⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2019

10 Økonomiske oversikter

Regnskapsskjema 1A - drift 1.tertialRegnskapReg. budsjettOppr.budsjettRegnskap i fjor
Skatt på inntekt og formue 1 581 188 1 563 250 1 563 250 1 520 420
Ordinært rammetilskudd 1 151 740 1 133 330 1 133 330 1 065 290
Skatt på eiendom 133 526 133 000 133 000 130 206
Andre direkte eller indirekte skatter0000
Andre generelle statstilskudd 63 827 90 264 90 264 82 372
Sum frie disponible inntekter 2 930 282 2 919 844 2 919 844 2 798 288
Renteinntekter og utbytte 266 314 282 401 282 401 241 816
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 401 00 1 492
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 107 644 92 256 92 256 87 334
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 13 00 264
Avdrag på lån 138 447 126 196 126 196 140 809
Netto finansinnt./utg. 20 612 63 949 63 949 14 901
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk0000
Til ubundne avsetninger 40 615 13 463 0 20 470
Til bundne avsetninger0000
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk0000
Bruk av ubundne avsetninger 54 272 28 731 10 740 63 082
Bruk av bundne avsetninger 40 888 29 479 0 51 697
Netto avsetninger 54 545 44 747 10 740 94 309
Overført til investeringsregnskapet 63 371 62 736 62 736 60 357
Til fordeling drift 2 942 067 2 965 804 2 931 797 2 847 141
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 2 816 458 2 731 763 2 651 713 2 644 118
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 125 609 234 041 280 084 203 023
Tabell 10.1 Skjema 1A per 30.04.2019
Last ned tabelldata (Excel)
Budsjettskjema 1B - driftRegnskap 30.04.2019Budsjett 30.04.2019Avvik 30.04.2019Årsbudsjett 2019Prognose- avvik før budsjettjust.
Oppvekst og utdanning     
Stab Oppvekst og utdanning 13 827 12 494 1 333 34 748 0
Barnehage 365 347 365 601 -254 1 060 696 7 000
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 32 572 31 319 1 253 85 082 5 000
Grunnskole 436 164 418 363 17 801 1 299 524 0
Johannes læringssenter 24 196 23 322 874 115 893 2 000
Stavanger kulturskole 13 173 12 978 195 39 475 0
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 17 171 17 632 -461 47 252 0
Ungdom og fritid 26 094 24 131 1 963 64 831 0
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 33 214 33 106 108 80 292 0
EMbo 20 147 21 925 -1 778 61 931 -3 000
Barnevernstjenesten 66 913 59 413 7 500 242 909 10 000
Sum Oppvekst og utdanning 1 048 818 1 020 284 28 534 3 132 633 21 000
      
Helse og velferd     
Helse- og sosialkontor 213 533 203 750 9 783 623 986 8 500
NAV 95 967 95 653 314 296 756 0
Fysio- og ergoterapitjenesten 29 263 28 785 478 67 546 0
Helsehuset i Stavanger 7 939 7 611 328 20 050 0
Hjemmebaserte tjenester 42 688 28 671 14 017 92 986 12 000
Bofellesskap 152 787 148 095 4 692 455 428 0
Alders- og sykehjem 280 419 290 383 -9 964 833 761 2 000
Stavanger legevakt 22 601 19 263 3 338 54 452 5 000
Rehabiliteringsseksjonen 20 093 20 598 -505 57 743 0
Arbeidstreningsseksjonen 6 173 6 340 -167 15 001 0
Boligkontoret 2 759 2 880 -121 7 977 0
Flyktningseksjonen 42 324 32 556 9 768 93 471 7 000
Dagsenter og avlastningsseksjonen 68 364 67 054 1 310 195 053 6 500
Tekniske hjemmetjenester 1 629 1 812 -183 7 903 0
Krisesenteret i Stavanger 2 922 2 890 32 12 751 0
Sentrale midler levekår 207 165 216 547 -9 382 -95 300 -36 170
Sentrale midler legetjeneste 19 787 24 000 -4 213 71 855 4 000
Stab Helse og velferd 13 103 12 924 179 35 532 0
Sum Helse og velferd 1 229 515 1 209 812 19 703 2 846 951 8 830
      
By- og samfunnsplanlegging     
Stab By- og samfunnsplanlegging 2 738 2 375 363 9 836  
Byggesaksavdelingen 71 1 441 -1 370 2 630  
Byutvikling 5 963 4 847 1 116 22 187  
Beredskap og samfunnsutvikling -4 705 -4 936 231 16 178  
Kart og digitale tjenester 5 262 6 028 -766 16 258  
Sum By- og samfunnsplanlegging 9 329 9 755 -426 67 089  
      
Bymiljø og utbygging     
Stab Bymiljø og utbygging 1 706 2 430 -724 6 841  
Juridisk 3 294 4 564 -1 270 12 891  
Stavanger Eiendom 89 317 94 394 -5 077 291 435  
Park og vei 55 551 63 846 -8 295 158 418  
Idrett 51 367 49 451 1 916 105 953  
Vannverket -23 755 -21 294 -2 461 0 
Avløpsverket -49 285 -43 724 -5 561 0 
Renovasjon -17 110 -24 363 7 253 140  
Plan og anlegg -365 0 -365 0 
Miljø 3 262 5 031 -1 769 9 297  
Triangulum -4 000 0 -4 000 0 
Sum Bymiljø og utbygging 109 981 130 335 -20 354 584 975  
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
Smartby 2 340 2 597 -257 10 381  
Næring 7 170 7 549 -379 15 332  
Kommunikasjon 3 081 3 071 10 8 855  
Kultur 71 840 72 447 -607 175 964  
Servicetorg 5 208 5 248 -40 14 421  
Stab Innbygger- og samfunnskontakt 852 1 018 -166 2 841  
Politisk sekretariat 3 338 3 737 -399 10 414  
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 93 828 95 667 -1 839 238 208  
      
Stab og støttefunksjoner     
Rådmann -4 739 -4 844 105 4 936  
Kommuneadvokat 2 060 2 204 -144 6 190  
Stab og støtte 119 753 123 063 -3 310 309 061  
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner 117 073 120 423 -3 350 320 187  
      
Finansposter ført tjenesteomr.000 30 000  
      
Felles inntekter og utgifter     
Sum Felles inntekter og utgifter 207 950 026 145 495 000 62 455 026 494 492 000  
      
Sum fordelt til drift 2 816 494 172 2 731 771 000 84 723 172 7 684 505 000  
Tabell 10.2 Skjema 1B per 30.04.2019
Last ned tabelldata (Excel)
Økonomisk oversikt - investeringRegnskap 30.04.2019Budsjett 30.04.2019Regnskap i fjor
Inntekter   
Salg av driftsmidler og fast eiendom 200 10 000 154
Andre salgsinntekter00 40
Overføringer med krav til motytelse 5 269 0 18 755
Kompensasjon for merverdiavgift 35 095 137 204 42 286
Statlige overføringer 1 577 39 300 230 195
Andre overføringer000
Renteinntekter og utbytte000
Sum inntekter 42 141 186 504 291 429
 000
Utgifter   
Lønnsutgifter 8 485 0 8 922
Sosiale utgifter 2 018 0 2 095
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 189 040 1 223 470 259 909
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 665 0 2 010
Overføringer 35 095 0 42 286
Renteutgifter og omkostninger 5 0 0
Fordelte utgifter -37 328 0 -38 063
Sum utgifter 198 979 1 223 470 277 160
 000
Finanstransaksjoner   
Avdrag på lån 47 738 114 000 45 827
Utlån 80 228 538 500 60 338
Kjøp av aksjer og andeler -80 58 100 5 000
Dekning av tidligere års udekket000
Avsatt til ubundne investeringsfond000
Avsatt til bundne investeringsfond 1 0 1
Sum finansieringstransaksjoner 127 887 710 600 111 166
 000
Finansieringsbehov 284 725 1 747 566 96 897
Dekket slik:   
Bruk av lån 155 017 1 354 051 41 375
Salg av aksjer og andeler 227 0 54
Mottatte avdrag på utlån 42 165 173 405 39 076
Overført fra driftsregnskapet 63 371 190 110 60 357
Bruk av tidligere års udisponert000
Bruk av disposisjonsfond000
Bruk av bundne driftsfond000
Bruk av ubundne investeringsfond 9 800 30 000 0
Bruk av bundne investeringsfond 13 507 0 63 492
Sum finansiering 284 088 1 747 566 204 354
Udekket/udisponert -637 0 107 458
Tabell 10.3 Hovedoversikt investering per 30.04.2019
Last ned tabelldata (Excel)