⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.2 Rådmannens forslag til budsjettjustering – investering

NRKostnadsendringer/nye prosjekterBudsjettjustering
1Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen 680
2Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen, refusjon fra Statens vegvesen- 470
3Lunde skole, rehabilitering 1 000
4Kari Trestakkvei, boliger 1 150
5Bjørn Farmannsgate, barneboliger 650
6Bekkefaret kirke, rehabilitering 1 000
7Hinna idrettsanelgg inkl. rekkefølgekrav (tomtekostnader ved Jåtten skole) 8 000
8Energikonverteringer, mulighetsstudie 500
9Blidensol sykehjem, dokumentavgift og diverse byggekostnader 920
10Nytt datanettverk for tekniske løsninger 500
11Forum Expo, kjøp av andel (1/3) 66 900
12Stavanger Forum AS, kapitalforhøyelse 2 500
 Delsum 83 330
   
 Budsjettjusteringer pga. prosjektenes finansielle fremdrift 
13Lunde skole, oppgradering av skolegård, finansiell budsjettjustering- 4 500
14Cricketbane, finansiell budsjettjustering- 5 500
15Kongress- og arrangementsturisme fond, finansiell budsjettjustering- 30 000
16Kongsgata, finansiell budsjettjustering- 16 000
17Olav Kyrres gate 19, rehabilitering, finansiell budsjettjustering 8 000
18Gautesete skole, rehabilitering, finansiell budsjettjustering 11 000
19Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torg, finansiell budsjettjustering- 400
20Signalanlegg ved sykehjemmene, finansiell budsjettjustering- 3 000
21Gang-/sykkelsti Austre Åmøy, finansiell budsjettjustering- 4 700
22El bil lading gatelys, finansiell budsjettjustering- 2 000
23Kvaleberg kunstgressbane, finansiell budsjettjustering- 5 700
24Trådløsnett på barneskolene, finansiell budsjettjustering 2 600
25Nødnett-telefoner, Helse og velferd, finansiell budsjettjustering 305
26Madlamark skole, finansiell budsjettjustering- 6 000
27Idrettshall ved Madlamark skole, finansiell budsjettjustering- 4 000
28Vaulen skole, finansiell budsjettjustering- 3 000
29Tastaveden skole, finansiell budsjettjustering- 2 000
30Salgsinntekter, finansiell budsjettjustering 35 000
31Bundne investeringsfond, avsetning jf. linje 13-30 29 895
32Rehabilitering av skoler, barnehager og idrettshall (overføring fra drift til investering) 1 500
 Delsum 1 500
   
 Sum endring investeringsutgifter 84 830
   
NRFinansieringBudsjettjustering
33Endring i Overføring fra drift til investering- 1 500
34Bruk av ubrukte lånemidler- 33 330
35Låneopptak- 50 000
 Sum finansiering- 84 830
   
 Udekket/udisponert0
Tabell 2.1 Rådmannens forslag til budsjettendringer - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Beskrivelse av budsjettjusteringer for investeringene

Nye investeringstiltak eller endrede kostnadsrammer

 1. Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen

Bystyre vedtok ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 å avsette kr 0,35 mill. til etablering av ny målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen. Prosjektets totale brutto kostnad utgjør kr 1 mill. I det opprinnelige kostnadsestimatet var ikke utgifter knyttet til prosjektledelse, innkjøpsrådgivning, betongfundament, asfaltering og elektroarbeid medtatt.  Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,68 mill. til fullfinansiering av prosjektet. Det forventes en refusjon på kr 0,47 mill. fra Staten vegvesen for arbeidet jf. linjen under.

 1. Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen, refusjon fra Statens vegvesen

Statens vegvesen delfinansierer etablering av ny målestasjon for luftkvalitet ved Schancheholen. Refusjonen utgjør kr 0,47 mill. 

 1. Lunde skole, innvending ombygging

Byggeprosjektet har en avsatt kostnadsramme på kr 27 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Oppdaterte beregninger av prosjektkostnad viser at totalkostnaden vil bli kr 28 mill. Avviket på kr 1 mill. skyldes bl.a. feil på ventilasjon og brannvegger i eksisterende bygg. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 1 mill. fra kr 27 mill. til kr 28 mill. Dette er 3,7 % høyere enn vedtatt kostnadsramme.

 1. Kari Trestakkvei, boliger

Byggeprosjektet har en justert kostnadsramme på kr 27,25 mill. jf. bystyres vedtak ved behandling av 1. tertial 2018. Oppdaterte beregninger av prosjektkostnad viser at totalkostnaden vil bli kr 28,4 mill. Avviket på kr 1,1 mill. skyldes merkostnader ved stengning av veikryss samt økte utgifter til prosjektledelse. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 1,1 mill. fra 27,3 mill. til kr 28,4 mill. Dette er 4,2 % høyere enn vedtatt kostnadsramme.

 1. Bjørn Farmannsgate, barneboliger

Byggeprosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 52 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Oppdaterte beregninger av prosjektkostnad viser at totalkostnaden vil bli kr 52,65 mill. Avviket på kr 0,65 mill. skyldes merkostnader knyttet til at anleggsstrøm, møblering og personalalarmanlegg ble dyrere enn tidligere beregnet. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 0,65 mill. fra 52 mill. til kr 52,65 mill. Dette er 1,3 % høyere enn vedtatt kostnadsramme.

 1. Bekkefaret kirke, rehabilitering

Byggeprosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 30 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Oppdaterte beregninger av prosjektkostnad viser at totalkostnaden vil bli kr 31 mill. Avviket på kr 1 mill. skyldes økte utgifter til prosjektledelse samt mindre bæreevne i eksisterende vegger enn forutsatt og funn av asbest. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 1 mill. fra 30 mill. til kr 31 mill. Dette er 3,3 % høyere enn vedtatt kostnadsramme.

 1. Hinna idrettsanlegg inkl. rekkefølgekrav (tomtekostnader ved Jåtten skole)

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 40 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 8 mill. til Stavanger utvikling KF som gjelder tomtekostnad (kjøp av boliger som er revet) ved Jåtten skole. Dette anses som en del av kostnader knyttet til rekkefølgekrav og opparbeiding av ny innkjøring til Jåtten skole og uteanlegg. Rådmannen foreslår at prosjektets kostnadsramme økes med kr 8 mill. fra kr 40 mill. til kr 48 mill. Dette er 20 % høyere enn vedtatt ramme.

 1. Energikonverteringer, mulighetsstudie

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 1 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Oppdaterte beregninger viser at prosjektkostnaden vil utgjøre kr 1,5 mill. Prosjektet skal utrede muligheten for å utnytte lokale energiressurser i enkelte av byens områder der det fra før ikke er planer om kollektive løsninger. Målet er å få frem et konsept som skal gjennomføres som en pilot, for deretter å kunne gjenbrukes som forbildeprosjekt for andre områder. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 0,5 mill. fra kr 1 mill. til kr 1,5 mill.

 1. Blidensol sykehjem, dokumentavgift og diverse byggekostnader

Det er påløpt kostnader knyttet til dokumentavgift for kjøpet av Blidensol sykehjem på kr 0,57 mill. I tillegg er det påløpt utgifter knyttet til bygget på kr 0,37 mill. Rådmannen foreslår en budsjettjustering på kr 0,92 mill. som følge av dette.

 1. Nytt datanettverk for tekniske løsninger

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 1,5 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Oppdaterte beregninger viser at prosjektkostnaden vil utgjøre kr 2 mill. Prosjektet har blitt mer kostbart enn først antatt, hovedsakelig på grunn av sprengt kapasitet i eksisterende dataskap og dyrere utstyr enn antatt. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 0,5 mill. fra kr 1,5 mill. til kr 2 mill.

 1. Forum Expo, kjøp av andel (1/3)

Stavanger kommune og Stavanger Forum AS har andeler i Forum Expo på henholdsvis 2/3 og 1/3. Som et ledd i oppfølgingen av bystyresak 75/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling», tilrås det at Stavanger kommune innleder forhandlinger om kjøp av selskapets andel i Forum Expo, herunder at rådmannen får mandat til å gjennomføre transaksjonen innenfor rammen av gjeldende bokførte verdi, jf. pkt. 7 i sameieavtalen. Andelen hadde en bokført verdi per 31.12.2017 på kr 66,9 mill. Det vises til kapittel 4.7 for en nærmere omtale. 

 1. Stavanger Forum AS, kapitalforhøyelse

Bystyret behandlet den 18.06.2018 sak 75/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling». Av vedtaket i sak 75/18 framgår det at bystyret ønsker å sikre grunnlaget for videre drift av Stavanger Forum AS fram til ny modell er på plass. Som et ledd i dette foreslås det gjennomføring av en kapitalforhøyelse på inntil kr 2,5 mill. ved behov, etter at allerede planlagt kapitalforhøyelse på kr 5 mill. er gjennomført høsten 2018, jf. sak 133/17. Det tilrås at rådmannen får mandat til å vurdere behovet for gjennomføring av kapitalforhøyelsen i samråd med selskapet og Rogaland fylkeskommune. Det vises til kapittel 4.7 for en nærmere omtale.

Budsjettjusteringer pga. prosjektenes fremdrift

Budsjettjusteringene under foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret fremdrift og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reel kostnadsendring for kommunen, og er kun en finansiell tilpasning til prosjektenes fremdrift.

 1. Lunde skole, oppgradering av skolegård, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Cricketbane, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Kongress- og arrangementsturisme fond, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Kongsgata, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Olav Kyrres gate 19, rehabilitering, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Gautesete skole, rehabilitering, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torg, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Signalanlegg ved sykehjemmene, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Gang-/sykkelsti Austre Åmøy, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. El-bil lading gatelys, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Kvaleberg kunstgressbane, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Trådløsnett på barneskolene, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Nødnett-telefoner, Helse og velferd, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Madlamark skole, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Idrettshall ved Madlamark skole, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Vaulen skole, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Tastaveden skole, finansiell budsjettjustering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

 1. Salgsinntekter, finansiell budsjettjustering

Rådmannen foreslår å nedjustere budsjetterte salgsinntekter med kr 35 mill. da oppgjør for Utenriksterminalen forventes i 2019/2020.

 1. Avsetning på ubundne investeringsfond, jf. linje 13-30

Ubrukte midler jf. budsjettjusteringene i linje 13 til 30 avsettes på ubundne investeringsfond og benyttes til finansiering av investeringer i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2019-2022

 1. Rehabilitering av skoler, barnehager og idrettshall, overføring fra drift til investering

Enkelte av pågående vedlikeholdsarbeid på skoler, barnehager og idrettshaller som finansieres gjennom driftsbudsjettet er regnskapsmessig av en karakter som må betraktes som investeringsutgift. Dette vil medføre en reduksjon i utgifter i drift med tilsvarende økning av utgifter i investering på kr 1,5 mill. 

 1. Endring i overføringer fra drift til investering (som følge av linje 32)

Rådmannen foreslår en netto overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet på kr 1,5 mill. til finansiering av utgifter knyttet til linje 32 i investeringer. Resultatet av det er at de totale overføringene fra drift til investering i 2018 økes fra kr 164,697 mill. til kr 166,197 mill.

 1. Bruk av ubrukte lånemidler

Finansieringsbehovet etter de foreslåtte budsjettjusteringene utgjør kr 84,83 mill., herav utgjør disponering av ubrukte lånemidler kr 33,33 mill.

 1. Låneopptak

Finansieringsbehovet etter de foreslåtte budsjettjusteringene utgjør kr 84,83 mill., herav foreslår rådmannen økt låneopptak på kr 50 mill. Samlet låneramme som skal finansiere bykassens investeringer i 2018 er da på kr 341 mill.