⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

4. Økonomisk status

4.4 Flyktninger fra Ukraina

Russlands invasjon av Ukraina har ført til at mange millioner mennesker er drevet på flukt. Her finnes oppdatert informasjon om flyktningsituasjonen i Stavanger.

For at denne situasjonen raskt skulle bli håndtert i Stavanger, vedtok kommunestyret 28. mars 2022 i  sak 36/22 følgende:

Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre nødvendige økonomiske disposisjoner for å håndtere flyktningsituasjonen. Fullmakten gjelder frem til behandlingen av 1. tertial 2022. Kommunedirektøren kan innenfor kommunelovens begrensinger omdisponere driftsmidler både i og mellom tjenesteområder og gis samtidig fullmakt til å gjøre nødvendige disposisjoner. Omdisponeringene må være relatert til konsekvenser av flyktningsituasjonen og skal rapporteres så snart som mulig og uten ugrunnet opphold til formannskapet.

4.4.1 Dimensjonering og finansiering av flyktningsituasjonen

Stavanger formannskap vedtok 7. april 2022 i sak 74/22 at det i 2022 skal bosettes 750 flyktninger fra Ukraina og andre land, hvorav 10 enslige mindreårige flyktninger.

Stortinget vedtok den 5. mai prop. 78 S, som sikrer kommunene inntekter tilknyttet bosetting av flyktninger fra Ukraina. Stortingets vedtak handler i stor grad om en volumendring i forhold til de eksisterende tilskuddsordningene. Dette vil sikre kommunene inntekter i tråd med tilrådt bosetting av flyktninger. Disse tilskuddsordningene er:

I tillegg har stortinget vedtatt å øke skjønnstilskuddet slik at kommunene kan søke om å få dekket utgifter som vertskommunetilskuddet ikke tar høyde for. Videre har Stortinget vedtatt å kunne tildele kommunene kr 50 000 per vedtaksplass det er anmodet om, men som ikke er benyttet.

Regjeringen har gjennomgått aktuelt regelverk og Justis- og beredskapsdepartementet har sendt flere forslag på tvers av ulike sektorer på høring, blant annet helselovgivning og regelverk for bosetting, integrering og opplæring.  Det vil bli utarbeidet en midlertidig lov som har til hensikt å sikre at regelverket er fleksibelt nok til at kommunene kan håndtere et stort antall flyktninger på kort tid. Det er likevel slik at denne usikkerheten tilknyttet regelverket gjør det utfordrende for kommunene å planlegge tjenestetilbudet. Det vil også være svært avgjørende i forhold til de økonomiske konsekvensene av tjenestetilbudet som skal gis.

Med en forutsetning om at det bosettes 750 flyktninger, hvor av 10 er enslige mindreårige, vil Stavanger kommune kunne motta en økning i inntekter i størrelsesorden kr 120 mill. i integreringstilskudd. Kommunedirektøren legger til grunn at disse inntektene vil være tilstrekkelige til å finansiere merutgiftene tilknyttet den pågående bosettingssituasjonen i 2022.

4.4.2 Asylmottak

Utlendingsdirektoratet inngikk avtale i midten av mars med Thon Hotel Stavanger om etablering av et asylmottak med 265 plasser i Stavanger. Thon hotell legger nå ned driften av mottaket, men mottaket vil videreføres i et leilighetshotell i nærheten med 110 plasser, hvor Hero vil stå for driften. Stavanger kommune har i henhold til gjeldende lovverk tilbudt tjenester til asylantene som bor på dette asylmottaket. For å tilby nødvendig helsehjelp, har Stavanger kommune etablert et helseteam som gir helsetjenester, blant annet vaksinering.

Stavanger kommune vil få et vertskommunetilskudd fra staten til å finansiere de lovpålagte tjenestene som gis til de som bor på asylmottaket. Dette er et engangsbeløp på kr 716 186, og en sats på kr 11 000 per plass i asylmottaket. Tilskuddet anses tilstrekkelig til å finansiere den oppbemanningen som har vært gjort nå i vår for å tilby disse tjenestene.

4.4.3 Alternativ bosetting (AMOT)

Stavanger formannskap vedtok i sak 74/22 at kommunen tar i bruk den utvidede ordningen for alternativ mottaksplassering (AMOT). Kommunen mottar et tilskudd på kr 16 105 per alternativ bosatt som skal dekke kommunens utgifter til å kunne gi livsopphold, utgifter til leie av bolig og nødhjelp. Tilskuddet fra staten vil være tilstrekkelig til å dekke de utgiftene som kommunen har til dette formålet.

4.4.4 Bosetting

Stavanger har, siden Russlands invasjon av Ukraina ble kjent, arbeidet for å tilrettelegge for et stort antall bosettinger i kommunen. Kommunedirektøren har nedsatt en operativ beredskapsgruppe som sørger for raske og koordinerte tjenester.

Kommunen inngår fortløpende leieavtaler med private utleiere som ønsker å leie ut til flyktninger fra Ukraina, og bosettingen skjer fortløpende. Kommunen garanterer for leieutgiften, men flyktningene vil betale for leien etter innflytting. Det er svært usikkert hvordan dette kostnadsbildet vil bli ved utgangen av året. Det vil også bli bosatt flyktninger fra Ukraina i kommunale boliger.

Flyktningetjenesten er godt i gang med nye rekrutteringer for å kunne håndtere flyktningsituasjonen. Bosettingen skjer fortløpende og i tråd med bosettingsvedtakene.

Alle flyktningene vil ha krav på introduksjonsprogram eller sosialhjelp. Nav-kontorene vil i likhet med flyktningetjenesten også kunne forvente en økt saksmengde, og det vil mest sannsynlig skje en oppbemanning på kontorene for å imøtekomme denne saksmengde. Utgiftene til dette vil være helt avhengig av bosettingstakten resten av året og hvilket regelverk som blir gjeldende.

Johannes læringssenter har utvidet innføringsbarnehage- og innføringsskoletilbudet for å kunne gi de lovpålagte tjenestene til bosatte barn. Det planlegges å øke kapasiteten ytterligere i forhold til bosettingen ut over høsten. Regjeringens forslag til lovendring tilknyttet voksenopplæring gir en utfordring når det gjelder å planlegge for et voksenopplæringstilbud til bosatte flyktninger fra Ukraina.

Botilbud til enslige mindreårige flyktninger tilbys gjennom å bemanne opp et bofelleskap med plass til 5 flyktninger. “Basen” tilbyr barn og ungdom fra Ukraina et fritidstilbud en dag i uken.

Det ble i Stavanger formannskap 10. mars 2022, sak 57/22 Interpellasjon om mottak av flyktninger fra Ukraina fattet vedtak om tildelinger til frivillighetsarbeid. På bakgrunn av dette vedtaket foreslås det å innarbeide kr 6 mill. i denne saken, jf. kap. 2.1 Forslag til vedtak.

Foreløpig utarbeidede prognoser basert på den kunnskapen kommunedirektøren nå besitter tilsier at den totale flyktningsituasjonen kan beløpe seg til om lag kr 80 – 85 mill., hvor disse midlene er inkludert.