften per 2. tertial utgjør kr 1,6 mill. Kommunedirektøren foreslår å overføre differansen på kr 1,1 mill. fra drift til investering.

45. Stab bymiljø og utbygging, mulighetsstudie – badeanlegg

Det er avsatt kr 5 mill. til kjøp og utvikling av prosjekter. Det er foretatt en mulighetsstudie angående etablering av et badeanlegg. Mulighetsstudiet anses å være av driftsmessig karakter, og utgiftene utgjør om lag kr 3 mill. totalt. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 2 mill. av disse midlene fra investering til drift, mens kr 1 mill. tas innenfor opprinnelig driftsramme.

46. Idrett og utemiljø, kartlegging – svømmebasseng Hinna

I forbindelse med kartleggingen av svømmebasseng på Hinna, er det vurdert at arbeidet er av driftsmessig karakter. Idrett og utemiljø har midler til prosjektet i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 2 mill. av investeringsmidlene til drift.

47. Idrett og utemiljø, sykkelprosjekter

Som følge av kapasitetsutfordringer i sykkelgruppa, har ikke alle investeringsprosjektene blitt gjennomført i henhold til opprinnelig plan. Det er et stort volum av mindre driftsrelaterte sykkelprosjekter som det er ønskelig å gjennomføre, men som mangler finansiering i driftsbudsjettet. Eksempler er reasfaltering av sykkeltraseer med stor slitasje, og erstatning av gamle permanente bilsperrer med nye som oppfyller nye krav. Det er identifisert småprosjekter av denne typen tilsvarende kr 3 mill.

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 3 mill. fra investering til drift for å finansiere de mindre sykkelprosjektene.

48. Idrett og utemiljø, miljøvennlig drift

I årsprogrammet til park og natur er det satt av kr 1,9 mill. til prosjekt miljøvennlig drift. Det er ønskelig å bruke kr 1,1 mill. av disse midlene til innkjøp av større elektriske maskiner til erstatning for fossildrevne maskiner. Dette gjelder en beitepusser med utstyr, en fjernstyrt avansert gressklipper og to elektrisk mobile aggregater. Maskinenes levetid og verdi gjør at innkjøpene må utgiftsføres i investeringsregnskapet.

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 1,1 mill. fra drift til investering for å kjøpe inn disse maskinene.

49. Klima og miljø, tilskudd til luft-til-luft varmepumper, tildelingsrunde 1

Utvalg for miljø og utbygging vedtok i sak 101/22 å gi en økonomisk støtte til luft-til-luft varmepumper med kr 10 mill. til kommunens innbyggere, i hovedsak via midler fra klima- og miljøfondet. Ordningen ble raskt populær og ble i tråd med ordførers sommerfullmakt vurdert å ses i sammenheng med kommunestyrets samlede prioritering til klima- og miljøformål i 2022. Kommunestyret vedtar den endelige finansieringen av tiltaket.

Det ble i sak 22/22 i utvalg for miljø og utbygging prioritert kr 2,5 mill. fra klima- og miljøfondet til ENØK-støttetiltak i inneværende år. Nåværende prognose for bruken av klima- og miljøfondet viser at det er et forventet mindreforbruk på kr 3,0 mill. relatert til andre klima- og miljøtiltak. Kommunedirektøren foreslår at disse midlene brukes på støtteordningen, og at de resterende kr 4,5 mill. overføres fra investeringsprosjektet Tiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål.

50. Klima og miljø, tilskudd til luft-til-luft varmepumper, tildelingsrunde 2

Etter innstilling fra utvalg for miljø og utbygging, vedtok formannskapet i sak 135/22 å utvide støtteordningen for luft-til-luft varmepumper med kr 20 mill., og at dette finansieres av midler fra investeringsprosjektet Tiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål. Av de kr 20 mill. skal kr 10 mill. gå til en universell ordning til innbyggerne i Stavanger kommune, mens kr 10 mill. settes av til søkere med lav inntekt. Dette innebærer i realiteten en omprioritering av investeringsmidler og en tilhørende endret overføring mellom investerings- og driftsbudsjettet. Dette tilligger kommunestyrets myndighet og tiltaket er følgelig innarbeidet i tertialrapporten.

Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 11 mill. til støtteordningen i 2022. Resterende av rammen på kr 20 mill. innarbeides i 2023. Det anses blant annet ikke som gjennomførbart både å kartlegge alle lavinntektsfamilier som skal motta tilskudd, og at disse rekker å få installert varmepumpene i løpet av året, ettersom markedet er presset. Kommunedirektøren legger til grunn finansieringsforslaget til utvalg for miljø og utbygging, og foreslår å overføre kr 11 mill. til drift fra investeringsprosjektet Tiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål i 2022. Beslutningen for 2023 tas i forbindelse med rullering av handlings- og økonomiplanen.

Innbygger- og samfunnskontakt

51. Kultur, støtte til Rikssamlingsjubileum 2022

Stavanger formannskap vedtok enstemmig i sak 98/20 å bidra økonomisk til gjennomføringen av Rikssamlingsjubileum 2022 med totalt kr 1 mill. Vedtaket ble ivaretatt i påfølgende HØP 21-24 med kr 0,25 mill. i 2021 og kr 0,5 mill. i 2022. Ved en inkurie ble det lagt inn for lavt beløp i 2022. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,25 mill. til dette formålet.

52. Kultur, økte strømutgifter Tou Scene AS

Tou Scene AS mottar et årlig driftstilskudd for drift av Tou Atelierhus og Tou Lyd slik at kunstnere og musikere skal kunne leie atelier og studio til en overkommelig pris. Tou estimerer nå et merforbruk på kr 3 mill. hvorav kr 1,5 mill. skyldes økte strømutgifter. Tjenestebidraget til Tou Scene bør styrkes for å sikre at de kan fortsette avtalen om drift og forvaltning av Tou Lyd og Tou Atelierhus samtidig med at driften tilpasses de økonomiske rammene. Kommunedirektøren foreslår delvis å imøtekomme søknaden fra Tou med kr 1,5 mill.

53. Kultur, økning av tilskuddsordningen Rask respons

Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere som leier på det private markedet utenom Tou Scene AS har tilsvarende utfordringer med økte strøm- og leiepriser. Fram til nå har de ikke blitt omfattet av nasjonale strømstøtteordninger, med mindre de leier arbeidssted i en enhet som oppnår en form for kompensasjon. Stavanger kommune har en tilskuddsordning til profesjonelle kunst og kulturtiltak, Rask respons. Denne foreslås styrket med kr 1,5 mill. merket strømstøtte 2022.

54. Kultur, omdisponering av midler, til tilskudd til brannbåten Nøkk

Stavanger formannskap (FSK) vedtok enstemmig i sak 53/22 et engangsbeløp på kr 0,48 mill. til utbedring av groptæring utført på kommunens brannbåt NØKK i 2021. Under utbedringen i 2021 ble det påvist svikt i skrog akterut, og Engøyholmen søker nå om kr 0,8 mill. for å gjennomføre utbedringen i år. De har mottatt kr 0,6 mill. i tilskudd fra fartøyvern i Rogaland fylkeskommune under forutsetning at utbedringen gjennomføres. Kommunedirektøren forslår å omdisponere kr 0,7 mill. fra Smartbyen og kr 0,1 mill. fra politisk sekretariat til kultur for å finansiere tilskuddet.

55. Næring, tilskudd fra vekstfondet, FSK 100/22

Næring ble i 1. tertial 2021 tildelt kr 3 mill. til energihovedstaden, jf. Stavanger kommunestyre sak 78/21. En andel på kr 2,8 mill. ble overført vekstfondet. Stavanger formannskap vedtok enstemmig i sak 100/22 å tildele kr 0,7 mill. fra vekstfondet til energiomstillingsprosjekter og budsjettet foreslås justert med dette. Etter tildelingene gjenstår kr 2,1 mill. med energiomstilling som tema.

56. Bruk av vekstfond, FSK 100/22

Stavanger formannskap (vedtok enstemmig i sak 100/22 å tildele kr 0,7 mill. fra vekstfondet til energiomstillingsprosjekter. Kommunedirektøren foreslår derfor å bruke kr 0,7 mill. av vekstfondet til å finansiere dette tiltaket.

Stab og støttefunksjoner

57. Innovasjon og støttetjenester, omdisponering av budsjettrammen

Innovasjon og støttetjenester har nå et aktivitetsnivå som tilsier et mindreforbruk på kr 15 mill. i 2022. Mindreforbruket relaterer seg i hovedsak til vakante stillinger, et lavere aktivitetsnivå innenfor digitalisering, samt tjenesteområdets frikjøpte ressurser som er engasjert i nasjonale digitaliseringsprosjekter. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 15 mill. til andre formål.

58. Økonomi og organisasjon, omdisponering av budsjettrammen

Stabsområdet økonomi og organisasjon har per august et mindreforbruk på kr 10,9 mill. og dette skyldes hovedsakelig færre aktiviteter innenfor organisasjons- og HR-området som gjelder hele kommunen. Kurs – og opplæringstilbud har blitt gjennomført digitalt i stedet for fysiske samlinger. Videre har det vært lavere forbruk på prosessutgifter kommunen pådrar seg i forbindelse med krevende personalsaker, og arbeidsutprøving for ansatte som på grunn av sykdom ikke kan stå i opprinnelig stilling.

Det har også vært vakante stillinger i deler av året innenfor flere av avdelingene i stabsområdet. Kommunedirektøren foreslår å legge ned prosjektkontoret og flytte oppgaver og midler til organisasjon og forhandling. Samlet sett vil tjenesteområdet ha mindreforbruk ved årets slutt og kommunedirektøren foreslår derfor å redusere rammen med kr 5 mill. for inneværende år.

59. Kommunedirektør, styrking av omstillingsarbeid

Kommunedirektøren har per august et merforbruk knyttet til omstillingsarbeid. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 1,0 mill. fra øvrige stab og støtteområder for å dekke dette merforbruket.

Sentrale utgifter

60. Stavanger kirkelige fellesråd, økt tilskudd til strøm

Kommunedirektøren har i tråd med anbefalinger i brev fra barne- og familiedepartementet datert 23.05.22 vært i dialog med Stavanger kirkelig fellesråd om de økte energiutgiftene. Basert på kommunens finansieringsplikt og gjeldende avtale med Stavanger kirkelige fellesråd legges samme relative vekst i energiutgifter fra 2021 til 2022 til grunn for Stavanger kirkelige fellesråd som for Stavanger kommune sine virksomheter.

I tillegg til den lovfestede finansieringsplikten som kommunene har overfor de lokale kirkene foreslår regjeringen 30.09.2022 en midlertidig tilskuddsordning på kr 30 mill. i 2022 til kirkebygg i Den norske kirke. Ordningen vil gjelde for de områdene som har hatt høyest strømpriser. Målet er å bidra til at færre kirker reduserer aktiviteten i advents- og julehøgtiden. Tilskuddsordningen vil være søknadspliktig med en lik økonomisk tildeling per sokn uavhengig av størrelsen på kirkene eller nivå på strømutgifter for det enkelte bygg.

Kommunedirektøren foreslår på bakgrunn av kommunens lovfestede finansieringsplikt å øke tilskuddet til Stavanger kirkelige fellesråd med kr 5 mill.

61. Stavanger konserthus IKS, økte rentekostnader

Som følge av økt rentenivå tiltrår kommunedirektøren å oppjustere tilskuddet til Stavanger konserthus IKS med kr 2,0 mill. Det vises til kapittel 4.10 for nærmere omtale.

62. Folkehallene IKS, økte kapitalkostnader

Kommunedirektøren foreslår å øke tilskuddet til Folkehallene med kr 5,5 mill., slik at drifts- og eiendomsselskapene kan håndtere økte kapitalkostnader. Stavanger kommunes andel av dette tilskuddet utgjør kr 2,95 mill. Det vises til kapittel 4.10 for nærmere omtale.

63. Stavanger Forum AS

Stavanger Forum AS ble i 2021 gitt en kompensasjon for merkostnader og inntektsbortfall, som oppstod gjennom Stavanger kommunes disponering av Forum-området til blant annet luftveislegevakt, vaksine- og testsenter. Stavanger Forum AS har i brev 11.05.2022 vist til dette og søkt om tilsvarende kompensasjon for 2022. Etter en helhetsvurdering tilrår kommunedirektøren å kompensere selskapet med kr 0,18 mill. Det vises til kapittel 4.10 for nærmere omtale.

64. Folkevalgte, tilskudd tilhørende 2021 regnskapsført i 2022

Det ble ved en inkurie regnskapsført en utbetaling av honorarer til folkevalgte i 2022 som skulle vært regnskapsført i 2021. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettrammen til folkevalgte med kr 1,725 mill. til dette formål.

65. Fellesutgifter, korreksjon av feil i opprinnelig budsjett ad rammetilskuddet

På grunn av en inkurie er det registrert en feil i det opprinnelige budsjettet for 2022 under fellesutgifter og med motpost rammetilskudd. Da kommunestyret selv vedtar de frie inntektene, jf. bevilgningsoversikt drift del 1 i vedtakspunkt 3, kulepunkt 1, fremmer kommunedirektøren forslag om å innarbeide korreksjonen på kr 1,4 mill. gjennom budsjettjustering, jf. tilsvarende forslag i linje 69.

Sentrale inntekter

66. Integreringstilskudd, økt inntekt med bakgrunn i økt bosetting, jf. sak FSK 74/22

Med en forutsetning om at det bosettes 750 flyktninger, hvorav 10 er enslige mindreårige, vil Stavanger kommune kunne motta en økning i inntekter i størrelsesorden kr 120 mill. i integreringstilskudd i 2022. Kommunedirektøren foreslår på dette grunnlag at denne budsjettrammen oppjusteres med et inntektsanslag på kr 120 mill.

67. Sentrale inntekter, tilskudd til vertskommune for asylmottak

For å sikre at beboerne i asylmottak og akuttmottak får de tjenestene de har krav på, gis vertskommunene et tilskudd fra staten som skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter til de tjenestene de skal yte. Det ordinære vertskommunetilskuddet består av en grunnsatts per kommune og en sats per mottaksplass. Kommunedirektøren legger til grunn at UDI vil utbetale kr 1,9 mill. for 2022.

68. Lyse AS, disponering av frikraft, økt inntekt grunnet økte kraftpriser

Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil dermed gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft er beregnet til kr 53 mill. i 2022. Kraftprisen har vært svært høy hittil i 2022. Kommunedirektøren anbefaler derfor å øke refusjon fra frikraft med kr 46,6 mill.

69. Rammetilskudd, oppdatert nivå etter RNB2022 og korreksjon av feil

Regjeringen vedtok i revidert nasjonalbudsjett 2022 at kommunene skulle få betydelige trekk i rammetilskuddet på grunn av det økte skatteanslaget for kommunene i 2022. Anslaget som ble lagt til grunn for trekket i 1. tertial er ca. kr 15,7 mill. lavere enn det faktiske trekket i rammetilskuddet til Stavanger kommune.

Regjeringen vedtok i revidert nasjonalbudsjett 2022 en prisjustering av sosialstønad fra 1. juli på kr 71,7 mill. (vedlegg 1, kol. 10 i rundskriv H-4/22). Prisjusteringen har gitt Stavanger kommune en økt inntekt fra rammetilskudd på om lag kr 2 mill.

På grunn av en inkurie foreligger en mindre registreringsfeil i rammetilskuddet i opprinnelig budsjett for 2022. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide korreksjonen på kr 1,4 mill., jf. tilsvarende forslag i linje 65.

Kommunedirektøren foreslår å redusere inntekten fra rammetilskuddet på kr 15,1 mill.

70. Skatteinntekter, økt anslag

Nye prognoser for skatteinntektene tilsier ytterligere økte skatteinntekter i 2022 sammenlignet med det økte nivået fra 1. tertial. Oppdaterte tall fra Skatteetaten tyder på at restskatten for 2021 er ventet å være noe høyere enn tidligere forutsatt, samt at nivå på til gode skatt er lavere enn tidligere år. Dette har sammenheng med de lavere rentenivåene i 2021, samt de høye utbytteutbetalingene som ble gjort i 2021, sannsynligvis på grunn av skattemotivert tilpasning. Den høye vikarbruken under fraværstoppen i vinter, herunder også ekstra høyt kompensasjonsnivå for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien, bidrar også til å øke skattegrunnlaget og dermed innbetalt skatt for 2022. Sysselsettingen er fortsatt høy. Prognosen er usikker.

Regjeringen varslet 28. september endringer i skatter og avgifter for naturressurser. Forslag til statsbudsjett for 2023 legges fram 6. oktober. Den lokale prognosen ble utarbeidet i forkant av disse forslagene. Kommunedirektøren foreslår å øke skatteinntektene i Stavanger med kr 60 mill.

71. Skatteutjevning, økt anslag

Nytt anslag blir presentert av regjeringen i forslag til statsbudsjett, som legges frem 6. oktober. I påvente av dette er det utarbeidet lokalt anslag om nasjonal skatteinngang for kommunene og prognosen er følgelig noe usikker.

I den lokale prognosen legges det til grunn en økning i den nasjonale skatteinngangen på kr 1,25 mrd. utover nivået fra revidert nasjonalbudsjett 2022. I den lokale prognosen for skatteinntektene øker det lokale skatteanslaget for Stavanger noe mer enn anslaget for landet, og kommunen vil følgelig måtte betale mer i skatteutjevning til andre kommuner. Basert på foreliggende prognoser foreslår kommunedirektøren en økning i inntektsutjevningen på kr 16,4 mill.

72. Kalkulatoriske renteinntekter for selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og slam

Et høyere rentenivå enn tidligere lagt til grunn fører til økte kapitalkostnader for selvkostområdene renovasjon, vann, avløp og slam.  Dette gir dermed høyere kalkulatoriske renteinntekter for kommunekassen. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke de budsjetterte kalkulatoriske rentene til et mer realistisk nivå, tilsvarende kr 2,47 mill.

Netto finansutgifter

73. Utbytte, netto økning

Renovasjonen IKS utdeler et utbytte til Stavanger kommune på kr 1 mill. i 2022, noe som er kr 1 mill. under budsjett. Stavanger kommune har samtidig mottatt økt utbytte fra sin egen finansforvaltning. Kommunedirektøren foreslår derfor en netto økning i budsjettert utbytte for 2022 på kr 2 mill.

74. Ansvarlig lån i Lyse AS, økte renteinntekter på grunn av økt rentenivå

Stavanger kommune mottar overføringer fra Lyse AS både i form av utbytte og renter / avdrag på ansvarlig lån. Kommunedirektøren tilrår å justere opp budsjetterte renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse AS med kr 6,7 mill., grunnet økt rentenivå i 2022.

75. Netto kapitalkostnader, reduksjon

Det er budsjettert med kr 548,3 mill. i netto kapitalkostnader i 2022. Kommunedirektøren har foretatt en ny beregning av netto kapitalkostnader basert på endringer i rentenivå, endringer i likviditeten, endringer i tidspunkt for/nivå på låneopptak, innfrielse av gjeld mv. Kommunedirektøren tilrår på denne bakgrunn at netto kapitalkostnader justeres ned med kr 4,95 mill. per 2. tertial 2022.

76. Realiserte gevinster fra finansforvaltningen

Det er per 2. tertial 2022 inntektsført kr 3,7 mill. i realiserte gevinster knyttet til finansforvaltningen. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettert inntekt tilsvarende.

Interne finanstransaksjoner

77. Overføring mellom drift og investering

På grunn av tekniske justeringer mellom drift og investering, foreslås det å øke overføringen fra drift med kr 3,22 mill. Jf. tilsvarende tiltak i investeringsbudsjettet.

78. Overføring mellom drift og investering, klima og miljøtiltak, tilskudd varmepumper

På grunn av omprioriteringer foreslås det å overføre kr 15,5 mill. fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet for å finansiere tilskuddsordningene til varmepumper. Se tilsvarende linje 94 i investering.

79. Overføring mellom drift og investering, nytt kommunehus Rennesøy

Program Nye Stavanger fikk i 2017 kr 46,1 mill. i tilskudd til dekning av engangskostnader, og kr 4 mill. i tilskudd til tiltak til digitaliserings- og infrastrukturtiltak. Da sammenslåingen var gjennomført i 2020, fikk Stavanger kommune ytterligere kr 33,5 mill. i reformstøtte. Sluttrapport for program Nye Stavanger finnes her og her.

Det gjenstår i 2022 kr 11,6 mill. som ikke er disponert. Kommunedirektøren foreslår at kr 6,2 mill. av dette benyttes til delvis finansiering av prosjekt 3744045 Nytt kommunehus Rennesøy. Midlene overføres fra drift til investering.

80. Overføring mellom drift og investering, flyktningtjenesten, ombygging lokaler

Det er bygget nye kontorer og foretatt andre endringer for å skaffe forsvarlige og tilstrekkelig med kontorplasser til flyktningtjenesten i forbindelse med oppbemanningen i 2022. Dette estimeres til å utgjøre kr 1 mill., og kommunedirektøren foreslår at investeringen finansieres av statlig integreringstilskudd fra drift.

81. Overføring mellom drift og investering, økt overføring

Med bakgrunn i de vedvarende høye strømutgiftene, foreslår kommunedirektøren å øke overføringen fra drift til investering med kr 7 mill. for å etablere en låneordning for private barnehager som har behov for midlertidige likviditetslån for å dekke strømutgifter.

I tillegg foreslår kommunedirektøren å øke overføringen fra drift med kr 1,31 mill. for å styrke egenfinansiering av investeringsprosjekter.

82. Bruk av bundne driftsfond program nye Stavanger, til kommunehus Rennesøy

Program Nye Stavanger fikk i 2017 kr 46,1 mill. i tilskudd til dekning av engangskostnader, og kr 4 mill. i tilskudd til tiltak til digitaliserings- og infrastrukturtiltak. Da sammenslåingen var gjennomført i 2020, fikk Stavanger kommune ytterligere kr 33,5 mill. i reformstøtte. Sluttrapport for program Nye Stavanger finnes her og her.

Det gjenstår i 2022 kr 11,6 mill. som ikke er disponert. Kommunedirektøren foreslår at kr 6,2 mill. av dette benyttes til delvis finansiering av prosjekt 3744045 Nytt kommunehus Rennesøy. Midlene overføres fra drift til investering

83. Bruk av disposisjonsfond, dekning av koronautgifter

Kommunens tjenesteområder har hatt koronautgifter på kr 65,55 mill. som det ikke var dekning for å ta innenfor rammene. Det er foreløpig ikke signaler om at kommunen vil få statlig kompensasjon for å dekke disse utgiftene. Kommunedirektøren foreslår derfor å bruke kr 65,55 mill. fra disposisjonsfond for å dekke disse utgiftene. Dersom kommunen blir kompensert for utgiftene, foreslår kommunedirektøren at dette blir tilbakeført (avsatt) på disposisjonsfond når regnskapet for 2022 gjøres opp.

84. Avsetning til disposisjonsfond, flyktningfond

Staten tildeler integreringstilskudd for alle flyktninger som bosettes i Stavanger samme når tid på året de bosettes. Kommunedirektøren har kartlagt behovet for styrking av budsjettrammer der det er volumøkninger tilknyttet denne situasjonen og foreslår å disponere kr 67,4 mill. av forventet økning i integreringstilskuddet for 2022. Kommunedirektøren foreslår å avsette udisponert tilskudd på kr 54,4 mill. til fond. All usikkerhet tilknyttet denne situasjonen vil dermed i fremtiden kunne håndteres med bruk av fondsmidler.