⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2. Forslag til vedtak inkludert budsjettjusteringer

2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer – investering

NrProsjektnavnBeløp
 Nye prosjekter 
1Erverv av Dalsetveien, Tyrihans barnehage16 000
2Flyktningtjenesten, ombygging lokaler1 000
3Erverv av bestyrerboligen på Tou (Tinnfabrikken)15 000
 Sum nye prosjekt32 000
 Økt ramme på allerede vedtatte prosjekt 
4Madlamark idrettshall15 000
5Oppgradering vaskeanlegg500
6Gauselvågen 8, utbygging av lager300
7Solborg-prosjektet7 300
8Stokkaveien 331 000
9Erstatningsboliger for gjenanskaffelse Midjord31 500
10Hundvåg kirke rehabilitering2 000
11Dagsturhytter, Fogn og Kuneset1 700
12Nytorget, Arne Rettedals gate 1234 000
13Gatelys750
14Tilskudd til luft-til-luft varmepumper runde 1-4 500
15Tilskudd til luft-til-luft varmepumper runde 2-11 000
 Sum kostnadsendringer78 550
 Delsum, nye prosjekter og kostnadsendringer 110 550
   
 Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift 
16Sølvberget, Meråpent på Finnøy-200
17Sølvberget, Meråpent på Rennesøy50
18Sølvberget, Nye nettsider150
19Kunst i offentlige rom-13 300
20Stavanger legevakt, medisinsk utstyr-1 000
21Pasientvarsling i sykehjemmene (signalanlegg)-1 000
22Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede (6 boliger)-4 000
23Bofellesskap, erstatning for Worsegården (8 boliger)-5 000
24Mulighetsstudie, bofellesskap, erstatning for Spilderhaug (5 boliger)-2 000
25Tastarustå B7, etablererboliger-4 000
26Søra Bråde biokull-27 000
27Gunnar Wareberg, bofellesskap-19 000
28Rådhuset-25 000
29Nytt kommunehus i Rennesøy, mulighetsstudie6 200
30Schancheholen brannstasjon-31 600
31Lervig Brannstasjon33 000
32Lervigskvartalet15 000
33Tastaveden skole, rehabilitering5 500
34Kvernevik skole-3 000
35Madlamark skole 11 600
36Mulighetsstudie barnehage Atlanteren-1 000
37Prosjektforslag, Mosvangen dagaktivitetssenter-25 000
38Mosvangen barnehage5 000
39Kvaleberg skate- og idrettspark og bydelshus-300
40Sunde og Kvernevik bydelshus, rekkefølgekrav4 470
41Sunde og Kvernevik Bydelshus400
42Mulighetsstudie tomt/areal til barnehageformål-470
43Bofellesskap Haugåsveien-3 000
44Prosjektutvikling, Bofellesskap i Jåttåvågen-1 500
45Mulighetsstudie - alle avlastningsplasser under samme tak-1 000
46Stavanger legevakt, mulighetsstudie-2 000
47St Petri bofellesskap for eldre-1 000
48Hinna idrettsanlegg - rekkefølgekrav-7 990
49Nytorget, park og offentlig møteplass2 000
50Lervig park1 500
51Prosjektering og forarbeider Damsikring Vannassen-2 300
52Bypark-1 200
53Sykkel-17 000
54Levekårsløft Storhaug/Rasmus risas gate4 100
55Hesby kirke-3 000
56Sørbø kirke500
57Ventilasjonsanlegg, utskiftning kirker-2 200
58Domkirken 202515 800
 Delsum, finansiell fremdrift- 99 790
   
 Teknisk justering - Lervigprosjektene 
59Lervig Barnehage-27 500
60Lervig, Parkering og næring-40 000
61Lervig, kontorer-42 500
62Lervig, Bydelsfunksjoner-17 500
63Lervig, idrettshall-20 000
64Lervig, skole-87 500
65Lervigskvartalet utvikling235 000
 Sum teknisk justering Lervigprosjektene0
   
 Overføringer mellom drift og investering, teknisk korreksjon 
 Fra drift til investering 
66Miljøvennlig drift, innkjøp elektriske maskiner1 100
67Helsehuset, inventar nye lokaler – Hermetikken og nye klasserom640
68Rehabilitering av idrettshaller1 100
69Flyttekostnader for MO-ung2 000
70Nav Eiganes og Tasta, ombygging lokaler240
 Sum overføring fra drift til investering5 080
 Fra investering til drift 
71Velferdsteknologi-800
72Sykkelprosjekter-3 000
73Kartlegging svømmebasseng Hinna-2 000
74Mulighetsstudie badeanlegg-2 000
75Mulighetsstudie omsorgsbygg-500
 Sum overføring fra investering til drift-8 300
 Delsum, overføringer mellom drift og investering-3 220
 Sum endringer i varige driftsmidler 7 540
   
 Tilskudd til andres investeringer 
76Tilbakebetaling spillemidler curlinghall4 100
 Sum endring tilskudd til andres investeringer4 100
   
 Utlån av egne midler 
77Stavanger Utvikling KF - låneopptak til investering-84 400
78Låneordning til økte strømutgifter hos private barnehager7 000
79Ynglinghallen AS, forskuttering av spillemidler og momskompensasjon5 200
80Madlaspeiderne, forskuttering av spillemidler og momskompensasjon2 500
81Lervigskvartalet butikkeiendom AS2 500
 Sum endring utlån av egne midler-67 200
   
 Startlån 
82Avdrag på lån til videreutlån47 700
82Mottatte avdrag på videreutlån-47 700
 Sum startlån/netto utgifter videreutlån0
   
 Sum endring investeringsutgifter-55 560
   
 Finansiering 
83Kompensasjon for merverdiutgift5 472
84Salg av selveide boliger i bofellesskap-5 250
85Salg av Midjordhusene-30 000
86Spillemidler idrett-4 100
87Tilskudd fra Miljødirektoratet - Søra Bråde biokull9 500
88Bruk av lån, økt-7 672
89Låneopptak til utlån84 400
90Overføring mellom drift og investering, tekniske justeringer3 220
91Overføring mellom drift og investering, låneordning til økte strømutgifter hos private barnehager-7 000
92Overføring mellom drift og investering, nytt kommunehus Rennesøy -6 200
93Overføring mellom drift og investering, flyktningtjenesten, ombygging lokaler-1 000
94Overføring mellom drift og investering, tilskudd til luft-til-luft varmepumper15 500
95Overføring mellom drift og investering, økt overføring-1 310
 Sum finansiering55 560
   
 Udekket/udisponert0
Tabell 2.1 Forslag til budsjettjustering - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Nye prosjekter

1. Erverv av Dalsetveien, Tyrihans barnehage

Stavanger Utvikling KF har på vegne av kommunen kjøpt Dalsetveien 3 og 5 for kr 16 mill. Formålet med kjøpet er å legge til rette for en fremtidig utvidelse av Tyrihans barnehage. Kommunedirektøren foreslår å budsjettere kr 16 mill. til formålet.

2. Flyktningtjenesten, ombygging lokaler

Det er bygget nye kontorer og foretatt andre endringer for å skaffe forsvarlige og tilstrekkelig med kontorplasser til flyktningtjenesten i forbindelse med oppbemanningen i 2022. Dette estimeres til å utgjøre kr 1 mill., og kommunedirektøren foreslår at investeringen finansieres av statlig integreringstilskudd fra drift.

3. Erverv av bestyrerboligen på Tou (Tinnfabrikken)

Kommunedirektøren foreslår at det avsettes midler til erverv av bestyrerbolig på Tou (Tinnfabrikken, Ryfylkegata 45). Jamfør tidligere vedtak og mandat i kommunalutvalget sak 104/21, skal det foretas kjøp av denne boligen slik at tomten blir integrert med resten av Lervigskvartalet. Nåværende eier av bygget skal inngå en langsiktig avtale med kommunen for utleie av bygget.

Kommunedirektøren foreslår at det innarbeides kr 15 mill. til formålet i 2022. Rammen for Lervigskvartalet vil nedjusteres med kr 3,5 mill. i Handlings- og økonomiplan 2023-2026 for å dekke deler av kjøpet. Det vil i tillegg innarbeides en leieavtale med oppstart 1. januar 2023 i tråd med vilkårene i avtalen, slik at på sikt vil kjøpet delvis finansieres av leieinntekter.

Endret kostnadsramme

4. Madlamark skole og idrettshall

Endringene som foreslås for 2022 er en økning av årsbudsjettet til Madlamark idrettshall med kr 15 mill., og en økning av årsbudsjett til Madlamark skole med kr 11,6 mill. (linje 35).

I tillegg til disse endringene i årsbudsjett er det behov for justering av prosjektenes totale ramme. Det foreslås å nedjustere rammen til Madlamark skole med kr 15 mill. som overføres til prosjektet Madlamark idrettshall. Ny ramme Madlamark skole vil etter disse endringene være på kr 288,3 mill. Rammen til Madlamark idrettshall øker fra kr 61,5 mill. til kr 76,5 mill.

5. Oppgradering vaskeanlegg

Det er påløpt kr 0,48 mill. til rehabilitering knyttet til tekniske tjenester. Utgiftene gjelder oppgradering av et vaskeanlegg. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 0,5 mill. i budsjettmidler til formålet.

6. Gauselvågen 8, utbygging av lager

I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det vedtatt å avsette kr 1,5 mill. til utbygging av mer lagringsplass i bokollektivet. I 3. økonomirapport 2020 ble midlene overført til drift for å kunne utbetales til Stavanger boligbygg KF til gjennomføring av prosjektet. Oppstart av prosjektet ble utsatt til 2021, og som følge av at foretaket ble tilbakeført til kommunen ble overføringen ikke gjennomført. Prosjektet hadde utgifter på kr 1,3 mill. i 2021. Det foreslås å avsette kr 0,3 mill. til å ferdigstille prosjektet i 2022.

7. Solborg

Solborg-prosjektet har hatt flere uforutsette forhold under byggeprosessen som følge av at dette er et pilotprosjekt. Naboklager og den høye prisstigningen har forsterket rammeoverskridelsen. Arbeidsomfanget til prosjektet ble utvidet i forbindelse med klager fra naboene.

Det er avsatt kr 61,3 mill. til formålet. Kommunedirektøren foreslår en styrking av rammen til prosjektet på kr 7,3 mill., slik at ny ramme blir på kr 68,6 mill.

8. Stokkaveien 33

Prosjektet har en vedtatt ramme på kr 39 mill. I byggeprosessen har utskifting av grunnmur ført til en prosjektoverskridelse av vedtatt ramme. Det er forventet et forbruk på prosjektet på kr 1 mill. i 2022, mens totalt forbruk over vedtatt ramme blir på kr 1,5 mill.

Kommunedirektøren foreslår å øke årsbudsjett 2022 med kr 1 mill. og prosjektets totale ramme med kr 1,5 mill., slik at ny ramme blir kr 40,5 mill.

9. Erstatningsboliger for gjenanskaffelse Midjord

I 1. tertial vedtok kommunestyret at det skulle avsettes kr 30 mill. til erverv av erstatningsboliger for gjenanskaffelse av 20 boenheter i forbindelse med salg av kommunale bygninger på Midjord, jf. vedtak i sak 48/22 til kommunalutvalget.

I 1. tertial ble kun nettokostnaden innarbeidet i budsjettet. Det foreslås derfor nå å innarbeide ytterligere kr 31,5 mill. til kjøp av erstatningsboliger inkludert salgskostnader, samt kr 30 mill. i forventet salgsinntekt (jf. linje 85).

Samlet vil årsbudsjett for prosjektet være kr 61,5 mill. i 2022.

Det forventes i tillegg tilskudd fra husbanken på kr 0,35 mill. per leilighet. Forventet salgsinntekt innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2023-2026.

10. Hundvåg kirke rehabilitering

Den samlede bevilgningen til prosjektet ble økt til kr 50 mill. i 1. tertialrapport 2022. En ny gjennomgang av prosjektet viser at det er behov for ytterligere kr 2 mill. til formålet. Økningen skyldes at det er avdekket ekstrautgifter til universell utforming og flere betydelige tilleggskrav fra hovedentrepenør. Reklamasjonsoppfølgning og forsinkelser har også ført til økte administrasjonsutgifter og løpende utgifter. Utendørsanlegget er ikke overtatt enda på grunn av mangler knyttet til anlegget. Utbedring og ansvarsavklaring pågår, og overtakelse av utendørsanlegget skal avholdes rundt september i år.

Kommunedirektøren foreslår en styrking av budsjettet til prosjektet med kr 2 mill. for å dekke økte prosjektutgifter.

11. Dagsturhytter, Fogn og Kuneset

Prosjektets vedtatte ramme er på kr 1,5 mill. I kostnadsanslaget ble tilskudd fra Sparebankstiftelsen og spillemidler fratrukket forventet kostnadsramme. Som følge av en inkurie foreslås det å oppjustere prosjektets ramme med kr 1,7 mill. for å gjenspeile brutto kostnad på kr 3,2 mill.

Kommunedirektøren foreslår en økning på kr 1,7 mill. og en samlet ramme på kr 3,2 mill. i 2022.

12. Nytorget, Arne Rettedals gate 12

I tråd med vedtak i formannskapet sak 54/22 er det inngått leieavtale for Arne Rettedals gate 12 for midlertidige lokaler til ungdom og fritid med Metropolis og helsestasjon for ungdom. Deler av bygget disponeres som kontorlokaler for helse og velferd. Det foreslås at kostnad for nødvendig ombygging i Arne Rettedalsgate 12 innarbeides i prosjektet.

Denne ombyggingen er estimert til kr 37,5 mill., men det jobbes videre med å redusere utgiften innenfor det handlingsrommet prosjektet har, samtidig som virksomhetens funksjonalitet opprettholdes.

Det ble i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 avsatt kr 8 mill. til utarbeidelse av prosjektforslag og forprosjekt. Kommunedirektøren foreslår en styrking av budsjettet med kr 34 mill. for å finansiere ombyggingen av lokalene. Prosjektets kostnadsramme vil øke til kr 42 mill.

13. Gatelys

I forbindelse med at Lnett bygger om sine nettstasjoner, stilles det nå krav til at gatelys blir tatt ut av nettstasjonene og etableres i egne tennskap på utsiden av nettstasjonen. Utgifter til etablering av tennskap må dekkes av kommunen. Prisen for graving og etablering av tennskap beløper seg til ca. kr 0,15 mill. per tennskap. Anslag viser at det det er behov for å etablere fem tennskap nå i 2022.

Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet til prosjekt gatelys med kr 0,75 mill. for å dekke årets utgifter med etablering av tennskap på utsiden av nettstasjonene.

14. og 15. Investeringstiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål reduseres for å frigjøre midler til tilskuddsordningen luft-til-luft varmepumper i drift

Tilskuddsrunde 1

Utvalg for miljø og utbygging vedtok i sak 101/22 å gi en økonomisk støtte til luft-til-luft varmepumper med kr 10 mill. til kommunens innbyggere, i hovedsak via midler fra klima- og miljøfondet. Ordningen ble raskt populær og ble i tråd med ordførers sommerfullmakt vurdert å ses i sammenheng med kommunestyrets samlede prioritering til klima- og miljøformål i 2022. Kommunestyret vedtar den endelige finansieringen av tiltaket.

Det ble i sak 22/22 i utvalg for miljø og utbygging prioritert kr 2,5 mill. fra klima- og miljøfondet til ENØK-støttetiltak i inneværende år. Nåværende prognose for bruken av klima- og miljøfondet viser at det er et forventet mindreforbruk på kr 3,0 mill. relatert til andre klima- og miljøtiltak. Kommunedirektøren foreslår at disse midlene brukes på støtteordningen, og at de resterende kr 4,5 mill. overføres fra investeringsprosjektet Tiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål.

Tilskuddsrunde 2

Etter innstilling fra utvalg for miljø og utbygging, vedtok formannskapet i sak 135/22 å utvide støtteordningen for luft-til-luft varmepumper med kr 20 mill., og at dette finansieres av midler fra investeringsprosjektet Tiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål. Av de kr 20 mill. skal kr 10 mill. gå til en universell ordning til innbyggerne i Stavanger kommune, mens kr 10 mill. settes av til søkere med lav inntekt. Dette innebærer i realiteten en omprioritering av investeringsmidler og en tilhørende endret overføring mellom investerings- og driftsbudsjettet. Dette tilligger kommunestyrets myndighet og tiltaket er følgelig innarbeidet i tertialrapporten.

Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 11 mill. til støtteordningen i 2022. Resterende av rammen på kr 20 mill. innarbeides i 2023. Det anses blant annet ikke som gjennomførbart både å kartlegge alle lavinntektsfamilier som skal motta tilskudd, og at disse rekker å få installert varmepumpene i løpet av året, ettersom markedet er presset. Kommunedirektøren legger til grunn finansieringsforslaget til utvalg for miljø og utbygging, og foreslår å overføre kr 11 mill. til drift fra investeringsprosjektet Tiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål i 2022. Vurderinger for 2023 tas i forbindelse med rullering av handlings- og økonomiplanen.

Budsjettjusteringer som følge av prosjektets finansielle framdrift 

Budsjettjusteringene i linje 16-58 foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret framdrift og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning til prosjektenes framdrift.

53. Sykkel

Det er bestilt prosjekter for hele årets ramme for sykkelprosjektene på kr 28,1 mill. Forventede utgifter på prosjektene i år tilsvarer kr 8 mill., i tillegg til kr 3 mill. som overføres til drift, jf. linje 72. Årsaken til mindreforbruket er sammensatt og skyldes blant annet store kapasitetsutfordringer i tillegg til en kraftig økt budsjettramme til 2022.

Kommunedirektøren foreslår å nedjustere årets budsjett for sykkelprosjektene med kr 17 mill. på grunn av finansiell fremdrift. Finansiering for de bestilte prosjektene vurderes på nytt i forbindelse med tertialrapportene i 2023.

Lervigprosjektene (linje 59-65)

Kommunedirektøren foreslår å slå sammen budsjettet for alle Lervigprosjektene i ett hovedprosjekt. I dag er budsjettmidlene fordelt mellom seks forskjellige prosjekter. Formålet med endringen er å forenkle oppfølgningen av utgiftene på alle prosjektene. Lervigprosjektene har i 2022 et budsjett på kr 235 mill. I tillegg foreslås det å øke årsbudsjettet med kr 15 mill. til kr 250 mill. jf. linje 32.

Overføringer mellom drift og investering 

66. Miljøvennlig drift, innkjøp elektriske maskiner

I årsprogrammet til park og natur er det satt av kr 1,9 mill. til prosjekt miljøvennlig drift. Det er ønskelig å bruke kr 1,1 mill. av disse midlene til innkjøp av større elektriske maskiner til erstatning for fossildrevne maskiner. Dette gjelder en beitepusser med utstyr, en fjernstyrt avansert gressklipper og to elektrisk mobile aggregater. Maskinenes levetid og verdi gjør at innkjøpene må utgiftsføres i investeringsregnskapet.

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 1,1 mill. fra drift til investering for å kjøpe inn disse maskinene.

67. Helsehuset, inventar nye lokaler – Hermetikken og nye klasserom

Helsehuset har utvidet sitt leieareal i Badehusgaten 37 med lokaler til tjenesten dagaktivitetstilbud til personer med demens og nye kurslokaler til styrking av rask psykisk helsehjelp. I den forbindelse investeres det i innredning og inventar. Kommunedirektøren foreslår å flytte kr 0,64 mill. fra drift til investering til formålet.

68. Rehabilitering av idrettshaller

Det er avsatt kr 0,5 mill. i investeringsbudsjettet til rehabilitering av idrettshaller. Utgiften per 2. tertial utgjør kr 1,6 mill. Kommunedirektøren foreslår å overføre differansen på kr 1,1 mill. fra drift til investering.

69. Flyttekostnader for MO-ung

Ved etablering av MO-ung er det påløpt kr 2 mill. til inventar og utstyr som er av investeringsmessig karakter. I Handlings- og økonomiplan 2022-2025 ble det tildelt kr 1,5 mill. til formålet og kr 1,2 mill. til husleie. På grunn av forsinket innflytting betales husleie kun for siste halvdel av 2022. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 0,5 mill. av budsjettet for husleie til å dekke økte utgifter til investeringer, slik at det flyttes kr 2 mill. fra drift til investering.

70. Nav Eiganes og Tasta, ombygging lokaler

Ved ombygging av lokaler hos Nav Eiganes og Tasta er det påløpt kr 0,24 mill. som er av investeringsmessig karakter. Kommunedirektøren foreslår å flytte kr 0,24 mill. fra drift til investering.

71. Velferdsteknologi

Deler av prosjektets planlagte aktiviteter er av driftsmessig karakter. Dette gjelder småskala-kjøp av utstyr til testing og utprøving, eksempelvis etablering og innkjøp av utstyr til HelseCampus, samt utstyr til digitalt tilsyn i utvalgte sykehjem, barneboliger og bofellesskap. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,8 mill. fra investering til drift.

72. Sykkelprosjekter

Som følge av kapasitetsutfordringer i sykkelgruppa, har ikke alle investeringsprosjektene blitt gjennomført i henhold til opprinnelig plan. Det er et stort volum av mindre driftsrelaterte sykkelprosjekter som det er ønskelig å gjennomføre, men som mangler finansiering i driftsbudsjettet. Eksempler er reasfaltering av sykkeltraseer med stor slitasje, og erstatning av gamle permanente bilsperrer med nye som oppfyller nye krav. Det er identifisert småprosjekter av denne typen tilsvarende kr 3 mill.

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 3 mill. fra investering til drift for å finansiere de mindre sykkelprosjektene.

73. Kartlegging svømmebasseng Hinna

I forbindelse med kartleggingen av svømmebasseng på Hinna, er det vurdert at arbeidet er av driftsmessig karakter. Idrett og utemiljø har midler til prosjektet i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 2 mill. av investeringsmidlene til drift.

74. Mulighetsstudie badeanlegg

Det er avsatt kr 5 mill. til kjøp og utvikling av prosjekter. Det er foretatt en mulighetsstudie angående etablering av et badeanlegg. Mulighetsstudiet anses å være av driftsmessig karakter, og utgiftene utgjør om lag kr 3 mill. totalt. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 2 mill. av disse midlene fra investering til drift, mens kr 1 mill. tas innenfor opprinnelig driftsramme.

75. Mulighetsstudie omsorgsbygg

Det opprettes en ny fast rådgiverstilling dedikert til oppfølging av omsorgsbyggprosjekter. Stillingen er av driftsmessig art og finansieres gjennom en overføring fra investeringsbudsjettet til det vedtatte prosjektet. Kommunedirektøren foreslår en overføring fra investering til drift på kr 0,5 mill.

Tilskudd til andres investeringer

76. Tilbakebetaling spillemidler curlinghall

Som følge av omlegging av en curlinghall til en tørrhall / idrettshall vil det komme et krav om tilbakebetaling av spillemidler. Spillemidlene for den aktuelle curlinghallen ble mottatt i 2016.  Første krav om tilbakebetaling på kr 1,1 mill. er mottatt, mens resterende krav på kr 3 mill. fra Kulturdepartementet er forventet å komme i løpet av 2022.

Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet til prosjektet for å dekke tilbakebetalingen av spillemidler på kr 4,1 mill.

Utlån av egne midler

77. Stavanger Utvikling KF – låneopptak til investering

Stavanger Utvikling KF rapporterer at de har tilstrekkelige budsjettmidler til å dekke sin investeringsportefølje, og at det ikke er behov for låneopptak til investeringer i 2022. Kommunedirektøren foreslår derfor at budsjettert låneopptak til Stavanger Utvikling KF på kr 84,4 mill. bortfaller.

78. Låneordning til økte strømutgifter hos private barnehager

Tilskudd til private barnehager skjer gjennom en nasjonalt omforent finansieringsmodell som baserer seg på regnskapstall (fra 2020) justert med kommunal deflator til 2022. Strømutgifter utgjør en relativt liten del av de samlede kostnadene til en barnehage og dermed i tilskuddsordningen. En markant prisendring vil likevel kunne slå ut i økt likviditetsbehov nå, sett opp mot en fremtidig inntekt i 2024 når regnskapstall fra 2022 inngår i beregningen.

Kommunedirektøren legger til grunn at de private barnehagene opptrer ansvarlig og disponerer tilskuddsmidlene i tråd med den risiko som er forbundet med driften, og ivaretar sin økonomiske evne over tid. For enkelte virksomheter kan 2022 likevel gi ekstra utfordringer.

Kommunedirektøren foreslår å etablere en låneordning for de private barnehagene som har behov for midlertidige likviditetslån for å dekke høyere utgiftsvekst i 2022 enn forutsatt i nasjonal tilskuddsmodell. Forskutteringsordningen vil være søknadspliktig og forutsette en signert låneavtale, hvor lånet primært gjøres opp mot løpende tilskudd i 2024.

Med bakgrunn i utviklingen i energiutgiftene i den kommunale barnehagesektoren, foreslås en samlet låneramme på kr 7 mill. for de private barnehagene, og hvor kommunedirektøren tildeles fullmakt til å inngå de enkelte utlån innenfor gjeldende låneramme.

Utlånsordningen finansieres i investeringsbudsjettet med midler fra drift.

79. Ynglinghallen AS, forskuttering av spillemidler og momskompensasjon

I forbindelse med oppføring av en aktivitetshall på Lassa, forskutterer Stavanger kommune opp til kr 5,2 mill. i spillemidler og momskompensasjon i form av utlån, slik som beskrevet i sak 83/20 i Stavanger formannskap. Det forutsettes at det inngås en låneavtale.

80. Madlaspeiderne, forskuttering av spillemidler og momskompensasjon

I forbindelse med etablering av naturmøteplass og speiderbase ved Store Stokkavann, forskutterer Stavanger kommune opp til kr 2,5 mill. i spillemidler og merverdiavgiftskompensasjon i form av utlån, slik som beskrevet i sak 72/22 i Stavanger formannskap. Det forutsettes at det inngås en låneavtale. Ved en inkurie er forskutteringen av spillemidler på kr 1,5 mill. allerede betalt ut. Nødvendige omposteringer i regnskapet vil gjennomføres når 2. tertialrapport blir vedtatt.

81. Lervigskvartalet butikkeiendom AS

I Lervigskvartalet inngår bygg som vil seksjoneres, hvorav én seksjon vil overdras til ekstern part. Den aktuelle seksjonen vil oppføres i regi av Lervigskvartalet Butikkeiendom AS som er heleid av Stavanger kommune. Lervigskvartalet Butikkeiendom AS har behov for å øke lånet med kr 2,5 mill. i 2022. Utlånet er i 2022 på kr 15 mill. Kommunedirektøren foreslår å lage en ny låneavtale på tilleggslånet i 2022 på kr 2,5 mill., slik at totalt utlån til Lervigskvartalet butikkeiendom blir på kr 17,5 mill.

Startlån

82. Startlån, avdrag på lån og mottatte avdrag på videreutlån

Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet for avdrag på lån og mottatte avdrag på videreutlån i 2022. Det er forventet at avdrag på lån og mottatte avdrag på lån vil bli på totalt kr 200 mill. i 2022. Budsjettet foreslås derfor oppjustert med kr 47,7 mill.

Finansiering 

83. Kompensasjon for merverdiavgift

Kommunedirektøren foreslår å nedjustere forventet kompensasjon for merverdiavgift med om lag kr 5,5 mill. Dette skyldes nedjustert fremdrift knyttet til flere store investeringsprosjekter.

84. Salg av selveide boliger i bofellesskap

I forbindelse med salget av 11 leiligheter i Solborg Terrasse er inntektene fra salget høyere enn budsjettert. Kommunedirektøren foreslår derfor å justere inntektsbudsjettet tilsvarende med kr 5,3 mill.

85. Salg av Midjordhusene

Kommunedirektøren forventer en salgsinntekt på salg av murhusene på Midjord på kr 30 mill. jamfør sak 48/22 behandlet i Kommunalutvalget.

86. Spillemidler idrett

Stavanger kommune mottok i 2016 spillemidler knyttet til etablering av curlinghallen. Omlegging av curlinghallen til en tørrhall/idrettshall medførte et krav om tilbakebetaling av mottatte spillemidler på kr 4,1 mill.

I 1. tertial ble det vedtatt å nedjustere forventede inntekter for å hensynta dette. Jamfør bruttoprinsippet skal tilbakebetalingen føres som en utgift. Det foreslås derfor å reversere endringen som ble gjort i 1. tertial og øke prosjektets ramme (linje 76) for å dekke krav om tilbakebetaling.

87. Tilskudd fra Miljødirektoratet – Søra Bråde biokull

Som følge av prosjektets framdrift forventes det ikke utbetaling av tilskuddet fra Miljødirektoratet til Søra Bråde biokull i 2022. Forventet tilskudd fra Miljødirektoratet vil innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2023-2026.

Kommunedirektøren foreslår å ta ut tilskuddet på kr 9,5 mill. i 2022.

88. Bruk av lån, økt

Kommunedirektøren foreslår å finansiere netto endringer som foreslås i investeringsbudsjettet ved å øke bruk av lån med kr 7,7 mill.

89. Låneopptak til utlån

Kommunedirektøren foreslår å redusere låneopptak til utlån med kr 84,4 mill. som følge av reduksjonen i utlån til Stavanger Utvikling KF gitt i linje 77.

Overføring mellom drift og investering (linje 90-95)

Grunnet tekniske justeringer, foreslås det en overføring fra investering til drift på kr 3,2 mill. Samtidig foreslår kommunedirektøren en overføring fra drift med kr 1,3 mill. for å styrke egenfinansiering av investeringsprosjekter.

Det foreslås også overføringer mellom drift og investering for å finansiere låneordning til private barnehager på kr 7 mill. (linje 78), nytt kommunehus på Rennesøy på kr 6,2 mill. (linje 29) og ombygging av lokaler til flyktningtjenesten på kr 1 mill. (linje 2), samt tilskudd til varmepumper på kr 15,5 mill. (linje 14-15).

Samlet foreslår kommunedirektøren å redusere overføringen fra drift med kr 3,2 mill.