⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2019

6 Status tekstvedtak HØP

      
1Ny skole i Storhaug bydel28Stavanger Bolig KF55SFO-plasser 5.-10. trinn
2Økologisk gård29Nærmiljøplaner56Lokalt integreringsløft
3Områdeløft for Hillevåg30Byggemodning av boligområder for familier57Barnefattigdom
4Områdeløft for Storhaug31Boligfinansiering58Nytt sykehjem mellom 2022 og 2026
5Økt opparbeidelse friområder og hundeluftegårder32Omsorgsbygg 203059Domkirkens sykehjem til Lervig
6Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS33Egne selveide boliger for utviklingshemmede/ Solborg60Ramsvigbyen - senter for demens
7Kongress og arrangementsturisme34Fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet til kommunen61Dagsenter for funksjonshemmede
8Reorganisering Stavanger Forum AS35Opprettelse av Kongress og sportssenter KF62Prøveprosjekt - økt bemanning for å redusere sykefraværet
9Universitets- og høyskolebyen36Gladmatfestivalen63Flere VTA-plasser
10Stavanger sentrum37Norway Chess og Norway Summit64Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse
11Lyse AS38Sjakk-VM 2020 til Stavanger65Studenthelsestasjon
12Ny skole på Storhaug – modellskole for smartteknologi39Utvikling av Ullandhaug-området66Spaniaplasser
13Entreprenørskapskompetanse40Stavanger sentrum67Opptrappingsplan for barnevern
14Skolevegringsprosjekt41Kreative lekeplasser68Kjøp av tjenester
15Rus og psykiatri42Tinghus på Bekhuskaien69Samarbeid med sykehuset, bruk av eksisterende plasser
16Levekårsløft43Studenter i Sentrum70Nytorget
17Psykisk helse44Byjubileer71Skjøtsel av friområder
18Nye boligformer45Servicebygg til domkirken72Flørli-visjonen
19Engøyholmen – status som fartøyvernsenter46Vikingsenter73Bruk av Klima- og miljøfondet – per år
20Verdensarv47ICORN74Påbegynne park i Lervig
21MUST, Holmeegenes48Lagerplass museale gjenstander75Sykkelparkering og sykkelprioriterte gater
22Kunst i offentlig rom49Styrke det frie kulturfeltet76Kvalitetssikring av prosjekter
23Norsk Lydinstitutt50Kunstgress77Skolegården på Våland
24Vedlikehold/skjøtsel av friområdene51Flerbrukshaller78Faste tribuneplasser i Storhallen
25Kommunal ladestrategi52Prioritere ny skole i Lervig79Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland
26Sykkelstrategien revideres53IKT-satsing - smarttavler til skolene80Engøyholmen
27Garderobeanlegg på Hinna54Nye ungdomstrender  
Tabell 6.1 Tekstvedtak
Last ned tabelldata (Excel)

Tekstvedtak HØP under oppfølging

Tekstvedtak fra HØP 2017-2020

1. Ny skole i Storhaug bydel

Det avsettes 172 millioner kroner for å komme i gang med ny skole på Storhaug i 2019 og 2020. Endelig framdrift legges fram i egen sak når tomt er avklart.

Status per 30.04.2019:

Sak er fremmet og behandlet av formannskapet i sak 75/19. Følges opp videre i henhold til fremdrift og byggeinstruks. Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt.

2. Økologisk gård

Bystyret opprettholder avtale om tilskudd til Økologisk gård fram til 2020. Bystyret ber Rådmannen legge fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging vedrørende status i byggeprosjektet. Utbetaling avventes til prosjektet er igangsatt.

Status per 30.04.2019:

Stiftelsen arbeider fortsatt med å klargjøre premissene for søknad om økonomisk støtte til oppføring av nytt bygg, og sak vil bli fremmet for politisk behandling når endelig tilbakemelding fra stiftelsen foreligger.

3. Områdeløft for Hillevåg

Bystyret ber om at det gjennomføres et områdeløft for Hillevåg med start i 2017. Det avsettes totalt 7 million kroner i perioden til dette arbeidet.

Status per 30.04.2019:

Det ble gjennomført en workshop i februar med over 80 deltakere der både administrasjon og ulike aktører i Hillevåg deltok. Ulike delprosjekter er satt i gang.  Når det gjelder utvikling av medborgerskap er det planlagt første utgave av bydelsavis, flere partier rekrutterer kandidater fra Hillevåg, og bydelsarrangementet Vinterlys ble gjennomført i januar.  Stillingen som familiekoordinator i Hillevåg og Hinna er utlyst og Ungjobb har fått egen prosjektleder. Hillevåg bydelsutvalg har vedtatt at deler av utviklingsfondet skal gå til Pådriv i regi av Grønn by. Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt og videre rapportering gjøres i forbindelse med tertialrapporter og sluttrapport for prosjektet.

4. Områdeløft for Storhaug

Gjennom en rekke målrettede tiltak er det blitt jobbet systematisk for å bedre levekårene i den nordøstre delen av Storhaug bydel i løpet av de siste tre årene. Arbeidet er ikke sluttført og områdeløftet videreføres i 2018 og 2019.

Status per 30.04.2019:

Arbeidet med å konkretisere og iverksette vedtatte satsinger i handlingsplanen for 2019 fortsetter. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har jobbet med å konkretisere hvordan de øremerkede stillingene til Storhaug skal innrette arbeidet slik at det bidrar til varig tjenesteutvikling. Det pågår planlegging av flere store fysiske oppgraderinger, blant annet Lervigparken og Stjernelekeplassen. I tillegg er arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for plan 2692, Lervig skole- og sykehjemskvartal, igangsatt. Ordningen med nærmiljøtilskudd er videreført. Områdesatsingen har overtatt Flyktningseksjonen sine lokaler i Kvitsøygata 3, og skal i løpet av våren 2019 etablere et bydelsfellesskap som skal samle ulike aktører i bydelen. Det skal være et miljø for tjenesteutvikling, tjenesteyting og innovasjon. Storhaug Unlimited har etablert et styre, og jobber med nettverksbygging og kommunikasjon opp mot aktuelle sosiale entreprenører og samarbeidspartnere. NORCE har offentliggjort deler av sitt evalueringsoppdrag, blant annet knyttet til levekårsdata. Det planlegges en nullpunktsanalyse som skal gjennomføres våren 2019.

Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt og videre rapportering gjøres i forbindelse med tertialrapporter og sluttrapport for prosjektet.

5. Økt opparbeidelse friområder og hundeluftegårder

Det vises til vedtak HØP 2016–2019. Bystyret viderefører satsningen på opparbeidelse av friområder og setter av 1,5 millioner kroner i 2017 og 2 millioner kroner i 2018 og 2019. I tillegg avsettes det kr 400 000 kroner skal disponeres til hundeluftegårder jf. bystyrevedtak.

Status per 30.04.2019:

Hundeluftingsområde på Tasta er ferdig og åpnet, Hundvåg påbegynt og åpnes i juni, Eiganes og Våland forslag til plassering blir lagt fram for bydelsutvalg og KMU i september.

Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt og videre rapportering gjøres i forbindelse med tertialrapporter og sluttrapport for prosjektet.

6. Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS

Bystyret følger opp sin vedtatte satsing med investeringen i Stavanger Forum AS og på økt kongress- og arrangementsturisme i regionen. Det settes av 5 mill. i 2017 og 5 mill. i 2018 og 2,5 mill. i 2019 som øremerkes økt investering i Stavanger Forum AS for å finansiere satsingen ”Stavanger Convention Bureau”.

Status per 30.04.2019:

Sak vedrørende kapitalforhøyelser fremmes for politisk behandling i 2. kvartal 2019.

Tekstvedtak fra HØP 2018-2021

7. Kongress og arrangementsturisme

Bystyret legger til rette for utvikling av eksisterende næringer, omstilling og aktivitet i regionen. Det settes av 30 millioner kroner i eget fond. Fondet skal videreføre og styrke kongress- og arrangementssatsingen i regionen. Fondet skal bidra til etablering og forsterkningen av fagkonferanser, næringsutstillinger, publikumsutstillinger, større nasjonale og internasjonale sportsarrangementer, større regionale, nasjonale og internasjonale kulturarrangementer, by-jubileer og andre større byarrangementer. Stavanger har opparbeidet seg solid kompetanse på gjennomføring av ulike arrangement. Fondet vil bidra til at denne kompetansen opprettholdes, og kommer til nytte videre.

Fondet skal i tillegg tilføres årlige tilskudd. Det skal utbetales ulike former for økonomisk støtte fra fondets avkastning og årlige overføringer fra kommunen, til relevante arrangementer og kongresser som bygger opp under kommunens næringssatsinger, samt til markedsføring. Fondet overtar ansvaret og midlene avsatt til å følge opp kommunens inngåtte avtaler knyttet til arrangementsturisme.

Det etableres et eget råd for fondet. Stavanger Forum AS blir sekretariat for rådet. Kommunalutvalget vil fungere som styret for fondet. Rådmannen bes legge frem en sak for bystyret for hvordan fondet skal settes opp.

Status per 30.04.2019:

Kongress og arrangementsfondet og opprettelse av Kongress og sportssenter KF ses i sammenheng med pågående arbeid med å omstrukturere Stavanger Forum AS, jf. bystyrets vedtak i sak 18/19 den 11.02.2019. Sak vedrørende status i omstruktureringsarbeidet fremmes for behandling i 2. kvartal 2019.

8. Reorganisering Stavanger Forum AS

Stavanger Forum AS er et av kommunens viktigste verktøy for videre utvikling av kongress- og arrangementsturisme. Vi må reorganisere forholdet mellom Stavanger kommune og Stavanger Forum AS.

Bystyret ber derfor rådmannen legge frem en sak om overføring av kommunens bygg og eiendom på Stavanger Forum-området som kapital til Stavanger Forum AS. I tillegg må det settes av midler til renovering av kongressenteret før det overføres som kapital til Stavanger Forum AS. Forum Expo videreføres med eierskapet som i dag. Disse egenkapitalendringene må skje i samarbeid med Rogaland fylkeskommune.

Status per 30.04.2019:

Bystyret behandlet den 11.02.2019 sak 18/19 – Stavanger Forum AS – anmodning om tilførsel av likvide midler. I sak 18/19 ble det lagt opp til at det skulle gjennomføres en omstrukturering av Stavanger Forum AS, herunder vesentlige kostnadskutt, før selskapet eventuelt legges inn under et nytt kommunalt foretak.

9. Universitets- og høyskolebyen

Stavanger kommune skal fornye avtalen med Universitetet i Stavanger og lage en ny samarbeidsavtale med VID. Med UiS skal Stavanger blant annet samarbeide om utviklingen av Ullandhaug, forskning og studentarbeidet. I tillegg er det ønskelig å opprette egne universitetsbarnehage og –skole gjennom læringsavtaler mellom skolen og UiS.

Bystyret vil legge til rette for ny og utvidet campus på Misjonsmarka. Som en del av campus er det også en mulighet til å få lokalisert kommunale tjenestetilbud som kan nyttiggjøre seg den kompetansen VID representerer på viktige fagområder.

Ullandhaug 2023

Etableringen av nytt universitetssykehus, helsefakultet og teknologibygg på Ullandhaug er et løft for regionen og universitetsområdet. Det er viktig at det tilrettelegges for at nye aktører kan etablere seg og at området får tilført ytterligere kunnskap og kompetanse, da dette kan gi positive synergieffekter.

Stavanger kommune inviterer alle de sentrale aktørene på Ullandhaug med formål om å sammen lage en felles strategi for en helhetlig utvikling av området mot 2023.

Status per 30.04.2019:

Forprosjekt for Utvikling av Ullandhaug området, «Ullandhaug 2023», er igangsatt og Kommunalutvalget ble orientert om fremdrift og status i møte 26. mars.  Kunnskapsby-arbeidet pågår og element i prosessen ble drøftet med Studentrådet på workshop 4. mars.  Prosjektene Kunnskapsbyen Stavanger og Ullandhaug 2023 har regelmessige møter for å sikre nødvendig samkjøring og sikre mulige synergieffekter.

10. Stavanger sentrum

Utviklingen av Stavanger sentrum er viktig for byen og regionen. Bystyret har høyt ambisjonsnivå for den kommende sentrumsplanen. Aktuelle aktører inviteres til aktiv deltakelse i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av samarbeidsmøter. Bystyret matcher tilskuddet fra staten til City Impact District (CID). Rådmannen legger frem en sak til bystyret hvor kommunalutvalget blir kommunens sentrumsutvalg som koordinerer og samordner diverse råd, utvalg og styrer som i dag ivaretar ulike sider av kommunens myndighet i Stavanger sentrum.

Status per 30.04.2019:

Bystyret vedtok 11.03.19 Kommunedelplan for Stavanger sentrum. Til Kommunalutvalgets møte 11.06 vil det bli lagt fram sak med rådmannens anbefaling til oppfølging og konkretisering av vedtaket om Kommunalutvalget som koordinerende organ for sentrum. CID Stavanger sentrum videreføres, og arbeidet innenfor disse rammene ses i sammenheng med organiseringen av kommunens sentrumsarbeid i kommende sak. Involvering av eksterne aktører, næringsliv, organisasjoner og innbyggere blir en viktig del av denne saken.

Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt.

11. Lyse AS

Stavanger kommune inviterer til en dialog med Lyse og andre eierkommuner om behov og vilkår for å etablere nye lån fra eierne til Lyse.

Status per 30.04.2019:

Arbeidsgruppens arbeid er ferdigstilt og tilrådningen vil fremmes for politisk behandling våren 2019. 

12. Ny skole på Storhaug – modellskole for smartteknologi

Det utarbeides nå en mulighetsstudie for området rundt Haugesundskvartalet hvor flere funksjoner ses i en sammenheng. Skolen bygges som en smartskole der det i planleggingen legges til rette for at moderne teknologi blir en integrert del av undervisning og drift. I prosjekteringsfasen rekrutteres det et lederteam som skal delta i utformingen av bygget, trekke på nasjonale og internasjonale erfaringer, og ha ansvaret for driften av skolen etter oppstart. Skolen realiseres så raskt som praktisk mulig.

Status per 30.04.2019:

Sak er fremmet og behandlet i sak 75/19. Følges opp videre i henhold til fremdrift og byggeinstruks. Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt.

13. Entreprenørskapskompetanse

Det legges frem en sak som beskriver hvordan vi ved for eksempel bruk av ideverksteder og elevbedrifter kan fremme entreprenørskapskompetanse hos elevene og hvordan man kan la dem jobbe med utfordringer knyttet til for eksempel smartyby-satsingen eller levekårsløftet.

Vedtak i FSK 15. mars 2018:

Ønskes så raskt som mulig.

Status per 30.04.2019:

Sak 24/19 Entrepenørskapskompetanse i stavangerskolen ble behandlet i kommunalstyret for oppvekst 20. mars 2019. Tekstvedtaket er med dette ferdigbehandlet.

14. Skolevegringsprosjekt

Stavanger skal bli ledende i arbeidet mot skolevegring. Det fremlegges en sak som beskriver omfanget og konsekvenser. Det skal på bakgrunn av dette utarbeides en egen plan som viser målsettinger, tiltak, organisering, samarbeid internt i kommunen, samarbeid med spesialisthelsetjenesten med mer. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av personer med ulike profesjoner fra virksomheter som stab og spesialisthelsetjenesten, politikere med flere. Det søkes departementet om prosjektmidler.

Status per 30.04.2019:

Skolevegring er et tema som rådmannen arbeider med, bl.a. i sammenheng med oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om ungdomsmiljø (rus, vold og skolefrafall). Rådmannen vil legge fram en orienteringssak om dette i juni. Tekstvedtaket anses med dette ferdigbehandlet.

15. Rus og psykiatri

Stavanger kommune tar en nasjonal rolle for å få belyst hvilke tiltak som virker for gruppen innen rus og psykiatri. Bystyret ber om at det legges frem en egen sak til politisk behandling som skisserer arbeidet og bruk av de avsatte midlene på 10 millioner. Det søkes om finansiering fra staten og KS involveres i prosessen.

Status per 30.04.2019:

Prosjektbeskrivelse legges fram for kommunalstyret for levekår i juni 2019. Tekstvedtaket anses med dette ferdigbehandlet.

16. Levekårsløft

Bystyret har store forventinger til grepene som tas i levekårsløftene. Erfaringene fra Storhaug må løftes frem ved oppstarten av prosjektet i Hillevåg, samt levekårsprosjektet i Kvernevik. Det understrekes betydningen av at ulike virkemidler må tas i bruk – både internt i den kommunale organisasjonen og gjennom frivillige lag og organisasjoner.

Kommunalutvalget er politisk styringsgruppe for prosjektene på Storhaug og i Hillevåg, med samtlige kommunalstyrer som høringsinstanser.

Bystyret viser til de statlige midlene til levekårsløftet på Storhaug. Det fremmes en sak om bruken av disse midlene. Homestart-prosjektet er ett av slike prosjekter som kan være aktuelle å prøve ut.

Bystyret viser til den bevilgningen som er tildelt i Hillevågsløftet i handlings- og økonomiplan. Grusbanen ved Kvaleberg skole og det nylig opparbeidede uteområdet, skal søkes tilrettelagt for kunstgress i forbindelse med det. Det fremlegges egen sak som viser mulighet for både intern- og ekstern finansiering.

Prosjektet Nye muligheter for Kvernevik” videreføres i 2018 og 2019. Målet er å bedre det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i området og stimulere til innbyggerinvolvering. Rådmannen bes legge frem en ”midtveis-rapport” for kommunalstyret for levekår i løpet av 2018.

Lavinntektsfamilier – kampen mot barnefattigdom

Bystyret styrker innsatsen mot barnefattigdom. Det skal etableres prosjekter mot barnefattigdom, både i forhold til barnehagebarns overgang til skolen, og egne prosjekter i forhold til skolebarns overgang til videregående opplæring. I tillegg skal det etableres nytt prosjekt som samordner eksisterende tiltak rettet mot foreldre i lavinntektsfamilier. Rådmannen legger frem sak for kommunalstyret for levekår og formannskapet. Hovedformålet er å bekjempe barnefattigdom, og å redusere sosiale ulikheter. Alle barn i lavinntektsfamilier skal følges opp på en helhetlig måte. Videre vurderes en utvidelse av ordningen med ”opplevelseskortet” hvor dette også gjøres om til et vanlig årskort for barn og unge. I tillegg ber bystyret rådmannen starte prosessen med å fornye og rullere ”Eg vil lære” og tiltaksplanen ”Barn vil være med!” i løpet av 2018.

Stavanger er opptatt av å møte kampen mot barnefattigdom med kunnskap, og det skal tas initiativ til en årlig nasjonal konferanse kalt ”Kampen mot barnefattigdom” i Stavanger. I forbindelse med dette skal det etableres samarbeid med Universitetet i Stavanger, ViD og andre forskningsmiljøer for innhenting av kunnskap og deling av erfaringer. Det vurderes en etablering av en referansegruppe.

Bystyret bevilger tre millioner kroner særskilt til dette arbeidet i tillegg til allerede vedtatte satsinger.

Vedtak i FSK 15. mars 2018:

  1. Saken om bruk av statlig midler til levekårsløftet på Storhaug fremmes til kommunalutvalget i mars. Det legges opp til dialog med Storhaug bydelsutvalg.
  2. Saken om mulighet for intern og ekstern finansiering av tilrettelegging for kunstgress på grusbanen ved Kvalaberg skole og det nylig opparbeidede uteområdet, der det vises til bevilgingen til Hillevågsløftet i handlings- og økonomiplanen, legges frem for kommunalstyret miljø og utbygging og FSK. Sak om bygging av kunstgrasbane legges først fram for KMU. Både grunnundersøkelser og avklaringer med Lyse vedrørende framføring av fjernvarmeledning som er planlagt å krysse under banen, må avklares før kostnads- beregning kan foretas. Statusrapport vil bli lagt fram for KMU i løpet av første halvår 2018.
  3. Saken med midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter for Kvernevik, der målet er å bedre det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i området og stimulere til innbyggerinvolvering, fremmes til kommunalstyret for levekår 2.tertial.
  4. Saken om å bekjempe barnefattigdom og å redusere sosiale ulikheter legges fram for kommunalstyret for levekår og til FSK. 3. tertial 2018.

Status per 30.04.2019:

Midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter i Kvernevik ble lagt fram for kommunalstyret for oppvekst og kommunalstyret for levekår i 14. og 15. mai 2019.

Tiltaksplanen Barn vil være med! Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019-2022 er behandlet i Innvandrerrådet, Funksjonshemmedes råd, kommunalstyret for levekår, kommunalstyret for oppvekst og Ungdommens bystyre i mars 2019 og i Stavanger formannskap i april 2019. Saken skal endelig behandles i Stavanger bystyre i slutten av mai 2019.

17. Psykisk helse

Dagsentertilbud

Det skal fremlegges en egen sak til kommunalstyret for levekår: «Status dagsentertilbud/psykisk syke». Saken skal redegjøre for tilbudene i kommunal- og privat sektor. Saken skal inneholde en oversikt over bruk, behov, økonomi og organisering. Det skal videre vurderes om dagens dagsenterstruktur er tilpasset brukernes ønsker, samt en vurdering av kvalitet i tilbudene.

Lavterskeltilbud til barn og unge

Tidlig innsats er viktig for å forebygge psykiske lidelser hos barn og unge. Stavanger skal ha et godt tilbud. Bystyret ber derfor om at det utarbeides en sak for kommunalstyret for levekår der en ser på hvordan lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske utfordringer best kan utformes. Stavanger Universitetssykehus inviteres som deltagere i prosjektet.

Bystyret ber om at kommunalstyret for levekår snarest mulig får forelagt en sak om tilbudet og kapasiteten på Helsestasjonens familiesenter.

Status per 30.04.2019:

Sak 57/18 om dagsentertilbud ble fremlagt i kommunalstyret for levekår i 2018.  Sak om «Tilbud og kapasitet på helsestasjonens familiesenter», sak 17/18, ble behandlet i kommunalstyret for levekår 06.03.18. Det ble også orientert i levekårstyret 20.11.18 om prosjektet «Rask hjelp og riktig støtte i foreldrerollen», sak 73/18.

Tekstvedtaket anses med dette som ferdig behandlet. 

18. Nye boligformer

Det bes om en sak forelagt bystyret om en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for å avklare alternative boformer, herunder seniorboliger og bolig for funksjonshemmede.

Seniorboliger

For å møte fremtidens behov må Stavanger kommune styrke innsatsen med å etablere og utvikle et større og mer variert botilbud for eldre innbyggere. (Utviklingen av alternative, nye boformer kan omfatte insentivordninger for generasjonsboliger, videreutvikle offentlig-privat samarbeid for utvikling av seniorboliger og bofellesskap). Det fremlegges en egen strategiplan for tilrettelegging av nye boformer for eldre.

Boliger for funksjonshemmede

Bystyret ser på det som et mål at flest mulig skal gis mulighet for å eie egen bolig. Fremdrift i de ulike prosjektene og totalkostnaden både på drift og investering må gjennomgås. Bystyret ber rådmannen og Stavanger Bolig KF samarbeide om å legge frem en sak for kommunalstyret for levekår og -finans vedrørende en modell for rasjonell bygging og drift.

Status per 30.04.2019:

Plan for Omsorgsbygg 2019 – 2034 legges fram til endelig behandling i Bystyret i juni 2018.

19. Engøyholmen – status som fartøyvernsenter

Det framlegges egen sak til kommunalstyret for kultur og idrett som vurderer muligheten for å søke om status som statlig fartøyvernsenter.

Kystkulturvernsenteret bevilges et tillegg 150 000 kroner.

Vedtak i FSK 15. Mars 2018:

Legges fram sak til kultur og idrett høst 2018.

Status per 30.04.2019:

Saken er omtalt i forslag til ny kulturplan som skal opp til behandling i bystyret 27. mai 2019. Tekstvedtaket anses med dette som ferdig behandlet.

20. Verdensarv

Rogaland og Stavangers kulturarv er av nasjonal og internasjonal betydning. Ivaretakelsen av fylket som sjøfarts-, kraftindustri- og hermetikkhistorie, samt kloster og steinkirker, vurderes fremmet som kandidat på UNESCO’s verdensarvliste. Rogaland fylkeskommune og aktuelle kommuner kontaktes med formål å utarbeide en felles søknad til UNESCO.

Vedtak i FSK 15. Mars 2018:

Legges fram sak høsten 2018.

Status per 30.04.2019:

Saken er ivaretatt med eget tiltak i handlingsdelen til forslag til ny kulturplan som skal opp til behandling i bystyret 27. mai 2019. Tekstvedtaket anses med dette som ferdig behandlet. 

21. MUST, Holmeegenes

Rehabilitering og bruk av leiligheten skal avklares i en politisk sak før det tas endelig stilling til de 2,8 millionene avsatt i budsjettet.

Status per 30.04.2019:

Hovedbygningen er ennå ikke ferdig rehabilitert, og avtale med MUST om tilbakeføring av objekter er ennå ikke fremforhandlet. 

22. Kunst i offentlig rom

Det legges fram en sak til kommunalstyret for kultur og idrett der en ser på hvordan byen kan bli bedre til å tilrettelegge for kunst i det offentlige rom.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram høsten 2019.

Status per 30.04.2019:

Saken er ivaretatt med eget tiltak om temaplan for visuell kunst i forslag til ny kulturplan som skal opp til behandling i bystyret 27. mai 2019. Sak om mandat for plan for visuell kunst legges fram for KKI i løpet av 2. tertial 2019. Tekstvedtaket anses med dette som ferdig behandlet.

23. Norsk Lydinstitutt

Norsk Lydinstitutt i Stavanger har en unik platesamling innen klassisk musikk. Instituttet jobber med en krevende digitaliseringsprosess som instituttet alene ikke vil kunne klare å gjennomføre. Derfor oppfordrer Stavanger kommune til tettere samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Status per 30.04.2019:

Saken er ivaretatt i forslag til ny kulturplan som skal opp til behandling i bystyret 27. mai. Der står det at Stavanger kommunene vil ta initiativ for å se på hvordan det kan utvikles en bedre samarbeidsløsning mellom Norsk Lydinstitutt, Musikkbiblioteket på Sølvberget, Arkivenes hus og Nasjonalbiblioteket. Tekstvedtaket anses med dette som ferdig behandlet.

24. Vedlikehold/skjøtsel av friområdene

Det avsettes to millioner hvert år i perioden til gjennomføring av skjøtselsplaner, vedlikehold og tilrettelegging av friområdene. Det skal i 2018 være spesiell oppmerksomhet på tilretteleggelse av turstier og Mosvannsområdet både i et dyre-, fuglevern- og friluftsperspektiv. Det framlegges egen sak for kommunalstyret for miljø og utbygging.

Status per 30.04.2019:

Tekstvedtak regnes som ferdig behandlet. Midlene er fordelt i vedtatt årsprogram og gjennomføres i samsvar med dette. Prosjektering fugleøy i Mosvatnet er startet opp.

25. Kommunal ladestrategi

Det er vedtatt en omfattende satsning på elbil og ladestrategi. I 2025 er det et mål at alle nybilkjøp er nullutslippsbiler.

Kommunale elbilanlegg

Det er et kommunalt ansvar å legge til rette for flere ladepunkter i kommunale parkeringsanlegg i sentrum. Det bør vurderes om det er ønskelig å legge spesielt tilrette for elbiler i parkeringsanlegget under Domkirkeplassen.

Videreutvikle gatelys i trehusbyen

Når gatelys i trehusbyen etterhvert byttes, skal det legges inn ladepunkt i gatelysene.

Vedtak i FSK 15. mars 2018:

Oppfølgingssak 12. juni.

Status per 30.04.2019:

Sak 15/19 ble lagt frem for KMU. Tiltaket er ferdigstilt. Følges opp med årlige rapporter til KMU.

26. Sykkelstrategien revideres

Det skal brukes 80 millioner kroner på gjennomføring av sykkelstrategien de neste fire årene. Sykkelstrategi med handlingsplan legges fram for kommunalstyret for miljø og utbygging så raskt som mulig.  Det skal i større grad søkes å gjennomføre hele strekninger framfor mer punktvise utbedringer.

Status per 30.04.2019:

Forslag til revidering av sykkelstrategi er utarbeidet og blir fremmet til KMU juni 2019. Tekstvedtaket anses med dette som ferdig behandlet.

27. Garderobeanlegg på Hinna

Det skal legges til rette for utvidet lagerplass i kommunens garderobeanlegg på Hinna. Det avsettes inntil en million kroner til tiltaket. Det skal søkes å utvide kapasiteten på en så rimelig og enkelt som mulig.

Status per 30.04.2019:

Sak 81/19 etter anbud godkjent av KMU. Kontraktsinngåelse og byggestart igangsatt. Tiltaket regnes som ferdigstilt, følges opp av KMU i henhold til gjeldende rutiner.

28. Stavanger Bolig KF

Formålet med etableringen av boligforetaket var å sikre en bedre og mer forsvarlig forvaltning av kommunens utleieboliger.

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til kommunalstyret for finans og til formannskapet for å se på utfordringene knyttet til utbyggingsprosjekter som blir bestilt av foretaket, men som ikke bærer seg selv økonomisk gjennom husleie fra beboere. Ordningen som må utredes er en modell der bestiller (Levekår) blir leietaker hos foretaket for å hindre fratrekk fra husleie fra den enkelte.

Boliger for unge

Det skal være enkelt og attraktivt å etablere seg i Stavanger, for nyutdannet ungdom og oppstartsbedrifter: KFI bes utrede nye former for tiltak innenfor områder som rekrutteringsboliger, leie-for-eie, etableringsstøtte, garantiordninger for etableringslån og lignende.

Status per 30.04.2019:

Sak fremmes for behandling våren 2019, jf. bystyresak 119/18 og 97/18.

Tekstvedtak fra HØP 2019-2022

Samfunns- og næringsutvikling

29. Nærmiljøplaner

For å styrke arbeidet i flere områder av byen som har levekårsutfordringer etableres nærmiljøplaner på Storhaug, i Hillevåg og Kvernevik. Planene kan omfatte levekårsløft, områdeløft, investeringer, oversikt over aktuelle tilbud og andre sosiale tiltak, samt nye ideer og tiltak. På sikt skal alle kommunedeler ha nærmiljøplaner.

På Storhaug kan planen utarbeides basert på arbeidet som utføres.

I Hillevåg skal planen baseres på det pågående arbeidet og følgende nye tiltak:

Det skal i løpet av januar/februar gjennomføres et oppstartseminar. Arbeidet videre skjer i samarbeid med de aktuelle bydelsutvalg og kommunalutvalg som styringsgruppe.

 Status per 30.04.2019:

Nærmiljøplaner avklares og samordnes med pågående prosjekter i nye Stavanger. Sak fremmes til 2. tertial.

30. Byggemodning av boligområder for familier

Flertallspartiene er opptatt av at Stavanger sikrer kapasitet og boligtyper som gjør at vår kommune beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. For å sikre dette skal det settes fortgang i byggemodningen av Atlanteren (Hundvåg), Madla/Revheim og Hillevåg. Kommunen vil få tilbake disse betydelige investeringene etterhvert som områdene bygges ut. Kommunen tar rollen som pådriver for å sikre størst mulig tempo i utbyggingen.

Flertallspartiene legger inn 50 millioner kroner til fortgang i byggemodning i Hillevåg, og 50 millioner kroner til byggemodning av Madla/Revheim i 2019. Videre legges det inn samme beløp i 2020 for de to områdene. Midlene går inn i rammen for Stavanger Utvikling KF, og kan eventuelt benyttes til å opprette egne prosjektselskaper sammen med investorer i områdene.

 Status per 30.04.2019:

Det vises til Stavanger Utvikling KFs tertialrapportering i kap 4.7.

Det vil i løpet av høsten 2019 fremmes en egen sak for politisk behandling vedrørende blant annet gjennomføring av overordnet infrastruktur i Madla-Revheim.

31. Boligfinansiering

Som et virkemiddel for at flere skal kunne eie sin egen bolig, skal kommunen etablere sin egen kommunale startlånordning. Ordningen må innrettes slik at flere i etableringsfasen får mulighet til å finansiere lån til egen bolig. En kommunal garantiordning skal også vurderes. Rådmannen legger frem en egen sak om hvordan dette kan organiseres.

Status per 30.04.2019:

En orienteringssak fremmes til politisk behandling 2. kvartal 2019.

32. Omsorgsbygg 2030

Antall eldre over 80 år øker frem mot 2030. Stavanger kommune må planlegge og tilrettelegge for flere ulike botilbud for eldre. Alle skal ha et godt sted å bo og få hjelp til å mestre boforhold og hverdagsliv.

I saken om omsorgsbygg 2030, må det fremgå hvordan Stavanger kommune skal tilrettelegge for et variert botilbud som for eksempel leilighetskompleks og bofellesskap hvor en kan kjøpe eller leie seg inn. Dette kan skje i samarbeid med ideelle eller private aktører. Nytt sykehjem planlegges i perioden 2022 og 2026.

Det må sørges for at det blir avsatt tomter til boligprosjekter for utviklingshemmede og andre grupper, som for eksempel tomten på Madlamark. Videre fremdrift vil bli tatt opp ved behandling av Omsorgsbygg 2030.

 Status per 30.04.2019:

Plan for Omsorgsbygg 2019-2034 legges fram til endelig behandling i Bystyret i juni 2019. Tekstvedtaket anses dermed som ferdigstilt.

33. Egne selveide boliger for utviklingshemmede/ Solborg

Det skal innarbeides en Stavanger-modell hvor kommunen kjøper tomten og tilrettelegger for eventuelle rekkefølgekrav. Boligene organiseres som et boligbyggelag og tomten festes, hvor kommunen har forkjøpsrett til leilighetene.

Finansiering vedrørende tomtekjøp, rekkefølgetiltak og personalenheten vurderes i forbindelse med fremleggelse av endelig prosjekt og innarbeides i første tertialrapportering 30. april 2019. Samme modell legges til grunn for nye tilsvarende prosjekter. 

Status per 30.04.2019:

Sak om feste vil bli fremmet for formannskapet 2. kvartal. Klargjøring av tomt og konkurransegrunnlag pågår parallelt.

34. Fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet til kommunen

Nye Stavanger skal fortsatt være en kommune som aktivt legger til rette for næringsutvikling. I løpet av 2019 må organiseringen av næringsutviklingsarbeidet til kommunen gjennomgås med formål om ytterligere optimalisering av arbeidet. Fremtidig organisering må utformes i samarbeid med de viktigste offentlige aktørene som er relevante for næringsutviklingsarbeidet, herunder Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger, Avinor, Greater Stavanger, Næringsforeningen og andre relevante foretak. Kommunalutvalget som næringspolitisk utvalg er styringsgruppe og sak legges frem for bystyret til endelig behandling.

Status per 30.04.2019:

Rådmannen har startet arbeidet med å se på den framtidige organiseringen av næringsutviklingsarbeidet i kommunen er startet. Arbeidet ses i sammenheng med ny næringsstrategi med handlingsplan som skal utarbeides. Rådmannen legger fram mandatsak 11. juni for Kommunalutvalget som er styringsgruppe.

35. Opprettelse av Kongress og sportssenter KF

Stavanger som destinasjon for møter, kongress og arrangementer skal videreutvikles. Stavanger kommune har investert betydelige midler i arenaer og idrettsanlegg for dette formålet. Det er behov for en enda bedre organisering av dette arbeidet i fremtiden.

Bystyret ønsker derfor å etablere et kommunalt foretak for kongress- og arrangementssatsingen i byen. Foretaket skal ha ansvar for videreutvikling av merkevaren Stavanger og store arrangementer (som for eksempel Tall Ships Races, Sjakk-VM 2020 og NM veka).

Rådmannen skal så fort som mulig legge frem en egen sak om etablering av foretaket.

Foretaket skal overta alle kommunens eiendommer, anlegg og aksjene til Stavanger forum samt drift av Stavanger Forumområdet. Det opprettes et interimstyre for foretaket som utarbeider forslag til vedtekter og budsjett.  Dette vedtas endelig av bystyret.

Bystyret vedtar retningslinjer for arrangementsfondet etter innspill fra interimstyret i foretaket.

Status per 30.04.2019:

Bystyret behandlet den 11.02.2019 sak 18/19 – Stavanger Forum AS – anmodning om tilførsel av likvide midler. I sak 18/19 ble det lagt opp til at det skulle gjennomføres en omstrukturering av Stavanger Forum AS, herunder vesentlige kostnadskutt, før selskapet eventuelt legges inn under et nytt kommunalt foretak. Sak vedrørende status i omstruktureringsarbeidet fremmes for behandling i bystyret 27. mai 2019.

36. Gladmatfestivalen

Gladmatfestivalen er en viktig del av utviklingen av merkevaren «Matregionen Rogaland». Stavanger kommune vil ta et initiativ ovenfor Rogaland fylkeskommune for å sikre et langsiktig forpliktende samarbeid om bidrag i tråd med visjonen om Gladmat som en viktig del av satsingen på å bygge «Matregionen». Bystyret øker bevilgningen med 200 000 kroner i 2019.

Status per 30.04.2019:

Rådmannen har en løpende dialog med Rogaland fylkeskommune vedrørende Gladmat. Det vil bli tatt et konkret initiativ når i fylkeskommunen er på plass.

37. Norway Chess og Norway Summit

Norway Chess er en av verdens største sjakkturneringer som bystyret ønsker skal videreutvikles i Stavanger. Norway Summit er en viktig møteplass og arena som tiltrekker seg mange besøkende. Bystyret øker bidraget til Norway Chess med 400 000 kroner til totalt en million kroner fra formannskapets reservekonto, og øker bidraget til Norway Summit med 300 000 kroner til totalt 500 000 kroner fra næringsfondet.

Status per 30.04.2019:

Norway Chess arrangeres 3.-15. juni og Norway Summit arrangeres 5. juni. Tekstvedtaket er ferdigstilt.

38. Sjakk-VM 2020 til Stavanger

Stavanger kommune setter videre av 500 000 til en egen strategi/prosjektplan: Sjakk VM 2020 til Stavanger. Midlene dekkes av arrangementsfondet.

Status per 30.04.2019:

Sak 70/19 til behandling i formannskapet 9. mai 2019 om samarbeid og støtte for å få Sjakk-VM til Stavanger i 2020. Tekstvedtaket er ferdigstilt.

39. Utvikling av Ullandhaug-området

Universitetet i Stavanger og forskningsmiljøene spiller en særlig viktig rolle for regionens attraktivitet, kompetanse- og næringsutvikling.

Når det nye sykehuset er på plass på Ullandhaug, åpner det seg flere muligheter til samarbeid. Stavanger kommune vil være en pådriver i arbeidet med utvikling av universitetsområdet.

Status per 30.04.2019:

Forprosjektet «Ullandhaug 2023» startet ved oppstart av året og Kommunalutvalget fikk i møte 26. mars en orientering om status og fremdrift.

Rådmannen har tatt initiativ til sammen med UiS, SuS og RFK for i første omgang å drøfte rammene og grunnlaget for utvikling av en felles visjon for «Ullandhaug 2023» og strategier for universitetsområdet. Det er et mål i denne fasen å utmeisle en form for «programerklæring» for det videre arbeidet, samt utarbeide en skisse til mandat og organisering av arbeidet.  Det fremmes egen sak for kommunalutvalget som grunnlag for beslutning om hovedprosjektet «Ullandhaug 2023» i løpet av 3. kvartal 2019. Rådmannen vil også ta initiativ til, sammen med Rogaland fylkeskommune, Sola og Sandnes kommuner, et arbeid med mål om å enes om en modell for å koordinere det offentlige eierskapet i universitetsområdet.

Forprosjektet «Ullandhaug 2023» koordineres med Kunnskapsby-arbeidet for å sikre samordning.

40. Stavanger sentrum

Flertallspartiene ønsker å stimulere til økt sentrumshandel. Det settes derfor av to millioner i 2019 til aktiviteter i sentrum fra Klima- og miljøfondet, og en million hvert år resten av perioden. Ber om en sak til kommunalutvalget som viser hvordan dette kan organiseres.

Status per 30.04.2019:

Sak med forslag til plan er under utarbeidelse. Stavanger Sentrum har levert forslag. Legges fram i løpet av mai 2019. Tekstvedtaket anses dermed som ferdigstilt.

41. Kreative lekeplasser

De kreative lekeplassene i Ajaxparken og Hermetikken ved Kjelvene er eksempler på gode og moderne lekeplasser. Bidraget til kreative lekeplasser økes med to millioner kroner årlig i perioden. Stavanger sentrum, Hillevåg, Storhaug og Kvernevik prioriteres.

Status per 30.04.2019:

Ferdigbehandlet.

42. Tinghus på Bekhuskaien

Stavanger kommune støtter arbeidet med etableringen av nytt tinghus på Bekhuskaien, og vil starte arbeidet med utvikling av Bekhuskaien til formål som skaper liv i byen.

Status per 30.04.2019:

Arbeidet med felles planprogram for Havnefronten har startet opp.

43. Studenter i Sentrum

Bystyret vil legge til rette for et studentmiljø i sentrum, og ønsker å se på muligheten for et studenthus med sentral beliggenhet.  I første omgang skal det tas initiativ til dialog med Folken, Universitetet i Stavanger og Studentskipnaden med tanke på mulig erverv og videreutvikling av Folken som studenthus.

Status per 30.04.2019:

Sak kommer til behandling i studentrådet og formannskapet i 2020.

Kultur og idrett

44. Byjubileer

Stavanger by og Stavanger domkirke feirer 900 år i 2025. I 2025 er det utvandrerjubileum. Dette må også planlegges i forbindelse med by- og domkirkejubileet.

Status per 30.04.2019:

Sak legges fram til bystyret 17. juni 2019 med rådmannens anbefaling for videre arbeid. Tekstvedtaket anses dermed som ferdigstilt.

45. Servicebygg til domkirken

Domkirken trenger servicebygg. Stavanger kommune må sammen med kirkelig fellesråd, arbeide for at dette planlegges og bygges senest til jubileet i 2025.

Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om arbeidet med planleggingen av jubileumsåret og planlegging av servicebygg til Domkirken.

Status per 30.04.2019:

Formannskapet godkjente nylig et revidert forprosjekt for Domkirken hvor noen av de tiltenkte funksjonene i dette bygget finner sin løsning. Det vil bli fremmet en egen sak med et redusert arealbehov.

46. Vikingsenter

I 2022 er det 1150 år siden Norge ble samlet til ett rike i Hafrsfjord. I anledning jubileet skal det bygges et vikingsenter. Senteret må bygges i samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter i nært samarbeid med Museum Stavanger, Universitetet i Stavanger og Forsvaret. Det opprettes en politisk styringsgruppe for prosjektet.

Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om planlegging av jubileet og utnevning av politisk styringsgruppe for etablering av vikingsenter.

Status per 30.04.2019:

Sak 26/19 framlagt for kommunalutvalget 9. april 2019. Første møte ble gjennomført 25. april. Ytterligere to møter er planlagt før sommeren.

47. ICORN

Norge er hovedtema på bokmessen i Frankfurt 2019. Stavanger kommune deltar sammen med ICORN på denne bokmessen for å løfte frem Stavangers arbeid for forfulgte forfattere. Dette er viktig for ytringsfrihet og fredsarbeid. Det budsjetteres med 150 000 kroner til ICORN.

Status per 30.04.2019:

Bevilgning innarbeidet i vedtatt budsjett, vedtaket er ferdigstilt.

48. Lagerplass museale gjenstander

Museum Stavanger rapporterer om stort behov for å bedre lagerkapasiteten for museale gjenstander som ikke er i utstilling. Videre er det uavklart hva som skjer med brannmuseet når brannstasjonen på Lagårdsveien nedlegges, samt med gjenstandene fra blant annet Holmeegenes.

Kommunalstyret for kultur og idrett ber om en sak som beskriver behovet for økt lagerkapasitet og som skisserer løsninger på kort og lang sikt.

Status per 30.04.2019:

Saken utsettes til første halvår 2020 da blant annet rehabiliteringen av Holmeegenes ikke er ferdigstilt.

49. Styrke det frie kulturfeltet

I den videre satsingen av Stavanger som kulturby er det viktig å styrke det frie kulturfeltet. Det settes av en million kroner hvert år i perioden. Midlene fordeles i en ordinær sak til kommunalstyret for kultur og idrett.

Status per 30.04.2019:

Styrkingen av midler til det frie feltet inngår i kommunens ordinære tilskuddsordninger til kunst og kultur. Dette tildeles i ordinære saker som vedtas i KKI. Tektsvedtaket anses som ferdigstilt.

50. Kunstgress

Stavanger kommune har tidligere forskuttert kunstgressmidlene for 2019. Bystyret bevilger ytterligere fire millioner kroner til (to millioner i 2019, og to millioner i 2020) til banen som utgjør flerbruksfeltet (cricket og fotball) på Lassa. Cricketbanen er tidligere ønsket som en interkommunal bane, Rogaland fylkeskommune, Sandnes, Sola og Randaberg inviteres derfor til et finansielt spleiselag,

Bystyret bevilger penger som et nærmiljøtiltak kunstgressbane på Vassøy. Det vises til Vassøy IL som har oppspart egenandel og stor grad av dugnadskapasitet, og bystyret bevilger fire millioner kroner til (to millioner i 2019, og to millioner i 2020)

Status per 30.04.2019:

Prosjektering gjennomført, konkurranse utlyses før sommeren, men kan bli forsinket pga. manglende framdrift vedrørende belysningsanlegg.

51. Flerbrukshaller

Det skal bygges flerbrukshaller ved ny skole i Lervig (nye Storhaug skole) og på Madlamark og Vaulen. Bystyret legger til grunn at flerbrukshallene gir et godt tilbud og god kapasitetsutnyttelse. Flerbrukshallene skal være viktige arenaer i nærmiljøene. Investeringsrammene økes derfor med totalt 70 millioner kroner fordelt på perioden.

Status per 30.04.2019:

Tiltaket innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2020-2023. Tekstvedtaket anses dermed som ferdigstilt.

Oppvekst

52. Prioritere ny skole i Lervig

Ny skole må fremskyves og skal ferdigstilles i 2022. Skolen skal bli en pilotskole for bruk smartteknologi, og at det så tidlig som mulig nedsettes en styringsgruppe som utgår av arbeidsutvalget for kommunalstyret for oppvekst. Aktuelle miljøer ved Universitetet i Stavanger og andre trekkes inn i det videre arbeidet. Det flyttes 45 millioner kroner fra 2023 for å realisere skolen i 2022.

Status per 30.04.2019:

Sak 75/19 er fremmet og behandlet av formannskapet 09.05.2019. Følges opp videre i henhold til fremdrift og byggeinstruks. Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt.

53. IKT-satsing – smarttavler til skolene

IKT-strategien for Stavangerskolen videreføres ved at det kjøpes inn tavler/skjermer til klasserommene. Det legges inn fire millioner kroner i 2019 og to millioner kroner i 2020. Det fremmes en sak til kommunalstyret for oppvekst vedrørende innkjøp av modell og rekkefølge på utrulling på skolene/bydelene.

Status per 30.04.2019:

Sak fremmes for politisk behandling i juni 2019. Tekstvedtaket anses som ferdigstilt.

54. Nye ungdomstrender

Det skal så raskt som mulig utarbeides en strakstiltaksplan der en vurderer behovet for å styrke eksisterende tilbud, behov for å styrke uteseksjonens mulighet til å være tilgjengelig på kveldstid i helger og i bydelene, ambulerende helsesøster, styrket tilbud ved Metropolis og bruk av aktuelle frivillige organisasjoner. Aktuelle aktører inviteres til et oppstartsmøte så raskt som mulig.

Det avsattes tre millioner kroner til strakstiltak i 2019.

Status per 30.04.2019:

Strakstiltaksplan ungdomstrender ble behandlet i sak 39/19 til Stavanger formannskap 21. februar 2019. Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

55. SFO-plasser 5.-10. trinn

Vi setter av 900 000 kroner per år, for at barn med spesielle behov skal få gratis tilbud om SFO.

Status per 30.04.2019:

Finansiering av tiltaket i Rennesøy og Finnøy behandles i Handlings- og økonomiplan 2020-2023.  Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

Levekår

56. Lokalt integreringsløft

Stavanger har i mange år vært en foregangskommune på integrering. Kommunen intensiverer innsatsen i forbindelse med det nasjonale integreringsløftet.

Rådmannen bes legge frem en sak for kommunalstyret for levekår der følgende momenter belyses:

Status per 30.04.2019:

Sak fremmes for politisk behandling i kommunalstyret for levekår 3. kvartal 2019.

57. Barnefattigdom

Ti millioner til handlingsplanen for barnefattigdom

Stavanger skal være en god by og bo i for alle, og vil fortsatt arbeide aktivt mot økende ulikheter og barnefattigdom, både når det gjelder forebyggende og kompenserende tiltak. Bystyret bevilger derfor ytterligere ti millioner kroner til tiltak basert i handlingsplanen for barnefattigdom.

Gjennomgang av støtteordninger

Bystyret ønsker en helhetlig gjennomgang av nivå på sosialhjelpen og en kartlegging som viser om sosialhjelpsmottakere i Stavanger gjennom ulike støtteordninger totalt sett får mer eller mindre enn i sammenlignbare byer. Herunder byer som holder barnetrygden utenfor inntektsgrunnlaget ved beregning av sosialhjelp.

Status per 30.04.2019:

Sak om Barn vil være med! Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019-2022 og disponering av kr 10 mill. bevilget i HØP 2019–2022 til styrket innsats mot barnefattigdom ble behandlet i kommunalstyret for levekår og kommunalstyret for oppvekst i mars 2019 og i formannskapet i april 2019. Saken legges fram for endelig behandling i bystyret i slutten av mai 2019. Tekstvedtaket anses med dette som ferdig behandlet.

58. Nytt sykehjem mellom 2022 og 2026

Stavanger kommune har siden 2011 arbeidet målbevisst med «Leve hele livet» slik at eldre, men også andre grupper, skal kunne få bo hjemme lengst mulig. På grunn av demografisk utvikling, utskrivingspraksis fra sykehuset og mer komplekse sykdomsbilder hos våre eldre, må planlegging av et nytt sykehjem påbegynnes i løpet av perioden. Flertallspartiene legger inn to millioner kroner i 2022 til planlegging av nytt sykehjem. Dette vil bli nærmere behandlet i sak om Omsorgsbygg 2030.

Status per 30.04.2019:

Plan for Omsorgsbygg 2019-2034 legges fram til endelig behandling i Bystyret i juni 2019. Planen omhandler blant annet nytt sykehjem. Tekstvedtaket anses som ferdigstilt.

59. Domkirkens sykehjem til Lervig

Bystyret ber om en sak om avtaleinngåelse med stiftelsen Domkirkens sykehjem om virksomhetsoverdragelse til Lervig sykehjem, Stavanger kommune.

Samtidig inngås en intensjonsavtale mellom Stavanger kommune og Domkirkens sykehjem om et omsorgsbolig/bofelleskap-prosjekt på tomten. Kommunen utbetaler en kompensasjon til sykehjemmet som kan bruke til utviklingsprosjektet med inntil fem millioner kroner. Det settes av tre millioner i 2019 og to millioner i 2020. Prosjektet skal knyttes til husbankfinansierte tiltak i Omsorgsbygg 2030. Kommunen skal følge anskaffelsesregelverket, men handlingsrommet for ideell virksomhet skal utnyttes fullt ut.

Status per 30.04.2019:

Sak legges fram til politisk behandling i mai 2019. Tekstvedtaket anses som ferdigstilt.

60. Ramsvigbyen – senter for demens

I budsjettforslaget er ombygging av Ramsvigtunet omtalt som Demenslandsbyen. Ramsvigbyen – senter for demens, brukes inntil videre. Bystyret vil gjennomføre prosjektet så raskt som mulig, med mål om 2021. I det videre arbeidet skal det legges vekt på å etablere senterfunksjoner med butikker som blant annet konditori, aktivitetstilbud og lokaler til aktuelle frivillige. Det søkes tilrettelagt for nevnte lokaler i romprogrammets arbeid.

Eventuelle merkostnader innarbeides i første tertialrapportering.

Status per 30.04.2019:

Det er fremmet og behandlet sak 45/19 i formannskapet. Tiltaket er ferdigbehandlet.

61. Dagsenter for funksjonshemmede

Dagsentervirksomheten for funksjonshemmede foregår på Arbeidsgården. Virksomheten har vokst ut av sine lokaler, noe som gjør det vanskelig for personer med store elektriske rullestoler å komme seg rundt. Nytt dagsenter bør derfor vurderes i forbindelse med i Omsorgsbygg 2030.

Status per 30.04.2019:

I henhold til vedtak i kommunalstyret for Levekår sak 27/19, legges det fram en egen sak om nytt dagsenter inkludert sansehus i kommunalstyret for levekår i juni 2019.  Tekstvedtaket anses som ferdigstilt.

62. Prøveprosjekt – økt bemanning for å redusere sykefraværet

Bystyret ber rådmannen iverksette et nytt prøveprosjekt med økt grunnbemanning på et sykehjem for å se om dette kan gi bedre tjenester for pasientene, og redusere sykefraværet hos de ansatte.

Det fremlegges en sak til levekår om at assistenter avlaster fagpersonell på sykehjemmene ved å ta seg av oppgaver som for eksempel matservering, slik at fagarbeidere innen omsorg får bruke tiden til primæroppgavene. Det legges inn tre millioner kroner til et prøveprosjekt på et utvalgt sykehjem. Prosjektet evalueres etter ett år.

Status per 30.04.2019:

Sak legges fram for kommunalstyret for levekår og kommunalstyret for administrasjon i mai 2019. Sak om evaluering av prosjektet  legges fram i løpet av 2020.

63. Flere VTA-plasser

Det er 34 personer som i dag som står på venteliste for varig tilrettelagt arbeidsplass. Det skal tilrettelegges for flere VTA-plasser i Stavanger enten i egen regi eller i regi av våre aktuelle bedrifter. Egen sak vedrørende finansiering og eventuelle plasser i kommunal regi, fremlegges for kommunalstyret levekår når statlig tildeling er avklart,

Status per 30.04.2019:

Sak om flere VTA-plasser ble behandlet i kommunalstyret for Levekår, sak 23/19.

Vedtaket er ferdigstilt. 

64. Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse

Foreldre av barn med funksjonsnedsettelse har et stort behov for tett oppfølging over tid. Disse må sikres en fast og kvalifisert koordinator ved sitt helse- og sosialkontor.

Bystyret ber om en sak til levekår om hvordan tjenestene kan koordineres bedre og mer effektivt for barn med funksjonsnedsettelse.

Status per 30.04.2019:

Sak fremmes for politisk behandling i kommunalstyret for levekår juni 2019. Tekstvedtaket anses dermed som ferdigstilt.

65. Studenthelsestasjon

Bystyret opprettholder støtten til SiS – Studentsamskipnaden i Stavanger studenthelsestasjon på 145 000, og løfter inn 46 000 kroner.

Status per 30.04.2019:

Bevilgning innarbeidet i vedtatt budsjett, vedtaket er ferdigstilt.

66. Spaniaplasser

Bystyret ønsker å opprettholde fire Spaniaplasser, og legger derfor inn en ekstra i forhold til rådmannens forslag. Det settes av 700 000 kroner hvert år i perioden.

Status per 30.04.2019:

Bevilgning innarbeidet i vedtatt budsjett, vedtaket er ferdigstilt.

67. Opptrappingsplan for barnevern

Flertallspartiene vil styrke barnevernet og oppretter derfor seks ekstra stillinger i perioden, utover de som allerede ligger i rådmannens forslag til budsjett.

Status per 30.04.2019:

Bevilgning innarbeidet i vedtatt budsjett, vedtaket er ferdigstilt.

68. Kjøp av tjenester

Redusere antall plasseringer i institusjon. Må også gjennomgå eksisterende avtaler for å redusere kostnadene. Økt kapasitet i barnevernet vil styrke muligheten for hjelp i hjemmet.

Økte utgifter dekkes inn med lavere kostnad på institusjonsplasser, beregnet til 1,5 millioner kroner i 2021 og 2022

Status per 30.04.2019:

Bevilgning innarbeidet i vedtatt budsjett, vedtaket er ferdigstilt.

69. Samarbeid med sykehuset, bruk av eksisterende plasser

Liggetiden på sykehusene blir stadig kortere. Dette medfører store utfordringer, da kommunen må ta i mot flere og sykere pasienter.

Bystyret ber derfor om en sak til kommunalstyret for levekår der det blir vurdert om flere av øyeblikkelig hjelp-plassene på Stokka sykehjem kan brukes som mottaksplasser for utskrivningsklare pasienter. I saken bes det også vurdert om det skal opprettes et team bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut som kan ta raske hjemmebesøk til pasienter fra sykehuset, slik at de ikke automatisk trenger å komme på korttidsopphold.

Status per 30.04.2019:

Spørsmålet om fleksibel bruk av øyeblikkelig-hjelp plassene behandlet i kommunalstyret for Levekår sak 11/19. Sak om opprettelse av ambulant team legges fram for kommunalstyret for Levekår 4. kvartal 2019.

Miljø og utbygging

70. Nytorget

Bystyret legger til grunn avtalen av 20.02.2018 for utvikling av Nytorget. Videre avventes arkitektkonkurransen for Nytorget før endelig utvikling av området.

Status per 30.04.2019:

Behandles i kommende HØP 2020-2023.

71. Skjøtsel av friområder

Midler til skjøtselstiltak for kommunes friområder styrkes med to millioner kroner i året i perioden. Gjennomføring av planen for Lille Stokkavatnet og tiltak i Flørli skal prioriteres. Bruken av midlene skal fremlegges for kommunalstyret for miljø og utbygging i aktuell arbeidsplansak.

Status per 30.04.2019:

Årsprogrammet er under gjennnomføring. Tekstvedtaket regnes som ferdigstilt.

72. Flørli-visjonen

I løpet av 2019 skal det utarbeides en mulighetsstudie for hvordan Flørlibygda kan videreutvikles som turistdestinasjon i Lysefjorden. Studiet skal utføres i tilknytning til Lysefjorden Utvikling sitt arbeid, og sees i sammenheng med forhandlingene med Lyse vedrørende permanent forvalting av trappene, rørgaten, trallebanen og den gamle kraftstasjonsbygningen. Det fremlegges en sak for kommunalutvalget.

Status per 30.04.2019:

Arbeid med Flørli – visjonen startes opp i 3. kvartal 2019.

73. Bruk av Klima- og miljøfondet – per år

Det overføres ti millioner kroner fra fondet til drift.

Status per 30.04.2019:

Sak 20/19 framlagt til politisk behandling i Kommunalstyret for miljø og utbygging 19. februar 2019. Tekstvedtaket regnes som ferdigbehandlet.

74. Påbegynne park i Lervig

Bystyret vil opparbeide parken i Lervig og legger inn ytterligere to millioner kroner i 2019 og tre millioner kroner i 2020. En vil se på muligheten til å sikre avtaler med utbyggerne i området om bidrag til opparbeidelse av parken. 

Status per 30.04.2019:

Skisse til de midlertidige tiltakene som foreslås gjennomført i år er utarbeidet og blir lagt fram for KMU i junimøtet.

75. Sykkelparkering og sykkelprioriterte gater

Det skal legges til rette for sikker sykkelparkering i sentrum og ved offentlige bygninger. Dette innarbeides i arbeidsplanen for sykkelstrategien. Bystyret vil ha raskere gjennomføringstakt av sykkelprioriterte veier.

Status per 30.04.2019:

Revidert forslag til sykkelstrategi legges fram for KMU i juni. Tekstvedtaket anses dermed som ferdigstilt.

76. Kvalitetssikring av prosjekter

Bystyret er opptatt av at Stavanger stiller høye krav til bevaring og videreutvikling av byens arkitektoniske særpreg. For å kunne lykkes med dette bes rådmannen sikre at det i alle faser av arbeidet med kommuneplaner, reguleringsplaner og større byggeprosjekter alltid skal tas med kompetente vurderinger av økonomisk og praktisk gjennomførbarhet. Disse vurderingene skal være en del av dokumentasjonen som legges ut til høring, og saksunderlaget til den politiske behandlingen. Det er også viktig at kommunen sikrer at man har med kompetanse på økonomi og gjennomføring i dialogen med prosjekteiere.

Status per 30.04.2019:

Sak fremlegges i 3. kvartal 2019 i kommunalstyret for miljø og utbygging.

77. Skolegården på Våland

Skolegården på Våland rehabiliteres i ett byggetrinn. Alle fem delområder bygges samtidig og arbeidet påbegynnes i 2019. Det flyttes til sammen tre millioner kroner fra 2021 og 2022 til 2019.

Status per 30.04.2019:

Anbudsinnbydelse til trinn to sendes ut i mai/Juni. Bygging løpet av høsten. Tekstvedtaket vil følge ordinære rutiner og byggeinstruks. Tekstvedtaket anses dermed som ferdigstilt.

78. Faste tribuneplasser i Storhallen

Det settes av 2,7 millioner kroner til faste tribuneplasser i Storhallen.

Status per 30.04.2019:

Det vil bli fremmet en egen sak til KKI 2. kvartal 2019. Tekstvedtaket anses dermed som ferdigstilt.

79. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland

I forbindelse med Dyrevernsplanen skal tilskudd dyrevernsorganisasjonene gjennomgås prinsipielt og vurderes på nytt. I dag mottar Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland midler mens Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren ikke mottar tilskudd per i dag.

Status per 30.04.2019:

Sak fremmes for politisk behandling i 2019 i tilknytning dyrevernsplanen.

80. Engøyholmen

Bystyret bevilger 300 000 kroner til Engøyholmen for delfinansiering av restaurering av sjøhustak/gavlvegg.

Status per 30.04.2019:

Bevilgning innarbeidet i vedtatt budsjett, vedtaket er ferdigstilt.